Preek over Mattheus 1:25 De beloofde Jezus wordt geboren 25 december 2016

28-12-2016 07:37

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gezang 12:1-4

Lezing van Gods wet

Tekst

Psalm 89:1,9,13

Doop

Psalm 105:5

Schriftlezing: Prediker 1:1-11

Psalm 132;1,8,9,10

Schriftlezing: Lukas 2:1-7

                        Mattheus 1:18-25

Psalm 18:1,15

Tekst: Mattheus 1:25

Verkondiging van het evangelie

Gezang 12:5-8

Dankgebed

Collecte

Gezang 11

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We kijken naar het leven. We vieren het kerstfeest en volgende week is het Oud en Nieuw.  Dit jaar is het allemaal nogal gewoon. Bijna geen extra vrije dagen. Alleen tweede kerstdag op maandag.   Het lijkt alsof alles eigenlijk gewoon doorgaat. Het leven lijkt zo vaak een soort tredmolen. Je gaat van het een naar het ander. Het lijkt er op dat je geleefd wordt. Steeds is er weer hetzelfde. Zelfs als je nieuwe dingen meemaakt wil je altijd meer.   Je hebt eigenlijk nooit het gevoel dat het genoeg is. Er moet een volgende uitdaging komen want je bent op veel dingen eigenlijk wel uitgekeken. Dat gevoel is niet nieuw. Je leest daarover ook al in de Bijbel. Denk maar aan wat we net in Prediker 1 lazen; “Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen ze altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend ; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.” Vs 7-9

Het leven en de geschiedenis lijken een soort kringloop waar je door meegenomen wordt en die eens eindigt als de dag van je dood komt.  Ben je een soort slaaf van het leven? Een soort slaaf die al wil je niet door het leven wordt meegenomen wordt en er eigenlijk niets aan kunt doen? Opstaan, eten, naar school, naar je werk weer eten en slapen en dan maar weer de volgende dag. Als je geluk heb leef je in een land waar er redelijke welvaart is en waar je nog tijd heb voor vakantie en je nog wat dingen kunt bekijken maar voor de rest lijkt het leven een soort tredmolen die zonder twijfel eindigt in het sterven.

Je ziet ook dat veel mensen het leven zo ervaren. Dat ze daar eigenlijk depressief van worden. Wat heeft het leven eigenlijk voor een zin? Dan is het leuk om wat vrije dagen te hebben en als het kan gezellig bij elkaar te zitten. Om even te vergeten dat er zoveel moet. Maar daar hebben veel mensen dit jaar niet veel tijd voor.  Kerst en oud en nieuw zijn zo weer voorbij. Leef je nu voor zo’n bestaan? Als je dan ook nog voor je pensioen sterft of net daarna wat heeft je leven dan eigenlijk voor zin gehad. Bijna geen tijd om echt te genieten. Wat ik nu gezegd heb is het beeld en het gevoel waar veel mensen in onze tijd mee leven. Het zijn gedachten en gevoelens die jij misschien ook wel bij jezelf herkent. Dan is het nu kerst. Wat heeft het kerstfeest hier nu mee te maken? Laten we dat zien als ik jullie het evangelie van de Zoon van God die mens geworden  onder het volgende thema verkondig:

  

DE BELOOFDE JEZUS WORDT GEBOREN

 

1.            Niet uit Jozef

2.            Met diep respect voor Gods werk

3.            Met Jozef als vader

 

1.   Niet uit Jozef

 

Jozef en Maria hebben elkaar gevonden. Ze zijn door Gods hand bij elkaar gebracht.  Ze willen samen de toekomst in als man en vrouw.  Wat kun je er van genieten om zo samen op weg te gaan. Wat is het mooi om je al meer aan elkaar toe te vertrouwen. Om elkaar in liefde helemaal te kunnen vertrouwen.  Dan wordt duidelijk dat Maria zwanger is. In verwachting terwijl Jozef zeker weet dat hij nog nooit met Maria naar bed geweest is. Het kindje dat bij Maria groeit kan niet van hem zijn. Dat is echt onmogelijk.  Samen hebben Jozef en Maria zich zonder geslachtgemeenschap op hun aanstaande huwelijk voorbereid. Ze hebben geleefd in het geloof dat de HERE de seksuele gemeenschap voor in het huwelijk bedoeld heeft.

Het is heel logisch dat Jozef het nu moeilijk heeft. Menselijk gezien moet het kind dat in Maria´s buik groeit van een ander zijn. Het is ook van een Ander. Maar niet door overspel van Maria.  Jozef kan dit niet weten. Het is daarom een engel uit de hemel die bij Hem komt. Hier zie je hoe de HERE is. Hij laat Zijn kinderen niet worstelen met dingen die ze wel op een dwaalspoor moeten brengen. Hij is de Vader die echt vol liefde en zorg voor Zijn kinderen is. Het is daarom ook dat Hij door de engel komt vertellen dat hier iets heel bijzonders aan de hand is. Echt uniek. Het onmogelijk is door de HERE als de enige God gedaan. Hij heeft in de maagd Maria een zoon verwekt. Maria is in verwachting van dat ene unieke kind dat geboren moet worden om echte hoop in de wereld te brengen. Hier zie je nu wat we later in 1 Korinthe 2 lezen: “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” Vs 9

Dat wat in geen mensenhart is opgekomen maakt de HERE aan Jozef duidelijk. Jozef mag weten dat hij op Maria aan kan. Het kind dat in haar groeit is niet door menselijk sperma ontstaan. Het is het unieke werk van de Heilige Geest in haar.  Het mooie is dat Jozef in geloof dit wonder dat niemand vatten kan in geloof aanvaardt. Hij laat dat zien door Maria tot zich te nemen. Door niet de verloving te verbreken maar juist met haar te trouwen.  Jozef laat zich bij het verwekken en geboren worden van Maria’s eerste kind uitschakelen. In liefde voor de HERE. Waarom moest Jozef daarbij uitgeschakeld worden? Waarom was het nodig dat niet de gelovige Jozef de Verlosser in Maria zou verwekken?   Dat had niet te maken met het geloof van Jozef. We zien juist nu en in het vervolg dat Jozef zich tot in wat hij niet kan begrijpen zich aan de HERE en Zijn wijsheid toevertrouwt. Hij leeft in geloof en toch mag hij niet de bloedeigen vader van de Here Jezus zijn. Al is hij een echte nakoming van David waaruit de Verlosser moet voortkomen. Wanneer Jozef de echte vader zou zijn, wanneer DNAonderzoek zou bewijzen dat Jozef de vader van de Here Jezus is dan was deze Jezus niet de Here Jezus! Dan kon Hij onze Redder en God niet zijn.

Wat was er nodig? Wat voor een Redder hebben jij en ik nodig? Die Ene die meer dan een mens is en die totaal zondeloos is!  Wij als mensen zijn allemaal zondaars, zo worden we geboren. Wij kunnen niet anders dan kinderen voortbrengen met een zondig hart. Wij kunnen zelf geen mens verwekken die helemaal schoon is en uit zichzelf helemaal in liefde volgens Gods wil leven. Dat kunnen we niet! Wij kunnen zelfs niet op zo’n manier onszelf verlossen. Hoe we ook ons best zouden doen. Ook bij het verwekken van de Verlosser die een zondeloos mens moet zijn, moet de HERE daarvoor zorgen. Verder kunnen we het door onze schuld niet af met iemand die alleen maar zondeloos mens zou zijn. De straf die Hij moet dragen, de toorn van God die Hij moet ondergaan is zo heftig, zo groot, zo zwaar dat een mens er onder zou bezwijken voordat Hij zou hebben gedaan wat Hij moest doen. Hij moet ook God zijn, Hij moet Goddelijke kracht hebben om jouw en mijn straf te dragen!  De HERE stuurt Zijn eigen geliefde Zoon! Hij moet mens worden. Daarom is het de Geest en niet Jozef die Hem in Maria verwekt. Zo diep en zo ver moet God gaan om mensen hoop te geven in een wereld vol sterfgevallen, in een wereld van terreur zoals in Berlijn afgelopen week.  In een wereld vol ziekten, met natuurrampen, met zoveel haat en onenigheid. Met een wereld waarin zelfs gelovigen elkaar meerdere keren onwelwillend behandelen. Als je dat ziet kan het zo op je afkomen dat je zegt wat een ellende. Hoe moet het ooit goed komen, waar leef ik eigenlijk voor. Het menselijke sperma en de menselijke eitjes na de zondeval brengen samen met al die miljarden nakomelingen geen hoop en vrede in de wereld.  Ook jozef kan die hoop niet geven. Dan komt de HERE naar Maria en door Hem is er dat ene kind, de Zoon van God die mens wordt die hoop en uitzicht brengt. Tot in de diepste nood. Dan zie we Jozef die bij dat werk van God in Maria vol eerbied zijn weg gaat. Dan zien we in de tweede plaats.    

 

2. Met diep respect voor Gods werk

 

Wat is dat een opvallende zin als je die echt op je laat inwerken: “En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had.”   

Dat zegt niet alleen dat de Here Jezus niet door Jozef verwekt is. Het zegt ook dat toen Jozef en Maria getrouwd waren Jozef geen gemeenschap met Maria had totdat de Here Jezus geboren was.  Jozef heeft zich daarvan onthouden ook de eerste tijd van zijn huwelijk.  Als je dat eens bedenkt zeker in onze tijd waarin er zo sterk de gerichtheid is op de bevrediging van je eigen behoefte. Dan zie je hier de kracht van het geloof die de Geest kan en wil geven waar en wanneer dat nodig is.

Jozef onthoudt zich. Waarom vertelt de heilige Geest dit voor ons? Om ons duidelijk te maken dat het kind in de voerbak daar in Bethlehem heel echt en zonder twijfel  de Zoon van God is die uit de maagd Maria geboren is!  Daarover kan geen enkele twijfel ontstaan want Jozef heeft tot aan de geboorte van de Here Jezus geen gemeenschap met zijn vrouw Maria gehad. Twijfel daaraan is nu ongeloof omdat de Geest het ons heel duidelijk verteld heeft.  

De komst van de Here Jezus was echt uniek.  Met Hem kwam er echt iets in de wereld wat we nog nooit eerder hadden meegemaakt en er ook nooit meer zal zijn. We leven op een wereld verloren in schuld. Een wereld die voor zichzelf geen toekomst kan maken. De ene na de andere generatie komt en gaat weer dood. De aarde is bezig om op te branden. Er komt een moment dat de aarde zal vergaan als we denken wat we nu zien gebeuren. De klimaatverandering zorgt er voor dat we al meer moeten doen om op deze wereld te kunnen overleven.

De enige hoop is dat er van buiten de aarde ingegrepen wordt! Dat die Ene die het hele heelal, de onnoemelijk schepping met alles wat daarin is uit het niets gemaakt heeft, ingrijpt. Omdat Hij God is en niemand anders. Dat is het geweldige dat hier onderstreept wordt door jozefs onthouding. De HERE, de Drie-enige God heeft ingegrepen. God is mens geworden in de Here Jezus. Het Goddelijke kind is geboren. Het kind waarvan we in Jesaja 9 in de profetie lezen: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Vs 5

De HERE grijpt reddend in!  Uit liefde alleen. De tredmolen van het bestaan dat we zien in groeien, bloeien en vergaan blijft niet. De HERE de levende God grijpt in en geeft de mens en ook Zijn schepping op aarde toekomst. Een toekomst die niet in de eeuwige dood, die niet in de puinhopen van Aleppo en niet in een kerstmarkt in Berlijn met veel slachtoffers hoeft te eindigen. God brengt voor zondaren en voor een schepping die geteisterd wordt de gevolgen van onze zonden hoop en uitzicht. Het kind, de Zoon van God die geboren wordt. Die geboren is in Bethlehem brengt in het donker het licht van de hoop die niet te doven is. Waarom krijg je dat verlossende licht op deze donkere aarde niet weg? Omdat Hij God is! Hij wordt uit de maagd Maria geboren, Hij draagt de toorn van God tegen onze zonden. Een werk waartoe geen enkel schepsel in staat is. Hij hangt aan het kruis tot in de hel. Als iedereen denkt dat Hij toch niet was wat Hij beloofde te zijn de Verlosser van schuld en zonden. Juist dan staat Hij op uit de dood! Hij verslaat de dood, Hij verslaat de afbraak, hij verslaat de duivel. Hij zorgt dat terroristen, dat natuurrampen, dat de duivel, dat moedeloosheid, dat de kanker, dat de dood en ga zo maar door geen toekomst hebben! Ze verdwijnen  in de eeuwige dood. Christus zorgt er voor dat wie zich in liefde met verdriet over eigen zonden aan Hem toevertrouwt voor altijd deelt in die overwinning! Een overwinning die er allen kan zijn door de liefde en de genade, door het werk van de enige God. Hij laat zien dat Hij in Christus de grote beloofde Koning geeft. Want Jozef is voor de wet de vader van de Here jezus. We zien dat in de derde plaats.

 

3.  Met Jozef als vader

 

Vader in de hemel stuurt Zijn Zoon. De Geest verwekt Hem in de maagd Maria. Dat ene heel bijzondere kind van Maria en Jozef. Een kind zo anders als de andere die Jozef wel bij Maria verwekt heeft. Die andere  kinderen zijn zondaars. Dat kun je ook merken want van de broers van de Here Jezus lezen we dat ze niet in de Here Jezus als de Verlosser, als de Zoon van God geloven. Zie Joh 7:3 e.v. De Here jezus is de eerstgeboren zoon van Maria en is de Eniggeboren Zoon van God!  Toch zijn Jozef en Maria voor Jezus’  geboorte getrouwd. Dat betekent dat voor de wet de Here Jezus de zoon van Jozef is.  De zoon van Jozef de timmerman zoals hij later ook bekend staat.    

De HERE zorgt er zo voor dat de Here Jezus zo heel duidelijk de beloofde Verlosser is. Hij wordt uit de maagd geboren zoals Jesaja geprofeteerd heeft. Hij is door de bloedband via Maria uit de familie van David. Hij is volgens het recht door Jozef als officiële vader te hebben ook zo  de nakomeling van koning David. Zo nakomeling van de vader van David Isai. Dan lees ik in Jesaja 11 over de Verlosser die wij en de hele wereld nodig heeft om toekomst te hebben o.a. dit: “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.” Wat is het resultaat van het werk van deze Zoon geboren uit de familie van David/ dit geweldige wat we in het vervolg van Jesaja 11 lezen: “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.”  vs 6-9

Wat Prediker beschrijft als de uitzichtloosheid van het bestaan als je niet met Christus leeft als je Redder, je God en Koning is verleden tijd als met Christus leeft als je God en Koning.  Dan is het ook kerst zonder versiering, zonder extra eten en zonder heel veel mensen om je heen. Dan is alle terreur, ziekte en ellende voor jouw tijdelijk geworden. Dan zie je voor je die koning uit Juda’s stam, die Koning uit de familie van David die niet dood te krijgen is. Van wie Zijn koningschap zonder einde is. Hij komt terug en neemt Gods volk mee naar de nieuwe aarde waar echt alle ellende voor altijd verdwenen is. Waar Gods kinderen met een onaantastbaar leven, ook een nieuw en onaantastbaar leven leven op een aarde zo geweldig ook wat de natuur betreft. Gods schepping is dan eeuwig volmaakt.  Kerst leert je je kop niet in het zand te steken. De geest leert ons vandaag om onze toevlucht bij Christus geboren uit de maagd te zoeken. Dan kun je vooruit kijken ook in de grootste zorgen en angst. Die zijn er niet voor eeuwig. Dat is wel zo met de zoon van Jozef Jezus Christus. Want hij is de echte Zoon van God. De Redder. Dan weet ik het en dat is dan in alle zorgen en moeite de blijdschap van mijn leven als kind van God: Dat niets en niemand mijn kan scheiden van die liefde van god die in Christus tot ons gekomen is. Dan loopt mijn leven door Christus niet dood in de ellende maar gaat het bloeien als nooit tevoren. Kom Here Jezus kom toch gauw!

 

AMEN