Preek over Openbaring 20:7-10 DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

30-05-2017 08:46

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 87:1,2,5

Lezing van de wet

2 Kor 9:6-9

Psalm 79:3,4,5

Gebed

Schriftlezing: Ezechiel 38-39:6

Psalm 65:1,2,3,4  (Psalm van de week vs 3) 

Tekst: Openbaring 20:7-10

Preek

Psalm 35:1,2,13

Dankgebed

Collecte

Psalm 20:4,5

Zegen

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Eerst een paar woorden naar aanleiding van een vraag over de preek van vorige week. Dat was een vraag naar aanleiding van Openbaring 20:5. We lezen daar: De overige doden werden niet weer levend voordat de duizend jaren voleindigd waren.

We hebben vorige week gezien dat die overigen de ongelovigen zijn. De vraag was nu: Is het dan zo dat de ongelovigen na hun dood  helemaal niets meemaken en dat ze na die lange periode dan wel weer gaan leven?

Om antwoord op die vraag te krijgen,  is het nodig om op vers 4 te letten. We lezen daar wat er gebeurt met hen die tijdens hun leven op aarde met Christus geleefd hebben. Als zij sterven, worden zij weer levend. De kerk die in deze periode leeft mag dat weten. Dat gebeurt niet met ongelovigen die sterven. Zij worden niet levend als zij sterven. Weer levend worden betekent dat je bij de HERE bent en daar leeft. De ongelovigen bestaan in deze periode wel. Zij bestaan zonder God, zonder om in Zijn liefde te delen. Dat betekent dat ze niet leven. je leest in de Bijbel ook dat wie op deze aarde leeft maar zonder Christus dood is. Ik denk nu aan Efeze 2: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de ​zonden” vs 1 HSV

Openb 20:5 zegt dus niet dat de ongelovigen na die lange periode wel weer zouden leven, wel bij de HERE zouden zijn. Nee, zij zullen zelfs in de tweede dood komen (vers 6). Dat is dat ze ook na de opstanding met hun lichaam de dood ingaan. Let erop dat er van de tweede dood gesproken wordt. Het woord dood wijst ook hier niet op niet-bestaan maar op een bestaan zonder God, zonder Zijn liefde en zorg. Dat is geen leven. Het niet weer levend worden wijst er dus op dat ze na hun dood op aarde niet bij Christus in de hemel zijn.

Na die lange tijd, die 1000 jaren waarin de duivel de uitbreiding van Christus kerk over de hele wereld niet kan stoppen, komt er nog een korte tijd. Een heel zware tijd voor de gemeente van Christus. Wat is nu die korte tijd? We zien dit als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

 

  1. Hij trekt met de hele wereld op tegen de kerk
  2. De HERE vernietigt de duivelse macht

 

1.  Hij trekt met de hele wereld op tegen de kerk

 

De duizend jaar, de lange periode na de hemelvaart van Christus is voorbij. De tijd waarin de duivel zo gebonden was dat hij niet hele volken kon verleiden. 

Let er nu op wat er na deze lange periode in de geschiedenis gebeurt. Het is niet zo dat de duivel zich dan aan de binding en de gevangenschap weet te ontworstelen. Het is niet zo dat hij de HERE dan toch te slim af is. Ook niet zo dat God de duivel niet meer in Zijn macht kan houden. Nee, let er op wat we in vers 7 lezen:  “En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenschap worden losgelaten.”

Het is de Here God die de duivel in Zijn macht heeft. De duivel ligt bij God aan de ketting. Dat laat ons denken aan wat er met Job gebeurde. Toen was het de duivel die wou laten zien dat hij  er voor kon zorgen dat een kind van God voor altijd afscheid van de HERE zou nemen. Dan is het de HERE die de duivel de ruimte geeft om Job heel veel kwaad aan te doen. Hij mag Job alleen niet doodmaken. We zien ook hier dat het de HERE is die de duivel weer ruimte geeft. Hij ontvangt weer al die macht die hij ook voor Christus hemelvaart had. Hij krijgt de macht om de hele ongelovige wereld tegen de kerk te mobiliseren.

Ik kan me voorstellen dat je denkt: maar waarom laat de Here dat nu gebeuren? Waarom is die korte heel zware tijd voor de gemeente van Christus nog nodig? Als we weer aan de geschiedenis van Job denken, komen we daar iets van op het spoor. Daar zegt de duivel dat het logisch is dat Job de HERE zo met zijn hele leven dient. Het gaat Job goed en dan is het niet moeilijk om God te dienen.  Dat is de redenering van de duivel. Het gaat daar dus ten diepste om de eer van God. Ook in onze tekst gaat het uiteindelijk om Gods eer zonder dat het op enige manier ten koste van Zijn volk gaat. De duivel en de ongelovige wereld krijgen niet de kans om te zeggen: De verlosten leven nu wel op de nieuwe aarde maar dat zou niet zo zijn als wij al onze macht tegen de kerk konden ontplooien. Als we daartoe in staat waren gesteld, zou God Zijn kerk niet in leven gehouden hebben. Daartoe zou Hij dan niet in staat geweest zijn. De Here laat niet toe dat die spot ooit met de schijn van recht uitgesproken kan worden. De HERE laat aan het einde van de geschiedenis zien dat Hij ook als de duivel en zijn helpers totaal ontketend zijn,  in staat is om Zijn volk in liefde voor Christus te bewaren.

De satan, Gods grote tegenstander is ontketend. Dan gaat hij meteen proberen te doen wat hij in die lange periode niet meer kon doen. Hij gaat meteen aan het werk, gaat meteen er op uit om de ongelovige wereld te verenigen tegen Christus kerk. Het volk van Gods verbond raakt dan echt geïsoleerd. Komt echt alleen te staan. Hij gebruikt bij die mobilisering van alle krachten tegen Gods volk op aarde allerlei helpers. We lezen dat in Openb 16:13,14 waar het over dezelfde oorlog, over deze korte tijd gaat. We lezen daar: “En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen van de hele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.”

Een van de helpers van de duivel om de kerk van Christus te isoleren en samen met de wereld aan te vallen is de valse profeet. De valse profeet is een handlanger van de satan die in de hele geschiedenis werkt en in de korte tijd voor de terugkeer van de Here Jezus hoog geëerd zal worden. De valse profeet is de macht die zich als een profeet, als een volgeling en belijder van Christus voordoet maar mensen in werkelijkheid bij het ware evangelie, bij de ware Christus wegleidt. Ook vandaag moeten we daar onze ogen voor open hebben en houden. Wij leven in een tijd waarin ons steeds weer verteld wordt dat we niet zo sterk moeten onderscheiden. Woorden als ware en valse kerk zijn bijna vieze woorden geworden terwijl ze deel van onze belijdenis op grond van Gods eigen Woord zijn. Wij moeten juist in de wereld van vandaag niet vanuit eigen groep maar vanuit Gods Woord steeds weer onderscheiden wat volgens Gods Woord  is en wat niet. Om juist echt met hart en ziel op Gods weg te gaan. De valse profeet zegt; Als jij maar op jouw manier van Jezus houdt is het goed. Hoe goed mensen dit ook bedoelen toch is het typisch de taal van de valse profeet. Want waar gaat het om? Het gaat er niet om dat je Jezus op jouw manier liefhebt, dat je voor jouw Jezus uit je dak gaat maar welke Jezus jij liefhebt en dient. Is dat echt Jezus Christus? Is dat echt de Jezus van de Bijbel, is dat echt de God van Zijn eigen Woord, doe je dat echt volgens de wil van God zoals de HERE dat zelf in Zijn Woord zegt? Dan gaat het niet om de kerk maar of in de kerk het Woord van de HERE regeert. Dan kun je niet zeggen dat je samen Jezus liefhebt als de ander niet gelooft dat de Here Jezus voor ons tot in de hel moest lijden. Als voor hem de Here Jezus alleen het volmaakte voorbeeld voor zijn leven is. Dan moet je zeggen dat kerken waarin deze dingen verkondigd kunnen worden vanaf preekstoelen valse kerken zijn zonder om daarmee te zeggen dat daarin geen gelovigen meer kunnen zijn. Laat ons op pad na Christus wederkomst juist vanuit liefde voor Christus en Zijn Woord onderscheiden om juist ook onze naaste met liefde tot de Christus van de Schrift te leiden. Om samen in de kerk waar het ware evangelie verkondigd wordt te leven.

De satan mobiliseert alle krachten tegen Gods volk. De gelovigen die geen compromissen met allerlei menselijke gedachten en gevoelens willen sluiten maar die aan het getuigenis van Jezus en het Woord van God onverminderd willen vasthouden. Die ook niet met een werelds leven willen meedoen. Zij krijgen het in die korte periode te verduren. De aanval die nu komt is heel indrukwekkend. De hele aarde wordt gemobiliseerd. De volken van de vier hoeken van de aarde! Deze volken worden hier Gog  en Magog genoemd.

We vinden hier een herinnering aan Ezechiel 38,39. Deze hoofdstukken beginnen met de woorden: “Het woord van de HERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal.” Vs 1,2. Waarom herinnert de Here Christus hier in het boek Openbaring juist aan deze hoofdstukken? Omdat we hier een profetie lezen waarin de HERE vertelt hoe Gods volk dat uit ballingschap teruggekeerd is met een geweldige aanval van een duivelse macht te maken zal krijgen. Een macht die uit verre streken mensen tegen Gods verbondsvolk, Zijn kerk zal verzamelen. Op mensen en machten uit verre streken wijzen Gog in Magog.  Dat het hier ook gaat om een groot leger dat uit mensen uit veel volken bestaat, lezen we in vers 15,16:  “Dan zult u komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.”

Deze profetie is in vervulling gegaan toen koning Antiochus Epifanus als bijzonder middel in de hand van de duivel alles gedaan heeft om het dienen van de HERE voor altijd van de aarde te verwijderen. Hij regeerde in de tweede eeuw voor Christus over Israël. Het volk is dan uit ballingschap teruggekeerd en aanbid de HERE al weer vele jaren in de nieuwe tempel. Koning Antiochus doet er alles aan om Gods volk ertoe te brengen om de Griekse goden te vereren en volledig de Griekse cultuur aan te nemen. Het komt dan zelfs zo ver dat hij op 1 Oktober 167 voor Christus het bevel geeft dat er niet meer aan de HERE geofferd mag worden. Hij verbiedt de dienst van de verzoening in de tempel. Een paar weken later laat hij een groot beeld van de Griekse oppergod Zeus  de tempel inbrengen. Nu moeten er in de tempel van de HERE offers aan de afgod Zeus gebracht worden. Verschrikkelijk! Dan lijkt het erop dat de dienst aan de HERE voor altijd van de aarde verdwijnt. De kerk lijkt echt ten dode opgeschreven. De HERE maak honderden jaren daarvoor in de profetie van Ezechiël  duidelijk dat dit juist zal gebeuren om te laten zien wie Hij is. Denk aan wat eerder gezegd is over het punt waarom die korte periode nog moet komen. Heel duidelijk lezen we dat in Ez 38:23:  “Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat ik de HERE ben.”

De verschrikkelijke verdrukking van Gods volk komt plotseling tot een einde doordat de HERE koning Antiochus laat sterven. Hij grijpt vanuit de hemel in en laat zien dat mensen en machten tegen Hem en Zijn Gezalfde kunnen opstaan maar dan lacht Hij vanuit de hemel. Van dat plotselinge ingrijpen van de HERE lezen we in Ez 39:6,8 het volgende:  “Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten dat Ik de HERE ben.  …..  Zie, het komt,  het zal geschieden, luidt het woord van de Here HERE; dit is de dag waarvan Ik gesproken heb.”

Door Gods ingrijpen wordt de tempel aan het einde van 164 voor Christus weer in dienst genomen om aan de HERE te offeren. De Syrische bezetters moeten al meer uit Israël wijken. De overeenkomsten met wat we in Ez 38,39 lezen zijn o.a:

·         Dit was de laatste verdrukking voor de kerk in het Oude Testament

·         Dit was de zwaarste verdrukking voor de kerk van het Oude Testament

·         Het was een korte verdrukking

·         God verslaat de duivelse machten door Zijn plotselinge ingrijpen.

Aan het einde van de geschiedenis komt er een tijd die op de tijd van Antiochus Epifanus in het Oude Testament zal lijken. De overmacht die tegen de kerk optrekt is geweldig groot. Overal komen de tegenstanders van Christus’  kerk vandaan. Ze komen over de breedte van de aarde. Het leger van de duivel is zoals het zand van de zee. Ontelbaar groot. Het lijkt hopeloos voor  Christus’ kerk. Het lijkt erop dat de kerk alleen maar kleiner wordt. Dat gevoel kan je ook in onze tijd bekruipen. Je ziet hoe afval van de Here en verwereldlijking al meer om zich heen grijpen. Het lijkt alsof het evangelie mensen bijna niets meer zegt. Het lijkt soms alsof je een roepende in de woestijn bent. Dat kan in je eigen hart weer twijfel brengen. Waar is Christus nu? Waar is de kracht van het evangelie? Is het dan wel allemaal waar? Moeten we het evangelie niet een beetje aanpassen? Meer passend maken voor de mensen van onze tijd? Juist als deze vragen opkomen moeten we bedenken dat elke gelovige op aarde, dat elke gemeente van Christus op aarde een wonder is. Want wij als mensen willen niet van Gods liefde, van de genade leven. Wij willen er niet van weten dat iemand voor ons de schuld moest dragen om ons vrede met God te geven. Het is Gods Geest die ons tot andere mensen moet maken om echt gevoelig voor het evangelie, voor Christus te zijn.

Ook als het heel moeilijk voor Christus’ trouwe kerk wordt. Als het lijkt alsof de kerk voor altijd weggevaagd zal worden,  vergeet de HERE Zijn volk niet. Want het is de legerplaats van de heiligen, het is Zijn geliefde stad. Wat dat betekent zien we in het tweede punt.

 

2.  De HERE vernietigt de duivelse macht.

 

Het water staat de ware gelovigen tot de lippen. De legerplaats van de heilige, de geliefde stad is helemaal omsingeld. Er is geen kans meer om te ontvluchten. De enige keuze lijkt te zijn of je voegen bij het vijandige leger of  weggevaagd te worden. De kerk wordt door de vijandigheid van  buiten helemaal op haar eigen gebied teruggedrongen.  Al lijkt alles verloren toch laat de Geest in de namen: ‘legerplaats van de heiligen’ en ‘geliefde stad’ zien dat het anders is.

De legerplaats van de heiligen herinnert aan de Israëlieten toen ze in de woestijn waren. Toen werden ze door Gods wolk en vuurkolom beveiligd. Ook als Israël in de nacht sliep en het hele kamp openlag,  was het de HERE die als een ondoordringbare muur om Zijn volk was.

De woorden geliefde stad wijst op Jeruzalem als de stad die de HERE liefhad. Ps 87:2,3:  “De HERE heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o u stad van God.”

De HERE is met Zijn hart volgens Zijn belofte bij Christus’ kerk. Hoe zwaar het voor ons, voor jou als gelovige ook wordt toch mag je op de HERE bouwen, naar Hem vluchten. Hij zal jou dan zelfs door de diepste en felste nood en aanvechting van de duivel heen helpen. Het is zo’n heerlijk wonder dat de HERE Zijn kinderen niet vergeet. Ook als wij denken, als de boodschap van de omstandigheden zegt: ‘de HERE is ons vergeten, Christus kan nu niets meer voor ons doen’. Ook dan gelden deze geweldige  woorden van God in Jes 49:  “Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de HERE heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg.” Vs 14-17

Als alles verloren lijkt. Als het erop lijkt dat de gelovigen niets anders kunnen dan Christus verloochenen en zich voegen bij de volken in dienst van de duivel. Juist dan grijpt de HERE in. Dan laat Hij zien dat Hij om Christus’ bloed de Almachtige en liefdevolle Vader van Zijn gelovige kinderen is. Hij bepaalt hoe kort de tijd van deze oorlog, deze verdrukking is. Geen seconde langer als  wat Zijn uitverkoren kinderen het in geloof kunnen volhouden. Het is de HERE die regeert.  Die  de tijd zo kort maakt om juist de gelovigen bij het leven met Christus, het eeuwige leven te bewaren. We horen dat ook uit de mond van de Here Jezus als Hij over deze zelfde periode in Matt 24 het volgende zegt:  “Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” Vs 21,22

Als jij denkt: laat die tijd nooit tijdens mijn leven op aarde aanbreken want dan ga ik het niet volhouden. Dan mag ik nu in Christus naam zeggen: Als je nu met je hart op Hem bouwt, geeft de HERE jou dan de geloofskracht, zoveel van Zijn Geest dat je het wel volhoudt! De HERE doet wat Hij beloofd heeft. Ook wat Hij in 1 Kor 10:13 belooft:  “U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent.”

Zo’n God en Vader heb jij! Leef dan toch met Hem! Zoek het niet in jezelf en wat de meeste mensen of veel van je vrienden zeggen!

Als de duivel op het punt staat om de kerk van de aarde te vagen, als de gelovigen wankelen en op het einde van hun krachten zijn. Dan is daar de HERE met Zijn redding. Dan laat Hij zien dat Hij ook nu Zijn volk kan bewaren. De duivel en al zijn handlangers hebben al hun kracht tot het laatste ontplooit. Dan klinkt daar Gods lach uit de hemel. Het vuur van Zijn oordeel komt plotseling naar de aarde. In een keer is het met de geweldige macht van alle antichristelijke machten onder leiding van de duivel gedaan. In een keer is de omsingelde en aangevallen kerk van Christus op aarde verlost. Alleen het werk van God om Christus. Niet ons o Heer maar Uw Naam zij eer!

De duivel die de volken tegen Christus kerk opgezet heeft,  wordt door God gegrepen. Ook zijn belangrijke helpers. Het beest: de macht die de mensen wil laten geloven dat een leven voor jezelf, voor eigenbelang, genot, geld, vakantie enz het is wat je leven goed maakt. Ook de valse profeet: de macht die mensen wil laten geloven dat je naast Christus ook andere goden kan dienen of  dat het in ieder geval niet nodig is om in Christus zo te geloven zoals dat in de Bijbel staat. Wie de duivel en zijn helpers volgt worden van de aarde verwijderd. Zij bestaan wel verder maar leven niet. Zij zijn daar waar bestaan elke dag weer een verschrikking is, waar je elke dag de pijn in je bestaan voelt. Omdat je de ware Christus in je leven niet wou volgen en niet bij Hem jouw leven gezocht hebt. Ook dit is troost voor de Christus kerk. Hoe de ware kerk, de ware gelovigen in de geschiedenis ook gekleineerd en vervolgd zijn toch blijkt aan het einde van de geschiedenis dat zij niet voor niets op Christus hun leven gebouwd hebben. De duivel en zijn helpers overwinnen niet.

Leef dan nu met Christus en probeer in je leven niet met de wereld en de dwaling te schipperen. Leef voluit voor en met Christus. Zoek bij Hem jouw kracht en leven. Dan ontvang jij aan het einde van die korte tijd ook de troost die je in art 37 zo belijdt:

“Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden en zij zullen de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. … Dan zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Here hun zo’n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen.”

Wie met Christus leeft, mag weten de kerk van Christus heeft altijd toekomst. Door Gods genade.

 

AMEN