Preek over Openbaring 6:7,8: Het vale paard zorgt voor de dood door misdaad, ziekte en wilde dieren

28-04-2016 17:48

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 91:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm 38:2,9,11

Schriftlezing: Leviticus 26:18-32

                         Markus 1:9-13

Gebed

Psalm  6:1,2,3,4

Tekst: Openbaring 6:7,8

Verkondiging van het evangelie

Psalm  8:1,5,6

Dankgebed

Collecte

Gezang 22:6,7

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We zien nog een keer een paard met een ruiter verschijnen wanneer Christus het volgende, het vierde zegel opent. Hij laat zien wat er ook gaat gebeuren in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkeer. We worden door Jezus Christus voorbereid op ons leven op deze wereld. Een leven waarin het geen hemel op aarde is hoe we ook met Christus in de hemel verbonden zijn. Hoe we ook burgers van het rijk van God in de hemel zijn. Fil 3:20.

Het is goed en nodig om voorbereid te zijn. Als je dat niet bent ga je vragen stellen die je aan God laten twijfelen. Dan ga je vragen stellen die je in opstand tegen God brengen. Het kan ook zijn dat die vragen zo uitgroeien dat je de HERE vaarwel zegt en het hele evangelie van Christus als onzin gaat zien. Het evangelie klinkt zo mooi, de mensen zeggen dat God liefde is en dat staat ook in de Bijbel. We lezen in de Bijbel wel dat de HERE straft en toornt maar nooit lezen we dat God haat is wel dat Hij liefde is. Zijn straf en boosheid komen juist voort uit Zijn liefde!  Maar als Hij dan liefde is waarom al die moeilijke dingen op aarde, waarom zit er dan geen vooruitgang in de geschiedenis? Waarom heeft Christus Zijn werk dan op aarde gedaan? Is het dan niet zo dat Zijn werk eigenlijk zinloos was want het heeft geen invloed op de ontwikkeling van de wereld? Hij heeft met Zijn leven, sterven en opstaan en gaan naar de hemel geen echte verandering op aarde gegeven. Nog altijd haat en nijd, nog altijd oorlog, nog altijd verrijking van een deel van de mensen en grote armoede en honger voor anderen op deze wereld.

De Heilige Geest laat ons in het boek Openbaring zien dat deze dingen ons niet moeten verbazen. Bij wat we tot nu toe gezien hebben zal er tot de terugkeer ook de misdaad, de dodelijke ziekten en de dood door wilde dieren zijn. Ook deze dingen zijn heel actueel en het is goed om ook daanaar te kijken vanuit onze tekst en te zien hoe dit ook in de wereld van 2016 speelt op weg naar Christus terugkeer.

Ik verkondig jullie het goede nieuws van Christus onder het volgende thema:

 

HET VALE PAARD ZORGT VOOR DE DOOD DOOR MISDAAD, ZIEKTE EN WILDE DIEREN

 

1.  Door misdaad en ziekte

2. Door wilde dieren

 

1.  Door misdaad en ziekte

 

Nog een keer zien we na het openen van een zegel een paard met zijn ruiter tevoorschijn komen. Nog een deel van Gods plan op weg naar de toekomst van de nieuwe hemel en aarde krijgen we te zien. Johannes schrijft voor ons op wat hij gezien heeft en zo kijken wij weer mee.

Na het witte, rode en zwarte paard verschijnt er een vaal paard.

Vaal dat betekent dat dit paard een onbestemde kleur heeft. Het moet een paard zijn met een onbestemde geelachtige of groenachtige kleur. Deze kleur werd in die tijd vooral gebruikt om de kleur van een lijk aan te duiden. Het is een paard dat door zijn kleur past bij de ruiter en door zijn kleur al een soort weerzin en schrik bij mensen oproept. Het paard laat zien dat het schrik en ellende over de wereld zal brengen. Die dreiging en die schrik is niet voor niets. Dat zie je heel duidelijk als je op de ruiter let. Het is de dood die op dit paard zit. De dood sleept het dodenrijk met zich mee. Het is de dood die vanaf dit vale paard ons toegrijnst. Het was al eerder duidelijk dat de dood in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst nog steeds over de aarde zal gaan. We hebben dat gezien bij het tweede paard. Het rode. Daar was duidelijk dat geweld wat voor veel doden en slachtoffers zal zorgen er zal zijn. Je ziet dat daarna ook bij dit paard teruggewezen wordt. Want hoe houdt de dood onder de mensen huis tot de wederkomst o.a. door het zwaard. Dat herinnert aan het tweede paard. Ook door de honger en dat wijst terug naar het derde paard, het zwarte. Toch gaat het vierde paard over meer dan het al genoemde.

Het gaat o.a. ook over misdaad en ziekte. Wanneer hier over het zwaard gesproken wordt kunnen we ook denken aan al de slachtoffers vallen door geweld buiten oorlogen om. Elke dag zijn er mensen die door geweld  sterven omdat misdadigers hen doden. Omdat mensen een ander uit de weg willen ruimen, omdat iemand wakker wordt terwijl dieven in huis zijn. Omdat op deze wereld je auto gekaapt wordt en mensen zelfs bereid zijn om je te doden om die auto of iets anders maar in handen te krijgen.

Je ziet dan hoe mensen over lijken gaan om eigen belangen, kortzichtige belangen in eigen voordeel te krijgen. Daarvan is in veel gevallen de zucht naar geld, macht of zucht naar lust en bevrediging de grote oorzaak. Wapens die gebruikt worden om dingen voor jezelf te krijgen die van een ander zijn, zien we steeds weer op de wereld.  Het laat ons zien waar de ellende in de wereld vandaan komt. Die komt diep uit ons hart vandaan. Daarom is er ook het 10e gebod.   De HERE legt bloot dat ons eigen hart de oorzaak van veel ellende in deze wereld is. Zoals de Here Jezus dat in Mattheus 15: “ Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Verklaar ons de gelijkenis.  Hij zeide: Zijt ook gij nog onbevattelijk?  Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt?  Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.  Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.” vs 15-20

Het zijn de zonden die uit ons hart komen die om Gods straf roepen. Daarvan is de dood die als ruiter op het vale paard zit het duidelijkste bewijs. De dood die ons vanaf het vale paard toegrijnst. Juist de dood zou de uiteindelijke straf zijn als wij als mensen tegen Gods wil zouden ingaan.  De HERE zegt tegen Adam dat als hij van de boom van kennis van goed en kwaad zal eten hij de dood zal sterven. Gen 2:17.   Wij hebben als opstandige mensen terwijl het niet nodig was van deze boom gegeten. Wij hebben de dood de wereld binnengebracht. Daarom past ons ook niet om nu opstandig te worden, om kritisch te zijn dat de dood  er nog is na Christus opstaan uit de dood. Het is in een woord fantastisch en niet verdiend dat we mogen weten dat Christus de geschiedenis is ingegaan is om te overwinnen en dat bij Zijn terugkeer voor al de gelovigen van alle tijden geldt wat we lezen in 1 Korinthe 15: “Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.  De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.” vs 25,26

Juist in de kerk, juist onder het volk van het verbond zien we Gods oordelen die over de wereld gaan. Als het goed is laten we ons daardoor ook waarschuwen. De HERE doet dat juist naar Zijn volk met liefde om te laten zien dat als je je eigen hart volgt het verkeerd met je afloopt. We vinden dan ook verschillende van de dingen die we in onze tekst lezen terug in Leviticus 26. Als het om onze tekst gaat vooral in vers 21-25: “Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden;  Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn.

 Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten,  dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden,  en over u een zwaard brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult aan de vijand overgeleverd worden.”

De dood is na de zondeval voor ieder mens een vijand geworden. Ook nog de vijand van wie je het op aarde altijd eens verliest. Als je jong bent kan het leven je zo toelachen dat je misschien bijna nooit aan de dood denkt. Dat is nog zo ver weg. Het leven is voor jou nog zo mooi en je ziet nog zoveel jaren voor je! Daarvan mag je ook genieten! Toch komt er het moment al is dat misschien over 80 jaar dat de dood ook jou meeneemt en het leven op aarde hier afbreekt. De dood komt over een deel van de mensen op wat bijzondere manier.

Er zijn mensen die een zogenaamd onnatuurlijke dood sterven. Geweld maakt een einde aan hun leven. Dat kan door oorlog zijn zoals bij het rode paard. Het kan ook zijn door een meer individuele actie. We horen geregeld dat mensen vermoord worden. Dat er in een winkelcentrum of op een school iemand om zich heen schiet en vele doden maakt. Of dat bij een misdaad of door criminelen anderen worden omgelegd. Als je dat ziet gebeuren zie je wat op de hele wereld normaal zou zijn wanneer de HERE niet had ingegrepen om ruimte voor Christus en Zijn volk en de verkondiging van het evangelie te maken. Dat het niet zo is hebben we aan Gods genadige ingrijpen na de zondeval te danken. Na Christus terugkeer zal de toestand van elkaar steeds dingen aandoen helemaal heersen in de hel.

Een andere manier waarop het vale paard met zijn ruiter er voor zorgen dat mensen sterven en in het dodenrijk terecht komen is besmettelijke ziekte of ziekten die veel voorkomt en een ernstige bedreiging voor het leven is. Het gaat hier om in mensenogen op dat moment een ongeneeslijke ziekte.  Bij het dodenrijk moet je in onze tekst niet denken aan de hel maar het rijk dat dat laat zien dat de dood op aarde heerst. Voor iedereen klinkt een sde doodsklok behalve als je de dag van Christus terugkeer dan levend mag meemaken.

We lezen hier van de zwarte dood. Dat was in de tijd van Johannes een andere naam voor vooral de pest. Het gaat om ziekten die er voor zorgen dat veel mensen daaraan sterven en waar op dat moment niets tegen te doen is. Als in die tijd de pest kwam en dat duurde tot diep in de 18e eeuw dan was er geen kruid tegen gewassen. Dan gebeurde het dat de helft of meer van een bevolking daar in korte tijd aan stierf. Ook vandaag kennen we de ziekten waar we heel bang voor zijn. Het woord kanker laat ons ook altijd weer schrikken. Hoeveel mensen zijn er al niet aan gestorven en sterven er nog aan. Zo was er nog niet lang terug een grote angst voor aids, voor HIV. Je hoort ook steeds weer de angst voor een griepvirus dat kan uitbreken en waar eigenlijk niets tegen te doen is. Denk maar eens aan de angst die er was voor de zogenaamde Mexicaanse griep. Ziekten kunnen zomaar ineens om zich heen grijpen en een groot deel van de wereldbevolking de dood injagen. Hier wordt er zelfs van gesproken dat het vale paard de macht krijgt om 25% van de wereldbevolking zo te doden.

Weer moeten we zeggen dat we voor dit soort dingen niet beschuldigend naar de HERE moeten wijzen. Ook de ongeneeslijke ziekten hebben wij door onze zonden als mensen de wereld ingebracht. Wanneer mensen in onze omgeving door ernstige en ongeneeslijke ziekte getroffen worden herinnert ons dit  ook aan onze zonden en schuld hoe gezond en springlevend we ook al zijn. Dit moet ons er toe brengen om eigen schuld voor God te belijden en voor ons leven en onze gezondheid het biddend van de HERE te verwachten. Ook voor een eeuwig gezond leven hebben we Christus als onze Verlosser nodig. Hebben we nodig dat we echt naar de Here jezus gaan om vergeving van onze zonden en erkennen dat we Gods oordeel in plaats van het eeuwig gezond leven met Hem niet verdiend hebben. Wie zo tot Christus gaat mag ook als het vale paard met zijn ruiter jouw leven raakt rust vinden en weten dat de ziekte die je hebt niet eeuwig is en je niet meer de eeuwige dood in kan halen. 

Wanneer het vale paard met zijn ruiter je raakt met ziekte dan kan dat jouw leven heel erg aantasten. Dat kan ook jouw leven zwaar maken. Ook als Gods kind. Er is maar een manier om dat goed te kunnen dragen. Dat is dat je ook dan met al je vragen, worstelingen en misschien wel twijfels naar Christus gaat. Wat is het belangrijk dat je als je gezond bent je leven al echt bij Christus zoekt en met Hem leeft. Dat je ook daarover nadenkt dat ook jouw leven door ziekte heel erg aangetast kan worden. Dat je leert om met je hele leven steeds weer naar de HERE te gaan. Ook als erge ziekte je treft is het die ziekte die jou van Christus vertelt. Die ziekte spreekt de taal dat Christus op weg is naar de dag van Zijn terugkeer. Dan zegt die Christus tegen jou: “Je hoeft niet alleen de dood tegemoet. Je hoeft niet alleen het lijden van deze ziekte door te maken. Ik deze ellende wil Ik bij je zijn en jou dragen in mijn liefde. Ik wil je er in verbondenheid aan de HERE als je vader je er doorheen helpen. Ondanks al je zonden waardoor je deze ziekte verdiend hebt wil Ik jouw Helper, jouw Redder, jouw Zaligmaker zijn.  Niet het vale paard met Zijn ruiter overwint maar ik de ruiter op het witte paard.

Christus zegt voor wie bij hem zijn of haar leven zoekt+ Oog in oog met de dood wil Ik jou het eeuwige leven geven. Kom in al jouw moeite, met al jouw zonden naar Mij. Huil bij Mij uit. Belijdt eerlijk je zonden. Geef jouw leven steeds weer over in Mijn handen. Dan draag ik je in Mijn handen over in de handen van de hemelse Vader. Dan kom je er doorheen. Dan kom je op de dag dat Christus terugkeert op de plaats waar er geen ziekte, geen pijn, geen tranen en geen twijfels meer zullen zijn. Waar er ook geen bedreiging door wilde dieren meer is.

 

2. Door wilde dieren

 

Mens en dier zijn door de HERE geschapen. Om zonder angst en in vrede met elkaar te leven. Adam kan ook zonder angst alle dieren namen geven. De vrede tussen alles op aarde verdwijnt bij de zondeval. Vanaf dat moment worden bepaalde dieren een bedreiging voor de mens. Vanaf dat moment moet je in bepaalde gebieden heel erg goed opletten. Wilde dieren zorgen er zelfs voor dat de mens zich in bepaalde delen van de aarde niet waagt.

In de tijd tussen Christus hemelvaart en Zijn terugkeer zullen be4paalde dieren een bedreiging voor de mens zijn. Ook deze bedreiging hoort bij Gods oordeel dat over de wereld gaat. Ook dit oordeel spreekt van Christus komst en laat wie gelooft uitkijken naar een wereld waar deze bedreiging verdwenen is door Christus werk. Zijn werk zorgt voor een wereld waar het eeuwig vrede zal zijn tussen alles in Gods schepping en alles en iedereen heeft dan op de nieuwe aarde vrede met God.

Dan is er een wereld waar we zonder angst naast een leeuw en een olifant staan en ze als onze vrienden kunnen aaien.

De Here jezus heeft dat op deze wereld al laten zien. Dat is wanneer de duivel net na Jezus’ doop   Hem verzoekt in de woestijn. De duivel probeert alles om de Here Jezus zover te krijgen dat Hij niet meer voor onze zonden Gods oordeel wil dragen tot op het kruis. Wanneer de Here Jezus Zijn diepe liefde voor God en voor zondaren die tot Hem komen heeft laten zien. Wanneer Hij heeft laten zien dat Hij trouw blijft aan de opdracht van Vader in de hemel lezen we in Marcus 1: “En Hij was bij de de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.” vs 13.  Christus laat dan zien dat de overwinning op de duivel, de zonde en de dood ook gaat betekenen de vrede in de hele schepping. Ook vrede tussen de mensen en alle dieren op de nieuwe aarde. Christus offer zal ook voor deze vrede gaan zorgen! Zoals de HERE dat o.a. al in Jesaja 11 had laten profeteren: “ Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;  dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.” Vs 6-8

De vier paarden in Openbaring 6 zijn uitgereden. Het eerste paard met Christus als ruiter die laat zien de grote overwinning, de grote verlossing voor altijd komt. De andere drie paarden zorgen voor veel ellende in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst.  Zij zorgen met al de ellende die ze veroorzaken dat een kwart van de wereldbevolking sterft. Daarin zien we Gods oordelen over de zonden en als gevolg van de zonde. We zien ook de goedheid van de HERE dat Hij genadetijd geeft. Want door Zijn oordelen wordt niet de hele wereldbevolking in een keer gedood! Dee HERE geeft mensen de tijd om naar Christus als de door Hem gegeven Redder te gaan. De HERE geeft nog tijd en wil de Geest geven om jezelf te verloochenen en je aan Christus te wijden. Het is wel zo dat de tijd dringt want Christus komt spoedig en de dood kan plotseling ook over jouw en mijn leven komen. Jong en oud. De tijd dringt ook als je kijkt naar hoofdstuk 8,9 want daar zie je dat als er op de bazuinen geblazen wordt een derde deel van de mensen dood gaat. Wanneer daarna het definitieve oordeel van God bij Christus wederkomst komt treft het iedereen. Behalve zij voor wie Christus het oordeel van God gedragen heeft, voor hen die zich in geloof aan Christus hebben toevertrouwd. Je ziet hoe levensbelangrijk het is om echt in geloof met Christus te leven en om tegen de zonde en je eigen zondige hart te kiezen. Alleen wie tot Christus vlucht en biddend  toegewijd aan hem leeft zal door al Gods oordelen heen in volle vreugde altijd blij verder leven op de nieuwe aarde. Daar zijn Gods oordelen voor altijd helemaal verdwenen. Daar is Gods zegen, liefde en vrede dat waarin je voor altijd  leeft. Elk moment van je eeuwige leven. Leef dan met Hem. Zodat je in alle rust en verwachting Christus kunt verwachten op de wolken.

 

AMEN