Preek over Openbaring 6:1,2 Christus bepaalt als overwinnaar de geschiedenis

17-02-2016 07:20

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 46:3,4

Lezing van Gods wet

Psalm 93                                                             Gezang 19

Schriftlezing: Zacharia 1:7-17

                         Openbaring 6:1- 8 

Gebed

Collecte

Psalm 20:1,3,4

Tekst: Openbaring 6:1,2

Verkondiging van het evangelie

Psalm 45:1,2

Dankgebed

Gezang 18

Zegen

 

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Hoe staat het er met de wereld voor? Van tijd tot tijd zijn er grote initiatieven om voor een betere wereld te gaan zorgen. Dan zijn we geschrokken van alle ellende en van oorlogen die zo geweldig veel slachtoffers gemaakt hebben.

Zo was er na de eerste Wereldoorlog het initiatief voor de oprichting van de Volkenbond.  Na de Tweede wereldoorlog kwam er de Verenigde Naties. Die moesten er voor zorgen dat de landen zo zouden samenwerken dat de grote slachtingen onder mensen tot het verleden zouden horen. Dan was er ook nog het Vredespaleis in Den Haag dat hierbij een rol moest vervullen. Er waren en er zijn vaak grote idealen. Als je bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York komt, lees je daar ook de woorden uit Jesaja 2:2-4 en Micha 4:3,4: “En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen  en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”

Geweldige plannen met heel mooie woorden maar wat spreekt er vaak een machteloosheid uit de vergaderingen van de VN. De mensen in Syrië bijvoorbeeld gaan in een ingesloten stad de een na de ander dood omdat er geen voedsel is. Verschrikkelijke dingen gebeuren er nog steeds op de wereld. Altijd weer komen zulke dingen in de geschiedenis terug. Al die mooie initiatieven dragen de geschiedenis niet. Ze storten altijd weer in. Steeds weer veel doden, veel ellende, vreselijk lijden dat mensen o.a. elkaar aandoen. Steeds weer ziekten die grote gevolgen hebben zoals nu de opmars van het zikavirus. Is er wel echte hoop voor de wereld? Is er wel een dragende kracht die de wereld echt brengt naar een betere tijd en toekomst? Of blijven deze dingen altijd weer terugkomen met als eindpunt de dood? Je ziet ook dat mensen pessimistisch worden en dat als ze kunnen wegdrinken en wegeten. Is dat nodig? Is dat het echte perspectief.  We zien dat als ik jullie het evangelie vanuit Openbaring 6:1,2 verkondig onder het volgende thema:

 

CHRISTUS BEPAALT ALS DE OVERWINNAAR DE GESCHIEDENIS

1. Hij opent de zegels

2. Hij is de ruiter op het eerste paard    

 

1.   Wat is er een blijdschap en een dankbaarheid in de hemel. Iedereen en alles juicht en brengt God en het Lam de eer. Het grote ogenblik was toen het Lam de boekrol uit Gods hand nam. De wereldgeschiedenis gaat op weg naar het grote doel. Onstuitbaar. Dat zie je nu ook . Jezus Christus, het Lam,  heeft de boekrol niet aangenomen om die dan weer ergens weg te leggen. Hij pakt het niet aan om  als Hij het leuk vindt er eens in te gaan kijken. Hij gaat de boekrol met daarop God besluiten, Zijn plan naar de nieuwe hemel en aarde toe niet als een soort cadeauboek te behandelen. Om op Zijn tijd eens in dat boek te snuffelen en naar mooie plaatsjes te kijken. Nee, Christus heeft het boek aangenomen om er meteen mee aan het werk te gaan. Hij wil niets liever dan de geschiedenis tot het grote doel te leiden waarin de HERE echt alle eer en lof krijgt.

Johannes ziet hoe het Lam nu begint om de boekrol open te maken. Het eerste zegel wordt door de enige in de schepping die het waard is nu opengebroken. Een deel van de boekrol kan nu gelezen worden. Het gaat hier dus om zegels die niet naast elkaar aan de bovenkant zaten en dat je eerst alle zegels open moest breken en dat je dan de hele rol kon lezen. Nee, steeds weer is er met een zegel een volgend deel van het boek afgesloten en kan een volgend deel opengemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat we bij elk volgend zegel met een volgend deel van de geschiedenis te maken hebben. Dat zie je hier al bij het openen van het eerste zegel. Het gaat hier om een ruiter die het geheel van de geschiedenis tot aan de komst van de nieuwe hemel en aarde uiteindelijk beheerst. Er zijn veel meer bepaalde zaken in de geschiedenis die we zien en waarvan de HERE in deze boekrol laat zien hoe het zich gaat ontwikkelen en wat de plaats daarvan in de geschiedenis is op weg naar Gods volmaakte wereld.

Dan komt er het moment dat Christus dat eerste zegel openbreekt. Christus die in de hemel als de Koning van de koningen samen met God in de troon is laat zien: de geschiedenis gaat door Mij als het Lam op weg naar de tijd dat de zonde en al haar gevolgen voor altijd van de aarde weg zijn.  Christus zet de geschiedenis op weg daarheen in beweging.   

Je ziet ook dat het openen van dat zegel echt iets betekent. Het is niet zo dat je van iets veel verwacht en dan komt het moment dat het gaat gebeuren en als je er dan bent, is er niets te zien. Nee, als Christus dat eerste zegel openmaakt dan is er een van de vier dieren, een van de vier lijfwachten die in beweging komt. Er gebeurt echt iets. Iets dat het waard is en ook voor de kerk nodig is om te zien. Daarom is het deze lijfwacht met een heel duidelijke en indrukwekkend stem onze aandacht vraagt.  Het klinkt als een donderslag! Je zit door het geluid als het ware in een keer rechtop!  Al je aandacht is op deze lijfwacht gericht die zegt: “Kom en zie”.

In onze vertaling staat alleen het woordje: “Kom”.  Op grond van de handschriften is hier de voorkeur te geven aan de Herziene Statenvertaling die heeft:  “Kom en zie”.  Johannes en de kerk van alle tijden: jullie moeten nu bij de les zijn. Het is zo belangrijk voor jullie wat hier gebeurt. Kom er bij en kijk heel goed wat je nu te zien en te horen krijgt.  Het gaat er hier om dat we met heel onze persoon letten op wat de HERE doet. Op Zijn grote daden. Die oproep is zo belangrijk ook voor de opvoeding. Dat we onze kinderen leren om te letten op wat de HERE gedaan heeft en nog doet en gaat doen. Zoals we die oproep bijvoorbeeld ook in Psalm 46 lezen:  “Komt, aanschouwt de werken van de HERE, die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde van de aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.”  Vs 9,10.  (zie ook Psalm 66:5,6; Joh 1:47)

We worden opgeroepen om  onze ogen nu te richten op wat er gaat gebeuren. Het zegel is door Christus opengebroken  en dan ziet Johannes iets heel bijzonders. Als hij het ziet zegt hij er zelf ook nog eens bij: Zie!, Let op!    

Hij ziet als eerste een wit paard met daarop een ruiter. Het is de ruiter op dit paard dat als eerste komt. Dat heeft als je later naar het geheel kijkt een bijzondere betekenis. Het is de ruiter op dit paard dat de hele geschiedenis beheerst. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Als we straks op de andere paarden en de inhoud van de andere zegels gaan letten, gaat het om dingen die op een bepaald moment gebeuren. Het zijn dingen die tijdelijk zijn. De ruiter op dit paard gaat de hele geschiedenis door om te overwinnen. Zijn eindpunt is dat Hij de volledige overwinning behaald. Hij komt  “overwinnende en om te overwinnen”.  De grote vraag is nu wie de ruiter op het witte paard is en wat dat ons in ons leven en voor nu en de toekomst te zeggen heeft.    

Het Lam heeft Zijn leven gegeven en nu wordt duidelijk dat Hij het is die de geschiedenis beheerst. Het is in Zijn hand want Hij is het die de zegels openbreekt. Hij bepaalt de gang van de geschiedenis. Het is echt in Zijn hand. Dat broeders en zusters, jongens en meisjes is iets dat zo belangrijk is! Dat is iets dat ook zoveel houvast geeft. Ook wanneer de grond je onder de voeten lijkt weg te zinken.

Bij wie moet je horen om echt dat houvast te hebben? Om echt met vertrouwen in het leven op aarde te staan? Dan moet je bij Christus willen horen. Dat betekent dat je je toevertrouwt aan het Lam. Dat je door de kracht van de Geest er voor kiest om de liefde van God boven alles te stellen in je leven. Dat je ook daarom er voor je naaste bent ook als de hele wereld roept dat je gek bent en dat je voor jezelf moet leven. Dat je jezelf benadeelt.   Wie zich toevertrouwt aan Christus als het Lam zoekt elke dag weer vergeving, wil elke dag weer in liefde en gehoorzaamheid aan Gods wil leven en wil er echt in liefde voor de naaste zijn. Dat is echt christelijk leven, dat is leven vanuit de bekering waartoe Christus ons elke dag oproept. Zonder dit leven dat Christus jou en mij op het gebed wil geven is er namelijk geen toekomst. Ik hoef die toekomst niet te zoeken op deze wereld. Want die toekomst loopt dood. Ik mag mijn leven zoeken en vinden bij Christus als het Lam van God  en dan weet je dat je leven zin heeft al ben je in de ogen van mensen heel arm. Hij heeft als het Lam dan het leven voor jou verdiend. De toekomst waar Hij door het breken van de zegels de geschiedenis zal brengen. Hij brengt Gods volk thuis in een toekomst waar dan voor altijd duidelijk is dat Christus regeert en dat God onder Zijn volk is. Daarom gaat ook die ruiter op het witte paard op weg. Wie is Hij. We zien dat in het tweede punt.

 

2.  Hij is de ruiter op het witte paard.

 

Ik was denk ik een jaar of 18.  We gingen naar de kerk. In de ochtend preekte onze eigen dominee over Openbaring 6:1,2.   Toen we  ’s middags weer in de kerk kwamen stond op het Psalmbord als tekst Openbaring 6:1,2.  Dat was niet omdat de koster het bord nog niet veranderd had. Die middag was er een dominee uit een andere plaats. Twee keer een preek over dezelfde tekst. Gebeurd niet vaak op een zondag. Het meest opvallende was nog dat de preken zo verschillend waren. Je zou kunnen zeggen voor een deel tegengesteld.  De ene dominee vertelde dat de ruiter op het witte paard  de Here Jezus was. De andere vertelde ons dat het de duivel was. Dat is nogal een verschil!  Dat is ook het verschil dat je ook onder gereformeerde uitleggers bij deze tekst vindt. Dat maakt het lastig. Toch kies ik vandaag met overtuiging voor de uitleg dat de ruiter op het witte paard de Here Jezus is. Waarom?  Om dat goed te kunnen vertellen is het nodig om kort te noemen waarom anderen er voor kiezen om te zeggen dat het hier over de duivel zou gaan.

Het belangrijkste argument is dat we hier in Openbaring 6 over 4 paarden lezen net als in Zacharia 1. In Zacharia zijn het paarden die samen Gods oordeel brengen en daarom zou dat hier ook zo moeten zijn. Het wil van dit paard zou geen bezwaar tegen deze uitleg zijn want de duivel doet zich meerdere keren voor als een engel van het licht. Dat laatste is waar.

Toch blijf ik bij deze uitleg met een groot probleem zitten. Dat is dat deze ruiter de geschiedenis intrekt  “overwinnende en om te overwinnen”.  Als ik dan ook verder in het boek Openbaring lees, zie ik daar dat de witte kleur altijd met God, met Christus of met Gods verloste volk verbonden wordt.  Daarbij komt nog als het in het boek Openbaring om de overwinning gaat er altijd op Christus gewezen wordt:  1:13 e.v.;  2,26;  3:21; 5:5; 6:16; 7;9,10; 11:15;  12:11; 14:1 e.v.; 14:14 e.v.; 17:14; 19:11; 20:4; 22:16. 

Dan is er ook nog dat gedeelte uit Openbaring 19 dat we samen gelezen hebben. Dat witte paard dat Johannes in de hemel ziet. Van de ruiter op dit witte paard lezen we daar o.a: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid …… En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.”  vs 11,15,16

Het gaat hier zonder enige twijfel over Christus, de Koning van de koningen, de Heer van alle heren als de ruiter op het witte paard.  Dat maakt duidelijk dat het ook in Openbaring 6 bij de ruiter op het witte paard eigenlijk niet anders kan dan dat Christus die ruiter is.

Christus zelf laat ons hier echt iets heel geweldigs zien. Die eerste ruiter die de hele geschiedenis beheerst en die ook echt overwint dat is Hij!  Hij zet de geschiedenis op weg naar het grote doel in beweging. In Zijn spoor komen er ook de paarden en ruiters die zorgen voor de oordelen die de aarde verdiend. Die gevolg van de zonden van ons als mensen zijn. Toch zijn het niet de oordelen die het laatste woord hebben. Het zijn niet de andere paarden die uiteindelijk met hun ruiters de overwinning behalen. De overwinning is er voor die ene ruiter op het witte paard. Voor Jezus Christus. Die overwinning betekent het definitieve oordeel voor wie niet Christus als de Koning van hun leven volgen. Daarop hebben jij en ik ons altijd weer te beproeven. Je ziet ook dat Christus overwinning voor wie niet Hem als Koning heeft willen volgen oordeel betekent bij de opening van het zesde zegel. Je ziet dan dat bij Christus terugkeer de ongelovigen in grote paniek zijn. Zij willen niet meer bestaan. Zij roepen dan uit: “Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” vs 16,17

Leven zonder Christus loopt uiteindelijk uit op een ellendige toekomst.  Je ziet hier hoe nodig jij en ik Christus hebben. Leven met Hem is leven met het uitzicht van de overwinning.  Christus is namelijk de overwinnaar. Hij heeft van God in de hemel de kroon gekregen. Toen de Here Jezus als het lam Zijn werk van het dragen van de straf voor onze zonden gedaan had tot in de dood, liet de Vader zien dat Christus de Overwinnaar is!  Hij liet Hem namelijk opstaan uit de dood. De Vader zorgde ervoor dat duidelijk werd in de opstanding van Christus uit de dood dat Hij de Zoon was, de onoverwinnelijke Verlosser. We lezen dat in Rom 1 zo: “door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heer”.  Vs 4

Christus is de Overwinnaar en gaat zo ook over de wereld. Want wat gebeurd er als Hij Zijn apostelen en in hun spoor die kerk de opdracht geeft om over de hele wereld het evangelie te verkondigen met de oproep tot geloof en bekering?  Dan zie je hoe groot de tegenstand vanuit eigen hart en vanuit de samenleving ook is er overal op de wereld mensen zichzelf verloochenen en zich met belijdenis van schuld toevertrouwen aan Christus als hun Redder en Heer. Dan zie je in het zendingswerk, in het werk van evangelisatie, in het komen vanuit ongeloof tot geloof ook van mensen om ons heen het overwinnende werk van Christus, de ruiter op het witte paard.  Hij is het die met Zijn pijlen die Hij schiet de overwinning behaald. Pijlen die uiteindelijk Gods tegenstanders en zelfs de duivel voor altijd machteloos maken. Pijlen die Christus gebruikt om mensen door Zijn Geest te overwinnen en zelfs van vervolgers van Zijn volgers te maken, tot volgers en leerlingen van Hem . Zoals bij Paulus.   

Gods oordelen komen  over deze zondige wereld. Ook op weg naar de nieuwe aarde. Die oordelen zullen ook  mensen die in liefde voor Christus leven raken. Ook wie met Christus leeft wordt van tijd tot tijd door honger, ziekte, dood, geweld en vervolging getroffen. Toch is er een geweldig verschil met anderen die ellende en dood meemaken. Wie aan Christus verbonden is weet dat Christus door alles heen de wereld en de geschiedenis in Zijn hand houdt. Hij overwint. Hij zorgt dat die oordelen eens ophouden en dat er dan leven is voor wie op Hem gebouwd heeft tijdens je leven op aarde. Jij en ik staan ook schuldig aan de ellende die over de wereld gaat. Dat is ook gevolg van onze zonden. Vertrouw je toe aan Christus en Hij neemt je uit genade alleen mee door alle moeilijke dingen heen. Dan mag je met je oog en je hart op Christus gericht weten dat ook in jouw leven waar is wat we lezen in Rom 8:   Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Vs 37-39

 

AMEN