Preek over Openbaring 6:3,4 Het rode paard krijgt de bevoegdheid om vrede van de aarde weg te nemen

22-02-2016 09:22

Schilderij Johan Cl. VanderTol

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-zegengroet

Psalm  149:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm  144:1,2,6

Schriftlezing: Marcus 13:1-13

                         Openbaring 6:9-17

Gebed

Psalm  68:11,12,13

Tekst:  Openbaring 6:3,4

Verkondiging van het evangelie

Psalm 27:2,4

Dankgebed

Collecte

Gezang 30:3,6 

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van ons Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Ik kan naar het verleden gaan. Ik kan voorbeelden geven van mensen die vanwege hun geloof door anderen zijn gedood. Ik noem een paar namen:  Stefanus, de apostel Jakobus, Petrus en Paulus. Je kunt denken aan de martelaren in Rome die als fakkels branden op de tuinfeesten van keizer Nero. Je kunt denken aan de christenen die in Rome de arena worden ingebracht waar ook de hongerige leeuwen rondlopen en de christenen tot vermaak van de mensen daar worden aangevallen, gedood en opgegeten. Je kunt danken aan de brandstapels die er in de tijd van de Reformatie ook in ons land stonden. Aan het verhaal van Jan de Bakker die als een van de eerste martelaren in ons land toen stierf.

Je kunt denken aan de mensen in concentratiekampen. Omdat ze bij een ander volk horen, omdat ze christen zijn, omdat ze andere ideeën hebben dan de machthebbers. Ze worden in die concentratie kampen in het verleden en nu zo behandeld dat velen van hen langzaam maar zeker sterven.

Je kunt denken aan oorlogen, terreuraanslagen. De gevolgen zijn dat het bloed stroomt.  Ineens vliegt er een vliegtuig in een van de Twin Towers en een tijdje later een tweede. In Serbrenica en op andere plekken worden  mensen zonder pardon doodgeschoten. Weg met ze. Duizenden en duizenden.  Kinderen van 10, 11 jaar worden opgeleid om soldaat te zijn. Om onbewogen moordmachines te kunnen zijn omdat bepaalde mensen zo nodig de macht willen hebben. Ik kan nog een tijdje doorgaan. Dat zijn de dingen die we zien als we naar de geschiedenis kijken. We zien dat in de wereld van vandaag en er is geen reden om te denken dat het morgen anders zal zijn. We zien hoe het rossige, het rode paard over de wereld gaat. Hij zaait dood en verderf. Dat gaat niet buiten de HERE en niet buiten Christus om. Dat klinkt aan de ene kant vreemd maar is aan de andere kant echt heel bemoedigend. Het bloed van het Lam zorgt er voor dat het rode paard niet het laatste woord heeft. We letten o.a. daarop als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

HET RODE PAARD KRIJGT DE BEVOEGDHEID OM VREDE VAN DE AARDE WEG TE NEMEN

 

1. Oorlog

2. Vervolging

 

1. Oorlog

 

Christus staat als het Lam in de hemel. Hij herinnert zo steeds weer aan het offer dat Hij voor de zonden gebracht heeft. Hij is het die verzoening, die vrede met God verdiend heeft. Hij laat in het openen van de zegels zien wat het resultaat van Zijn werk is. Een geweldig werk wat de diepte van Gods liefde laat zien en dat ook Zijn almacht en grootheid laat zien.

De ruiter op het witte paard hebben we gezien bij de opening van het eerste zegel. Deze ruiter is de grote overwinnaar. Wat we allemaal ook nog te zien krijgen toch mag Christus kerk vanaf de opening van het eerste zegels rust en houvast hebben. De overwinning is zeker. De ellende en oordelen die ook komen hebben niet het laatste woord!

Dat zie je ook heel goed als je op de volgende paarden met hun ruiters let. Zij zullen voor veel ellende op de aarde zorgen. In de tijd tussen Christus hemelvaart en Zijn terugkeer. Van alle paarden wordt vertelt wat hun speciale ding is. Bij het witte paard en zijn ruiter is dat de overwinning! Dat lees je niet bij de volgende drie paarden en hun ruiters.  Zij sluiten niet af met de overwinning. Zij komen wel in de tijd van hemelvaart tot wederkomst met speciale dingen die Gods oordelen zijn. Die oordelen zijn er niet omdat  de HERE er zo van houdt om mensen het moeilijk op aarde te maken. Heel duidelijk lezen we dat bijvoorbeeld in Ezechiel 18: “Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.”vs 31,32

Gods oordelen zijn er omdat wij de zonde in de wereld gebracht hebben. Omdat wij zondigen. Gods oordelen die over de wereld gaan zijn geen onrechtvaardige zaken. Niet iets waarvoor wij boos naar de HERE kunnen kijken.  Je moet het heel anders zien. Dat ons leven niet een groot diepe ellende is waarin je alleen maar het oordeel over de zonden voelt en ziet is Gods goedheid. De Here Jezus laat nu aan ons zien dat we dus niet verbaasd moeten zijn als Gods oordelen over de wereld gaan in de tijd dat Hij het evangelie over de wereld laat gaan en steeds weer zondige mensen daarmee overwint en van dood tot levend maakt.

Die oordelen, die ellende die over de wereld komt zie je in meerdere dingen. Christus laat ons een paar belangrijk punten daarvan zien in de drie paarden die op het witte paard volgen.

Het rossige of rode paard omdat het vergieten van bloed de mens na de zondeval in het bloed zit. De mens brengt zelf het oordeel over mensen door anderen te doden. Toch is dat tijdelijk al duurt het heel lang. Dat is op de nieuwe aarde voor altijd verdwenen.

Dan het zwarte paard dat het leven zwaar en zwart maakt. Het zorgt voor economische ellende, voor hongersnood. Ook er voor dat de een het goed heeft en de ander sterft van honger.

Dan het vale paard. Zo vaal als een mens die gestorven is. Zo vaal als een lijk. De dood komt steeds weer terug. Steeds weer wordt het leven door ziekten bedreigd en zijn er bedreigingen in de natuur. Je bent nooit  veilig voor de dood. Hoe anders is het als Christus op de dag van Zijn wederkomst de volle overwinning laat zien. Dan kan de dood  helemaal niets meer. Dan is die vale kleur voor altijd van de mensen op de nieuwe aarde verdwenen.

Gelukkig zijn de paarden die op het witte volgen oordelen die eens ophouden. We krijgen er wel mee te maken. Soms heel pijnlijk maar er is hoop en uitzicht. Ook als je ziet wat het rode paard en zijn ruiter komen doen.

Johannes en wij worden bij de opening van het tweede zegel  er weer bij geroepen: Kom en zie.  Ook wat je nu te zien krijgt is belangrijk. Dan krijgt Johannes een rossig, een rood paard te zien met zijn ruiter. Het rood past bij wat dit paard gaat doen. Het is het paard en zijn ruiter die er voor gaan zorgen dat de vrede op de aarde weggenomen wordt. Het gevolg is dat er veel bloed zal vloeien. Veel doden en gewonden door oorlog, haat en vervolging.

Voordat we daar verder naar kijken is het belangrijk om te letten op een paar woorden in vers 4: “hem werd gegeven”.  Die woorden komen ook bij het derde en vierde paard voor. Op een iets andere manier ook bij het eerste paard en zijn ruiter. Van de ruiter op het witte paard lezen we: “en die erop zat werd een kroon gegeven.”  Het is god die iets geeft. Het is de HERE die dus in beheer is en blijft. Bij het eerste paard is dat nog een aanwijzing dat het hier over Christus gaat. Denk maar eens aan wat de Here Jezus namelijk zelf in Mattheus 28 zegt: “  Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.”

De Vader geeft het Lam een plaats in de troon. Hoe zit het nu met al die moeilijke dingen, met oorlogen, misdaad, vervolging, natuurrampen, ziekten, hongersnood?  Komt dat zomaar over de wereld? Zijn dat onbeheersbare krachten? Kunnen die plotseling alles overnemen en dat is de toekomst voor ons en voor de wereld voorbij? Is het mogelijk dat door de klimaatverandering bijvoorbeeld  er ineens zoveel gebeurd dat de aarde vergaat als plaats waar geleefd wordt? Is het mogelijk dat er zo’n botsing in de ruimte plaatsvindt dat de aarde voor altijd in onbewoonbare brokstukken uit elkaar barst?  Moeten we met dit soort  fatale toevalligheden rekening houden?

Nee!  Want de HERE regeert. Hij geeft aan bepaalde krachten en machten en aan de doorwerking van de zonden een bepaalde ruimte. Hij geeft ook aan de duivel die graag zijn verwoestende werk doet een bepaalde ruimte. Daarin zie je de goedheid en genade van de HERE voor een zondige wereld.  Als de HERE alles maar op deze wereld zou loslaten, wat wij verdiend hebben, dan zou het ene grote ellende zijn! Dat de HERE aan de ruiter op het rode paard geeft  “om de vrede op de aarde weg te nemen”  wil zeggen dat Hij het in Zijn hand houdt. Het rode paard kan de vrede nooit meer wegnemen dan de HERE dat toestaat. Altijd blijft de HERE in beheer. Zoals we dat ook bij Job zien. Dan krijgt de duivel ook macht om dingen te doen tot op een bepaalde hoogte. Hij mag en kan Job bijvoorbeeld niet doodmaken.

Het rode paard en zijn ruiter gaan de geschiedenis in. Dit paard en zijn ruiter maken gebruik van de haat, de afgunst, de jaloezie, de zucht naar macht onder de mensen na de zondeval. Waarbij machtige mensen vanuit deze dingen dan ook overgaan tot oorlog. Waarbij misdadigers, criminelen enkelingen doden.  Waarbij  mensen uit jaloezie of om geld te krijgen onschuldige mensen doodmaken.

Dat rode paard en zijn ruiter laten zien wat er na de zondeval in de mens zit. Als mensen zeggen dat wij op deze wereld voor vrede kunnen zorgen dan hebben we het heel erg mis. Dat zie je ook steeds weer in de geschiedenis. Steeds weer komen er oorlogen, komt het voor dat het ene volk het andere probeert uit te roeien. Hoeveel mooie woorden er ook gesproken worden steeds is dat weer het geval.  Hoeveel keer is er al niet beloofd dat landen geen oorlog meer zullen beginnen. Hoe vaak zijn er geen wapenstilstanden met de belofte om niet meer te schieten. Hoe vaak zijn het geen loze beloften. Steeds weer begint het. Zelfs zo dat er wereldoorlogen waren en er nu soms weer over een nieuwe wereldoorlog gesproken wordt.

Het rode paard laat zien wat er in ons als mensen zit. Het laat zien hoe wij uit onszelf niet op vrede uit zijn maar op ons eigen belang, ons eigen genot en onze eigen macht. De duivel wakkert dat graag aan. 

Worden we moedeloos als we zoveel oorlog en moord zien?  Denken we dan dat de HERE er niet is en dat Christus de geschiedenis niet in de hand heeft. Dat daarom geloven geen zin heeft en de HERE niet de God is die Hij zegt te zijn. Hij is toch de God van d vrede en de liefde!  Dat is Hij zeker!

Juist daarom houdt Hij ook dat rode paard en zijn ruiter in Zijn hand. Deze ruiter kan er niet voor zorgen dat alle mensen elkaar doodmaken. Hij wordt door God in de hand gehouden op weg naar een toekomst waar er alleen maar vrede is. Waar Gods liefde in alle mensen woont en daarom er altijd zonder enige uitzondering altijd vrede zal zijn.

Wanner we nu over oorlogen en aanslagen horen. Wanneer we nu zien dat mensen elkaar uit de weg ruimen is dat er juist een teken van dat de Here Jezus op weg is. Dat Zijn vrederijk komt onstuitbaar. Dat hoor je o.a. in wat de Here Jezus kort voor Zijn sterven zegt in Marcus 13: “Och wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.  Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën.”

De ruiter op het rode paard zorgt voor veel ellende. Daarbij hoort ook de vervolging van Gods kinderen. Daarop letten we in de tweede plaats.

 

2. Vervolging

 

Onze tekst spreekt niet alleen over oorlog. Ook over het elkaar afslachten.  We lezen dat de ruiter op het rossige paard een groot zwaard gegeven wordt. Let er weer op dat deze ruiter niet verder kan gaan dan wat Hem gegeven wordt. Alles blijft in Gods hand! Het woord dat hier voor zwaard gebruikt wordt laat zien dat het niet alleen om een oorlogswapen gaat. Het gaat om een zwaard dat ook  buiten het leger om gebruikt werd.  Bij onderlinge gevechten en bij vervolgingen.  Zoals  bijvoorbeeld in Amerika allerlei pistolen in het gewone leven door burgers gedragen worden.

Ook de vervolging van Christus kerk  is een gevolg van het uitrukken van het rode paard. Dat ook het bloed van gelovigen zal vloeien in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst zie je ook op andere plaatsen in het boek Openbaring. Ik noem er 2.

De eerste in ditzelfde hoofdstuk. Bij het openen van het vijfde zegel lezen we:

“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.” vs 9

Over Gods kinderen die om het volgen van Christus op aarde vervolgd worden lezen we ook in Openbaring 18.  Het gaat daar over het grote Babylon. De stad en daarmee de macht die leeft voor deze wereld en die daarom vijandig staat tegenover God en Zijn Gezalfde. Het is deze stad, dit deel van de wereldbevolking die uiteindelijk onder Gods oordeel van de aarde zal verdwijnen bij Christus’ wederkomst. We lezen in vers 23, 24: “En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.”

De duivel zal  proberen om de wereld zo te mobiliseren dat Christus kerk vervolgd wordt. Tot bloedens toe. Dan laat de duivel zijn ware aard zien. Ook dat lezen we duidelijk in de Bijbel. Ik denk nu aan 1 Petrus 5:8,9: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”

De duivel zal proberen om mensen zo bij Christus als hun Verlosser en Heer weg te krijgen. Dan is het zo’n geweldig houvast dat we hier lezen dat dit rode paard en zijn ruiter maar een bepaalde macht gekregen hebben. De HERE houdt het in de hand.  Hij laat Christus kerk op aarde niet uitroeien. Nooit!  Toch kunnen we met de haat van de wereld als kinderen van God te maken krijgen. Hoe blijf je staande als jij of ik in ons leven in dit soort situaties komen. Hoe bereid je je daarop voor? Kun je je daarop voorbereiden?

Ja, dat kan en dat moet. Dat vraagt van iedere van ons om levend geloof vandaag en morgen.  Dat vraagt van ons dat we niet leven voor onszelf maar voor Christus als het Lam. Dat Zijn eer bij ons de boventoon voert. Dat we Christus zoeken elke dag als we in de spiegel van Gods wet en liefde onze zonden zien. Dat we dan echt bidden om vergeving en om het verlangen en de kracht om al meer voor de HERE te leven. Dat we ons voorbereiden door juist vol verlangen de HERE vanuit Zijn Woord en vandaaruit uit de praktijk van het leven te leren kennen. Wie nu verdriet over eigen zonden kent en in liefde voor Christus leeft die is voorbereid op vervolging en haat. 

Dan mag je weten dat de HERE jou op het gebed de kracht geeft, Zijn Geest geeft om ook dan vol te houden. Dan vraag je je af hoe houd ik het vol en dan mag je vol verwondering weten: De HERE geeft me dat om Christus werk! Om het werk van Het Lam.

Dan mag je weten dat Christus Zijn woorden uit de Bergrede aan jou uit genade zal waarmaken: “Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.” Matt 5:10,11

Wie in liefde voor de HERE leeft al biddend die hoort Christus voetstappen op weg naar de wederkomst als de bommen in de oorlogen vallen en de machinegeweren ratelen. Die heeft houvast als vervolging je treft al is het tot in de vervolging toe.  Dan zie je en voel je eventueel aan je eigen leven dat Christus op pad is. Hij de vorst van de vrede maakt dan ook voor jou eens een einde aan de macht die de vrede op de aarde en in je eigen leven weg kan nemen.

Dat leert ons bidden: Kom Here Jezus kom toch gauw!

 

AMEN