Preek over Mattheus 13:31,32 Het Koninkrijk van de hemel als een mosterdzaadje

13-03-2017 09:01

ORDE VAN DIENST   

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 71 10,11,14 (vers 11 Psalm van de week)

Lezing van de wet Deut 5

Lezen: Hand 17:29-31  (tweede gebod)

Psalm  19:3,4

Gebed

Schriftlezing:  Ezechiël 17:11-18:9

Psalm 87

 Tekst:  Mattheus 13:31,32

Verkondiging van het evangelie

Gez 22:1,7 

Dankgebed

Collecte

Gez 24:1,2,5

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De Here Jezus spreekt in gelijkenissen. Dat betekent dat we extra moeten opletten. Het zijn niet zomaar verhalen. Het zijn verhalen waarin de HERE op bepaalde punten in het verhaal ons iets wil vertellen. De vorige keer bij de gelijkenis van het graan en het onkruid dat samen opgroeit, zagen we dat de Here Jezus een verklarende woordenlijst gaf om duidelijk te maken waar het Hem om gaat. Dat waren de dingen waar we op moesten letten. De Here Jezus maakte duidelijk dat in hem het Koninkrijk van de hemel naar de aarde gekomen is. Dat wie Hem volgen niet hoeven te denken dat het koninkrijk van de hemel, dat de hemelse Koning onmachtig is omdat de duivel en het kwaad nog zoveel invloed op aarde hebben. Hij maakte duidelijk dat bij Zijn wederkomst de definitieve scheiding komt en dat de gelovigen dan zonder tegenstand en zonder nog iets dat aan het verkeerde herinnert op die nieuwe aarde zullen leven. Als je weet dat dan de definitieve scheiding komt dan is het nu zo belangrijk om te horen. Om bij Christus te willen horen zodat jij en ik bij de definitieve scheiding bij het graan, bij de gelovigen, bij Gods kerk behoren.

Over dat Koninkrijk van de hemel is nog veel meer te zeggen. Je zou dat Koninkrijk met een diamant kunnen vergelijken die in heel veel facetten geslepen is. Het is de ene diamant maar er komt steeds weer een andere schittering vanaf. Zo is het ook met het Koninkrijk van de hemel. De Here Jezus laat in   de gelijkenis van het mosterdzaadje een bepaald element van het Koninkrijk van de hemel zien. Dat betekent dat net als in de vorige gelijkenis Hij bewust andere dingen van het Koninkrijk weglaat. Hij richt ons aandacht op dat ene punt. Het is belangrijk dat wij dat dan ook doen. Dat vraagt onze aandacht, daarvoor vraagt de Geest onze gelovige aandacht. Het Koninkrijk van de hemel als een mosterdzaadje. In Christus is het Koninkrijk van de hemel op de aarde gekomen!  We zien in Zijn leven ook de weg van het mosterdzaadje. Dat is iets wat ook de leerlingen van de Here Jezus heel goed moeten bedenken als Christus al meer op weg gaat naar het kruis. Hoe zit het met het Koninkrijk van de hemel?  Heeft het wel zin om daarbij te willen horen. Heeft dat Koninkrijk wel toekomst? We gaan het zien als ik jullie het evangelie van Christus de Koning van het Koninkrijk jullie onder dit thema verkondig:

 

HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL IS ALS EEN MOSTERDZAADJE

 

1. Op het eerste gezicht onbetekenend klein

2. Uiteindelijk alles betekenend groot.

 

1.  Op het eerste gezicht onbetekenend klein

 

Het is goed om er op te letten waar we concreet staan op het moment dat de Here Jezus deze gelijkenis vertelt. Het is de tijd waarin de aanvallen op de Here Jezus al feller worden. Waarbij de leiders zich al meer sterk tegenover Christus opstellen. Waarbij het zelfs zover komt dat de Here Jezus zelfs door de Joodse leiders Beëlzebul genoemd wordt. Zie  Matt 12:22-37. Wanneer je ziet dat de leiders niets van Jezus moeten hebben wat stelt dan het Koninkrijk waar Jezus over spreekt dan voor? Die gedachte zal in de komende tijd als vanzelf al meer op de leerlingen van de Here Jezus afkomen. Wanneer zij gaan zien wat er met Hem gaat gebeuren,  lijkt dat Koninkrijk waarvan Hij spreekt echt niet anders dan wensdenkerij. Niet anders dan een fata morgana.  Het lijkt alsof wat de Here Jezus zegt over het Koninkrijk van de hemel  grootspraak is. Zo lijkt het vandaag vaak ook.

Wat stelt nu het Koninkrijk van de hemel waarin Christus Koning is nu voor? Kijk nu eens gewoon om je heen. Wat zie jij van het Koninkrijk van de hemel op aarde? Is het leven op deze wereld hemels geworden? Heb jij een leven waarin het alleen maar goed gaat? Waarin jij nooit zorgen hebt. Waar is het Koninkrijk van de hemel als je heel erg ziek wordt? Waar is dat Koninkrijk als jij Christus in liefde en geloof volgt en toch komt de kanker, toch komt een heel ernstig ongeluk, een hersenbloeding of infarct je leven binnen?

Als je nu eens naar de wereld in zijn algemeen kijkt waar is dan het Koninkrijk van de hemel? Waar is Koning Christus als je ziet dat mensen honger tot de dood lijden? Als je ziet dat groepen en volken elkaar uitmoorden. Als je ziet dat zogenaamde bevrijders zich gedragen als mensen nu alleen maar uit zijn op eigen macht en geld en een volk weer in oorlog dompelen. Waar zie je het Koninkrijk van de hemel? Is het allemaal niet meer dan mooi godsdienstig gepraat dat eigenlijk uiteindelijk geen waarde heeft?

De Here Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij weet hoe het in Zijn leven zal gaan en hoe het met de wereld zal gaan wanneer Hij daar in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader. Dan zijn er tijden dat Christus en Zijn regering, dat het Koninkrijk van de hemel waarvan Christus de goede boodschap heeft verkondigd niets of heel weinig lijken voor te stellen.

Daarom geeft de Here Jezus ons de gelijkenis van het mosterdzaadje mee. Het is zo dat het met het Koninkrijk van de hemel voor onze ogen zal gaan als met een mosterdzaadje. Dat zul  je in het verdere leven van de Here Jezus zien en ook met het Koninkrijk waarvan Hij de Koning is.   

Jongens en meisjes wat moet ik me bij een mosterdzaadje voorstellen? Het is het zaad van de mosterdstruik of boom. Wanneer ik een zo’n zaadje nu in mijn hand had en vanaf de preekstoel zou zeggen: “Kijk hier zie je een mosterdzaadje”  dan is de kans groot dat jullie allemaal zouden denken of zeggen: Ik zie niets. Het zaadje van een mosterdplant is piepklein! Zelfs voor een zaadje.

We gaan nu eens kijken hoe dat met de Here Jezus was. Hij vertelt de mensen dat Hij ze het evangelie van het Koninkrijk komt brengen. Dat Hij de beloofde Verlosser is en dat Hij daarom de Koning van het Koninkrijk is.

Is Jezus echt een koning en dan ook nog de Koning van alle Koningen, de hoogste Koning?

Laten we eens kijken met de ogen van de mensen die toen leefden. Kijken met de ogen van hen  die toen bij de kerk, bij het verbondsvolk hoorden.

Waar zijn de prachtige kleren van koning Jezus? Waar is Zijn prachtige paleis? Geen paleis. Hij slaapt meerdere keren gewoon buiten zoals bedelaars dat doen. Hij ziet er heel gewoon uit. Hij doet wonderen, Hij geneest mensen maar zo machtig is Hij nu ook niet weer. Ook mensen die voor de ogen van de mensen bij Jezus horen, zijn gaan twijfelen. Denk maar eens aan Johannes de Doper. Hij wees de Here Jezus aan als het Lam van God. Bij Hem moet je zijn. Later komt de twijfel omdat de Here Jezus niet als de grote machtige Koning optreedt.  De Here Jezus lijkt zo klein, zo onmachtig. Dan komt de laatste week van de Here Jezus.  Mensen willen Hem in Jeruzalem Koning maken, ze willen Hem groot en machtig maken en verwachten veel van Hem. Hij rijdt op een ezelsjong Jeruzalem binnen maar weigert koning te worden en de Romeinen, de vijanden te verjagen. Wordt  dan niet duidelijk dat de boodschap van Jezus over het Koninkrijk van de hemel grootspraak was? Niets meer dan een mosterdzaadje dat niet uitkiemt.  De Here Jezus wordt gevangengenomen. Hij wordt door de hoogste Joodse rechtbank als godslasteraar ter dood veroordeeld. Hij moet naar Pilatus. Hij wordt er gemarteld, Hij wordt bespot en krijgt een kroon van doornen op zijn hoofd. Is dat is dat die Koning???? Al weet Pilatus dat Jezus onschuldig is toch laat hij Hem kruisigen. Daar loopt Jezus met het kruis op Zijn rug. Zakt onder het kruis in elkaar. Hij wordt met spijkers aan het kruis geslagen. Is dat, is dat die koning?

“Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad'ren wens,

is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen,

dat riet, die doornenkroon,

lijdt Hij die spot, die slagen,”

Dan sterft de Here Jezus. Hij Koning?   

Hij, God, uw eigen Zoon?”

De Here Jezus sterft.  Is dat niet het bewijs dat het Koninkrijk waar Hij over spreekt een grote mislukking geworden is?  Ik kom daar zo op terug. Laten we nog even kijken naar de wereld waarin wij vandaag leven. De kerk en het geloof lijken in ons deel van de wereld op z’n retour. Als je naar de wereld kijkt,  lijkt het echt niet zo dat die wereld al beter wordt. Het lijkt er echt niet op dat het geweld, de leugen, een leven voor zichzelf minder wordt. Het lijkt er niet op dat er een Koning in de hemel is die de geschiedenis zo stuurt dat God vanuit de hemel regeert.  Je hoort het mensen ook zeggen als je met ze in gesprek raakt over geloof in de HERE: “Je kunt wel mooi praten over Jezus en over God maar wat van al die ellende in de wereld.  Waar is dan dat Koninkrijk van de hemel.”

 Je kunt dan van allerlei dingen noemen. Wat is het geheim van het Koninkrijk dat je juist dan naar voren moet brengen. Het geheim van het mosterdzaad dat sterft. Het mosterdzaad dat ontkiemt. Het mosterdzaadje dat groter wordt dan we ons nu maar kunnen voorstellen. Zo komen we bij het tweede punt.

 

2. Uiteindelijk alles betekenend groot

 

Wat gebeurt er met het mosterdzaadje in de gelijkenis? Het is geen zaadje dat iemand in zijn hand blijft houden. Dan gebeurt er niets mee. Dan blijft het zo ontzettend klein. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat in de grond gestopt wordt. Het wordt op het land gezaaid. Het zaad moet sterven om iets veel groters en beter te kunnen voortbrengen. De Here Jezus spreekt daarover later ook zelf.  Luister maar:  “Maar ​Jezus​ antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.  Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.”Joh 12;23-25

Juist als je denkt dat het Koninkrijk van de hemel voor altijd niets is, juist dan zie je de ware aard van het Koninkrijk.  Het sterven van de Here Jezus, het afsterven van het zaad betekent dat Christus alles gedaan heeft om het Koninkrijk van de hemel voor altijd te laten overwinnen. De straf die nodig was om te dragen heeft Christus tot in de hel gedragen. Hij heeft dat gedaan voor ieder die tot Hem vlucht. Voor wie eigen schuld belijdt en bij Christus brengt. Hij droeg wat in dat gezang indrukwekkend zo onder woorden wordt gebracht:

  Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en dien hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon

Ik sloeg Hem al die wPonden,

voor mij moet Hij daar staan,

ik deed door mijne zonden

Hem al die jamm'ren aan

 

O Jezus! man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: 'Zie, de mens!'

Laat mij toch nooit vergetendie kroon, dat kleed, dat riet;

dit troostte mijn geweten;

't is al voor mij geschied!

 Christus kon sterven, kon vruchtbaar worden omdat Hij met recht aan het kruis kon zeggen: Het is volbracht!

En dan, dan is duidelijk dat het mosterdzaad ontkiemt is. Dan komt er iets geweldigs uit. Dan is het Koninkrijk van de hemel niet te houden! Dan staat de Here Jezus die dood was op. Hij leeft. De dood, de duivel, de zonde hebben het nakijken.  In Christus zie het Koninkrijk van de hemel. Hij gaat als de grote Koning naar de hemel.  Dan is het tot Zijn terugkeer zo dat je op aarde nog altijd dat mosterdzaadje ziet. Dat het Koninkrijk er is maar dat het soms nog zo klein en verborgen lijkt. Dat je nodig hebt om het niet van de aarde te verwachten maar van de hemel.

Waarin zien we op deze wereld dan het ontkiemen van het mosterdzaad? In die geweldige opdracht die Christus aan Zijn kerk gaf en die steeds weer op de wereld wordt uitgevoerd. Hij geeft die opdracht op het moment dat Zijn kerk alleen uit Joodse broeders en zusters bestaat. Dan klinkt de grote opdracht op het moment dat dat de grote Koning op weg gaat naar de hemel. Dan horen we Christus zeggen: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des ​Heiligen​ Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matt 28: 18-20

Wat zie je dan in de geschiedenis gebeuren?  Je ziet hoe het evangelie over de wereld gaat. Je ziet de tegenstand, je ziet de vervolging van christenen. Ook vandaag de dag nog op de wereld. Je ziet hoe de duivel er door geweld maar ook door allerlei dwaalleer en verleidingen de kerk van Christus wil wegwerken van de wereld. Wat zie je dan vaak gebeuren in de geschiedenis? Dat in tijden van vervolging en verdrukking de kerk van Christus die echt met belijdenis van zonden vanuit de vergeving wil leven. Die  in gehoorzaamheid  aan Koning Christus  wil leven groeit. Daar komen ook de woorden vandaan: “het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.” Dan zie je hoe ook zo door de kracht van de Geest die Christus stuurt het mosterdzaadje tot een geweldige boom wordt. Zo’n boom dat daarin vogels van alle volken gaan nestelen. Zich daar thuis weten. De kerk uit alle volken ontstaat door Christus’ werk. We hebben er van gelezen hoe de opbloei van Gods Koninkrijk zo al in het Oude Testament geprofeteerd werd. We hebben gelezen in Ez 17: “Zo zegt de Here Here: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ​ceder​ (een twijgje) nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste der jonge takjes zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal dat planten op een hoge en verheven berg;  op de hoge berg Israëls zal Ik het planten, en het zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ​ceder​ worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen.  Alle bomen des velds zullen weten, dat Ik, de Here, de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb, de sappige boom heb doen verdorren en de dorre heb doen uitspruiten. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen.” vs 22-24

Vaak lijkt de kerk maar een mosterdzaadje dat voor altijd knock-out geslagen is. Op sterven na dood. Maar Christus is gestorven en door Zijn dood in onze plaats is het mosterdzaadje ontkiemd en Hij is het die er voor zorgt dat door het werk van Geest mensen over de hele wereld tot Zijn terugkeer tegen alles in tot geloof komen. Dat kan het rijk van de duisternis niet tegenhouden. Omdat het Koninkrijk van de hemel overwint.  Dat overwint in jouw leven als jij doet wat we in Ezechiël 18 gelezen hebben: “Wanneer nu iemand ​rechtvaardig​ is en naar recht en ​gerechtigheid​ handelt,  op de bergen geen offermaaltijd houdt en zijn ogen niet opslaat naar de ​afgoden​ van het ​huis​ Israëls, de vrouw van zijn naaste niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw die haar maandelijkse ​onreinheid​ heeft,  niemand onderdrukt, de schuldenaar zijn pand teruggeeft, geen roof pleegt, zijn brood aan de hongerige geeft en de naakte met kleding dekt,  niet tegen ​rente​ uitleent noch woekerwinst neemt, zich van ​onrecht​ onthoudt, eerlijk bij geschillen de ​rechtvaardigheid​ betracht,  naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen – zo iemand is ​rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here Here.”  vs 5-9

Leven met Christus is een wonder, het is teken van het Koninkrijk van de hemel dat jou heeft overwonnen. Leef voor Christus en Zijn Koninkrijk. Dan is er zo’n geweldig uitzicht. Dan komt ook voor jou het moment dat het mosterdzaadje bij Christus terugkeer zo uitgegroeid is dat het de hele aarde bezet. Dat er voor niets anders meer plaats is. Dan is het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op de aarde neergedaald. Dan wordt werkelijkheid wat we in Openbaring 21 en 22 lezen. Ik haal nu aan uit Openbaring 22:  “ En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een ​lamp​ of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

 

Dan is er alleen nog het Koninkrijk van de hemel! Het andere Koninkrijk dat van de duisternis is dan voor altijd opgesloten in de hel. Dat Koninkrijk dat zo aantrekkelijk lijkt is dan als een kaartenhuis in elkaar gevallen. We lezen van de wereldse schittering die alleen maar bedriegt en dat vergaat in Openbaring 17,18.  Kies dan nu waar jij deel van wilt uitmaken. Wie bij het Koninkrijk van de wereldse schittering wil horen gaat eeuwig verloren. Wie bij het Koninkrijk van die hemel wil horen en in geloof na Christus gaat, krijgt uit genade alleen het eeuwige leven. Kies dan waar je bij wilt horen.

 

AMEN