Preek over Openbaring 8:1-5 Christus komt met de door de gebeden van de heiligen opgeroepen oordelen naar de aarde

16-01-2017 07:54

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 18:1,5

Lezing van de wet

Psalm  99:1,2,3,4

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 7:11-8:13

Collecte

Psalm 141:1,2,3,4,5

Tekst: Openbaring 8:1-5

Preek

Psalm 35:1,13

Dankgebed

Gezang 32:3,4

Zegen

 

Gemeente van de Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Jongens en meisjes we gaan verder met preken uit  het boek Openbaring.  Het boek Openbaring is een moeilijk boek. Als jij daarin leest, denk je wat betekent dat allemaal?  Ik begrijp er bijna niets van. Toch is het ook een heel mooi boek. Dat mooie ga je zien als je er meer van gaat begrijpen. Waarom is het nu zo’n mooi boek?  Omdat de Here Jezus weet hoe het op deze wereld zal gaan. Hij weet dat de gelovigen het in de tijd voordat Hij terugkomt heel moeilijk zullen krijgen. Hij weet dat er heel veel rampen zullen komen. Hij weet dat heel veel gelovigen om hun geloof doodgemaakt zullen worden. Hij weet dat veel mensen die zich christenen noemen zullen gaan  zeggen dat allerlei dingen in de Bijbel niet waar zijn en dat je die niet zo ernstig moet nemen. Dat maakt het mensen die echt met HERE leven vaak heel moeilijk. Als die dingen gebeuren, kun je gaan twijfelen. Kun je gaan denken: Is de Here Jezus echt wel Koning?  Het hele mooie van het boek Openbaring is dat de Here Jezus zegt: Als je al die dingen ziet hoef je niet te twijfelen. Dat moet allemaal gebeuren en Ik houd het in Mijn handen. Je hoeft als het heel moeilijk is er echt niet aan te twijfelen dat Ik regeer en dat Ik terugkom op de wolken. Dat dan die wereld komt waar niets verkeerd en ellendigs  meer is. Daarom is het boek Openbaring zo mooi en geeft dat de mensen die de Here Jezus met hun hart dienen altijd weer moed. Hoe moeilijk het ook is. Er zijn van de momenten in je leven dat er een grote schok door je leven gaat. Er gebeurt iets, je leest iets waarbij alles in je in beweging komt. Hoe is het mogelijk? Je voelt het tot in het diepst van je wezen. Het is alsof er een zware steen op je hart komt te liggen. Met die steen ga je dan naar je Here voor wie de steen van Zijn graf is weggerold. Naar je Here die leeft, die dood overwonnen heeft en die vandaag vanuit de hemel regeert.

Juist dan hebben we het zo nodig om samen naar de HERE te gaan. Om naar hem te luisteren. Om samen van Hem te leren.   Als we dat niet vasthouden, als we dat niet meer willen uitleven met hart en ziel zijn we bezig met afval van de HERE. Niets minder dan dat. Daarom is het zo belangrijk dat we zien wie de HERE is en dat juist het leven met Hem een heel blij leven is. Een blij leven waarin het ook heel ernstig is. Het gaat om leven en dood. Als dat op scherp komt te staan schokt dat zelfs de hemel. In de komende weken willen we vanuit Openbaring 8 en 9 het evangelie horen en zien we hoe voor jong en oud in alle tijden en culturen het dienen van de Opgestane Christus een zaak van leven en dood is. Ik verkondig jullie het heerlijke evangelie van Christus onder het volgende thema:

 

CHRISTUS KOMT MET DE DOOR DE GEBEDEN VAN DE HEILIGEN OPGEROEPEN OORDELEN NAAR DE AARDE

 

1.            Daarom wordt het stil in de hemel

2.            De gebeden van de heiligen bereiken God

3.            Deze gebeden hebben effect.

 

1.            Daarom wordt het stil in de hemel

 

 

Waar staan we in het boek Openbaring als we bij hoofdstuk 8 komen? We zien in hoofdstuk 5 de apostel Johannes heel verdrietig worden. Hij huilt en niet een klein beetje ook. Waarom huilt hij zo erg? Omdat er een boekrol is die niemand waard is om open te maken. Als die boekrol niet opengemaakt wordt,  betekent dat dat de geschiedenis niet kan verder gaan naar de nieuwe hemel en aarde. Dan was Jezus lijden, dan was heel Christus werk voor niets. Dan hebben we vandaag geen echte hoop. Dan kun je niet met verwachting naar de toekomst kijken. Dan heb je als het moeilijk in je leven is ook niet echt iets om nog naar uit te kijken.

Maar  dan komt Christus die het Lam is in Openbaring 5 zelf naar voren als de enige die het waard is om de boekrol te openen. Hij stuwt de geschiedenis naar het einde, naar de dag van Zijn machtige terugkeer.

Het Lam dat de zonden van de wereld op Zich genomen heeft, breekt zes zegels open. Als Hij het zesde zegel opengebroken heeft, zijn we op de dag van het grote oordeel aangekomen. Je zou verwachten dat bij het zevende zegel Christus als de teruggekeerde Koning zal verschijnen. Toch is dat niet zo. De dag van het oordeel is verschrikkelijk. Daar kun je bang worden. Juist daarom laat Christus ons in hoofdstuk 7 eerst iets anders zien. Hij laat daar zien dat de gelovigen: de 144.000, de onafzienbare menigte heel echt bij Hem horen. Dat het oordeel hen niets zo zal treffen dat ze daardoor het leven met Christus kwijtraken. Zij worden tegen dat oordeel beveiligd. De HERE beveiligd Zijn kerk echt tegen het oordeel. Dat mag je in geloof altijd weten. We hebben dat ook heel duidelijk gezien in de vorige twee preken over Openbaring 7.  Het is dan ook zo dat de gelovigen heel blij zijn en de lof op de HERE zingen. Hij zorgt voor Zijn kerk zelfs tot in het moeilijkste van alles. Want waar komt die grote menigte, waar komen die 144.000 nu vandaan? Dan lezen we in het laatste deel van Openbaring 7 dat ze uit de grote verdrukking komen. Ook daar zou nog veel over te zeggen zijn. Nu kort hier iets over. Wat is nu die grote verdrukking? Gaat het dan om een heel speciale tijd die in onze tijd maar sommige meemaken? Nee, als hier over de grote verdrukking gesproken wordt gaan het over de tijd waarin wij nu leven!  het is de tijd waarvan Openbaring 12 spreekt. De tijd dat de duivel voor altijd na Christus hemelvaart uit de hemel is gegooid. Luister maar:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,  maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.  En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” Vs 7-12

De HERE wil jou en mij en ons als kerk de kracht geven om zelfs in deze tijd in de Here Jezus te geloven, met Hem te leven en daaraan vast te houden! Dan mag je weten dat in zo’n tijd God kracht en liefde groter is dan de woedende duivel die tekeer gaat met al zijn helpers. Christus zal voor wie zich aan hem toevertrouwt zorgen. Wie in ge3loof tegenover de duivel en zonden staat in de kracht van de Geest mag weten dat er een geweldige toekomst is. Waar niets en niemand meer voor moeilijke dingen in je leven kan zorgen. Wat een reden om blij en dankbaar te zijn. 

 Dan komt het moment dat het Lam het zevende zegel openmaakt. Dan gebeurt er iets heel anders dan wij zouden verwachten. De inhoud van het zevende zegel is dat Christus ons nog een keer laat zien wat voor dingen er allemaal tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkeer gaan gebeuren. De inhoud van het zevende zegel is een nieuw overzicht van de geschiedenis en daarom wordt nu duidelijk wat het blazen op de zeven bazuinen of trompetten betekent. Weer laat Christus zien dat er veel ellende zal komen maar dat het allemaal in Zijn hand is. Het zal Hem nooit uit de hand lopen. Hij is het die als de Verlosser ook het zevende zegel openmaakt en de inhoud daarvan in Zijn Koningshanden houdt.

Bij de opening van het zevende zegel, stijgt de spanning in de hemel. De hemelse koren van hoofdstuk 7 zwijgen. Een heel belangrijk ogenblik is aangebroken. Iedereen is stil. Dat voor ongeveer een half uur. Moet je je dat eens indenken een half uur echt allemaal muisstil zijn. Voor ons gevoel duren een of twee minuten stilte vaak al heel lang! Als er een half uur in de hemel gezwegen wordt moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn! Dan moet er iets zijn dat een geweldige indruk maakt. We zien ook op andere plaatsen in de Bijbel dat er tot zwijgen, tot stil zijn opgeroepen wordt als de HERE alle aandacht vraagt. Bijvoorbeeld in Sefanja 1:7: “Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE.” HSV

Deze stilte in de hemel laat zien dat de hemel onder de indruk is van wat er nu gaat gebeuren. De hemel is stil van de oordelen van God die in de bazuinen over de aarde zullen gaan. Wat een oordelen, wat een ernst. Je ziet in die stilte ook dat er in de hemel geen leedvermaak is over de oordelen van God die de wereld treffen. Die oordelen moeten er komen en toch is er in de hemel en bij God geen blijdschap over de ellende die deze oordelen brengen. Je ziet ook bij de Here Jezus tijdens zijn leven geen leedvermaak.  Hoe huilt Hij  over de oordelen die Jeruzalem zullen treffen omdat ze zich niet door Hem tot echt geloof hebben laten brengen. Luk 19:41. We lezen van de HERE in Klaagliederen 3 waar het ook juist om Gods oordelen over zonden en ongeloof gaat: “Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van Zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroefd Hij de mensenkinderen.” vs 32,33  

Het Lam geeft nu de zeven engelen die voor God staan een bijzondere taak. Hij geeft ze daarvoor de 7  bazuinen. Je ziet in het gebruik van de bazuinen ook de liefde van God. De bazuinen werden in Israël o.a. gebruikt om tegen gevaar te waarschuwen. De oordelen van God die over de wereld gaan laten ook Zijn liefde zien. Hij laat daarin Zijn oproep klinken: Kom toch tot Christus, verander je leven toch. Schuil tegen het welverdiende oordeel bij Christus. Dat is de reddingsboei die de HERE ons toegooit.  Laat het echte geloof toch jouw hele leven beheersen. Laat Ik jouw hele leven vullen want dan ben je beveiligd en verlost van het laatste oordeel! De oordelen die over de wereld gaan zijn roepstemmen van God om tot Hem en het Lam te komen! Die oordelen hebben alles met de gebeden van de gelovigen op aarde te maken. We zien dat in het tweede punt.

 

2.            De gebeden van de heiligen bereiken God

 

Terwijl het stil is, hebben de zeven engelen ieder hun bazuin gekregen. Toch blazen ze nog niet op hun bazuinen. Eerst krijgen we nog iets anders te zien. We zien wat de oorzaak van het komen van deze oordelen over de aarde is. Een andere engel dan de zeven gaat met een gouden wierookschaal naar het altaar in de hemel. Deze wierookschaal en het altaar zijn van goud. Dat laat zien dat ze heel kostbaar voor de HERE zijn.

Deze schaal en het altaar laten ons denken aan de tabernakel en de tempel in het Oude Testament. Het reukofferaltaar waarop het reukwerk gebracht werd stond in het Heilige. Heel dicht bij de ark, Gods troon, Gods voetenbank  op aarde in het Heilige der heilige. Ex 30:1-10.  Elke ochtend en elke middag moest een priester dat offer in de tempel brengen. Daarmee begon de actieve dag in de tempel en daarmee eindigde het ook. De dag begon en eindigde met de diepe afhankelijkheid van de HERE voor je hele leven. We hebben bij het reukwerk namelijk te maken met de gebeden van de gelovigen die naar de hemel opgaan. Die naar de HERE gaan. We lezen dat in Psalm 141 zo: “O Here, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep.  Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.” Vs 1,2. Kijk ook Openb 5:8

De gebeden van de gelovigen moeten op het offer met reukwerk gebracht worden. De engel krijgt veel reukwerk.  Dat laat zien dat ook onze gebeden hoe goed we ze ook bedoelen niet volmaakt zijn. Ook aan onze gebeden mankeert er nog veel. Ook in onze gebeden is er nog veel dat met zonde besmet is. Als de HERE daarop let zou Hij elk gebed van jou en mij afwijzen. Dan zou geen van onze gebeden Hem bereiken. Het is de Here God zelf die er in Zijn liefde voor zorgt dat de gebeden van wie met berouw over hun zonden tot Hem komen, Hem wel bereiken. Het Lam zorgt ervoor dat die ene engel veel reukwerk krijgt om samen met de onvolmaakte gebeden van de gelovigen tot God op te stijgen. Dat reukwerk is Christus offer voor onze zonden. Dat offer, dat werk van het Lam gaat samen met onze gebeden tot God. Dat offer van Hem maakt onze gebeden schoon zodat ze zo voor God komen en Hij ernaar luistert. Hier zie je de geweldige waarde van het offer van de Here Jezus voor ons leven. Hoe Hij, en niet wij,  er voor zorgt dat de HERE in liefde en genade met ons omgaat. Christus offer is het dat ons aangenaam voor God maakt.  Ook onze gebeden. Luister ook maar naar wat we in Efeze 5:1,2 lezen: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,  en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.”

Zo gaan de gebeden van wie met hart en ziel aan Christus verbonden is tot God. Als jij in liefde tot God komt, kan er voor jouw gevoel nog zoveel aan jouw gebed mankeren. Je hebt het zo gebrekkig onder woorden gebracht, je hebt gehakkeld. Je hebt volgens jou ook nog weer dingen vergeten. Je wist op bepaalde punten eigenlijk niet wat je moest bidden. Je bidden is nog zo stumperig. Dat kan en zal allemaal waar zijn maar als jij met een hart dat Christus volgens Zijn Woord wil volgen gebeden hebt,  mag je weten dat Christus offer ook jouw gebed geheiligd heeft. Dat Vader in de hemel daarom ook graag naar jouw gebed geluisterd heeft. Echt met Zijn hart om jou heen staat. Heerlijk om te weten dat Christus ook dat voor ons gedaan heeft. Hij zorgt dat de woorden van Gods kinderen Vader in de hemel gezuiverd bereiken. Die gebeden roepen ook Gods oordelen over de wereld op. We zien dat in de derde plaats.

 

3.            Deze gebeden hebben effect

 

De wierookschaal in de hemel is leeg. Het reukwerk is geofferd. De engel doet nu geen nieuw reukwerk op de schaal. De schaal wordt nu vol gemaakt met vuur van het altaar. Dat zijn dus de kolen die op het altaar liggen te gloeien. De schaal wordt daarmee nu vol gemaakt. De kolen die helemaal gloeien worden op de aarde geworpen. Je weet wat er gebeurd als gloeiende kolen jou of  allerlei dingen op deze wereld raken. Dan doet dat pijn, dat zorgt  voor brand, voor verwoesting.

Je ziet ook dat de dreiging die nu over de aarde komt groot is. Want we lezen in het laatste deel van vers 5: “en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. “

Waar de HERE met Zijn oordelen komt gebeurt er iets. Tegen Zijn oordelen is niemand, is geen schepsel bestand.

De oordelen die we later bij het blazen van de bazuinen zullen zien, zijn het gevolg van de gebeden van de heiligen. Al eerder in het boek Openbaring zien we hoe de martelaren in de hemel vragen om het snelle oordeel van God over deze wereld. Kijk 6:9-11. Ook als wij vandaag als mensen die met hun hele leven in dienst van Christus willen staan, bidden dan bidden wij om Gods oordeel over alle tegenstand tegen Christus en Zijn Woord. Dan bidden we om Gods oordeel over alle afval van Hem! Omdat Zijn Naam, omdat daarmee Hem oneer wordt aangedaan. Wij belijden dat ook in o.a. zondag 48. Luister maar: “Wat is de tweede bede? Uw Koninkrijk komen.  Dat wil zeggen: …… verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden.”  We bidden in het onze Vader om Gods oordeel over alles waarmee mensen Gods koninkrijk tegenwerken. We bidden daarin om Gods oordeel o.a.  over al die boeken en redeneringen die de weg banen naar het kritiek hebben op Gods onfeilbare Woord. HERE vernietig toch al dat werk dat uw kerk verwoest.

Broeders en zusters hebben we het met zulke woorden niet moeilijk? Bidden om Gods oordeel? Daarmee moet je het moeilijk hebben als je weet dat je eigenlijk niet voor de Christus leeft. Als je in eigen leven met je hart meer verbonden bent met een werelds leven dan met leven in liefde voor Christus . Wie met Christus verbonden is die gaat zien dat het in Gods oordelen ook om Zijn liefde gaat. Toch roepen de woorden : Gods oordeel bij velen in onze tijd in hun hart tegenstand op. Dat kan in onze tijd ook heel makkelijk in jouw en mijn hart. Wij maken de HERE zo gauw en zo graag tot een lievig godje. Wij hebben de neiging om weinig te denken aan Zijn grootheid en Zijn eer maar  veel meer dat het allemaal nog wel mee zal vallen met Gods oordeel over onverschilligheid en ongeloof.  Laten we toch zien dat wel of niet leven met Christus een zaak van leven en dood is. Laten we ook zo weer leren spreken. Ook zo spreken dat we juist in de oordelen van God die in het vervolg genoemd worden en die de wereld raken die oproep vol onpeilbaar diepe liefde horen klinken: Kom toch tot Mij. Want alleen bij Christus als het Lam van God is er redding van Gods eeuwige oordeel. In Gods oordelen die ook wij over de wereld afbidden,  klinkt Gods stem vol liefde. Zo indringend, zo intens. Laten we zo ook in deze wereld spreken en elkaar en de mensen om ons heen laten zien en horen dat in deze oordelen de HERE vol liefde  tot Christus als het Lam roept.  HERE geef ons daarvoor het geloof. De liefde tot U door Uw Geest.

 

AMEN.