Reeks 1 Johannes 3 en christelijk leven

19-06-2014 07:23

GODS LIEFDE IS ZO GROOT!

 
1 Johannes 3:1 Naar aanleiding van verschillende vragen van vrienden hoop ik een reeks meditaties te schrijven over 1 Johannes 3. Vragen die vooral cirkelen om de vraag wat er in 1 Joh 3 mee bedoeld wordt dat een kind van God niet zondigt. Het is goed om gewoon aan het hele hoofdstuk aandacht te geven. Dan zien we het verband en ook de boodschap die vanuit dit hele hoofdstuk tot ons komt.
Joha...nnes wijst ons met verwondering op de liefde van God. De liefde van de hemelse Vader is zo geweldig groot. Vanuit de vorige verzen is dan ook duidelijk wie in deze onvoorstelbaar grote liefde delen. Dat zijn zij die andere mensen geworden zijn. Dat zijn de mensen die niet meer zichzelf als zondige mensen willen zijn. Het zijn de mensen die hun leven bij Christus gezocht hebben en door God opnieuw geboren zijn. Mensen die mensen van God willen zijn en zich door Hem en Zijn liefde willen laten beheersen. Dat zijn de mensen die rechtvaardig leven. Dat wil zeggen die Gods recht in hun leven met liefde willen uitleven.
Dat die mensen er op aarde zijn is een wonder! Dat is werk van God. Vanuit de hemel als het vaderland heeft God mensen op aarde tot andere mensen gemaakt. Mensen die hun eigen hart niet meer willen volgen. Mensen die de zondige aarde niet meer als hun vaderland zien maar de hemel waar God woont als hun vaderland hebben aangenomen.
 

GOD SE KIND EN DIE WêRELD

 
1 Johannes 3:1 Wie in geloof leef, is God se kind. Dit is nie ‘n moontlikheid nie. Nee, dat is doodseker. Wie in geloof hom aan Christus toevertrou, is God se kind. As jy daaroor dink, sien jy raak dat iets baie spesiaals gebeur het. Ons is naamlik uit onsself na die sondeval nie in daardie sin kind van God meer nie. Ons kom na die sondeval uit onsself as vyande van God op die wêreld. Wie geleer het om te glo, om jou lewe buite jouself in Christus te soek, is deur God uit die wêreld gered. 
Jy sien dit raak as jy die tweede deel van vers 1 lees: “Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.” Die wêreld is na die sondeval ‘n wêreld sonder God. Is ‘n mensewêreld wat teenoor God en Sy wil staan. Dit is die HERE wat met Sy liefde na hierdie wêreld kom. Die wêreld, ook ons het God se liefde op geen enkele manier verdien nie! Nogtans stuur God in liefde Sy eie Seun na de wêreld. Elkeen wat deur God se liefde oorweldig word, is dan God se geredde kind! Ons sien hier wat die teenstelling, die antitese is wat deur die mense loop. Dit is die teenstelling tussen geloof en ongeloof en daarom tussen God se kinders en die ander mense. Dit is die teenstelling tussen hulle wat nie hul eie hart wil volg nie en hulle wat volgens die gedagtes en gevoelens van eie hart en tyd wil leef. Die verskil tussen mense is of hulle Christus regtig ken of nie ken nie.
 

WEES GOD SE KIND!

 
1 Johannes 3:1 Ik kom nog even terug op tegenstelling die er tussen de mensen op aarde is. Je hoort in onze tijd nogal eens de uitspraak dat alle mensen toch kinderen van God zijn. Dat we toch allemaal als mensen elkaars broers en zussen zijn. Het is zo dat Gods liefde naar de hele wereld uitgaat. Het is zo dat God met de uitnodiging om tot Christus te komen tot de mensen komt. Ieder mens is een schepsel van God maar ieder mens is geen kind van God. 
Ieder mens heeft na de zondeval geen vrede met God. De HERE heeft zich op een heel bijzondere manier verbonden aan de gelovigen en hun kinderen. Hij heeft Zijn verbond met hen gesloten. Gods liefde, Zijn geweldige belofte is om de gelovigen en hun kinderen heen. 
Toch is het ook zo dat ook de kinderen van de gelovigen, die Gods bijzondere belofte gekregen hebben, nog nieuwe mensen moeten worden. De HERE belooft ze dat Hij ze tot nieuwe mensen wil maken. Hij roept ze heel innig tot geloof. In het formulier voor de doop van de kinderen van de gelovigen verwoorden we dat al eeuwen zo: “Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden.” 
De antithese is in de eerste plaats geen zaak van organisatie maar van je hart. De liefde van Christus zet je tegenover de zondige wereld.
 

SKEIDSLYN

 
1 Johannes 3:1 “Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.” Die ken en leef in liefde vir Christus maak dat ’n skeidslyn tussen die mense bestaan. Die ken van Christus sorg daarvoor dat jy anders gaan leef as die ander mense. Die ander mense leef nie soos die HERE dit bedoel het nie. As ’n mens na die feite kyk is dit hulle wat nie volgens God se wil en bedoeling leef wat vir die skeidslyn sorg. Hulle is dit wat afwyk van hoe de HERE die mens en die leef op Sy wêreld bedoel het. Hulle wyk af van hoe de lewe goed is. Die ander kant is dat ons as mense by die sondeval almal teen die HERE gekies het. Daarin lê na die sondeval die eenheid van die mense. Gelukkig is dit die HERE wat in Sy genade dan sorg vir vyandskap tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Sonder God se genadige ingryping sou ons een wees in ’n lewe teen God se wil in. Gen 3:15
As die wêreld ons haat omdat ons in liefde volgens Christus se woorde leef, moet dit ons nie verbaas nie. Dan is dit nodig om in daardie lewe te volhard en die wêreld te wys hoe goed hierdie lewe is. Ek dink nou ook aan hierdie woorde van Here Jesus: “as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.” Joh 15:18,19

 

HEERLIJKE VERRASSING

 
1 Johannes 3:2 Johannes komt nu terug op wat hij in het vorige vers gezegd heeft. De uitroep dat het zo geweldig is dat God ons Zijn liefde gegeven heeft. Die liefde is zelfs zo groot dat we kinderen van God zijn. De gelovigen zijn zelfs kinderen van God! Ze mogen zich geliefd weten door God als Vader. Dat is werkelijk iets waar je niet over uitgepraat raakt als je daarvan het wonder ziet. 
Maar zelfs dat is nog niet het einde! Er komt nog meer dan dat we op deze wereld kinderen, geliefde kinderen van God zijn. Gods liefde is zo groot dat Hij zo met ons aan het werk gaat dat het alleen nog maar mooier wordt in de toekomst. Nu mogen we ons als kinderen aan God toevertrouwen in een gebroken wereld. Er komt een tijd dat al die gebrokenheid om Christus werk van ons afgenomen is. Het mooie daarvan is zo groot dat het meer is dan we ons nu kunnen bedenken. Het is meer, groter en beter dan we nu nog maar kunnen weten. Gods cadeau voor ons is groter dan we nu kunnen beseffen. Hij heeft voor ons nog een heerlijke verrassing in petto. Wat wij in de toekomst krijgen past bij het onvoorstelbare van Gods verlossingswerk door Christus waarvan we in 1 Kor 2 lezen: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” Vs 9
 

CHRISTUS KOM TOT VERLOSSING

 
1 Johannes 3:2 Die wonderlike grootheid van God se liefde sien ons daarin dat ons kinders van God is. Deur die geloof. Deur Christus. Die rykdom van God se liefde vir die gelowiges is so groot dat ons selfs nog nie voluit kan besef hoe wonderlik ons lewe in die toekoms sal wees nie. Ons is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Nogtans is dit nie so dat ons niks daarvan weet nie. Wat ons nou weet is nog nie alles nie. 
Johannes wys ons daarop dat ons drie dinge wel weet. Die derde noem ek more. 
a. Dat Christus verskyn. Dat Hy kom op die wolke. Dat Hy kom met groot majesteit. Dat elkeen Hom moet en sal erken as die groot Koning. Alles en almal moet hom of haar aan Hom onderwerp. Die wonderlike Koning is ons Verlosser! Dit is iets om regtig na uit te kyk. 
b. Ons sal aan Hom gelyk wees as Hy terugkom. Ons sal dan opstaan uit die dood. Die graf kan dan selfs ons liggaam nie vashou nie. Ons staan dan op met ‘n volmaakte liggaam. Alles wat in en aan ons liggaam nie volmaak was nie het verdwyn. Hoe ernstig ‘n mens op aarde ook al gestremd was nogtans kom jy uit die graf sonder dat jy ook maar op een manier gestremd is. God se kinders is dan heeltemal verlos. Verlos van skuld en sonde, verlos van elke gevolg van die sonde. Ons ontvang ‘n liggaam soos die Here Jesus die by Sy opstanding uit die dood gekry het. Hy het ook dit vir God se kinders verdien.
 

CHRISTUS ZIEN ZOALS HIJ IS

 
1 Johannes 3:2 Het derde ding dat we wel weten over onze toekomst als kind van God is dat we Christus zullen zien zoals Hij is. We zullen Jezus Christus, die onze Redder is, met eigen ogen zien. Onze God en Koning. We zullen ook de HERE zelf zien zonder dat we door Zijn grootheid en heerlijkheid verteerd worden. We zullen met blijdschap en in diepe vrede vol liefde onze God en Redder zien. 
Voor Mozes was het nog niet mogelijk op aarde om de HERE te zien zoals Hij is. Mozes kreeg maar een klein beetje van God te zien omdat hij als zondig mens dat niet  zou kunnen verdragen. Zie Exodus 33:20-24.
Het geweldige van Christus verlossingswerk is dat wie door het geloof in Hem Gods kind is eens Christus, eens God zelf zal zien. We zullen Hem dan helemaal zien. Onze Vader zien in Zijn heerlijkheid en Hem dan vol vreugde aanbidden. We zullen dan Christus zien zoals Hij is en met een hart dat overstroomt van dank Hem als het Lam dat ons gered heeft loven en prijzen. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Openbaring 22:4: “En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.” Vs 3,4 Heerlijk. Om echt naar uit te zien!
 

GELYK AAN CHRISTUS WEES

 
1 Johannes 3:2 “Ons sal aan Christus gelyk wees.” Wat beteken dit? Laat ek eers sê wat dit nie is nie. Dit is nie so dat ons God gaan word nie. Ons bly skepsels, ons bly mense. Ons kry by die opstanding uit die dood ‘n liggaam soos Christus dit na Sy opstanding gekry het. Ons kry om Christus werk dan die volmaakte liggaam wat Hy by die opstanding uit die graf gekry het. Ons lees oor hierdie liggaam wonderlike dinge in 1 Korinte 15. 
Die Gees wys ons daar wat by die dood van God se kinders gebeur. Dan word hul liggaam in die aarde gesaai. Dan lyk dit asof hulle vir altyd verdwyn het. As ‘n mens jare later na die liggaam soek, is die kans groot dat jy niks meer kan terugvind nie. Ondanks dat Gods se kind gesterf het en begrawe is, geld by die opstanding: “ daar word opgewek in onverganklikheid (onsterflik!) …. Daar wordt opgewek in heerlijkheid…..daar word opgewek in krag …. ‘n geestelike liggaam word opgewek.” Vs 42-44 Die verandering van die liggaam sal op die dag van Christus se terugkeer in ‘n oogwink plaasvind. Van die een op die ander oomblik sal die groot liggaamlik verandering gebeur. Ook by die gelowiges wat dan op aarde leef. Christus se oorwinning word juis dan volledig sigbaar by die gelowiges: “Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word.” Vs 53. Die duiwel en die dood staan magteloos.
 

GEWELDIG: KIND VAN GOD ZIJN

 
1 Johannes 3:3 Door Gods liefde kind van God zijn. Geweldig. Dat ik kind van God mag zijn is een wonder waar ik mij over verwonder. Dat Hij zo naar mij heeft omgezien, zelfs naar mij. Terwijl ik Hem echt niets te bieden heb. Het is genade en genade alleen! Alle roem is uitgesloten. Wie roemt roeme in de HERE!
Dat is de toonhoogte van de eerste verzen van 1 Johannes 3. Je bent zo blij dat je aan God als Vader en aan Christus als de Verlosser verbonden bent. Het uitzicht dat je daardoor op de toekomst hebt, is zo geweldig. Dat is de hoop, de zekere hoop die je door en in Christus hebt. Een hoop die zelfs niet bij de dood stopt maar voor Gods kind alleen nog maar meer werkelijkheid wordt. Wie dat beseft, wie zo aan Christus verbonden is, wil ook leven zoals Christus geleefd heeft. Dan bedoelt de Heilige Geest hier niet dat jij God wordt of dat jij Verlosser wordt. Nee, daarin is de Here Jezus uniek en blijft Hij uniek. Ook als voor altijd zondeloos mens op aarde blijft Hij uniek. Ook ons unieke voorbeeld. 
Wie echt kind van God is wil vanuit de vergeving door Christus verdient schoon leven. Die wil eigen leven veranderen. Die wil het verkeerde, het smerige van de zonden al meer uit eigen leven wegdoen. Die wil geen slaaf meer van de zonden zijn. Die wil daarmee breken. De HERE wil door de Geest jou en mij daarvoor ook de kracht geven. Ook vandaag.
 

REIN SOOS JESUS

 
1 Johannes 3:3 God se kind wil hom rein hou soos Jesus rein is. God se kind wil hom of haarself skoonmaak en let daarby dan altyd op Christus. Let op Hom wat sonder enige sonde rein vir God geleef het. God wat elke sonde haat en skitter van reinheid.
As ek hierdie woorde lees moet ek ook dink aan wat ons lees in 1 Petrus 1:15,16: “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.” Die laatste woorde vind ons meerdere kere in die Bybel terug. Die eerste keer in Lev 11:44. Die oproep om heilig te wees, om onsself te reinig is vir die gelowiges van alle tye van die grootste belang. Sonder ‘n heilige lewe is ons nie regtig ‘n kind van God nie. Sonder ‘n heilige lewe gaan ons God se Koninkryk nie binne nie. Ons lees ook dit dikwels in God se Woord. O.a. in 1 Tes 4: “want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.” Vs 7,8 Moet ons dan tog weer self vir ons verlossing sorg? Nee! Ons reiniging lê in Christus: “Die bloed van Jezus Christus, God se Seun, reinig ons van alle sonde.” 1 Joh 1:7. Wie so God se liefde ken, wil uit dankbaarheid in Christus se lig wandel en self al hoe meer rein voor God leef! Wie sy lewe by Christus soek, wil in die nuwe lewe met God staan. Vra daarvoor God se krag!
 

GOD LIEFHEBBEN

 
Johannes 3:4 Johannes schrijft zijn brief met veel tegenstellingen. Hij laat daarin zien dat je juist als kind van God veel tegenstellingen ervaart in het leven. Heel gewoon omdat ze er echt zijn. Je ontdekt die bij het licht van Gods liefde. Je ontdekt ze door leerling van Christus en Zijn Woord te zijn. 
De tegenstelling tussen de kinderen van God en de andere mensen op aarde zie je in het leven van elke dag. De kinderen van God zijn gericht op God. Zij zijn gericht op het licht dat Hij in een donkere, zondige wereld laat schijnen. Het niet kennen van God, het niet kennen van Christus komt uit in een leven waarin de zonde de baas is. Waarin het volgen van je eigen verlangens je leidt. Wie kind van God is wil zichzelf schoonmaken van wat verkeerd is in eigen leven. Die zoekt vergeving en zoekt Gods liefde en kracht om met het verkeerde te breken in eigen leven. 
Waarom? Het antwoord lezen we hier in vers 4: “Ieder die zondigt overtreedt Gods wet”. Liefde voor God betekent dat je ook Zijn wet lief hebt. Als het om het liefhebben van God gaat, gaat het erom dat je Hem met Zijn hele hebben en houden lief hebt. Waarom? Omdat Hij voor de volle 100% goed is! Alles in Hem en wat van Hem uitgaat is in en in goed en waard om te volgen. Als je dat niet doet benadeel je jezelf. Daarover morgen. 
 

NIE JOU DOEL MIS NIE

 
1 Johannes 3:4 Johannes gebruik in ons vers 2 woorde vir sonde. Die eerste wat ook met sonde vertaal is, beteken dat jy die doelwit mis. Jy kom deur wat jy doen, dink of voel nie tot jou bestemming nie. Die sonde sorg daarvoor dat jy jou van God vervreem. Dat jy dit wat regtig goed voor jou is nie in jou lewe toelaat nie. Die sonde sorg daarvoor dat jy jou deur die Gees nie tot ‘n mens volgens God se beeld laat vorm nie. Die sonde maak jou vriend van die verkeerde, van die duiwel. Dit kan wees dat wat de HERE verkeerd noem vir jou gevoel tog goed is. Dit lyk asof jou lewe daardeur juis belangrik en mooi word. Mense bewonder jou maar as dit in God se oë nie goed is, sal dit eendag niks meer vir jou beteken nie. Dan stort jou lewe eendag as een kaartehuis in. Hoe goed is dit om al meer te sien wat regtig goed is en dit te doen. Om deur die Gees ook al meer oortuig te word dat dit wat die HERe sê regtig goed vir jou lewe en vir jou naaste is. 
Die tweede woord wat hier vir sonde gebruik word, wys daarop dat jy daarmee God se wet oortree. Dan leef jy los van God. Die wet is die wet van jou Hemelvader! Van die Vader wat in en in goed is. Van jou Vader wat een en al liefde is. Sy wil is daarom ook goed! Beter dan alles wat ek anderste as Sy wil sou doen, dink of voel! Die beste in jou lewe is dat Vader se wil vir jou wet is. Geleer deur Sy Gees.
 

NOODZAKELIJKE HERHALING

 
1 Joh 3:4 Een van de kenmerken van de eerste brief die Johannes schrijft is dat hij voor de herhaling kiest. Als je naar de opbouw van de hele brief kijkt zie je dat hij verschillende dingen herhaalt. Je ziet het ook als je naar vers 4-10 kijkt. 
Kijk maar eens met mij mee.
a. Vs 4:       Het wezen van de zonde wordt aangewezen.
b. Vs 5:       Christus is gekomen om de zonde weg te nemen.
c. Vs 6:       Kind van God of kind van de duivel.
d. Vs 7:       Rechtvaardig leven.
a. Vs 8:       Het wezen van de duivel: de zonde. Hij doet dat vanaf het begin.
b. Vs 8b:     Christus is gekomen om het werk van de duivel te verbreken.
c. Vs 9,10a: Kind van God of kind van de duivel.
d.Vs 10b:    Onrechtaardig leven.
Je ziet hier hoe Johannes van de herhaling gebruik maakt om dingen steeds een beetje duidelijker te maken. Het gaat niet om zinloze herhaling maar om het in je hart te laten vastzitten en een bepaald punt nog duidelijker te maken. We hebben nodig om de dingen die de Geest zegt steeds weer te horen en duidelijker te krijgen. Om niet te vergeten!
 

SONDES WEGNEEM

 
1 Johannes 3:5 Jesus, God se Seun, het verskyn om ons sondes weg te neem. Christus se koms na die wêreld het as doel om die sondes weg te doen. Hier sien ons al dat hulle wat met Christus verbind is, vyande van de sondes sal wees. Dit kan nie so wees dat ‘n Christen bewus volhard in die doen van sondes. Nogtans pla die sondes ons lewe. 
Die groot wonder van God se liefde is dat Hy Sy Seun gestuur het om vir God se kinders die sondes weg te neem. Die woorde die “sondes wegneem” verwys ons na wat ons lees in Johannes 1:29 waar Johannes die Doper van die Here Jesus sê: “Daar is die Lam van God wat die sonde van de wêreld wegneem!”
Die woord ‘wegneem’ beteken dat iets opgetel word om dit daardeur te verwyder. Dit word van ‘n plek opgetel om dit weg te doen. Die Here Jesus het gekom om die sondes van ons lewe uit ons lewe weg te neem. Hy het gekom om daarvoor te sorg dat ons nie meer die las van ons eie sondes hoef te dra nie. ‘n Las wat daarvoor sou sorg dat ons altyd vanweë ons sondes deur God veroordeel sou word. 
Hoe doen die Here Jesus dit? As die Lam van God! Dit beteken dat Hy Homself laat doodmaak en offer soos in die Ou Testament geoffer is. Hy tel die sondes van de gelowiges op en laat hulle op Hom laai. Hy dra God se kinders se skuld in hulle plek.
 

ZONDE EN ZONDEN WEGNEMEN

 
1 Johannes 3:5 Ik kom nog even terug op het verband met Johannes 1:29. Er is namelijk naast de grote overeenstemming ook een opvallend verschil. We lezen in Joh 1:29 dat Christus gekomen is om de “zonde” weg te nemen. We lezen in onze tekst dat Hij gekomen is om de “zonden” weg te nemen. 
Het gaat er in Joh 1:29 om dat de Here Jezus gekomen is om alles wat met zonde te maken heeft weg te halen. Het hele complex, ook alle gevolgen ervan komt Hij weghalen. Daarom heeft Hij ook de gevolgen van de zonde zoals ziekten op zich genomen. Hij neemt voor wie zich door Zijn bloed laat schoonwassen echt alles wat gevolg van de zonde is weg. Het Lam van God houdt grote schoonmaak waarbij geen enkel stukje vuil meer overblijft. Zijn offer zorgt voor een 100% schoonmaak. Wie bij Christus hoort, deelt daarin en zal nooit meer smerig worden. Dat komt omdat Christus ook heel persoonlijk dan jouw zonden in het meervoud op zich genomen heeft. Christus is ook heel persoonlijk voor elke gelovige gekomen om al jouw zonden in het meervoud van je weg te nemen. Echt allemaal zodat er niets overblijft waarom je toch nog veroordeeld zou worden. Geen zonden van Gods kinderen ontgaat Jezus Christus en Hij neemt ze echt allemaal op zich om jou helemaal te redden voor eens en altijd. Hij is de echte en enige Verlosser!
 

REGVERDIG DEUR DIE REGVERDIGE 

 
1 Johannes 3:5 Hoekom kan die Here Jesus ons sondes van ons wegneem? Omdat in Hom geen sonde is nie! Nie een nie. Hy is sonder enige sonde en het ook sonder een sonde gebly. Sy hele lewe was ’n lewe van 100% liefde en gehoorsaamheid aan die hemelse Vader. 
Die Here Jesus word ons as die groot voorbeeld voorgehou. Dit is Johannes se bedoeling om ons juis te leer om in ons lewe by die sondes weg te bly. Ons lees dit so in 2:1: “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie.” Hierdie aansporing klink in hierdie brief steeds weer! Nie om moedeloos te maak nie. Nie om te ontken dat in die lewe van enige Christen nog sondes oorgebly het nie. Die doel is om ons steeds naby die HERE te bring en ons te leer om ons toevlug by Christus te soek. Die laaste lees ons ook in 2:1: “en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” 
Die Here Jesus is die Regverdige! Juis daarom kan Hy ons Redder wees. Hy is sonder sonde en verdien geen enkele straf nie. Daarom kan Hy ons straf, ons sondes op Hom neem. Ons lees van hierdie wonderlike troos in 2 Kor 5:21: “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.” 
Dit beteken dat wie in Christus glo in God se oë regverdig is! Die HERE behandel ons dan om Christus se werk “asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie”. Genade ryk en vry!
 
 

VRIJ VAN ZONDEN 

 
 
1 Johannes 3:6 In de Here Jezus zijn geen zonden. Niet een van Hemzelf. De zonden die Hij heeft gedragen, die Hij heeft weggenomen zijn voor Hem vreemde zonden. Zonden van anderen. Zonden waar Hij zelf part noch deel aan had. Hij heeft altijd het zondeloze voorbeeld gegeven. Wie bij Christus hoort, wie door het geloof in Hem is, deel van Hem is, zondigt niet zegt Johannes hier. Let er heel goed op wat hier staat. Hier staat niet dat je als christen op deze wereld nooit meer zonde doet. Er staat niet dat je pas een echte christen bent als je zondeloos geworden bent. Als dat wel zo was, zou het heel vreemd zijn dat we ook in het Nieuwe Testament steeds weer lezen dat we nodig hebben om vergeving voor onze zonden te vragen. Dan is het helemaal vreemd dat de Here Jezus zelf ons, in het voorbeeldgebed dat Hij geeft, leert om elke dag te bidden: “Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Matt 6:12 
Wie met innige liefde voor Christus wil leven en daarom vergeving zoekt en kracht van de Geest om al meer tegen het verkeerde in je leven te vechten die is in Christus. Door het geloof hoor je bij Hem. Als je in Hem blijft, als je in liefde met Hem leeft, wil je de zonde niet. Daarom is er voor jou vergeving. Dan ben je in Christus vrij van de zonden voor Gods ogen. Hier moet nog meer over gezegd worden. dat bewaren we voor morgen.
 

DIE SONDELOSE 

 
1 Johannes 3:6 “Elkeen wat in Hom bly, sondig nie.” Wie in Christus glo, het hom met die voluit Regverdige verbind. Jy behoort met jou hart se liefde aan Christus wat die Sondelose is. Jy wil wees soos Hy is. Jy is met jou hart op Hom gerig. Hy is die Redder van jou lewe en daarom wil jy jou heeltemal aan Hom toevertrou. 
Die gevolg daarvan is dat God se kinders nie wil sondig nie. Hulle lewensrigting is dat hulle die Hemelvader se wil nie wil oortree nie. Die sonde is dat ‘n mens los van God se wet leef. God se wet wat goed en heilig is. Jy wil God se kind wees, jy wil by Christus behoort en daarom wil jy nie sondig nie. 
As ons hier lees dat wie in Christus bly nie sondig nie beteken dit dat die sonde nie meer jou baas is nie. Jy het die sondes gaan haat. Jy wil daarteen stry! Jy wil leef vir jou Heer Jesus Christus. Jy wil Hom, die Sondelose, volg. As iemand in jou lewe ’n sonde aanwys dan wil jy nie opstandig teenoor God se wet wees nie. Sonde is opstaan teen God. Jy wil as God se kind jou juis in liefde aan God toevertrou en uit dank vir Christus se werk steeds weer en meer met die sondes in jou lewe breek. Elke keer dat jy vergifnis ontvang het, sien jy God se liefde nog meer en wil jy daarom nie in sonde leef nie! Die sonde is nie meer jou lewe nie maar om te staan in diens van Christus die Sondelose.
 

JEZUS ZIEN 

 
1 Johannes 3:6  Heb je Jezus gezien? Zie je Hem in je leven, ken je Hem? Dat is een heel belangrijke vraag voor jou en mij. Wij zien de Here Jezus op dit moment niet met onze lichamelijke ogen. Dat is ook onmogelijk want de Here Jezus is nu als mens in de hemel en niet op de aarde. Hij komt dan ook eens als mens op de wolken terug naar de aarde. Dat is niet nu maar op de dag van de wederkomst. Da...t de tijd van het met je eigen ogen Jezus op aarde zien voorbij is, horen we als de Jezus tegen Thomas zegt: “‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Joh 20:29
Hoe kunnen we Jezus Christus nu dan zien en kennen? Het antwoord daarop vinden we in 1 Johannes 1: Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.”
Wij zien de Here Jezus, wij leren Hem kennen door het getuigenis van de oor en ooggetuigen dat Christus ons in het Nieuwe Testament gegeven heeft. 100%  
betrouwbaar!
 

SIEN EN LIEFHê 

 
1 Johannes 3:6 Jesus sien. Ons sien Hom op hierdie aarde nie met ons liggaamlike oog nie. Nogtans sien en ken God se kind die Here Jesus as sy Verlosser en Heer. Jy ken Hom as jy in geloof en daarom in liefde aan Hom as jou groot geliefde verbind is. 
Hoe is dit moontlik? Omdat die Heilige Gees jou oë en daarmee ook jou hart oopgemaak het. Jou oë sien dan dinge wat daar is maar wat die ongelowiges nie sien en erken nie. Van hierdie werk van die Heilige Gees lees ons in Efese 1: “Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur Sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop Sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het”. Vs 17,18
Die Gees wil ons gee dat ons Jesus Christus sien en ken. Hy wil ons gee dat ons vanuit die Woord Christus sien en Hom so begin ken dat ons met ons hele hart van Hom gaan hou. Sodat in ons lewe al meer werklikheid word wat ons lees in 1 Petrus 1:8: “Jesus Christus vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie.tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” Wie Christus ken is so bly met Hom dat jy nie die dinge wil doen wat teen Sy wil ingaan nie. Hy is jou daarvoor te lief!
 

ZIEN EN KENNEN 

 
1 Johannes 3:6 Jezus zien en kennen. Hem zien vraagt om Hem ook te kennen. Om met Hem om te gaan zoals Hij is. Dan zien we nu met onze lichamelijke ogen nog niet dat Jezus de grote Koning is aan wie alles en iedereen moet gehoorzamen. Toch weten we uit het Woord van God dat het wel zo is. Dat de Here Jezus nu in de hemel is en de geschiedenis zo bestuurt dat die tot Gods doel komt. We lezen over Hem in Hebr 2:8,9: “Nu zien we echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.” Dat zien we met de ogen van het geloof die de Geest je wil geven. Om zo naar de wereld, naar de geschiedenis, naar de toekomst te kijken. Dan zie je de Here Jezus als de fantastische Redder! Als die geweldige Koning die echt alles in Zijn handen heeft. Bij wie je echt veilig bent. Hij is het die in macht en liefde zo onbeschrijflijk groot en goed is. 
Door het werk van de Heilige Geest wil je Hem kennen. Dat betekent met en voor Hem leven. Dan is je dagelijkse leven daarbij de proef op de som. Leef je daarin voor Hem als je Redder en Koning?  We moeten  onszelf daarbij niet bedriegen. Dan moeten we niet zeggen dat het in ons leven wel goed zit terwijl we met onze voeten, handen, tong en ogen openlijk dat doen en dat zoeken waarvan onze God en Koning zegt dat het zonde is. Ons dagelijkse leven laat zien of we de Here Jezus echt kennen.
 
 

TERE LIEFDE 

 
1 Johannes 3:7 Ek gebruik in ‘n preek somtyds die woorde “tere liefde”. ‘n Rukkie gelede het ek daaroor vrae gekry. Wat bedoel ek nou met hierdie woorde? Hieraan moes ek dink toe ek ons vers vandag lees. Johannes spreek hulle vir wie hy skryf aan met die woorde: “My kinders”. Daarin klink die liefde wat omgee deur. Die liefde wat sag is. Die liefde wat die doel het om die ander te red. Om die ander die beste te gee wat bestaan. 
´n Regte verkondiger van die evangelie gee vir die hoorders om! Hy dra hulle op sy hart. Daarom bid hy op sy studeerkamer elke dag vir hulle. Hy berei steeds weer sy preke voor terwyl hy in tere, dit is innige liefde, aan die gemeente dink. Hy het nie ‘n ander doel om hulle op die pad van Christus te laat gaan en hulle daardie pad, waarop God se tere liefde na hulle toekom, te wys nie. So bid God se dienskeng steeds weer om hierdie liefde om so dienaar van die Woord en so dienaar van die gemeente te wees. 
Ons sien hier by Johannes daardie liefde vir die gemeente. Hy noem die lidmate my kinders. Hy wil hulle vanuit liefde by die HERE bring en by Hom hou. Hy wys daarop dat as jy regtig kind van God is jy soos Christus wil leef. Jy wil regverdig leef. Jy doen dit nie vir niks nie. Jy mag weet dat die HERE dan vol liefde na jou kyk. In tere liefde!
 

HET HART VAN DE PREDIKER

 
1 Johannes 3:7 Het hart van Johannes gaat naar de gemeente uit. Hij houdt van ze als als zijn eigen kinderen. Hij zoekt als dienaar van het Woord hun redding, hun geluk. Dat is de reden waarom hij waarschuwt voor mensen die hen dreigen te misleiden. Mensen die in de naam van Jezus met een leer komen die niet klopt. Die wel in de naam van Jezus wordt gebracht maar niet in overeenstemming is met Gods eigen Woord. 
Wat is het belangrijk in onze tijd dat verkondigers van het evangelie zoveel om de gemeente van de Here Jezus geven dat ze dat ook doen. Dat ze laten zien wat een verkeerde, een dwaalleer is om juist de gemeente dicht bij Christus te bewaren. Waar de echte diepe liefde voor de gemeente verdwijnt, gaat een voorganger zwijgen om de liefde vrede wil. Daarmee zet je wel de vrede met God op het spel. Laten we samen steeds weer met diepe liefde naar de HERE luisteren en weg willen doen wat daarmee in strijd is. Om niet misleid te worden. Om niet op een verkeerde weg gebracht te worden. 
In het concrete geval gaat het hier in deze brief vooral om mensen die zeggen dat je van de Here Jezus kunt houden en toch nog met een gerust hart de zonde kunt doen. Dat je jou om zonden in je leven niet druk hoeft te maken want door je kennis van Christus ben je toch gered. Dat is misleiding want wie van Christus houdt, wil rechtvaardig zijn zoals Hij is.
 

WIE KIES JY?

 
1 Johannes 3:8 Die kinders van God se lewensdoel is om regverdig te leef soos Christus regverdig is. Hulle wil regtig volgelinge, leerlinge van Christus wees. Hulle wil die wêreld wys wat ’n regverdige lewe is. Hulle wil die wêreld daarvan oortuig dat die lewe volgens Christus se gebooie regtig goed vir alle mense is. Dan kom mense, dan kom die hele wëreld tot sy doel. Dan is alles goed. Dan maak niemand ’n ander meer seer nie. 
Johannes wys ons die groot teenstelling wat ons op hierdie aarde sien. Die teenstelling is nie dat die een hom Christen noem en die ander sê dat hy geen Christen is nie. Dit gaan nie net om ’n naam nie. Dit gaan daarom dat mense regtig vanuit die verlossing deur Christus Hom volg of nie volg nie. 
’n Mens wat die sonde doen, wat beheers word deur die sondes behoort by die duiwel. Ook as hy homself Christen noem. Wie met plesier die sonde doen en daarin leef is “uit die duiwel”. So ’n mens is kind van die duiwel. Hy het die duiwel as vader. Ek dink nou aan wat die Here Jesus in Joh 8 sê: “Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van de begin af en staan nie in de waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.” Vs 44  Die keuse is dus of: God as Vader  en Sy wil doen of die duiwel se kind en jou eie sondige verlangens volg.
 

DE VERKEERDE KEUS

 
1 Johannes 3:8 De duivel is het die aan het begin van de zonde en daarmee aan het begin van alle ellende staat. Hij staat echt aan het begin daarvan want ook de duivel was een schepsel, een engel die goed door God geschapen is. We kunnen voor de oorzaak van de zonde en al de ellende op aarde nooit naar de Here God wijzen. De allereerste die er voor koos, terwijl dat op geen manier nodig was, om tegen God, die in en in goed is, te kiezen was de duivel. Hij koos voor opstand tegen God. Zie 2 Petrus 2;4 en Judas 6. 
Vanaf dat moment werd het leven van de eens goede engel een leven in opstand tegen God. Hij sleepte daarin een deel van de engelen mee en later ook de mens. Als je dus goed let op de duivel dan zie je wat het betekent om de verkeerde keuze te maken. Die verkeerde keuze zorgt ervoor dat het leven heel beroerd wordt. Dat je het zonder Gods liefde moet doen. Je brengt jezelf in een bestaan zonder hoop. De naam duivel wijst er op dat hij zo graag heel veel anderen in het verderf wil meenemen. Duivel betekent namelijk: verleider. Hij wil ons verleiden om hem te volgen. Hij doet er alles aan om de leugen heel mooi voor te stellen. Om jou en mij te laten geloven dat leven tegen Gods wil in goed is en ons het goede zal geven. Hij doet zich voor als een engel van het licht. De duivel moet ontmaskerd worden. Daarvoor heeft God Zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Gelukkig!
 

DIE WERKE VAN DE DUIWEL VERBREEK

 
1 Johannes 3:8 Die Seun van God het na die wêreld gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Dit was baie nodig dat God se eie Seun daarvoor gekom het. Niemand anders kan die duiwel se werke verbreek nie. Die duiwel het groot mag. Hy is nie God nie. Nogtans het hy groter mag as enig ander skepsel. Geen skepsels kan dit self reg kry om die mag van die duiwel te verbreek nie. 
Dat die duiwel so magtig is, sien ons o.a. daaraan dat die Here Jesus hom “die owerste van die wêreld” noem. Sien Joh 12:31;14;30;16:11. Die duiwel het na de sondeval die mensheid in sy hande. Die mense het sy slawe geword. Ons is aan die duiwel se ketting vas. Ons kan nie self, nie in eie krag ons van hierdie ketting bevry nie. Ons het iemand nodig wat meer as ’n skepsel is om ons van die verslawing aan die duiwel los te maak. Dit is die HERE in die hemel wat Sy Seun, wat God en mens is, daartoe gestuur het. Ons lees dit op ’n indrukwekkende manier in Hebreeërs 2:14,15: “Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur Sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry.” Wie bevry wil word moet by God se Seun wees!
 

DE GROTE SLAVENDRIJVER

 
1 Johannes 3:8 De duivel is de grote slavendrijver. Hij is niet op het geluk van mensen uit. Hij is er op uit om mensen in zijn macht te hebben en te houden. Al weet hij heel goed dat hij mensen zo in de diepste ellende brengt. Een leven zonder God en zonder Zijn liefde. De duivel weet heel goed dat hij mensen door ze liefhebbers van het verkeerde te maken de dood bezorgd. Uiteindelijk zelfs de eeuwige dood. Het bestaan zonder einde, zonder de warmte van Gods liefde. Dat weet de duivel allemaal. Toch wil hij niets liever dan mensen, zoveel mogelijk mensen aan hem verslaafd laten zijn. Hieraan zie je hoe slecht de duivel is. 
De HERE stuurt Zijn Zoon om de macht van de duivel te verbreken. Je ziet dat in het Nieuwe Testament steeds weer. Ik noem maar een paar voorbeelden. De Here Jezus stuurt de boze geesten die mensen in die tijd bezetten weg. Als de Here Jezus zegt dat ze weg moeten, staan ze machteloos. De Here Jezus geneest zieken en laat zo zien dat al de gevolgen van de zonde eens helemaal voor de gelovigen zullen verdwijnen. De duivel staat dan machteloos. Als de Here Jezus in het graf ligt en dood is, staat Hij op. Hij verbreekt de werken van de duivel. De duivel kan de Here Jezus niet in de dood houden. Als de Here Jezus naar de hemel is gegaan, kan de duivel Hem er niet weghalen. Hij verliest in de hemel de oorlog. Zie Openbaring 12:7-9. Christus is Koning! Wie Christus volgt wordt door Hem verlost van de slavendrijver.
 

UIT GOD GEBORE

 
1 Johannes 3:9 “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie”. God se kinders wil nie meer kinders van de duiwel wees nie. Hulle soek by Christus die verlossing uit die duiwel se greep. Die duiwel wat jou en my aan die sondes verslaaf wil laat bly. 
Dit is net Christus wat ons daaruit kan bevry. Die gevolg daarvan is dat jy ‘n nuwe mens word. Jy word dan uit God gebore. Jy was kind van de duiwel en jy word God se kind. Christus het vir elkeen wat tot Hom vlug, verdien dat die Geest jou tot ‘n nuwe mens wil maak. Dit gaan hier oor die wedergeboorte waaroor die Here Jesus vir Nikodemus sê: “Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie …. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gee.” Joh 3:3,5,6
As ons onsself bly dan bly ons slaaf van die duiwel en die sonde. Dit is ook die rede hoekom woorde as: “jy moet naby jouself bly”, “jy moet doen wat jou eie hart vir jou sê” so gevaarlik is. Ons moet juis nie onsself wil bly nie maar ander mense word. Mense wat deur die Gees verander word. Mense wat al hoe meer deur die Gees se werk die HERE gaan liefhê en Sy wil gaan doen. Word jy dan sondeloos? Daaroor môre.
 

DOE DE ZONDE NIET

 
1 Johannes 3:9 Wie uit God geboren is, doet de zonde niet”. Waarom niet? “Want Zijn zaad blijft in hem.”
Wie Christus heeft leren kennen als zijn of haar Verlosser wil rechtvaardig zijn zoals Christus is. Die wil de zonde niet meer zijn of haar baas laten zijn. Dat heb je niet uit jezelf. Dat is Gods werk in je leven. De HERE heeft in jou een nieuw leven geplant, een ander leven gezaaid. Dat 
is de reden dat je het bij het verkeerde in je leven niet kunt uithouden. Petrus zegt het zelfs zo: “Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht hebt.” 1 Petrus :1:4 Je houdt het als kind van God niet bij de zonde uit! Dat wil niet zeggen dat er in jouw leven geen verkeerde dingen meer zijn. Wie in liefde met Christus leeft is een ander mens geworden maar zolang je op aarde leeft, is er in je ook nog die oude mens die aan je trekt. Waarvan Paulus in Romeinen 7 zegt: “Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij.” Vs 19,20 Juist omdat het zaad van God in je is, gebruik je dit nooit als excuus maar ga je in liefde voor God altijd weer de strijd met de zonde aan. Omdat Christus liefde in je woont, in je heerst.
 

NABY GOD LEEF

 
1 Johannes 3:9 Die nuwe mens kan nie sondig nie. Die mens wat deur die Gees nuut gemaak is, voel nie tuis by die sondes nie. Die mens wat deur God vanuit die hemel gebore is voel weerstand teen die sondes. 
As ek hierdie dinge lees moet ek dink aan Psalm 84: “Waarlik, èèn dag in U tempel is beter as duisend daarbuite. Ek staan liewer by die drumpel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God.” Vs 11 God se kind bly liewer op ’n beskeie plek naby die HERE as om daar te wees waar losbandig fees gevier word. Jy is liewer naby hulle wat in alle rus en vrede die HERE dien as daar waar ’n lewe in sonde uitgeleef een aanbeveel word. Die Heilige Gees wys ons hier baie mooi die regte pad. 
Dit is naamlik so dat op hierdie aarde die sondes nog aan ons trek. Die ou mens wat ook nog in ons woon wil altyd weer sy invloed in ons lewe uitbrei. Ons kan nooit die verskoning gebruik dat die ou mens nog in ons is en dat ons daarom niks daaraan kan doen nie dat ons nog sondes doen. Juis vanuit God se werk in my vra ek die Gees om al meer die ou mens in my dood te maak. Om so al meer met blydskap en oortuiging volgens God se wil te leef. Die HERE wil om Christus se offer dit vir ons gee. Om al meer God se kind te wees wat nie kan sondig nie. Wat dit daarom ook nie meer wil nie en as ´n uit God gebore mens wil leef.
 

TEGENSTELLING

 
1 Johannes 3:10 Ik verbaas me er de laatste jaren al meer over dat er zo weinig over de tegenstelling tussen een christelijk en een niet-christelijk leven geschreven en gesproken wordt. Daarop moet je niet zoveel nadruk leggen wordt er dan gezegd. Dat stoot alleen maar af en het is maar de vraag of er zo’n groot verschil is. Je moet alle mensen of ze nu geloven of niet eigenlijk als broers en zussen zien wordt er door meerderen beweerd. 
Als je dan eens kijkt naar wat de Heilige Geest Johannes hier laat schrijven is dat echt het tegenovergestelde. Er is namelijk een heel duidelijk kenmerk waaraan je de grote tegenstelling, de grote antithese onder de mensen kunt zien. De mensheid is voor God in twee groepen verdeeld. De ene groep mensen heeft God als Vader en de ander de duivel. Het kenmerk waaraan je kunt zien waar de een of de ander bij hoort, is dat de èèn rechtvaardig leeft en de ander niet. Rechtvaardig leven is in de Bijbel een leven volgens Gods normen vanuit de liefde en verbondenheid aan Christus. Je ziet hier hoe belangrijk het is om juist over deze tegenstelling te spreken. Om niet te doen alsof mensen die niet vanuit liefde voor Christus volgens Gods wil leven je broers en zusters zijn. Het is juist belangrijk om deze mensen met liefde tot Christus te roepen en uit te nodigen om rechtvaardig te leven. Met als doel om van de duivel bevrijd te worden en de HERE als Vader te kennen.
 

REGVERDIGHEID EN LIEFDE

 
1 Johannes 3:10 Die manier waarop jy leef, wys of jy God se kind of kind van die duiwel is. Dan gaan dit om regverdigheid en liefde. Die twee stry nie met mekaar nie. Die regverdigheid is ’n lewe in liefde vir God en juis om daardie rede ook in liefde vir jou naaste. Die regte regverdigheid kan jy nooit van die regte liefde losmaak nie. Wie God se liefde ken, wie Christus as sy of haar Verlosser ken, wil hierdie liefde uitleef. Wil hierdie liefde ook vertaal na die liefde vir die mense wat rondom jou leef. 
Wie God se regverdigheid, wat die regte regverdigheid is, ken kan dit nie iets laat wees wat net in jou gedagtes is nie. Nie iets wat vir jou net een of ander of dalk die belangrikste teorie is nie. Nee, in wat die HERE jou leer hoor en sien jy die HERE self. Jy sien Christus wat God se liefde en God se reg op die duidelikste manier gewys het. Jy is vol verwondering oor God wat jou Vader en Redder wil wees en daarom wil jy vol liefde en regverdigheid in hierdie wêreld leef. Wie sê dat hy van God hou maar sy naaste steeds onregverdig behandel is nie ’n kind van God nie. Dan hou ’n mens nie rêrig van God nie. Dan ken jy nie Christus en Sy liefde nie. Die regte geloof is reg in die leer en reg in die lewe deur God se liefde.
 

ELKAAR LIEFHEBBEN

 
1 Johannes 3:11 Leven met God. Met de ene God waarvan de Heilige Geest in 1 Johannes 4:16 zegt dat Hij liefde is. Hij is een en al liefde. Hij is de bron van alle leven en ook de bron van alle echte liefde. Daarom hoort bij de boodschap van Christus altijd weer dat wij elkaar liefhebben. Dat we dat juist als kinderen van God in deze wereld laten zien. Is dat iets nieuws?
Nee, dat is het oudste positieve gebod wat er is. De mensen aan wie Johannes schrijft, hebben vanaf het moment dat ze het echte evangelie kennen dit gehoord. Bij het echte evangelie hoort dat we vanuit Gods liefde elkaar liefhebben. Dat liefhebben is dan ook de liefde zoals we die bij God zien. Liefde kan in het leven van mensen en in onze gedachten van alles zijn. We zeggen bijvoorbeeld dat mensen de liefde bedrijven als ze seks met elkaar hebben. Die woorden worden ook gebruikt als het om overspel gaat. Is dat overspelige liefde? Nee, dat heeft in werkelijkheid niets met liefde te maken. Dat zijn juist dingen die de God die liefde is, haat. Dat Zijn dingen die strijden met de rechtvaardigheid die de God die liefde is ons heeft laten zien. Het goede gebod om elkaar lief te hebben gaat terug naar het Oude Testament. Ik denk nu aan Leviticus 19:18: “maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.” Het gaat zelfs nog verder terug. Daarover morgen.
 
 

GOD SE LIEFDE UITLEEF

 
1 Johannes 3:11 Die boodskap dat ons mekaar moet liefhê is baie oud. Hierdie boodskap het al in de paradys geklink. Die HERE het mense geskep met die doel dat hulle mekaar sal liefhê. Ons sien hoe hierdie liefde by die mense aanwesig is as die eerste medemens geskep is. As Adam vir die eerste keer sy medemens Eva sien. Dan kom die volgende woorde uit sy mond: “Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.” Gen 2:23 
Adam en Eva behoort by mekaar. Hulle is geskape om mekaar lief te hê, selfs om een te word. Sien Gen 2:24. Om ‘n eenheid in volle vrede en harmonie te wees. Die afstand, die onvrede, die nie liefhê van die ander nie kom na die sondeval. Adam en Eva vertrou mekaar dan nie meer heeltemal en hulle begin mekaar beskuldig. 
Hoekom behoort die boodskap om mekaar lief te hê vanaf die staanspoor by God se boodskap? Omdat die Skepper van alle dinge liefde is. Hy het alles geskep in volle harmonie vanuit Sy liefde. Die wêreld is deur Christus verlossingswerk weer op pad na die volle harmonie, na ‘n bestaan waarin alles en elkeen in volle vrede saamleef! Ons sien hier hoe belangrik en onmisbaar dit is dat juis Christene deur die krag van die Gees liefdeloosheid en onreg bestry en regtig bid en leef om die liefde vir die naaste vorm te gee.
 

EGOISME

 
1 Johannes 3:12 We moeten elkaar liefhebben. Juist als mensen die Gods liefde in Christus kennen, moeten we een voorbeeld van liefde zijn. Johannes maakt dan meteen duidelijk wat voor soort liefde dat niet is. De liefde zoals die er bij Kain was, is de verkeerde liefde. Is de liefde waarvan je juist afstand moet nemen. Wat voor liefde was dat dan? Eigenliefde, egoïsme, leven voor jezelf. 
Hoe weten we dat de liefde van Kain vooral op zichzelf gericht was? We zien dat in Genesis 4. Kain en Abel zijn kinderen van Adam en Eva. Ze leven na de zondeval. Ze brengen in de tijd van de oogst allebei een offer aan God. We lezen dan dat Kain iets van de oogst neemt om te offeren maar Abel neemt het beste en het mooiste van wat hij heeft. Bij Kain krijgen we de indruk dat hij nu eenmaal een offer moet brengen maar het moet hem zelf zo weinig mogelijk kosten. Hij is heel erg op zichzelf gericht. De liefde tot God en de diepe dank dat er een goede oogst was, is er niet in Kain’s hart. Het dienen van God is bij Kain vormendienst geworden en daarom is er ook geen echte liefde voor de naaste. Bij Kain is er niet de echte verbondenheid in liefde met de HERE. Er is niet het echte geloof. We lezen dat in Hebreeën 11 zo: “Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.” Vs 4 Omdat Gods liefde in Kain’s leven ontbrak, komt de haat en jaloezie zijn leven binnen. Dan komt er de haat met verschrikkelijke gevolgen. Egoïsme verwoest, Gods liefde geneest en redt.
 
 

SOOS ABEL

 
1 Johannes 3:12 Wat het gebeur toe die mens nie meer vir God wou leef nie? Toe het die jaloesie, toe het die haat in ons bestaan gekom. Ons het anderste na die naaste gaan kyk. Ons het die ander nie meer vertrou nie. Ons het krities geraak omdat ons ons eie posisie wou bewaak. Ons het ’n posisie wil verower of behou ook as dit die ander baie seer gaan maak. Waar ons in ons sondige bestaan Christus as ons Verlosser soek, kom herstel. Dan is dit die Gees wat ons leer om weer regtig lief te hê.
Ons sien by Kain wat die gevolg kan wees as ons God se liefde nie meer in ons hart laat heers nie. Dan kom die haat in ons lewe in wat ons selfs tot moord kan bring. Baie mense het al gesê dat hulle nooit iemand sal doodmaak nie maar wat nogtans later daartoe kom. Hoe baie mense is geestelik deur ander vermoor deurdat hulle geminag, gepes, gepla, lastig geval of mishandel word. Hoe baie kinders en jongmense ondervind dit met lewenslange gevolge! Ons sien by Kain raak waartoe die verlaat van God se liefde lei. Die Heilige Gees wys ons hier ook dat jy nie pas ´n kind van die duiwel word as jy ’n ander letterlik vermoor nie maar dat jy dit al is as jy nie vanuit verbondenheid aan Christus leef nie. Juis omdat jy niet met God wat die bron van liefde verbind is nie, staan jy oop vir die invloed van die duiwel. Laat ons ons voeg in die ry mense wat God se kinders wil wees soos Abel.
 
 

ZONDE EN HAAR GEVOLGEN

 
1 Johannes 3:12,13 Kaïn is de derde mens die de aarde bevolkt. Hij is de eerste moordenaar. Je ziet hier hoe snel het kwaad dat wij in de wereld hebben gehaald tot zo’n afschuwelijke daad leidt. Waar de liefde vanuit de HERE wijkt, komt het wantrouwen, komt de jaloezie, komen de verkeerde verlangens. Als je die niet met de echte liefde bestrijdt, blijven die in jouw hart woelen. De kans is groot dat die verkeerde gevoelens al meer beginnen op te spelen. Dat die je al meer gaan overheersen. Dan kom je tot daden waarvan je vroeger dacht dat je zoiets nooit zou doen. 
Dan komen ook groepen mensen en volken tot daden waarvan eerder gezegd is dat ze dat nooit zouden doen. Denk aan wat er in de Tweede Wereldoorlog en Rwanda is gebeurd. Ook opmerkingen als van Wilders dat we eigenlijk van bepaalde bevolkingsgroepen af zouden moeten, hebben hier alles mee te maken. Dit kan zich ook zomaar tegen de kinderen van God keren die zich uit liefde voor God helemaal volgens Zijn Woord willen gedragen. Die zich willen laten vormen in gedachten, woorden en daden door de wil van Vader in de hemel. Als je anders leeft dan de wereld om je heen, als je wat de HERE als verkeerd aanwijst ook verkeerd noemt, kan de haat van de omgeving je zomaar treffen. Laat ook dan de liefde voor Christus het in ons leven winnen van de liefde voor de wereld.
 

WEES NIE VERBAAS NIE

 
1 Johannes 3:13 “Moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie.” ´n Mens sien in hierdie wêreld dat God se kinders vervolg word. Juis Christene wat aan die wil van God vashou, wat die HERE konsekwent volgens Sy Woord wil dien, word in die wêreld gehaat. Hulle word dikwels vervolg. So was dit ook in die geskiedenis. Die Christenen wat geweier het om een keer per jaar ’n offer vir die keiser te bring is somtyds daarom doodgemaak. 
Gelowiges wat weier om een keer te sê dat hulle Christus verloën, het op de brandstapel gekom. Ook as ons lewe nie bedreig word, kan die haat van die wêreld gevoel word. Jy doen nie saam met allerhande feeste waar mense dronk raak en seksuele losbandigheid gewoon gevind word. Jy wil volgens God se Woord jou op jou huwelik voorberei en om die rede in die huwelik die seksuele gemeenskap geniet en nie daarvoor nie. Jy bly uitdra dat die HERE die seksuele gemeenskap bedoel het tussen een man en een vrou. Jy laat vanuit die Bybel sien dat die HERE aan man en vrou verskillende take gegee het, ook in die huwelik en in die kerk. Die kans is dan groot dat jy daarvan beskuldig word dat jy diskrimineer. Dan voel jy die haat van die wêreld omdat jy niet saamdoen nie. Ons lees daarvan in 1 Petrus 4:4: ”Nou vind die heidene dit vreemd dat jullie nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle.”
 

OM CHRISTUS GEHAAT

 
1 Johannes 3:13 Waarom staat de wereld tegenover mensen die met Christus als hun Heer en Verlosser leven? Dat heeft er mee te maken dat je je dan anders gedraagt dan je omgeving. Bedenk daarbij dat je de wereld niet alleen buiten de kerk vindt. Je vindt die ook geregeld bij mensen in de kerk. Mensen in de kerk die ook vinden je niet zo precies volgens het Woord van God hoeft te leven. Waar komt de haat van de wereld nu eigenlijk vandaan? De Here Jezus laat dat heel duidelijk zien. Ik denk nu aan Johannes 15: “Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft.” Vs 18-21 De vraag in je leven is of je volgeling van Christus wilt zijn of vriend van de wereld. Als je leest wat de Here Jezus heeft gezegd, kun je niet begrijpen dat mensen in de kerk ieder mens broeder of zuster willen noemen en de antithese willen wegpoetsen. Alleen bekering tot Christus zorgt er voor dat je eventueel niet dezelfde moeder hebt maar wel dezelfde Vader.
 

GOD SE KIND LEEF

 
1 Johannes 3:14 Die wêreld se haat is vir God se kinders nie die einde nie. Die teenstand in de kerk as jy ’n lewe regtig volgens God se wil uitdra, is nie beslissend nie. Die weerstand teen ’n lewe naby die HERE bestaan na Christus se werk op aarde ook in die kerk. ’n Voorbeeld daarvan is as Jakobus die mense in die kerk so aanspreek: “Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God.” Jak 4:4
Vyandskap teen God sorg daarvoor dat ’n mens se lewe sonder uitsig is. ‘n Mens is dan geestelik dood. Jy kan dink dat jy leef en dat jy geniet nogtans is jy dood en koers jou lewe na ’n ellendige toekoms waarin niks geniet kan word nie. 
Nogtans is dit nie nodig nie. Wie by Christus sy of haar lewe soek “het oor gegaan uit die dood in die lewe”. Wie met Christus verbind geraak het en in liefde Hom wil volg, is nie meer dood nie maar hy leef! Die Here Jesus sê dit o.a. so: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie My woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.” Joh 5:24
Wie deur die geloof regtig leef, wys dit o.a. deur ook sy naaste liefde te bewys. Wie vanuit God se liefde ander begin liefhê, sien hoe die Gees in jou die lewe werk.
 

VERDRIET

 
1 Johannes 3:14 Een ware christen maakt haat mee. Die krijgt in zijn of haar leven met tegenstand te maken. Soms kan dat je benauwd maken. Het vliegt je aan. Hoe kan het dat je met zoveel kritiek en tegenwerking te maken krijgt terwijl je niets anders doet dan de HERE volgen?! Je doet niets anders dan leven en spreken volgens het oude evangelie dat vrijmaakt en nieuw maakt. Je voelt tot in je botten hoe de kritiek en de andere manier van leven en denken je raakt. Het raakt je zo omdat je mensen bij Christus als Redder en Heer ziet weg dwalen. Vaak nog niet eens met opzet. Vaak met het idee dat ze werkelijk God nog dienen. 
Wat doet het zeer als je mensen van je ziet vervreemden niet omdat je conservatief bent maar omdat je Christus op Zijn Woord wilt volgen. Zoals je dat jaren lang samen deed en ineens is dat samen zo leven verdwenen. Dan moet ik altijd weer denken aan de berijming van Psalm 42: “Tranen heb ik bij mijn klagen tot mijn voedsel dag en nacht, daar men honend mij durft vragen: waar is God, door u verwacht? Hieraan denk ik in mijn smart, hoe ik vroeger, blij van hart, voor de stoet uit naar Gods woning opging tot mijn God en Koning.” Toch zie ik dan weer de troost, het houvast: “Wij weten dat we van de dood overgegaan zijn naar het leven”. De afval en de haat heeft niet het laatste woord maar het leven door Christus verdiend.
 

DIE GEES SE WERK IN ONS

 
1 Johannes 3:14 Die gelowiges het getrek vanuit die dood na die lewe! Dit is Christus wat dit vir wie by Hom redding soek verdien het. Hy het die dood ingegaan om deur die dood te dra God se kinders die lewe te gee! Christus het aan die kruis die dood tot in sy diepste dieptes gedra en deurgemaak. Die Vader het op die dag van die opstanding gewys dat Hy Christus se offer aangeneem het en dat elkeen wat by Christus redding en nuwe lewe soek dit ook kry. Dan het jy met Christus gesterf en staan jy met Hom op! Dit is wat jy dan weet! Dit is nie onseker nie. Dit is die werkelijkheid wat Christus verdien het. So sien jy raak dat die haat van de wêreld en die dood vir jou dan nie die laaste word het nie.
Hoe weet ek dat ek deel in die deur Christus verdiende lewe? “Omdat ons die broeders liefhet”. As jy deur die Gees geleer het om nie vir jouself te leef nie maar vanuit God se liefde juis jou broers en susters in liefde wil help, sien jy raak dat jy in daardie lewe staan. 
Dan sien jy in jou eie lewe die Heilige Gees se werk soos ons dit bely in de Dordtse Leerreëls 3- 4,12: “Dit is ‘n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die Skrif, wat deur Hom, die Outeur van hierdie werking geinspireer is, is dit in sy krag nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking uit die dooies nie.” Die Geest leer om  lief te hê.
 

LEWENDIG DOOD

 
1 Johannes 3:14 God se liefde is nie een of ander teorie nie. Die regte liefde is nie net iets om oor te redeneer nie. God se liefde is die liefde waaruit ‘n mens as God se beeld moet leef. Dit is die liefde om te doen. Ons lees dit duidelik in ons vers: “Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood.” Wie net oor God se liefde redeneer en in sy daelikse lewe die liefde nie na sy naaste uitleef nie is dood. ‘n Baie mooi voorbeeld daarvan sien ons in 1 Timotheus 5. Ons lees daar oor weduwees. Paulus skryf dan dat as hulle nog jonk is en kinders en kleinkinders het dat hulle eerste taak dan is om vir hulle gesinne te sorg. Daarop volg dan: “’n Weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Maar ‘n weduwee wat uitspattig lewe, is dood, al leef sy nog.” Vs 4,5
’n Mens kan lewendig dood wees. Jy is lewendig dood as jy nie vanuit God se liefde leef nie. Dit is baie belangrik dat ons ons in die gemeente van Christus daarop fokus dat ons mekaar liefhet. Dat dit ook deur die wëreld gesien kan word. Die Here Jesus sê dit so: “Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” Joh 13:35
Dit kan vir ons baie moeilik wees. Dit vra om selfverloëning. Dit dryf ons na die HERE. Dit leer ons bid: HERE geef ons U liefde en werk so met U Gees in ons.
 

GENEZEND SCHERP

 
1 Johannes 3:15 De Heilige Geest komt hier met een heel duidelijk ontmaskering. Wie zijn broeder of zuster niet liefheeft die haat. Wie zijn medekerklid niet met liefde zoekt is een moordenaar. Het gaat erom dat wie broeders en zusters verwenst en niet in liefde mee wil nemen op Gods weg laat een ander aan zijn lot over. Die gaat verwensen en dan hoor je bij de vader van de moord: de duivel. Het is allemaal heel scherp gezegd. We horen dat de Here Jezus ook doen in de Bergrede: “Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.” Vs 21,22
De Here Jezus laat dan ook zien wat de goede weg is. Lees maar: “Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.” Vs 23,24 
De Heilige Geest drijft ons door deze scherpe woorden naar God en Zijn liefde!.
 

WEES GEEN MOORDENAAR NIE

 
1 Johannes 3:15,16 Wie sonder liefde vir sy broeder of suster is, is eintlik ’n moordenaar. Dan is dit egoïsme wat jou beheers. Dan leef jy vir jouself en so word jy iemand wat ander seermaak pleks dat jy die ander help. Dan moet alles vir jou eie belang wyk. Die Heilige Gees maak duidelik dat jy dan geen mooi toekoms het nie. Dan stap jy in die doodloopstraat van die dood. Dan is die net aan jouself en jou eie belange dink die oorsaak dat jy nie die ewige lewe het nie. As ’n mens oor hierdie dink nadink, kom die vraag: Wat is nou die regte liefde? Hoe kan ons leer om in die egte liefde te leef? Johannes gaan in die vervolg op hierdie vrae antwoord gee. Die eerste wat ons moet leer is om vir die ware liefde op Christus te let. Die voorbeeld van ’n lewe sonder regte liefde was Kaïn. Ons sien by hom dat so’n lewe sommer daartoe kan lei dat jy iemand doodmaak. Die teenoorgestelde voorbeeld is de Here Jesus Christus. Die Here Jesus se lewe word vanuit God se liefde deur die selfopofferende liefde vir die naaste gekenmerk. Ons lees dit op ’n pragtige manier in Filippense 2 met die oproep om Christus daarin te volg. Sonder dat ons vir ander verlossing kan verdien. Lees maar saam: “Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. …. Hy het Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” Vs 4,5,8
 

LIEFDE VOOR VIJANDEN

 
1 Johannes 3:16 De Here Jezus laat ons zien wat liefde is. De Here Jezus gaf Zijn leven voor zondaren. Hij gaf Zijn leven voor mensen die uit zichzelf vijanden van God en van Hem zijn. Zo diep gaat de liefde van God! Het is geen liefde omdat wij eerst zoveel van Hem hielden. Nee, Zijn liefde gaat aan onze liefde vooraf. We lezen in Romeinen 5 dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden van God waren. Wat zien we hierin wat voor ons belangrijk is? Onder anderen dit:
a. Dat we de echte liefde pas leren als we naar de Here God gaan. Hij is liefde, Hij is de bron van echte liefde. Alleen bij Hem is er de kracht om je broeders en zusters met liefde te benaderen. Om dat te blijven doen ook als die ander je niet zo ligt. De liefde waar het de HERE om gaat is meer dan aardig zijn voor mensen die jij ook heel leuk vindt. De Here Jezus maakt dan duidelijk dat je vanuit Gods liefde ook leert om  jouw vijanden en ook mensen buiten de gemeente lief te hebben. We horen dat de Here Jezus o.a. zeggen in de Bergrede: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, …. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?” Vs 44,46-47
 

OPOFFERING UIT LIEFDE

 
1 Johannes 3:16 Ons kom nou by punt b. Ons sien in hierdie teks ook hoe ver die regte liefde gaan. Dit is nie ’n liefde wat ’n klein bietjie vir ’n ander wil gee nie. Die ware liefde is nie dat jy bereken wat jy nog net wil gee maar verseker nie meer nie. Dit is nie dat jy dit so bereken dat jy daarby eintlik nie skade vir jouself wil ly nie. Of dat jy die skade baie klein wil hou. Die regte liefde is dat jy jou regtig vir ’n ander wil gee as dit nodig is. Die Here Jesus moes Sy lewe gee om ons te kan red. Hy het Homself uit egte liefde vir ons opgeoffer. Hy is daarin vir ons die groot voorbeeld. 
Die Here Jesus sê dit in Joh 15 so: “Dit is My gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is My vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.” Vs 12-14 Ons sien hier hoe ’n mens verander as jy regtig vanuit Christus se liefde leef. Dalk sê jy: ‘dit nie moontlik is nie’. Jy dink dat jy nooit so kan leef nie. Dit is reg dat ons dit nie in eie krag kan nie. Dit is reg dat ons daarin op hierdie wêreld nooit volmaak word nie. Nogtans is dit die rigting wat Christus ons wys en waartoe Hy ons deur Sy Gees krag en liefde wil gee! Dit leer ons bid, dit leer ons om mekaar vanuit God se hart, wat ons in Christus se liefde sien, lief te hê. Om mekaar daartoe te stimuleer.
 

LIEFDE - GEBOD - TROUW

 
1 Johannes 3:16 Er is nog een punt c. dat ik wil noemen. De Heilige Geest laat ons hier ook zien dat liefde en ook het liefhebben van onze broeders en zusters een gebod is. Dat is iets waar we wat langer bij moeten stilstaan. Als wij over liefde praten, is het voor ons vaak in de eerste plaats een gevoel. Liefde moet er zijn dat kun je niet dwingen zeggen we dan. Deze redenering zie je ook al meer bij het verbreken van huwelijken. De liefde is er nu eenmaal niet meer en daarom gaan we niet verder. Ik voel meer voor een ander en daarom breek ik met het huwelijk dat ik nu heb. Deze en dergelijke uitspraken kun je in verschillende variaties horen. Het lijkt heel logisch. Toch doen we tekort aan de echte liefde als het alleen een gevoel zou zijn. Dan zou het ook niet te corrigeren zijn. Dan overkomt de liefde je of niet. Zo is het niet! De echte liefde is een daad. Het is ook een geschenk dat de HERE je wil geven. Echte liefde is een manier van leven. Een manier van leven waarin je trouw bent aan wat je beloofd hebt. Trouw aan je man of vrouw als echtgenoot. Trouw aan je kind als ouder die liefde en zorg beloofd heeft. Trouw aan je broeder en zuster die je beloofd hebt liefdevol te behandelen. Trouw aan de mensen om je heen omdat ze je naaste zijn. Trouw boven alles aan de HERE die Zijn ongelooflijke liefde en trouw in Christus als een daad van Zijn goedheid aan je wil geven. Daarom kan de HERE ons ook het gebod geven om lief te hebben.
 

BEURSIE OOPMAAK

 
1 Johannes 3:17 Die ware liefde sien jy raak in die gewone lewe van elke dag. Die regte liefde is nie skoupselagtig nie. Die egte liefde wys homself in ontmoeting met jou naaste. Wat doen jy as jy genoeg het om te eet, om te woon en om goeie klere te hê terwyl ‘n broer of suster in die gemeente gebrek ly? 
Maak jy dan uit liefde jou beursie oop? Gee jy dan van jou klere, van jou kos of neem jy die ander dan by jou in die huis? Gee jy die geld wat die ander nodig het? Of is jou gedagte dat die ander maar self daarvoor moet sorg? Sluit jy jou hart toe omdat jy net aan jouself dink? Sorg jy daarvoor dat die nood van jou broer of suster jou hart nie raak nie? As jy of ek so lewe dan het ons ons van die HERE as ons Vader en Redder losgemaak. Dan het ons onsself ongevoelig vir de ware reddende liefde gemaak. Ons moet hier mooi oordink wat ons lees in Deut 15:7,8: “As daar in een van die dorpe in die land wat de Here jou God aan jou gee, ‘n arme is, ‘n mede-Israeliet, moet jy nie hard en suinig wees teenoor so ‘n broer van jou wat arm is nie. Wees vrygewig teenoor hom en leen hom wat hy nodig het.” 
Die ware liefde is ‘n warm kombers om jou broers en susters wat gebrek ly. Jy wil dan graag die warm kombers wees en gee. Die ware liefde vind dit wonderlik as jy ander mense in nood kan help. Jy dank God dat jy so baie het om te kan help. Om ook so liefde te kan gee.
 

ECHT KERK-ZIJN

 
1 Johannes 3:17 Wat we hier lezen laat ook zien dat we als christenen niet alleen leven en ook niet alleen mogen leven. Je hoort mensen meerdere keren zeggen: het gaat om het geloof en niet om de kerk. Een heel vreemde uitspraak voor een volgeling van de Here Jezus. Bij het geloof in de HERE hoort ook de kerk. Daar hoort een leven samen met de andere gelovigen in de kerk bij. Dat je samenkomt op Gods dag om samen naar het Woord van Christus te luisteren. Om samen de weg te gaan die de Geest in het Woord wijst. Als je eerlijk bent is de uitspraak: ‘Het gaat om het geloof en niet om de kerk’ een stuk dwaalleer. Wat Christus samengevoegd heeft halen wij dan eigenwijs uit elkaar! Het gaat er om dat we juist heel concreet als gelovigen samen volk van God zijn, samen kerk van Christus zijn. Concreet vanuit de liefde en in gehoorzaamheid aan Christus. Een voorbeeld: de apostel Jakobus ziet dat armen in de gemeente geminacht worden en zegt dat dat niet kan! Dan schrijft hij: “Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald?
 

LIEFDE MET DIE DAAD

 
1 Johannes 3:18 Hoe belangrik is dit om lief te hê! Regtig lief te hê. Die liefde is meer dan net woorde. Dit gaan daarom dat ons dit in ons dade wys. Dade waarmee ons ons naaste wat dit nodig het regtig help. Die ken van die HERE beteken ook dat dit jou lewe verander. Dit beteken dat die kennis van die HERE jou lewe, wat jy doen beheers. 
Johannes wys dat dit vir hom ’n belangrike saak is. Hy is daarby self met liefde betrokke. Hy noem sy lesers hier: “My kinders”. Hy wil niks liewer as dat hulle vir mekaar liefde gee. 
’n Mooi illustrasie daarvan vind ons in Jakobus 2: 22-25:”En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Want as iemand ’n hoorder van die woord is en nie ’n dader nie, die is soos ’n man wat sy natuurlike gesig in ’n spieël sien; want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie ’n vergeetagtige hoorder is nie, maar ’n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.” 
Dit gaan in die lewe van God se kinders daarom dat ons met ons tong dieselfde sê as wat ons doen. Mond, hart en hande behoort dieselfde taal te spreek. Dit gaan daarom dat die liefde van Christus wat ons met ons mond bely by ons hande en voete kry in ons dade. So spreek ons lewe in hierdie wêreld van Christus.
 

LOVING OR LIKING

 
1 Johannes 3:18 Ik hou van je of ik vind je leuk. Loving or liking. Op facebook kunnen we aanvinken dat we iets leuk vinden, dat we iets liken. Is dat nu hetzelf als dat we iemand liefhebben? Op een andere manier staan we ook voor deze vraag. Dat kwam gisteren in het gesprek op de belijdeniscatechisatie ook heel duidelijk naar voren. We hadden het over samenwonen, seks voor of alleen in het huwelijk. Toen kwam de opmerking dat het huwelijk tegenwoordig toch eigenlijk ook niet veel meer voorstelt want als het niet meer zo leuk is, gaan mensen heel snel uit elkaar. Dan maakt het toch eigenlijk niet veel meer uit of je nu gaat trouwen of samenwonen. In dit voorbeeld zie je hoe de instelling is als het moeilijk wordt. We zijn het gewoon zijn gaan vinden om dan maar uit elkaar te gaan. Het moet wel leuk blijven. Dan wordt de grondslag voor bijvoorbeeld een huwelijk meer liking dan loving. Je ziet dat in onze tijd in heel veel verbanden. Je ziet dat zelfs in de kerk terug. We zullen terug moeten naar het echt liefhebben van elkaar. Niet maar liefde als gevoel maar liefde als opdracht. Om dan vanuit de gehoorzaamheid aan dat goede gebod van God ook al meer weer je gevoel daarin mee te nemen. Vanuit het gebed dat de Geest ons dat steeds weer en meer geeft. Dan gaan we weer bouwen aan onze huwelijken. Dan gaan we weer bouwen aan het echte kerk-zijn. Vanuit de liefde en gehoorzaamheid aan de HERE elkaar liefhebben en daarom trouw zijn.
 

BEDRIEG EK MYSELF?

 
1 Johannes 3:19-24 Ek wil vandag ’n paar algemene opmerkingen oor hierdie verse maak om in de tyd wat kom verder op wat de Heilige Gees hier sê, in te gaan. Johannes vertel ons in hierdie verse wat God se liefde vir God se kind persoonlik beteken. Ons sien hier dat geloof, liefde en gebed by mekaar behoort. Ons kan nie regtig liefhê sonder geloof en sonder gebed nie. Ons kan ook nie glo sonder liefde en gebed nie. Ons gebed is nie regtig ’n gebed wat by die HERE as ons Vader kom as in ons hart nie die geloof en die liefde van en vir God is nie. 
Ons lees hier wat nodig is om vrymoedigheid te vind om te bid. Ons lees hier wat nodig is om ook by allerhande vrae en twyfels weer die sekerheid van die geloof in jou lewe te ervaar. 
Hoe weet jy dat jy regtig by die HERE behoort, dat jy ’n deur die Gees wedergeborene is?
Wanneer is dit so dat jou hart jou niet veroordeel nie? Hoe weet jy dat jy jouself daarmee nie bedrieg nie? Hoe weet jy dat jou geloof nie selfversekerdheid is nie pleks dat jy jou sekerheid in Christus het? 
Dit is belangrike vrae. Ook vrae wat baie kinders van God diep in hulle hart vind en dikwels nie daaroor durf praat nie. Hoe goed is dit dat de Gees self daaroor praat en ons saam daaroor kan praat vanuit God se eie Woord. Om ons naby die HERE te bring!
 

UIT DE WAARHEID

 
Johannes 3:19 Wanneer je ziet dat je met daden liefde geeft aan je broeders en zusters in de kerk is dat een duidelijk aanduiding dat je “uit de waarheid’ bent. Dat is een duidelijk aanwijzing dat de Heilige Geest in je werkt. Dat je ondanks dat er in je hart het gevoel opkomt om de ander niet te helpen je het toch doet. Dan zie je hoe de Geest er voor zorgt dat je niet je oude zondige hart volgt maar dat het nieuwe leven, het nieuwe hart dat oude in je overwint. Dan zie je hoe de Geest in jou het geloof werkt, je tot een nieuwe mens maakt. 
Als je namelijk de zonden en je eigen belangen vooropzet in je leven, ben je niet uit de waarheid. Dan kun je veel over God en over Christus praten maar dan sta je buiten de verlossing. Dan is bekering nodig die de Geest je op het gebed wil geven. Dat je niet uit de waarheid bent als je vasthoudt aan de zonden in je leven, lezen we o.a. in 1 Joh 2: “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn." Vs 4,5 Het gaat er hier niet om dat we onze eigen verlossing zouden kunnen of moeten verdienen. Het gaat erom dat je echt aan Christus verbonden bent en dat Hij in ons woont. Dan leef ik niet meer maar Christus leeft in mij en dan ga je doen wat Christus op aarde deed. Dan geef je liefde aan mensen om je heen die dat zo nodig hebben. Dan deel je graag uit van wat je gekregen hebt.
 

TWYFEL

 
1 Johannes 3:19 In jou lewe kan twyfel kom. Ek bedoel nou nie dat ‘n mens daaraan twyfel of God bestaan nie. Nie die twyfel waarby jy jou afvra of wat ons in die Bybel lees waar is nie. Ek bedoel dat jy twyfel of jy regtig ‘n gelowige is. Of jy regtig by die HERE behoort. Dit kan so wees dat by jou die gedagte opkom: Is my lewe vir die HERE goed genoeg? Leef ek regtig as kind van God of bedrieg ek myself. 
Ek moet dan eers sê dat jy en ek nooit goed genoeg vir die HERE leef nie. Ons kan ons verlossing nooit verdien nie! Dat jy en ek deur Christus gered word is 100% God se genade. Niks anderste nie! Nogtans kan ‘n mens homself bedrieg. Jy kan dink dat jy ‘n gelowige is maar dit nie wees nie. Die Here jesus noem vir ons ‘n voorbeeld in Mattheus 7:21-23. Dit gaan om mense wat baie oor Jesus praat maar nie volgens die Hemelvader se wil wil leef nie. Dan kan jy dink dat jy God se kind is maar dan is jy nie God se geredde kind nie. Die Heilige Gees maak in ons teks duidelik dat as jy in jou eie lewe sien dat jy vanuit God se liefde ander liefde wil gee jy jouself gerus kan stel. Dit is nie so dat jy daarmee iets by God verdien het nie nogtans sien jy dan hoe Vader deur die Gees, net om die werk van Christus, in jou werk! Wie die HERE soek en vra om die regte liefde in jou lewe mag weet dat jy nie bang vir die HERE hoef te wees nie. Die HERE wil jou die rus gee dat jy ´n gered kind van die Vader is!
 

 

GOED GENOEG?

 
1 Johannes 3:19,20 Twijfel of je wel echt een gelovige bent. Het kan zo zijn dat je in je hart de aanklachten en de veroordeling voelt. Steeds weer komt bij jou de gedachten op dat je echt niet goed genoeg bent. Je ziet en voelt steeds weer de dingen die je niet goed gedaan hebt. Waar je te weinig aan gedaan hebt. Je voelt steeds weer de veroordeling. Ook als je de Bijbel leest of als je naar een preek luistert, lees en hoor je weer dingen die je aanklagen. Heb ik het wel goed genoeg gedaan? Je kunt daar op een bepaald moment van je leven heel gevoelig voor zijn. Het wordt echt een last in je leven. Het neemt de blijdschap van het geloof in je leven weg. 
Het is dan zo belangrijk dat je niet in je eigen menselijke denken blijft hangen. Dat denken waarbij we steeds weer de weegschaal van stal halen. Waarin we de goede en verkeerde dingen van ons leven tegenover elkaar gaan wegen. Als je zo leeft en denkt, blijft je hart je aanklagen en veroordelen. Dan ben je nooit goed genoeg voor God. Wat is het dan een bevrijding dat de Geest laat schrijven: “God is meer dan ons hart”! Volgens menselijke berekening zijn we nooit goed genoeg voor God. Gods hart is groter! Bij Hem is, wonder van genade, er om Christus vergeving:”Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” Psalm 130:3,4
 

DIE HERE WEET ALLES

 
1 Johannes 3:20 Die HERE weet alles. Ook as ons voel dat ons so sondig is. As ons voel dat ons nie waardig is om by Hom te behoort nie. Wanneer ek my nie kan verbeel dat die HERE my nog sal vergeef nie. Wanneer ek my nie kan voorstel dat die HERE my nog ’n keer sal vergeef nie. As dit so in jou lewe is en jy nogtans jou skuld met jou hart bely, mag jy weet dat die HERE “meer is as ons hart.” Daar kom nog iets by: “en Hy weet alles.” Mense kan sê: "Ek vergeef jou nie meer want ek glo nie dat jy jou vraag om vergewing ernstig meen nie". Ek kan nie in ’n ander se hart kyk nie. Die HERE sien alles wat in my hart gevoel en gedink word. Ook as mense dink dat jy nie regtig hartseer oor jou sondes is nie sien die HERE wat regtig in jou hart is. 
Ons hoor dit as die Here Jesus met Petrus praat wat Hom drie keer verloën het. Dan lees ons in Johannes 21: “Jesus vra hom die derde keer: Simon seun van Johannes, het jy My lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Vs 17
Die HERE ken jou hart. Ook as jy na groot sondes tot die HERE kom en jy vra opreg om vergewing dan gee die HERE dit vir jou. Hy ken jou hart. Al sê die hele wêreld dat vir jou nie meer vergewing bestaan nie. Die HERE is in alles, ook in Sy vergewing groter as die hele wêreld.
 

GELIEFDEN

 
1 Johannes 3:21 Johannes is een echte herder. Zijn hart is op de gemeente gericht. Hij weet dat het hier om heel tere dingen in het leven met de HERE gaat. Daarom spreekt hij de mensen die hij nu schrijft in vers 21 met “geliefden” aan. Hij houdt van ze, zijn hart gaat naar ze uit! Hij heeft door Gods liefde de broeders en zusters zo lief dat hij niets anders wil dan ze bij de HERE te brengen. Daartoe roept Christus alle ambtsdragers op. Daartoe roept de HERE ook elke broeder op die Hij als herder en leraar in de gemeente gegeven heeft. Om juist ook door het leren zo herder met zijn hart te zijn. Vol ontferming bewogen juist ook als je ziet dat broeders en zusters een weg gaan die bij de HERE en Zijn Woord vandaan leidt. Dan is het juist dure plicht om vanuit de echte liefde terug te roepen naar de wil en het Woord van de HERE zoals de Geest dat in de Bijbel gegeven heeft. Dat vraagt van de dienaar van het Woord en de andere ambtsdragers om veel gebed. Om de binnenkamer op te zoeken. Daarbij is ook het gebed van de gemeente voor de ambtsdragers dat ze zo hun werk zullen doen onmisbaar. Mijn gebed is met Paulus: “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.” Efeze 6:19,20
 

VRYMOEDIGHEID

 
1 Johannes 3:21 “As ons hart ons nie veroordeel nie”. Ons het gesien dat ons met ons hart om vergewing kan vra. Wie opreg hierdie vergewing vra, kry vergifnis vir al sy of haar sondes. Die bloed van Christus het jou hart skoongewas en het die veroordeling in jou hart stilgemaak. Jy is ‘n mens wat in liefde vir die HERE en daarom volgens Sy wil wil leef. Wie so met sy hart tot die HERE gaan, mag die aanklagtes in eie hart stilmaak. Jy ontvang deur die vergifnis vrede met God. Jy kan met jou lewe na die HERE as jou Vader gaan. Die muur van veroordeling wat tussen jou en die HERE gestaan het, is deur Christus se offer weggebreek. 
Jy hoef nie meer bang te wees om na die HERE te gaan nie. Jy hoef nie meer angstig vir die Here God te wees nie. Jy kan met ‘vrijmoedigheid’ tot Hom kom. 
Vrymoedigheid beteken nie dat jy parmantig by die HERE kom nie. Wie opreg om vergewing vra is nie parmantig of astrant teenoor die HERE nie. Jy kom vol eerbied maar daardeur ook vrymoedig. Jy kan jou hele lewe, jou hele hart in jou gebed voor die HERE neerlê. Jy mag alles by Hom bring. Niks is in sy oë te klein of te onbelangrik om met Hom te bespreek nie. Hy is regtig die Vader wat  in jou hele lewe as Sy kind belangstel! Dan is jy ook nie bang meer vir Jesus se terugkeer nie: “Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag.”  1 Joh 4:17 Dan ken jy die HERE ook dan as jou Vader.
 

GEWELDIGE BELOFTE

 

1 Johannes 3:22 Wie vanuit Gods liefde leeft, krijgt een geweldige belofte! “En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem”. Vrijmoedig naar de HERE gaan, levert ook nu ontzettend veel op! Hij laat wie met liefde voor Hem bidt nooit met lege handen staan. Deze woorden gaan ook terug op het onderwijs van de Here Jezus. Ik denk dan o.a. aan Joh 14:13-14: “En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen. Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden.”
Op het gebed van Gods kinderen geeft de Zoon wat we vragen om zo te laten zien hoe geweldig de Vader is! Hij is de bron van alles wat goed is, wat echt goed voor je leven is. Zie Jak 1:17. 
Denk er goed aan dat de Here Jezus en Johannes hier niet zeggen dat je alles krijgt wat jij maar kunt bedenken. De HERE is geen soort wonderautomaat waarbij wij bepalen wat we willen hebben en het komt er uit. De HERE is een echte Vader. De enige Vader die in en in goed is en ons alles op het gebed geeft wat we nodig hebben. Gelukkig luistert deze Vader niet naar verwende kinderen die denken zelf te weten wat goed voor onszelf is. Hij is zo goed en genadig dat Hij dat niet doet! Hij heeft met ons echt het goede voor.

 

TOEGANG TOT GOD

 

1 Johannes 3:22 Wie kan vrymoedig na die HERE gaan? Wie kan vol vrede bid en weet dat die HERE as jou Vader na jou luister en jou alles gee wat jy nodig het? “Wie God se gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.” Dit is nie so dat ons met ons lewe volgens God se gebooie die verhoring van ons gebede verdien nie. Die verhoring van ons gebede het ons net aan Christus en Sy werk te danke. Dit gaan hier om die toegang tot God. Die toegang is daar vir wie regtig in liefde tot Hom kom. ‘n Mens het toegang tot God as jy regtig in liefde vir Hom as jou Heer wil lewe. Ons het dit ook in die vorige meditasie gesien vanuit wat die Here Jesus in Johannes 14 sê: “As jullie My liefhet, bewaar My gebooie.” Vs 15 Ek dink hierby ook aan Psalm 15: “HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op U heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek sy naaste nie”. Vs 1-3 Die HERE luister na die gebed van mense wat regtig in liefde vir Hom en hul naaste wil leef. Mense wat weet dat hulle daarin nie volmaak is nie. Mense wat om daardie rede vergewing soek en ook die krag van die Gees om al meer so te lewe. Wie vir homself leef en wat sy eie dinge doen het geen toegang tot die HERE nie. Wie leerling van God wil wees, is altyd welkom by Hom.

 

WAT WILT U DAT IK DOEN ZAL

 

1 Johannes 3:22 Wie bidt wil bij de Here God horen. Je vertrouwt je aan Hem toe. Je verwacht het in je leven en ook voor de toekomst van Hem. Je hebt Zijn ongelooflijke liefde leren kennen. Dat er voor jou door Christus vergeving is, is echt een wonder. 
Juist daarom wil je ook echt heel dicht bij de HERE zijn. Je wilt ook daarin de Here Jezus volgen. De Here Jezus zegt daarover in Johannes 8: “En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.” Vs 29 
Volgeling van de Here Jezus zijn betekent dat je altijd weer vraagt: “Wat is U HERE welgevallig, wat wilt U graag dat ik doe?” Dan kijk je door de Geest die in je woont steeds weer naar Gods geboden zoals je die in de Bijbel vindt. Dat zijn de geboden van je Vader die je zo fantastisch veel onverdiende liefde gegeven heeft. Het zijn de geboden van de ene die een en al goedheid is. Zijn geboden kunnen nooit iets bevatten wat verkeerd voor jou of mij zou zijn. Zo moeten we ook leren om Gods geboden te lezen, te horen en te ontvangen. 
Zo leert de Geest ons dan ook om op een goede manier te bidden. Zo leert Hij ons om niet te vragen in ons gebed om dingen die tegen Vaders goede geboden ingaan. Zo leert Hij ons om niet zo te bidden dat de HERE ons niet kan geven wat wij vragen. Dan leren we ook bidden in dit vertrouwen op onze Vader: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.”

 

GLO!

 

1 Johannes 3:23 Glo is nodig. Glo in Jesus Christus as die enigste Redder is noodsaaklik om verlos te word. Die HERE vra van jou en my in liefde om in Jesus Christus Sy Seun te glo. Om ons vertroue op Hom te stel. Om wat Hy ons leer uit te dra en daarvolgens te leef. Om te glo in die Seun wat mens geword het om wie hom aan Hom oorgee van die oordeel te red.
Baie mense in ons tyd hou nie daarvan om die glo in Christus ’n gebod te noem. Hulle vind dit te sterk gesê. Dit sou te verpligtend wees en mense afskrik. Dit sou ’n verkeerde beeld gee want mense gaan dan dink dat as jy nie glo jy nie by die HERE behoort nie. Dit sou nie liefdevol wees nie. Nogtans is dit baie duidelik dat niemand sonder die glo in Christus en ´n lewe volgens Sy Woord by die Hemelvader behoort nie. 
Ek dink nou aan Hebreeërs 11:6: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” Sonder die glo in Christus kan jy niet by die HERE as jou Vader behoort nie: “Hy wat in Hom (Christus) glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.” Joh 3:18  Ons sien hier hoe die HERE aan ons hart lê om te glo. Hoe Hy met Sy hart ons laat sien hoe noodsaaklik dit is. Hoe Hy ons aanspoor om te glo sodat ons nie verlore gaan nie.

 

GELOVEN MOET

 

1 Johannes 3:23 Geloven in Christus wordt hier een gebod genoemd. Geloven is niet iets vrijblijvends. Ook niet als het om de inhoud gaat. De HERE roept ons op om te geloven “in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus”. Het gaat om het geloof, om het vertrouwen, het leven met de echte Jezus Christus. Dat dit een gebod is, dat dit een eis is in het verbond dat HERE met Zijn volk aangegaan is, horen we ook uit de mond van de Here Jezus zelf: “Dit moet u voor God doen; geloven in Hem die God gezonden heeft”. Joh 6:29. Je ziet hier dat in de ernstige oproep om te geloven ook het element van gehoorzaamheid zit. Leven met God, de HERE liefhebben kan niet zonder gehoorzaam te zijn aan Vader in de hemel. Gehoorzamen en liefhebben horen in het leven met Christus bij elkaar. De Geest leert je door Gods liefde om te gehoorzamen. De Geest leert je door te gehoorzamen al meer God en Zijn wil lief te krijgen. Deze twee kunnen in het leven met Christus nooit zonder elkaar. Als we dat wel van elkaar losmaken komen er ongelukken. Dan worden we of wetticistisch of we gaan varen op ons eigen gevoel. Dat loopt allebei niet goed af. Dit leert ons weer om in ons leven op de eerste plaats op de Here God te letten. In de eerste plaats Christus te willen volgen en liefhebben. Je wilt als Gods kind niet ongehoorzaam zijn omdat je dan voelt dat er afstand tussen jou en de HERE komt. Dat is het laatste wat je in je leven wilt.

 

IN CHRISTUS BLY

 

1 Johannes 3:24 Johannes sluit hierdie hoofstuk af met woorde wat wys op die innige verhouding tussen God en Sy kinders. Die regte liefdesverhouding. Wie God se liefde leer ken het, wil God se gebooie in sy eie lewe doen. Jy wil so naby as moontlik by die HERE wees. Hy is die liefde van jou hart. Sy gebooie is vir jou so goed. Ook as daardie gebooie jou in jou lewe beperk of as jy daardeur met sake in jou lewe moet breek. Jy weet dat God se gebooie jou die regte pad wys al sien jy dit op daardie oomblik nog nie so nie. Jy vertrou meer op God se wysheid as op jou eie wysheid en insig. Ek moet nou dink aan wat ons in Spreuke 3 lees: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.”‘ vs 5-8 Die groot voorreg wat ’n mens het wat uit liefde volgens God se gebooie leef, is dat jy by die HERE behoort. Dat jy in Hom mag wees en dat Hy in jou bly. Dat Hy in jou wil woon. Dat die Heilige Gees jou wil lei en God se liefde steeds weer wil wys. Dan hoor ek ook die Here Jesus wat oor die wynstok en die lote vertel. Wat in Joh 15:5 sê: “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” Ek wil in Christus bly!

 

 

WERK VAN DE GEEST

 

1 Johannes 3:24 God blijft in de mensen die met liefde volgens Zijn wil willen leven. In de mensen die met Psalm 119 het loflied op Gods goede wet zingen. Het is juist de Heilige Geest die zorgt voor die verhouding van liefde tussen God en de gelovige. Het is de Geest die in diepe liefde jou en mij als mens verandert. Hij zorgt er voor dat we open gaan staan voor God. Hij opent ons hart voor Christus als onze Heer en God. Hij breekt mijn hart dat zijn eigen gang wil gaan open om anders te gaan voelen en willen. Dat is het geweldige en liefdevolle werk van de Heilige Geest. Het is Christus die Zijn leven gegeven heeft om de Geest dat werk aan en in mensen te doen. 
Wie zo naar de HERE gaat die ziet dat werk van de Heilige Geest in je. Dan is het de Geest die je ook in onzekere en moeilijke tijden bemoedigt. Dan is het de Geest die je bemoedigt als juist een wereld zonder Christus heel hard aan je trekt. Dan is het de Geest die in jou en mij toch de liefde voor God en voor onze naaste laat overwinnen. Hij is het die mij laat omkeren als ik de weg van Christus dreig te verlaten. Hij is het die mij dan weer mijn Bijbeltje laat opendoen en mij de liefde voor de HERE en Zijn Woord geeft. Zo laat de Geest ons weten dat God in ons woont. Dan leer ik weer de eer en de roem ook voor mijn geloof, hoe klein en gebrekkig ook, aan de HERE te geven. Hem en echt Hem alleen komt de dank toe.

 

CHRISTELIJK LEVEN

 

Psalm 105:4 Tot Pinksteren wil ik in deze meditaties nadenken over een christelijk leven. Hoe leef je nu echt als christen, als kind van God? Verschillende elementen vanuit verschillende delen van de Bijbel wil ik belichten

We lezen in onze tekst dat Gods kind voortdurend de HERE zoekt. Je wilt dicht bij God zijn. Je wilt graag dat Hij je steeds ziet. Je ziet hier een van de allerbelangrijkste dingen voor het leven van een christen. Je bent geconcentreerd op de HERE. Je blikrichting is steeds weer op Hem gericht. Jouw ogen en je hart zoeken steeds contact met Hem. Je zoekt bij Hem de richting en de leiding van je leven. Bij Hem zoek je ook geborgenheid en veiligheid omdat je weet dat Hij trouwer en sterker is dan de hele schepping.
Hier zit ook vaak voor ons een moeilijk punt. Je aandacht wordt door zoveel dingen en zoveel mensen gevraagd. Een van de grootste oorzaken van een zwak christelijk leven is dat wij met zoveel dingen bezig zijn die ons van Christus afleiden. Wij zijn vaak zo druk. Zo druk dat we eigenlijk aan het zoeken van de HERE niet toekomen. Daarbij is het begin van de dag al heel belangrijk. Is het eerste wat we doen ons bewust richten op de HERE in de ochtend? Door de tijd te nemen om vanuit de Bijbel naar Hem te luisteren en in het gebed om Zijn hulp en leiding voor vandaag te vragen? Of zijn we daar te druk en te haastig voor?

 

LUISTER

 

Psalm 105:4 Die HERE soek beteken ook dat ons steeds weer na Hom wil luister. Ons soek die rus om na Hom te luister. Om aan Sy voete te sit en Sy onderwys te ontvang. Om nie deur allerhande dinge afgelei te word nie. Ons soek om Sy stem so te hoor dat nie allerhande ander geluide die mooi hoor na Hom versteur nie. 
Dit beteken dat ons met eerbied luister. Dat ons nie na God se stem luister as een van baie stemme nie. Ook nie as een van die belangrike stemme nie. Nee, ons wil ons hart en allerhande geluide wat van buite kom, stilmaak om God se boodskap baie mooi te kan hoor. Hoe belangrik en goed is dit om so elke dag jou Bybel oop te maak met met aandag en met diepe liefde na die HERE te luister. Die doel van die lees van jou Bybel is dan om God se stem te hoor. Om van Hom te leer en Hom te volg. Om te sien hoe wonderlik Hy is en vir jou wil wees. As ek dit skryf moet ek dink aan wat de Heilige Gees in Psalm 19 laat skryf: “Die wet van HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van de HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van de HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die siel. Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan in ewigheid.” Vs 8-10 Die soek van die HERE beteken elke dag met verwagting jou Bybel oop maak om Vader se stem te hoor!

 

IN STILTE LUISTER

 

Psalm 105:4 Die HERE soek beteken ook dat ons steeds weer na Hom wil luister. Ons soek die rus om na Hom te luister. Om aan Sy voete te sit en Sy onderwys te ontvang. Om nie deur allerhande dinge afgelei te word nie. Ons soek om Sy stem so te hoor dat nie allerhande ander geluide die mooi hoor na Hom versteur nie. 
Dit beteken dat ons met eerbied luister. Dat ons nie na God se stem luister as e
en van baie stemme nie. Ook nie as een van die belangrike stemme nie. Nee, ons wil ons hart en allerhande geluide wat van buite kom, stilmaak om God se boodskap baie mooi te kan hoor. Hoe belangrik en goed is dit om so elke dag jou Bybel oop te maak om met aandag en met diepe liefde na die HERE te luister. Die doel van die lees van jou Bybel is dan om God se stem te hoor. Om van Hom te leer en Hom te volg. Om te sien hoe wonderlik Hy is en vir jou wil wees. As ek dit skryf moet ek dink aan wat de Heilige Gees laat skryf in Psalm 19: “Die wet van HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van de HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van de HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die siel. Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan in ewigheid.” Vs 8-10 Die soek van die HERE beteken elke dag met verwagting jou Bybel oop maak om Vader se stem te hoor!

 

IN JE HART BEWAREN

 

 

Lukas 11:28 Christelijk leven. Hoe doe je dat, hoe kun je dat? Gaat het er om dat je de Here Jezus op deze aarde kunt aanraken? Gaat het er om dat je een of andere ervaring krijgt of kunt oproepen waarbij je Jezus ziet of kunt voelen? Maria heeft de Here Jezus in haar buik voelen groeien. De Here Jezus heeft de moedermelk uit haar borsten gekregen. De vrouwen bij het graf wilden de Here Jezus na Zijn opstanding vasthouden. De Here Jezus zei toen dat ze dat niet moesten doen. Christelijk leven op aarde is niet dat ik God op deze aarde kan zien met mijn ogen of Hem kan voelen en vasthouden met mijn handen. Het is dat ik naar Zijn stem luister zoals Hij die in de Bijbel gegeven heeft. Zijn duidelijke en betrouwbare stem. De stem waarmee de Heilige Geest ons leidt en de weg door het leven wijst. Om een christelijk leven te kunnen leiden is het dan nodig om op een bepaalde manier te luisteren. De Here Jezus zegt in onze tekst: “Zalig zijn zij die het Woord horen en het bewaren”. Het gaat dus niet alleen om horen maar om zo te luisteren dat het al meer deel van je leven wordt. Dat de woorden van God al meer in je hart komen te zitten. Dat is iets heel anders dan dat je het kunt opzoeken. In onze tijd hoor je nogal eens: Het gaat er niet om dat ik het weet maar dat ik de vaardigheid heb om het op te zoeken. De Bijbel is niet in de eerste plaats bedoeld als naslagwerk maar als Woord dat in je leeft.

 

IN JOU HART BêRE!

 

Lukas 2:19 Maria het as moeder van die Here Jesus baie gehoor. Ook in die nag waarin die Here Jesus gebore is. Sy het ook baie gehoor waarvan sy op daardie oomblik nie verstaan het wat dit beteken nie. Nogtans het sy nie gesê dat sy daar nou niks mee kan nie en dit dus kan vergeet. Dikwels word in ons tyd so gereageer. Dit wat ons lees, dit wat ons in die kerk hoor, dit wat ons by Bybelstudie of kategese bespreek moet ons dadelik raak. As dit nie so is nie is wat ons hoor nie van waarde nie. 

As ons so reageer mis ons wat regtig Christelike lewe is. Dit gaan daarom dat ons die Bybel lees, dat ons na die verkondiging luister, dat ons onderwys kry en dan vra of dit volgens die Woord van God is. As dit so is dan is dit die Woord van God wat dit werd is om te bewaar. Om so baie as moontlik is te onthou. In jou hart te bêre! Hoekom? Omdat die HERE weet wat ons vir die toekoms nodig het. Later in die lewe van Maria het dinge wat sy onthou het maar nie verstaan het nie op sy plek geval. Sy het die woorde vanuit haar hart kon terughaal en die wonderlike boodskap van God ook vir haar daarin raakgesien. Die HERE wil ons ’n lewe gee waarin ons die regte troos in ons hart ronddra. Daarvoor is nodig dat ons God se woorden in ons hart opslaan en die Gees bring hulle in herinnering as dit vir jou nodig is. Hoe belangrik is dit om die woorde van God wat jy hoor te waardeer en met liefde in jou hart te bêre!

 

OVERDENKEN

 

Lukas 2:19 Maria bewaart de woorden van God die ze hoort niet alleen in haar hart. Het is niet zo dat ze deze woorden ergens heel diep wegstopt. Het kan in ons leven gebeuren dat we dingen gehoord hebben die we proberen ergens heel ver weg te stoppen. We zijn ze niet vergeten maar willen er niet aan herinnerd worden. We balen er  van als door een gebeurtenis of een gesprek die woorden ons weer levend voor ogen komen. 
Het gaat er bij het bewaren van de woorden van God die je gehoord of gelezen hebt om dat je ze bewaart om te gebruiken. Dan is het heel belangrijk dat je ook nadenkt over de woorden van God die je gehoord hebt. Dat je ze overdenkt. Dat je die woorden als het waren weer uit je geheugen terugroept en de tijd neemt om er over na te denken. Om ze te verwerken. Om ze niet zoals in de gelijkenis van het zaad gauw te laten wegpikken. Dit leert ons om niet vluchtig met het lezen van de Bijbel en het luisteren naar de verkondiging van het evangelie om te gaan. Het leert ons om aandachtig te luisteren en te lezen. Om te vragen bij jezelf naar de verbanden in de Bijbel en wat deze woorden jou in je leven te zeggen hebben. Het is goed om voor jezelf elke dag een stukje stille tijd te nemen. Stil betekent dan dat er geen andere dingen zijn die je aandacht vragen. Stil om te luisteren en te overdenken. Stil ook om de woorden van God die je gehoord hebt in je gebed te gebruiken.

 

OP REIS

 

Psalm 121:1,2  'n Christelike lewe beteken dat jy jou afhanklik van de HERE weet. Ons weet dat ons 'n reis maak. Enige mens is op reis. ' n Mens se bestaan eindig nie wanneer hy of sy sterf nie. As ons sterf kom die oomblik dat ons vir Hom verskyn wat ons Skepper is. Dan het die tyd gekom dat ons verantwoording van ons lewe aan Hom doen. Ons is almal na die ewigheid op pad.
Ons kan op eie krag hierdie reis nie tot 'n goeie einde bring nie. Die digter van Psalm 121 is na God se huis in Jerusalem op pad. Dit is 'n moeilike en gevaarlike reis. Hy kan sonder die HERE se beskerming en leiding nie by die HERE se huis kom nie. Ons kan nie glo en bly glo  sonder dat die HERE ons in ons lewe lei en help nie. Ons kan nie na die hemel en die Nuwe Jerusalem reis sonder dat die HERE ons lewe op Christus gerig laat wees nie. Die digter van ons Psalm besef dit baie goed en daarom: "Waar sal my hulp vandaan kom?" Sonder die HERE kom jy nie by die HERE tuis nie! Sonder Hom leef jy vir jouself en kom jy nie in 'n lewe in vrede met die HERE vir altyd nie. Ons is vir ons reis na die ewigheid heeltemal afhanklik van die Skepper van hemel en aarde. Hy is gelukkig ons almagtige God. Die Vader van ons Here Jesus Christus! Wie op reis is na die goeie bestemming kan nie sonder die gebed nie.

 

VERGEVING NODIG

 

Psalm 130 Wij zijn van de HERE afhankelijk. Niet maar een klein beetje maar helemaal. Wij roepen vanuit de diepte van de ellende. Juist een kind van God kent de echte diepte van het leven waaruit hij gered moet worden. Dat is de zonde, dat is de opstand tegen God die in je eigen hart zit. Ik hoorde de afgelopen week iemand zeggen: "Als je christen bent doe je geen zonden maar maak je alleen nog fouten." De redenering is dan dat Christus voor ons gestorven is en we dus geen zonden meer doen en geen schuld bij God meer hebben. Hoe sympathiek je dit ook vindt klinken toch is het niet zo. Het is de Here Jezus zelf die ons dit heel duidelijk maakt. Hij leert ons in het volmaakte gebed, in het Onze Vader, om elke dag om de vergeving van je zonden, je schulden te bidden. Hij leert dat juist de gelovigen.
Dit is het gebed dat we elke dag op reis naar de hemel en het Nieuwe Jeruzalem hebben te bidden. Wat verkeerd in ons leven is, zijn zonden, is schuld waar we vergeving voor nodig hebben. Bij een christelijk leven hoort daarom elke dag het gebed om vergeving. We moeten onze ellende kennen om echt met de HERE te kunnen leven. Dan zie je ook het geweldige! Jij en ik hoeven dan geen sombere mensen te zijn! Het wonder van Gods liefde is namelijk dat wie verslagen is over eigen zonden bij de HERE komt en om vergeving vraagt die ook krijgt. De HERE vergeeft om Christus´ offer graag en met liefde! Dan juicht en dankt mijn ziel. Dan ben ik weer blij in de HERE mijn God!

 

EIE EER?

 

Matteus 6:1-5 'n Christelike lewe is 'n lewe waarin 'n mens nie self in die kollig wil staan nie. Jy doen sekere dinge en ander dinge laat jy. Nogtans is dit nie om self geprys te word nie. Die Here Jesus maak dit in Matt 6 baie duidelik. Dit behoort by 'n regte Christelike lewe om vir ander mense wat dit nodig het te gee en om te gee. Dit behoort by 'n ware Christelike lewe om te bid. Die egte geloof kan nie sonder gebed nie.
Vir ander gee en bid is dinge wat goed is. Die goeie dinge word sondes as ons dit doen om om deur ander raakgesien en geprys te word. Dan doen ons dit om self die eer te kry. Die regte Christelike lewe is dat jy leef tot God se eer. Jy leef met as doelwit om ander mense Christus te leer ken en om God te prys. Die Here Jesus vertel ons dat die gee vir ander en dat die bid ons niks by God oplewer nie as ons dit gedoen het om self geeer te word. Hoe belangrik is hierdie woorde as ons in ons tyd sien dat mense vir baie wil laat weet watter goeie werke hul doen. Besighede en ander laat weet hoe baie hulle vir die armes en behoeftiges gee. Die Here Jesus sê dat ons dit nie so moet doen nie. Ek dink nou aan wat ons in vs 3,4 lees: "Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde." Christelike lewe is dat jy dinge nie doen om self op te val nie! Jy gee vir armes, jy bid omdat jy van de HERE en jou naaste hou.

 

BINNENKAMER

 

Mattheus 6:6,7 Het echte christelijke leven is niet het leven waarbij het om mij gaat. Het is niet het leven waarin het om evenementen en om show gaat. Het echte christelijke leven is het leven waarin we de stilte zoeken en waarin we soberheid uitstralen. Dat is iets heel anders dan somberheid. De Here Jezus leert ons om van ons gebed geen show te maken. Bid in alle rust. Zoek je binnenkamer op om te bidden. Zoek geen schouderklopjes of belangstelling als je bidt. Het is goed als je in een restaurant zit om je handen te vouwen om te bidden. Maar doe het niet om gezien te worden. Doe het omdat je de HERE echt wil vragen en danken rond het eten dat Hij je gegeven heeft. Zo ben je een getuigenis in alle rust en stilte.
Onze gebeden moeten niet gepaard gaan met allerlei opvallende dingen. Waarom niet? Omdat de HERE ons toch wel hoort. Wij hoeven Zijn aandacht niet te trekken. Hij is vanuit Zijn hart vol aandacht en liefde voor ons. Hij luistert naar hem of haar die in alle stilte en onopvallendheid bidt. Dat hoeven ook geen lange gebeden te zijn. Het is niet zo dat als je maar veel woorden gebruikt en in je gebed steeds weer herhaalt wat je graag van de HERE wilt dat Hij dan eerder aan je geeft wat je wilt. De HERE houdt niet van zeurende kinderen. Hij wil graag dat we ons leven in alle eenvoud bij Hem neerleggen en dan is Hij de Vader die ons geeft wat we echt nodig hebben! Dat maakt echt blij en dankbaar.

 

OP DIE HERE GERIG

 

Matteus 6:9,10 Ons praat van ’n Christelike lewe. Dit is ’n lewe waarby ons hart op Vader in die hemel gerig is. Die Here Jesus wys dit wanneer Hy ons die volmaakte gebed leer. Die eerste drie gebede in die Ons Vader is op die HERE gerig. Ons vra dat God se naam geheilig word, dat Sy Koninkryk kom, dat ons Sy wil doen. Daarna bid ons vir wat ons nodig het om so in God se koninkryk te kan dien. Christus maak duidelik dat dit in ’n Christen se lewe om Christus gaan, om God se eer gaan. Die Christen se lewe is nie op homself gerig nie maar op de HERE. 
Dit is ook wat ons bely. Ek noem twee voorbeelde. De eerste is antwoord 6 van de Heidelbergse Kategismus: “God het die mens goed geskep ….. sodat hy God sy Skepper, reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam met Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en prys.” Die Groot Kategismus van Westminster begin met hierdie vraag en antwoord: “Wat is die vernaamste en hoogste doel van die mens se lewe? Dit is die verheerliking van God en dat die mens hom in God volledig en ewig verheug.” 
Laat ons op die HERE gerig wees in ons lewe. Dit is die beste manier om egoisme in ons lewe te bestry. Die regte gerig wees op die HERE sorg ook daarvoor dat ons ons naaste gaan liefhê. Regtig gerig wees op die HERE is ’n seën vir jouself en ander.

 

BID EN WERK

 

Mattheus 6:11 Christelijk leven is niet leven met je hoofd in de wolken. Dat is niet dat je ergens boven het gewone leven zweeft. Je leeft echt op deze wereld. Een wereld waar je allerlei dingen nodig hebt om te kunnen leven. 
Jij en ik hebben elke dag eten nodig. Om eten te kunnen krijgen is het nodig om te werken. Wij hebben gezondheid nodig om te kunnen werken. Dat heb je ook als christen nodig. De Here Jezus leert ons om ook om dat heel gewone en nodige te bidden. Elke dag weer. Dat is ook het gebed om te kunnen werken. Christenen zijn geen mensen die het eten zomaar in de schoot valt. De HERE wil dat mensen juist aan ons kunnen zien dat bidden en werken bij elkaar hoort. Dat we juist als christenen bekend staan als trouwe hardwerkende mensen. Dan moet ik nu denken aan wat we in Spreuken lezen over de mieren: “Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.” 6:6-11 Wie bidt en werkt, geeft dan ook graag aan wie arm en behoeftig is! Zo zorgen we vanuit Gods zorg voor elkaar.

 

VERGEWE EN VERGIFNIS VRA

 

Mattheus 6:12 ‘n Christelike lewe is ‘n lewe waarin ons erken dat ons vergifnis nodig het. Wat die Here Jesus ons hier elke dag laat bid, is die beste medisyn teen hoogmoed. Hierdie daaglikse gebed is die doodsteek om te dink dat jy bo ander mense verhewe is. Elke mens, ook enige Christen het hierdie gebed daagliks nodig. Wie dink dat hy dit nie nodig het leef nie as ‘n kind van God nie. 
Hierdie gebed maak ons beskeie. Hierdie gebed sorg ook daarvoor dat jy ‘n ander wil vergewe. Hierdie houding sorg daarvoor dat jy heeltemal anderste in die lewe staan. Dit gaan nie om my, nie om my eer, nie in die eerste plek om my belang nie. Dit is nie nodig dat ek wys dat ek die sterkste is nie. ‘n Christen wat wil vergewe, is ook bereid om vergewing te vra. Dit kan vir ons baie moeilik wees om so swak in mense se oë te wees. As jy dit by jouself so ervaar is dit baie belangrik om op die Here Jesus te let. Om op die HERE te let wat ook vir jou om die werk van Christus wil vergewe. Christus het met Sy offer aan die kruis ook die Gees verdien wat ons wil leer om te vergewe en vergifnis te vra. Om vanuit God se liefde ook vir ander mense om vergifnis te vra. As jy dit doen is dit geen swakheid nie maar die krag van die geloof in jou. Dan leer ons wat ons in Jakobus 5 lees: “Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.” Vs 16

 

VERLEIDING

 

Mattheus 6:13 Een christelijk leven is een manier van leven waaraan getrokken wordt. Het is niet zo dat je vanzelf als christen leeft en blijft leven. Dat vraagt strijd. Waarom eigenlijk? Omdat je als kind van God drie heel belangrijke vijanden hebt. Vijanden die je bij Christus en een leven met Hem willen wegtrekken. 
De eerste vijand ben jezelf. Dat is wat er in je eigen hart leeft. Dat zijn de gedachten en verlangens die je bij jezelf ziet en voelt en die tegen de wil van God in gaan. Dat is het hart waarmee we in de wereld zijn gekomen. Het is niet voor niets zo dat er op deze wereld zoveel onrecht is. Dat komt omdat we als mensen met die zondige wil en dat zondige hart op aarde zijn gekomen. Daarop spelen die andere vijanden van God in. Dat is de duivel en de omgeving waarin je leeft en die de duivel gebruikt. Die omgeving wordt in de Bijbel vaak de wereld genoemd. De verleiding komt op het initiatief van de duivel op ons af. Het vindt aansluiting bij wat er in ons hart van nature leeft. Daarom hebben we om een echt christelijk leven te leiden zo nodig dat de Vader ons dicht bij Hem houdt. Dat Hij ons Zijn liefde geeft die de liefde voor onszelf, voor de verleiding in ons leven overwint. Zo wil de Heilige Geest op het gebed in ons werken. Denk nooit dat je het zelf wel kunt. Zoek voor een echt christelijk leven steeds weer de bescherming en liefde van de hemelse Vader.

 

WIE IS JY?

 

Galaten 2:20 Wie is jy? Die antwoord op hierdie vraag is belissend vir ‘n Christelike lewe. Wil jy jouself bly? Wil jy ‘n mens wees wat hom op hierdie aarde altyd tuis voel? Wie wil jy wees?
Ek kan nie myself bly en nogtans Christen wees nie. Dan is ek iemand wat net die naam Christen dra maar dit nie regtig is nie. Dan bly ek leef soos die wêreld dit graag wil en bly Christus eintlik ‘n vreemde vir my. Dan is die Christendom iets wat by jou kultuur en geskiedenis behoort maar nie die groot saak van jou hart nie. Dan het die Christelike geloof net ‘n soort van filosofie geword. Die gevolg is dat ‘n egte Christelike lewe in jou lewe skipbreuk ly. ‘n Regte Christelike lewe beteken dat jy en ek ander mense word. Dat ons nuwe mense word. Dat ons nie vir onsself en nie volgens die norme en gevoelens van onsself en die wêreld wil leef nie. Ons wil dat Christus in ons leef. Dat Hy ons lewe lei. Dat ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand deur Christus verander word. Dat ons Hom al meer met ons hele wese gaan liefhê en volg. Ek wil myself nie meer bly nie. Ek bid dat my ek met Christus gekruisig is en dat my ek nie meer leef nie maar Christus in my leef. Dan het ek regtig ‘n Christen geword wat deur die Gees ‘n Christelike lewe wil lei. Vanuit my hart! Gelukkig is elkeen wat Christus so in sy of haar lewe ken.

 

BLIK OMHOOG

 

Kolossenzen 3:1 Christelijk leven is dat je uit de dood bent opgestaan. Ieder mens komt als een dode in de wereld. Als iemand die de dood verdiend heeft. Als iemand die in eigen kracht niet uit die dood kan opstaan. Ieder mens komt in de wereld als iemand die Gods eeuwige straf verdiend heeft en die uit zichzelf ook de dingen doet die de doodstraf verdienen. Dus kun je uit jezelf niet christelijk leven. 
Dan komt er het wonder van het werk van God in je leven. Het geweldige werk van de Heilige Geest. Dat je met Christus opstaat uit de dood. Dat Christus in je leven komt en je uit de dood laat opstaan. Dat Gods liefde je leven verandert en je zo tot leven komt. Wat is nu een van de kenmerken van dit echte leven dat je alleen aan God te danken hebt? Dat je naar boven kijkt! Dat je blik niet in de eerste plaats op aarde maar op de hemel gericht is. Je kijkt voor je leven op naar Christus die in de hemel woont en troont. Je vraagt steeds weer naar Zijn wil en hoe je Hem en in Zijn Koninkrijk kunt dienen. Het Woord van God, dat hemelse Woord is je kompas. Dan keer je je niet van je leven op deze aarde af. Nee, dan wil op deze aarde uitvoeren wat de wil van Christus is. Dan wil op aarde beeld van God zijn. Dan wil je zo het hemelse leven op aarde laten zien. De blik dus omhoog naar Christus om op deze wereld het licht van Christus te verspreiden en voor te leven.

 

CHRISTUS KONING

 

Kolossense 3:1 Christelike lewe is dat ons die dinge soek wat daarbo is waar Christus aan die regterhand van God sit. Somtyds sê mense dat hul dinge soek wat by die spirituele, by die hoëre behoort. Dit kan allerhande goeters wees. Die spirituele is geeste, is kragte, is dit wat ons goed laat voel maar nie kan verklaar nie. Dikwels het iets van die Christelike geloof daarin ook ook nog ‘n plekkie. Nogtans het hierdie dinge niks met ‘n regte Christelike lewe te doen nie!
Dit gaan in de ware Christelike lewe daarom dat jy op Christus let as die Koning van jou lewe en van die hele skepping. Dit is een van die dinge waaroor ek my sorge het as ek rondom my kyk. Die doen en denke van baie Christene word nie gekenmerk deur Christus se Koningskap nie. Baie meer deur hoe ons as kerk en gelowiges deur die mense rondom ons nog geduld word. Hierdie denke het ‘n slegte invloed op die lewe van die gelowiges en die kerke. Dit beteken dat ons ‘n groot neiging sien om ons aan die wêreld aan te pas pleks die Koningskap van Christus met blydskap uit te roep. Hoe goed is dit vir die wêreld om raak te sien en te hoor hoe Koning Christus die lewe op hierdie aarde wil. Hy het ook alle reg op liefde en gehoorsaamheid aan Hom! Christus is die Koning. Dit is goed en nodig om dit in ons lewe uit te leef en vir die mense rondom ons te wys.

 

OP CHRISTUS GERICHT

 

Kolossenzen 3:1,2 De naald van een kompas zoekt altijd het noorden. Dat is het vaste punt. Zo is in een christelijke leven Christus het vaste punt waarop je gericht bent. Als je op Christus gericht bent dan ben je op de Drie-enige God gericht. De Here Jezus zegt wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Door Christus leer je de HERE echt kennen. Niet als iemand die een aanvulling op je leven is. Als we het hebben over een christelijk leven gaat het om een leven waarin Christus steeds de leiding heeft. Waarbij jouw leven gekenmerkt wordt door het volgen van Christus. Je wilt Zijn volgeling, je wilt Zijn leerling zijn. 
Christus zit aan de rechterhand van God. Dat betekent dat Hij namens de Vader regeert. Hij regeert niet zomaar. Hij regeert niet als een tiran die ik wel moet volgen. Nee, Hij regeert als de Redder van de wereld. Hij regeert als de Koning die altijd het goede voor je zoekt. Hij is ook de Koning die weet wat goed voor de wereld en ook voor jou en mij is. Hij is de Koning die de waarheid wel in pacht heeft. Als je het echt goed wilt hebben en het bij het goede eind wilt hebben dan moet je Hem volgen. Daarom is het geen eigen wijsheid als je wat de Geest ons in de Bijbel leert als de waarheid uitdraagt. Dat is de wijsheid van Christus die er altijd toe doet. Daarom steeds met je hart en verstand op Christus gericht zijn. Dan wil je als burger van de hemel op aarde leven. Zie Fil 3:20.

 

DOOD MAAK

 

Kolossense 3:5 Ons het in die afgelope dae gesien hoe die lewe van ‘n Christen met Christus verbonde is. Wie met Christus leef, is met Hom verbonde. Selfs so dat ons in vers 3 lees dat jy dan met Christus in God verborge is. Jy is dan veilig. Geen gevaar kan jou dan saamneem by die HERE weg nie. Ook as dit om die toekoms gaan is jou lewe dan veilig. Ons lees dit in vers 4. Wie naamlik vir Christus in liefde leef, sal ook daarby wees as die Here Jesus op die wolke na die aarde terugkom. Dan is al God se kinders daarby in ‘n verheerlikte liggaam vir altyd. Daardie lewe is steeds weer die doelwit vir God se kinders. Dit is een van die redes hoekom Christus in hul lewe die hoogste prioriteit is. 
Christus die eerste in jou lewe beteken dat ons ook ‘n Christelike lewensvorm wil uitleef. Daarby behoort dan dat ’n mens aktief is om dood te maken wat daarmee in stryd is. Die slegte in en rondom ons wil ons uit liefde vir Christus wegdoen. Ek dink nou aan Psalm 101: “Ek stel geen lae ding voor my oë nie; die dade van afvalliges haat ek; die sal my nie aankleef nie. ’n Verkeerde hart moet ver van my af bly; wat kwaad is, wil ek nie ken nie.” Vs 3,4
Die Heilige Gees roep ons op om wat in ons op die sondige wêreld gerig is dood te maak. Dit beteken dat ’n Christelike lewensvorm vanuit jou lewe met God daarvan werk maak om die verkeerde in jou al minder invloed te gee. Hoe ’n mens dit doen daaroor more meer.

 

DIE GOEIE LEWE

 

Kolossense 3:8 ’n Christelike lewe is ’n goeie lewe. Is die beste lewe wat jy maar kan hê. Dit is ’n lewe waarin wat jou lewe en die lewe van jou naaste stukkend maak, bestry word. Dit is ook die lewe waarin ’n mens van die straf wat jy verdien het, bevry word. Wie met Christus leef, hoef nie bang vir die toekoms te wees nie. Die toekoms is vir jou dan net vol wonderlike beloftes. Jy kan dan uitsien na ’n pragtige toekoms waar regtig alles verdwyn het wat jou lewe kwes en afbreek. 
Wie in gehoorsaamheid aan Christus leef, is op pad na die toekoms waarin alles van die HERE en Sy liefde spreek. Wie Christus se liefde ken, wil nou al dit wat met God se liefde stry uit sy lewe wegdoen. Juis ook die dinge waarmee jy die lewe van ander seermaak. Paulus noem dan in vers 8: toorn, woede, boosheid, laster en skandelike taal. As ons boos word, as ons in boosheid oor en met ander praat, is dit dikwels woorde wat verkeerde woorde is. Woorde waarmee jy die ander beledig en pyn aandoen. Dit is dikwels woorde wat daarvoor sorg dat ’n goeie verhouding tussen mense skade ly. Ons sien hier dat ’n regte Christelike lewe regtig goed is vir jouself en vir jou naaste. ’n Ware Christelike lewe sorg vir egte vrede tussen mense. Dan gaan ons daarop let hoe ons dinge vir en oor ander sê. Dan wil ons so praat dat ons ’n ander nooit onnodig seermaak nie.

 

EEUWIGE WAARHEID

 

Kolossenzen 2:8 Ik keer wel weer terug naar Kol 3 maar vraag nu aandacht voor het Christelijke leven dat ook in het denken naar boven kijkt. Naar Christus! Naar het Woord dat de HERE vanuit de hemel heeft laten klinken. De concrete aanleiding is dat ik gisteren de woorden las dat je nu eenmaal anders denkt en doet als je leeft in een post-christelijke Europese context. Als je in zo’n wereld kerk of gelovige bent, ga je ook principieel andere dingen zeggen. Daar moeten mensen niet moeilijk over doen. Als je over deze dingen nadenkt is de vraag waar het om gaat. Heeft de HERE ons in Zijn openbaring eeuwige waarheden gegeven? Waarheden niet in de zin van theorieën die buiten het leven staan maar waarheden waarin de HERE ons laat zien wat echt is! Wat jou en andere mensen niet bedriegt. Bij een echt christelijk leven hoort dat we de waarheid van de eeuwige God in alle omstandigheden en alle tijden als waarheid volgen en uitdragen. Al past het niet bij onze tijd, al loopt de hele omgeving verontwaardigd tegen je op. Niet de misleidende theorieën van eigen tijd, niet de grondbeginselen van de wereld mogen ons meenemen. Die dingen horen bij de werken van de duisternis die ontmaskerd moeten worden. Ef 5:11. Niet onze post-christelijke Europese context is beslissend. Dat zou aards denken zijn dat we juist in ons leven moeten doodmaken. Kijk ook voor je denken in 2014 naar Christus! Hij is onze Here! Hij is de waarheid!

 

NIE LIEG NIE

 

Kolossense 3:9 ’n Christelike lewe is ’n lewe waarin jy Christus volg. ’n Lewe waarin jy die ou bestaan aan die kant wil skuif en heeltemal in liefde beeld van Christus en daarom beeld van God wil wees. Dit beteken ook dat jy anderste gaan praat. Dat jy net die dinge oor jouself en ander mense wil sê waarvan jy regtig weet dat hulle so is. Jy wil nie meer lieg nie. Jy wil nie meer dinge sê waarmee jy ’n ander beskuldig terwyl jy by die ander nie gevra het of dit regtig so is nie. 
Juis op hierdie punt gaan dit dikwels mis. Ook in Christus kerk. Baie mense word gekwes omdat dinge van hulle vertel word wat glad nie so is nie. Mense vorm ’n eie beeld van mense rondom hulle en gaan dan dinge sê wat nie in ooreenstemming met die feite is nie. Ek merk die laaste tyd al meer dat mense sê: ‘dit is nou eenmaal so’. Nogtans is dit ’n ernstige sonde, dit is laster. Dit maak ander mense stukkend. Dit het ook alles met die tweede gebod te doen. Daarin sê die HERE dat ons geen beeld van Hom mag maak nie. Dan gaan dit ook om ons eie denkbeeld. Ons mag dit nie van die HERE maak nie. Ons moet Hom volgens Sy eie Woord wil ken. Wie by Christus behoort, wil so ook met sy naaste omgaan. Nie ’n eie beeld maak nie maar steeds weer terug na die feite en vol liefde oor ’n ander praat! As ons dit nie doen nie leef ons as die ou mens wat aan die sonde hang en wat die gemeente stukkend maak.

 

IN JE EIGEN POSITIE

 

Kolossenzen 3:10,11 Christelijk leven is er voor iedereen. Dat is niet aan leeftijd, huidskleur, volk of geslacht verbonden. De HERE wil ons allemaal leren om christelijk te leven. In de levende band met Christus als je Redder en Koning. Hem volgen, Zijn leerling zijn. 
We lezen dat in Galaten 3:28 zo: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.”
Geweldig dat de Here Jezus de Verlosser en Koning van al die soorten mensen wil zijn! Nu moeten we zeker in onze tijd oppassen voor een misverstand. Vanuit onze tekst en Galaten 3 wordt soms de conclusie getrokken dat we dus allemaal dezelfde positie en taak hebben in het leven. Dat is niet zo. We zijn voor de HERE door het geloof allemaal volwaardig kinderen van God. Gered van zonden en schuld. 
Maar daarmee wordt een kind geen ouder, een werknemer geen werkgever, een vrouw geen man, een Nederlanders geen Duitser. De HERE geeft ook mensen verschillende taken in het leven! Ook daarin zie je de wijsheid van de HERE. Dan zien we ook wat christelijk leven is voor kinderen en ouders, voor mannen en vrouwen, voor werkgevers en werknemers op hun eigen plaats. Steeds er op gericht in jouw positie beeld van God te zijn.

 

DRA JOU NUWE KLERE

 

Kolossense 3:12 Wie Christelik leef het ander klere aangetrek. Jy het die ou vuil klere uitgetrek en wil hulle nie meer aantrek nie. Jy wil as ’n Christen herkenbaar wees. Dit is wat vir baie mense moeilik is. Solank as die meerderheid van die mense rondom jou volgens Christelike norme en waardes leef is dit nie ’n probleem nie. Dan behoort jy by die meerderheid. Dan praat jy saam met die meerderheid. Dan word jy geprys as jy volgens hierdie norme praat en leef. 
Dit het op baie plekke in die wêreld anderste geword. Jy val op as jy volgens die HERE se Woord leef en praat. Jy het standpunte wat die meerderheid nie meer deel nie. Dit is standpunte wat eintlik nie meer kan nie. Selfs in die kerk kan dit gebeur dat mense vir jou sê dat ’n mens in hierdie tyd bepaalde standpunte nie meer kan uitdra nie. Byvoorbeeld as dit gaan om aborsie, genadedood, homoseksualiteit,dronkenskap, die verhouding tussen man en vrou in huwelik ens. Wat sien ons dan gebeur? Dat mense hul nuwe klere weer uittrek en die ou klere weer aantrek. Mense trek hulle om om nie die kritiek van mense rondom hulle te kry nie. Ons moet bedink dat die wêreld dikwels nie van ’n konsekwente Christelike lewe hou nie. 
Mense kom dan met beskuldigings, hulle beswadder hulle wat in liefde regtig volgens God se gebooie leef. Hoe belangrik is dit om dan jou nuwe klere te bly dra!

 

HEILIG LEVEN?

 

Kollossenzen 3:12 Een christelijk leven is een heilig leven. “Ja, maar niet te heilig hoor! Je moet voor je omgeving niet zo’n heilig boontje lijken. Als je zo’n heilig boontje lijkt dan luistert de omgeving toch niet naar je.” Dit soort redeneringen is voor meerdere mensen die zich christen noemen een rede om je meer aan de wereld aan te passen dan Christus volgens Zijn Woord te volgen. Dat zou helpen om mensen eerder in de kerk te krijgen, dat zou helpen om mensen minder negatief over kerk en christelijk geloof te maken. Het zou zelfs helpen om meer missionair in de wereld te staan. 
Als je daar bij een open Bijbel en in liefde voor Christus over nadenkt, gaan de rillingen over je lijf. Dit soort redeneringen zijn niets anders dan geraffineerde verleidingen van de duivel. Om er zo voor te zorgen dat het echte beeld van God al meer uit de wereld verdwijnt. Wie de HERE kent wil juist heilig leven. Niet voor de vorm, niet schijnheilig maar echt! Heilig leven betekent dat je je afzondert van wat verkeerd is om juist te doen en uit te leven wat de wil van God is. Wat de goede geboden van Christus zijn. Je leven al meer in alle dingen van de HERE laten spreken! Dat is pas echt missionair! Je wilt volgens Gods wil leven, je wilt heilig leven omdat de HERE heilig is. Christelijk leven wil nooit iets van Gods wil en Zijn hemelse leer verbergen maar juist liefdevol laten schitteren in deze wereld.

 

DIENSBAAR WEES

 

Kolossense 3:12 ’n Christelike lewe is dat jy vir die mense rondom jou omgee. ’n Christelike lewe is nooit dat jy net ’n Christelike teorie ken en leer nie. Dit is nooit dat jy sonder ’n warme hart daaroor praat nie. Dit gaan daarom dat jou hart in diepe liefde met Christus verbonde is. Die Gees is dit wat jou deur God se liefde tot ’n ander mens maak. Ook vir jou naaste. 
God se wonderlike genade wat jy net om Christus se offer kry, leer jou om diensbaar te wil wees. Om ander mense te wil help. Om ander mense wat dit deur eie gedrag nie verdien nie nogtans liefde en hulp te gee. De Gees noem in ons vers dinge wat van die grootste belang is in ons saamleef met die mense wat in ons buurt bly. Ons lees van: “innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.” Dit gaan daarom dat die liefde van Christus, wat ons net uit genade gekry het, ook uitleef. Dat mense daaroor verbaas raak dat ons mense wil help sonder om daarvoor iets terug te kry. Dat ons ons ontferm oor mense wat deur ander verstoot is. Ook as dit deur hul eie skuld gebeur het. Ook as niemand meer vir die ander wil sorg nie. Dat by ons die innerlike ontferming in ons hart is en ons daardeur vir die ander kos en liefde wil gee. Ons begin nie om te veroordeel nie maar om liefde te gee. Die Gees wil ons so leer leef. Hy wil ons daarvoor krag en liefde gee.

 

NIET AL TE RECHTVAARDIG

 

Kolossenzen 3:12 Naar aanleiding van de meditatie van een paar dagen geleden kwam er de vraag hoe het dan zit met wat we in Prediker 7 lezen. Daar wordt gezegd dat we niet al te rechtvaardig en niet al te onrechtvaardig moeten zijn. Het lijkt er op dat ons een soort gouden middenweg wordt aanbevolen. Hoe zit dat nu?
Als je de hele Bijbel leest, is duidelijk dat de HERE van ons vraagt om Hem in alles altijd volgens Zijn wil te dienen. Het kan dus niet zo zijn dat de HERE in Prediker 7:16-18 dan ineens iets anders zegt. 
Wanneer ben je nu al te rechtvaardig en wordt dat voor jou als kind van God gevaarlijk? Als je alles volgens jouw eigen normen en gevoel voor rechtvaardigheid gaat beoordelen. Dan ga je zelfs de HERE en wat Hij doet zo beoordelen. Dan kom je als mens op bepaalde punten zelfs tegenover God te staan. Ook ons gevoel en denken over wat rechtvaardig is, moeten we door de HERE en Zijn wijsheid laten vormen. Wanneer ben je al te onrechtvaardig? Ook dat gebeurt als je alleen op het leven op deze aarde let. Als je niet verder kijkt. Dan wil je leven voor nu. Dan let je niet op wat volgens Gods wil rechtvaardig is. Dan ga je los van God leven om maar volgens je eigen verlangens te kunnen genieten. De gouden midden weg is deze: Dat je Christus in alles volgt volgens Zijn Woord. Dan leef je echt rechtvaardig.

 

DIE FEITE PRAAT

 

Kollossense 3:13 ’n Belangrike kenmerk van ’n Christelike lewe is dat ons na mekaar met liefde luister en mekaar wil vergewe. Ons het ook in die kerk dikwels vooroordele. Jy het ’n sekere persepsie as jy aan iemand dink. Dit kan so maklik gebeur dat jy al begin invul hoe die ander dink en watter invloed hy uitoefen. Dan gebeur dit dat wat jy van die ander dink deur jou as waarheid vir ’n ander vertel word. So ontstaan sommer ’n beeld van ’n ander wat nie met die feite ooreenstem nie. Die oorsaak is dat ons nie eers self na die ander geluister het nie. Nie eers vir die ander gevra het nie. ’n Christelike lewe is dat ons Christus volg wat nooit sommer iemand veroordeel het nie en wat nooit onwaarheid oor ander vertel het nie. 
Dis so jammer dat as ’n mens oor hierdie ding praat die reaksie partykeer is dat dit nou eenmaal so is. Juis as ons saam as Christene wil leef moet ons dit met wortel en tak in ons eie lewe en in de gemeente wil uitroei. Moet ons ook leer om dit as sonde vir mekaar te bely en die wil hê om mekaar te vergeef. Altyd met die doel om dan daardie sonde uit ons lewe weg te doen en so te groei in ware liefde. As ons ’n probleem met mekaar het behoort by die Christelike lewe dat ons nie met ander daaroor praat nie maar die klag by die persoon waaroor dit gaan, neerlê om saam daaroor te praat. Om deur vergifnis waar dit nodig is weer in regte liefde as God se kinders saam te leef. Dit is nie net ’n mooi ideaal nie maar Christus se opdrag in ons lewe.

 

EEN NIEUWE LOOK

 

 

Kollossenzen 3:14 Wie christelijk leeft, heeft een nieuwe ‘look’ gekregen. Je leeft anders. Nu kan een nieuwe ‘look’ iets zijn dat alleen aan de buitenkant zit. Je kunt je zo kleden, je kunt je zo opmaken, je kunt plastische chirurgie laten doen en je kunt ineens er zoveel beter uitzien. Misschien juist wel door je veel minder sterk op te maken dan vroeger. Hoe dan ook je kunt uiterlijk heel erg veranderen. De vraag is altijd waar dat vandaan komt. Komt dat van binnenuit of is het alleen iets van de buitenkant? 
Wil je er op een bepaalde manier uitzien omdat mensen om je heen dat graag zo zien? Omdat ze je dan meer waarderen en aanvaarden? Doe je het om op te vallen? Een echt christelijk leven is meer dan de buitenkant. Als het alleen de buitenkant is, is het een soort toneelspel. Het gaat erom dat het vanuit je hart komt. Het gaat erom dat het opkomt vanuit echte liefde. Die echte liefde is geen uiterlijk smeermiddeltje. De echte liefde is dat jij Gods onverdiende liefde voor jou ziet en daarom bij Christus wilt horen. Dat je daarom je door Christus wilt laten veranderen om vanuit Gods liefde andere mensen liefde te geven. Om samen met anderen vanuit liefde aan God verbonden te zijn. Het komt aan op je hart, om hartelijk aan Christus en aan mensen om je heen verbonden te zijn. Het is de Heilige Geest die zo in je wil wonen dat je met en vanuit je hart zo wil leven en de nieuwe ‘look’ uit je hart komt.

 

VREDE

 

 

Kolossense 3:15 Vrede! Christelike lewe is ’n lewe waarin ons vrede soek! Vrede met God, vrede met jouself, vrede in die kerk, vrede met die mense waaronder jy leef. ’n Christelike staatsman sal ook na vrede met ander lande streef. Christus het vir wie glo die vrede met God verdien. Hij het die vyandskap wat ons veroorsaak het weggeneem deur self die skuld van die gelowiges te dra. Die HERE, wat een en al goedheid en vrede is, het self die middel gegee waardeur ons weer in vrede met Hom kan leef. Dit is so spesiaal, so wonderlik dat dit die vrede is wat ver bo ons vuurmaakplek uitgaan. Die HERE is so goed dat jy jou daar net oor kan verwonder. Die vrede wat Christus verdien het, gee rus. Jy hoef jou nie te laat opjaag nie. Wie die regte vrede met God ken, kan vir ’n ander oopstaan, na ’n ander luister, hoef op hierdie aarde nie alles wat jy maar kan mee te maak nie. As jy bepaalde dinge in jou lewe nie kon gedoen het, raak dit nie die grootste wat jy as Christen gekry het nie: die vrede met God. Dit is so baie meer as al die ervarings wat ons op hierdie aarde kan hê. Die regte vrede met God bind saam. Jy wil nie anders dan die wil van jou hemelse Vader doen nie. Dit gee vanuit die vrede van Christus ware rus en vrede in jou lewe. Die Woord en wil van die HERE sorg vir die onderlinge vrede in Christus se kerk. Dan wil jy nie oor allerhande dinge in die kerk veg nie. Jy wil saam naby die HERE en Sy wil bly omdat jy nie in onvrede met de HERE wil leef nie.

 

CHRISTUS KENNEN

 

 

Kollossenzen 3:16 Christelijk leven is een leven waarin je de woorden van Christus rijk in je laat wonen. Wat zijn dat belangrijke woorden. Een van de dingen die mij in onze tijd het meest verbaast, is dat velen veel over Christus willen spreken en veel over ervaringen maar als het gaat om kennis van woorden van Christus er geen behoefte aan hebben. Als je maar weet dat Jezus van je houdt, als je maar weet dat Jezus heel bijzonder is en er door Hem vergeving is, is het niet nodig om meer te weten. Meer weten wordt dan soms zelfs als onnodige ballast betiteld. Als je echt van iemand houdt, als je weet dat Hij de enige is die jou in Gods naam de goede weg kan wijzen, wil je Zijn woorden al meer, al dieper en al rijker kennen. Om juist de weg van Christus al meer te gaan. De woorden van Christus dat Zijn de woorden van God. Dan wil je heel het Woord al meer kennen. Dan wil je daar je hele leven mee bezig zijn. Dan is het Woord van God altijd rijker dan jouw kennis daarvan ooit op aarde wordt. Geweldig om als kind van Vader zo met het Woord, zo met de Bijbel bezig te zijn. Je leven lang. Met het doel om al meer en dieper veranderd te worden. Om al meer Christelijk te leven. Wie zegt dat hij of zij niet meer kennis nodig heeft van Gods woorden kent Christus niet echt. Wat is het dan goed om elke dag je Bijbel met je hart te lezen, om dat samen te doen en dan ook van elkaar te kunnen leren.

 

VAN CHRISTUS LEER

 

Kollossense 3:16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Dit is wonderlike woorde. Dit is God se wysheid vir ons lewe. Hoe kry jou en my lewe die goeie rigting? Deur ons te laat onderrig. Christus is dan ons groot Leraar. Ons luister dan na Hom en wil van Hom leer. Deur nie jou eie wysheid ’n belemmering te laat wees as Christus woorde tot jou kom. ’n Christelike lewe is dat ons leerlinge van Christus wil wees in alles!
Hierdie woorde het alles met die groot gebod te doen: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.” Matt 22:37 Die HERE liefhê, van Christus hou, beteken dat ons God se woorde voor alles in ons lewe as beslissend aanneem. Ons wil ons laat leer in ons verstand en ook in ons gevoel. Ons wil regtig beeld van God in alles wees volgens wat Christus ons volgens God se Woord leer. As jy dit een keer raaksien dan bestaan daar geen teenstelling meer tussen die leer en Christus. Dan gaan dit jou in jou lewe om Christus en Sy leer. Juis omdat Christus God is en omdat Hy volmaak is kan en mag ons Christus en wat God ons in Sy Woord leer nie van mekaar skei nie. Christus laat wie Hy is juis in God se Woord suiwer tot ons kom. Jy hoor daarin Sy stem. Wie so na Christus luister gaan ook sing. Jy leer vol verwondering sing van God se groot dade! Dan leer ons om juis met ons hart te sing tot eer van Christus: ons God en Redder.

 

EEN DANKBAAR LEVEN

 

Kollossenzen 3:17 Een christelijk leven is ook een dankbaar leven. Als het goed is, staat het stempel van de dankbaarheid op jouw en mijn leven. Waarom dankbaar? Omdat je geleerd hebt om van genade te leven. Elke dag weer. Dat is voor ons als mensen het moeilijkste dat er is. Waarom? Omdat je dan moet toegeven dat je het zelf niet kunt. Dat je elke dag hulp en vergeving nodig hebt. Dat de hulp die God je geeft elke dag onverdiende hulp, leiding en bewaring is. Ik heb juist verdiend dat God mij straft. Als ik dat elke dag erken, als ik dat zie, als ik daarom vanuit mijn hart elke dag om vergeving en leven uit de Geest vraag, krijg ik Gods genade. Dat is elke dag om het werk van Christus het grootste wonder in mijn leven. Als ik dat met mijn hart zie dan wil ik voor Christus leven. Uit echt dankbaarheid.
Dan wil ik de HERE danken door de manier waarop ik leef. Dan wil je zo leven zoals het goed in Gods ogen is. Zodat Hij met plezier naar je kan kijken. Dat is dan ook een van de grootste stimulansen om het evangelie uit te dragen. Je wilt zo graag dat de HERE naar al meer mensen en hun leven met blijdschap kan kijken. Je wilt zo graag dat al meer mensen de HERE gaan danken en Hem de eer gaan geven. Je wilt zelf de dingen in je leven zo gaan doen dat de naam van de Here Jezus er bij genoemd kan worden. Je wilt dat Hij er bij kan zijn en dat jouw daden en woorden mensen bij de echte Christus brengen.

 

GELYKWAARDIG IN EIE POSISIE

 
 

Kollossenzen 3:18,19 Een christelijk leven is anders dan een leven volgens het gevoel van eigen tijd en cultuur. Dat betekent dat je op sommige punten van het leven op een soort eiland komt. Zo is het ook met de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk en in de kerk. In de samenleving wordt heel anders gedacht en gehandeld dan wat je hierover in de Bijbel leest. Hoe kan het nu dat je in de samenleving als vrouw mannen aanstuurt en dat je als man je door een vrouw laat aansturen terwijl je als man in je huwelijk en in de kerk als man en mannelijke ambtsdrager de eerstverantwoordelijke bent? Dan hoor je vanuit de praktijk van de samenleving de roep om ook de eilandjes die er nog zijn te slechten. Je wilt toch niet op een eilandje leven? Dat kun je in de tijd van vandaag toch niet meer waarmaken om zo te denken en te doen? Dan moeten we heel goed bedenken dat we lezen dat de verhouding zoals de Geest die tussen man en vrouw in het huwelijk voorschrijft: “past bij uw verbondenheid met de Heer.” Vs 18 Dat heeft alles met Christus en Zijn werk te maken. Dat zien we ook als we in Efeze 5 over de verhouding tussen man en vrouw van de vrouw lezen: “ En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.” Vs 24. We willen toch niet wijzer dan Christus en Zijn Geest zijn? Toch zeker niet waar God werk in Christus als fundament wordt aangewezen.

 

EILANDJES SLECHTEN?

 

 

Kollossenzen 3:18,19 Een christelijk leven is anders dan een leven volgens het gevoel van eigen tijd en cultuur. Dat betekent dat je op sommige punten van het leven op een soort eiland komt. Zo is het ook met de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk en in de kerk. In de samenleving wordt heel anders gedacht en gehandeld dan wat je hierover in de Bijbel leest. Hoe kan het nu dat je in de samenleving als vrouw mannen aanstuurt en dat je als man je door een vrouw laat aansturen terwijl je als man in je huwelijk en in de kerk als  mannelijke ambtsdrager de eerstverantwoordelijke bent? Dan hoor je vanuit de praktijk van de samenleving de roep om ook de eilandjes die er nog zijn te slechten. Je wilt toch niet op een eilandje leven? Dat kun je in de tijd van vandaag toch niet meer waarmaken om zo te denken en te doen? Dan moeten we heel goed bedenken dat  de verhouding zoals de Geest die tussen man en vrouw in het huwelijk in o.a. Efeze 5 voorschrijft: “past bij uw verbondenheid met de Heer.”  Ef 5:18 Dat heeft alles met Christus en Zijn werk te maken. Dat zien we ook als we in Efeze 5 over de verhouding tussen man en vrouw van de vrouw lezen: “ En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.” Vs 24. We willen toch niet wijzer dan Christus en Zijn Geest zijn? Toch zeker niet waar Gods werk in Christus als fundament wordt aangewezen.

 

EERS VERANTWOORDLIK

 

Kollossense 3:18,19 Ek het op die meditasie van gister ’n reaksie gekry waarin gesê word dat ’n man hom meerdere kere deur sy vrou laat aanstuur en nogtans die eersverantwoordelike bly. Ek sou in die vorige meditasie die indruk gewek het dat ’n vrou haar man net slaafs mag volg. 
My reaksie daarop is dat ek heeltemal daarmee saamstem dat man en vrou in die huwelik gelijkwaardig is en dat jy as man sleg en verkeerd leef as jy nie baie dinge saam met jou vrou doen nie. Dan gebeur dit dat jou vrou op baie punte ’n beter insig het dan jy. Dan sou jy as man baie dom en verkeerd besig wees as jy haar insig nie sou volg nie. Hierby is ook belangrik wat ons lees in Efese 5:21: “en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God”.
As dit goed is leef man en vrou in die huwelik saam in diepe liefde en eerbied vir God. Hulle help mekaar, is mekaar onderdanig as dit gaan om saam die pad van die HERE in hulle lewe te gaan. Nogtans bly die man die eersverantwoordelike! Hy is as eerste verantwoording verskuldig teenoor die HERE oor die besluite wat geneem wordt en die lewe wat geleef word. Daarin sal die vrou die man volg soos die gemeente Christus volg. Dit is nie iets wat ek bedink het nie maar wat die Gees van God ons as wysheid leer. Dit is so belangrik dat ons hierdie wysheid altyd op die eerste plek laat staan en ons gedagtes en kultuur daaraan ondergekik maak. Laat ons geen karikatuur maak van wat die HERE vir ons leer nie.

 

LIEFDE EN GEHOORZAAMHEID

 

Kollossenzen 3:20 De Heilige Geest roept de kinderen op om hun ouders in alles gehoorzaam te zijn. Het gaat hier om christenouders. Ouders die hun leven laten stempelen door gehoorzaamheid in liefde aan Christus. Die dat ook uitstralen naar hun kinderen. Het liefhebben van de Here Jezus vraagt van de kinderen gehoorzaamheid aan hun ouders. Je ziet hier dat gehoorzaamheid echt bij het leven als christen hoort. Niet alleen als het om kinderen gaat. Want die gehoorzaamheid komt als het goed is juist voort uit de liefde van en voor Christus. Een van de grootste kwalen van onze tijd onder christenen is dat gezegd wordt dat het niet om gehoorzaamheid gaat in het leven met Christus. Dat is een van de grootste dwalingen van onze tijd. Liefde en gehoorzaamheid worden tegenover elkaar uitgespeeld. Of er wordt gezegd dat gehoorzaamheid bij het Vadergeloof hoort maar met de komst van de Geest zijn we vrij en is er geen sprake meer van gehoorzaamheid. Let erop dat de Heilige Geest in onze tekst tegen de kinderen in de kerk zegt dat gehoorzaamheid aan hun ouders de wil van de Here is. De wil van Christus die Zijn leven gegeven heeft vanwege onze ongehoorzaamheid. Wie Christus kent wil gehoorzamen uit dankbaarheid, uit liefde voor Christus. Dat geldt niet alleen voor de kinderen. Dan kijken we vol liefde naar de hemel met in ons hart vol dankbaarheid de woorden: Vaders wil is wet! Geest laat het zo in mijn leven zijn!