Reeks Ester /Esther

28-07-2015 07:49

NOGTANS

 

Ester 1:1 Dit sal goed wees om vir onsself by die begin van die meditasies oor die boek Ester ‘n goeie beeld van die historiese situasie te kry. As ons dit het, word al dadelik enkele perspektiewe van God se werk en God se doel met hierdie boek duidelik. God se volk het vanweë  hardnekkige vashou aan die sondes in ballingskap gegaan. Eers het dit met die Tienstammeryk gebeur en later gaan die Tweestammeryk dieselfde pad. Dit is koning Kores wat in 538 voor Christus vir God se volk weer die toestemming gee om na Kanaan terug te keer en die tempel te herbou. 2 Kron 36:22; Esra 1:1; 2:2;3:2. Hierdie toestemming wat die HERE in Kores se hart bewerk het, is ook dadelik ‘n bevel van God vir Sy volk. Die teleurstellende is dat net ‘n klein minderheid in geloof na die beloofde land teruggaan. Die grootste deel van die volk in ballingskap het nie werklik van die ballingskap geleer en leef nie regtig vanuit die geloof, vanuit die vertroue op die HERE nie. Die grootste deel van die volk het nog nie geleer om blind vir die toekoms te wees nie terwyl hulle net op God se gebod en Sy roeping let. By hierdie groot groep wat hulle roeping nie verstaan het behoort ook die Jode Ester en Mordegai van wie ons in hierdie boek lees. Dit sê iets van die geestelike lewe onder die volk in Babel.  Nogtans werk die HERE onder hulle! 

 

WERELDPOLITIEK

 

Esther 1:1  Wie was de Ahasveros over wie we in het boek Esther lezen? Ahasveros was een van de machtigste Persiese koningen die er ooit was. Zijn rijk was heel groot. Het rijk is in 127 provincies verdeeld.   We lezen in vers 1 dat hij regeerde van India to Kusj (HSV) of Nubië (NBV). Kusj of Nubiê is waren delen van Egypte, Soedan en Ethiopië.  Deze mededeling is voor het verdere verstaan van het boek Esther  belangrijk. Het betekent namelijk dat ook Kanaan deel was van het rijk van Ahasveros. Ook de teruggekeerde ballingen wonen in zijn rijk.   Het maakt duidelijk  dat als later in dit boek de wet gemaakt wordt dat alle Joden in het rijk van Ahasveros gedood moeten worden dit ook voor de Joden in Kanaan geldt. Dat was ook een ernstige bedreiging voor de Joden in en rond Jeruzalem. Het is belangrijk om te zien dat het dus in het boek Esther niet alleen om de Joden in Babel gaat. Zo zie je hoe nodig het ingrijpen van God in Babel was om de echte verlossing uit de zonden voor ons vandaag veilig te stellen. De voorouders van Christus in Kanaan werden zo ook gered. De HERE is Koning en gebruikt de wereldpolitiek  om door alles heen Zijn plan van verlossing werkelijkheid te laten worden.  Dat is ook voor vandaag echte bemoediging.      

 

WAS AHASVEROS SO?

 

Ester 1:2-4  Ahasveros leef  in groot weelde. Dit is ons ook uit die gewone geskiedenis bekend dat Ahasveros ‘n man was wat al hoe meer mag wou hê, wat ‘n baie uitspattige lewe gelei het en altyd groot vermaak deur vroue, feeste en drank vir homself gesoek het.  Ons het in ons teks by Ahasveros se derde regeringsjaar gekom. In die twee jare hiervoor het Ahasveros deur ‘n oorlog Egipte aan hom onderwerp. Nou is sy honger na mag en grootheid nog nie gestil nie.  Ons lees in vers 3,4 dat koning Ahasveros 180 dae lank aan die belangrikste mense in sy ryk sy heerlikheid gewys het. ‘n Halwe jaar lank was die belangrikstes van die ryk in die koninklike paleis Susan. Hulle het daar van Ahasveros se weelde geniet. ‘n Mens is geneig om te vra wat kan dit tog wees?  Die gewone geskiedenis bevestig dat dit regtig so was. Ons sien hier weer dat  die Bybel geen fantasieverhaaltjeis vertel nie.  Die Gees skryf in Petrus se tweede brief:  “Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie”. 2 Petr 1:16. Dit wat Petrus hier van Christus op die heilige berg vertel, pas hy enkele verse later op die hele Woord van God toe as hy skryf dat die  “profetiese Woord baie vas is”.  Ook wat ons in die boek Ester lees is die geskiedenis soos dit regtig gebeur het.              

 

SLIM

 

Esther 1:5-8  In de geschiedenisbeschrijving buiten de Bijbel lezen we dat koning Ahasveros in het derde jaar van zijn regering van plan is om naar Griekenland over te steken en ook dat land onder zijn macht te brengen. Zijn honger naar glorie en macht is nog niet verzadigd. Ahasveros weet dat hij voor dit doel een geweldig leger op de been moet brengen. Dat gaat ook heel veel kosten.  Het wordt ook een heel gevaarlijke onderneming.  Er moeten goede plannen gemaakt worden. Het belangrijkste is nu dat Ahasveros onder de belangrijken en rijken van zijn rijk genoeg draagkracht krijgt voor dit plan. Dat is de redden waarom Ahasveros de vooraanstaanden in zijn rijk in het derde jaar van zijn regering een half jaar in Susan koninklijk verwent. Ahasveros laat aan deze mensen zijn pracht en praal zien. Hij laat ze zien wat hij ze kan geven. Zo wil hij er voor zorgen dat ze welwillend gaan staan tegenover zijn plan om Griekenland aan te vallen.  Ahasveros heeft  met deze tactiek zijn doel bereikt. Je ziet hier de slimheid van de wereld. Een slimheid die veel  lijkt te bereiken maar bij de dood met lege handen staat. Met die slimheid kom je de hemel niet binnen.  Ahasveros geeft als afsluiting nog een groot feest.  Een feest dat spreekt van de lol en leegheid van de wereld.  Daarover morgen meer.    

 

WAAR LEEF JE VOOR?

 

Ester 1:8-11  Ahasveros het sy doel bereik. Sy ekspedisie kan begin  en daarom gee hy nog ‘n groot fees vir almal wat in die paleis aanwesig is. Hierdie fees moet weer in alles van hom as die groot koning getuig. Elkeen moet kan eet en drink wat hulle wil. Alles in die paleis moet wys hoe magtig hy is.  Hy wil dat alle aandag op sy grootheid gerig is.  Ahasveros is die groot man. Hy kan vir alles sorg. Dit was nie net ‘n fees vir die mans nie. Ook die vroue het hulle fees onder leiding van koningin Vasti gehad. Ook die vroue moes as hulle met hulle mans huis toegegaan het vol bewondering vir die koning en die koningin wees. Ahasveros moes vir altyd  naam by hulle gemaak het. Dit is die rede dat as die drank op die sewende dag van die fees duidelik invloed op hom gekry het hy die koningin laat roep. Let daarop dat ons in ons hoofstuk steeds lees van koningin Vasti  en nie van sy vrou nie. Dit maak duidelik dat Vasti nie Ahasveros se enigste vrou was nie. Sy is een van sy so baie vroue. Sy is die vrou wat hy nou as die beste van hulle uitgekies het. Die wêreld soek die doel van die lewe in mag, in welvaart,in vermaak en  in prestasie.  Die ware lewe vind jy as jy die HERE en jou naaste dien.  Selfs Christus het gekom om te dien! (Mark 10:45) Hy is die groot Koning wat ons ware voorbeeld is.      

 

NAAR HET FEEST?

 

Esther 1:8-12  Waarom wil Ahasveros koningin Vasthi op het mannenfeest hebben? Wil hij samen met zijn vrouw van het feest genieten? Mist hij haar? Nee. Het gaat hier als op zoveel mannenfeesten die ontaarden in veel drinken en opscheppen over seks en over de vrouw die je nu hebt of hebt gehad.   Als je alleen al maar vermoedt dat een feest waar je voor uitgenodigd wordt die kant op gaat, moet je er bij wegblijven. Het zijn feesten die je bij een leven van liefde met de HERE wegtrekken. Het is lege en zondige lol. De Geest zelf zegt over zulke feesten: “Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid”.  Rom 13:13  Wie Christus als Koning volgt wil daaraan niet meedoen en voelt zich daar niet thuis.  Je voelt je niet thuis bij een feest waar de drank zonder beperking vloeit en dronken worden leuk is en voor vermaak zorgt. Ahasveros  laat koningin Vasthi roepen om de rijksgroten te laten zien hoe mooi ze wel is. Ahasveros wil dat mensen ook vol  bewondering naar hem kijken omdat hij een bloedmooie vrouw heeft. Koningin Vasthi weigert te komen.  Ze wil niet door aangeschoten en feestende mannen beoordeeld worden op haar lichaam. Met de daarbij behorende schuine opmerkingen. Het niet komen van Vasthi is in haar te prijzen.        

 

VOORBEELD?

 

Esther 1:10-12    Ahasveros soek homself! Hy wil vir die mense wys dat hy nie net ryk en magtig is nie maar  ook  die koningin ‘n vrou is waarmee hy liggaamlik kan spog. Dat hy ‘n vrou het wat baie mans vanweë haar pragtige en aantreklike lyf sou wil hê. Hy wil haar  as  sy prikkelpop op sy fees wys.  Hy gebruik ook sy vrou om eie eer en heerlikheid uit te straal. Alles tot eer van Ahasveros. Ons sien hier ‘n opvallende gelykenis met ‘n eerdere magtige koning in Babel: Nebukadnessar. As hy na die stad kyk wat hy gebou het en dink aan al sy mag roep hy uit: “Is dit nie die groot Babilon wat ek gebou het tot ‘n koniklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?” Dan 4:30 Hoe verskriklik is dit dat ´n mens  net vir eie eer en heerlikheid leef. Dit is wat  Ahasveros  nou doen. Koningin Vasti weier om as 'n prikkelpop voor al die mans wat deur baie drank beinvloed is tot eer van Ahasveros  te verskyn. Nou voel Ahasveros hom in sy koninklike eer aangetas.  Ons moet hier geen simpatie vir Ahasveros hê nie want hy vertoon as koning op geen enkele manier die beeld wat by die ware koningskap behoort nie. Hy is hier verseker nie beeld van God nie. Die ware koningskap vind ons in Christus wat ook heel anders met vrouens omgaan.  

 

KONING ZIJN

 

Esther 1:10-12  Het is heel duidelijk dat koning Ahasveros er alles aan doet om als koning  alle eer te krijgen. Er is ook een inscriptie uit de tijd van Ahasveros gevonden waarop hij van zichzelf het volgende laat schrijven: “De grote koning, de koning van de koningen, de koning van de landen die bewoond worden door alle rassen, de koning van deze grote wereld.” Deze zelfverheffing strijd echt met alles wat de HERE over goed koningschap zegt. De HERE heeft voor ieder mens iets over koning-zijn te zeggen.  Het is namelijk zo dat koning zijn op aarde niet alleen betrekking heeft op presidenten, koningen, keizers en andere regeerders. Al wordt je nooit een machtige heerser toch ben je koning of koningin.  Wij worden er in dit leven allemaal toe geroepen om dat zijn. De HERE heeft ons als mensen juist gemaakt om koningen te zijn. Onderkoningen onder Hem als de grote Koning. Koningen die in dienst van koning Christus op aarde het beeld van God laten zien. Wanneer de HERE in het paradijs de mens maakt geeft Hij hem de volgende opdracht: “ Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.” Gen 1:28  De Koning geeft de onderkoning zo de opdracht om Hem te dienen.

 

DIEN!

 

Ester 1:10-12  Die heers en onderwerp van die aarde is gerig op die bewaar en bewerk van God se skepping. Kyk Gen 2:15. Is gerig op God se heerlikheid as die Koning en die Skepper. Dit  is ook daarop gerig dat ‘n mens die goeie soek vir alles wat in God se skepping leef. Die dien as koning, die dien van God en die soek van die goeie vir alles wat leef is die heerlikheid van ons taak op aarde. As die HERE later voorskrifte gee vir die tyd dat Israel ‘n koning kry, word duidelik dat dit geen koning mag wees wat eie eer en heerlikheid soek nie. Hy mag nie ‘n koning wees soos ander volke se konings nie.  Ons lees daarvan in Deut 17 o.a: “Hy mag nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die HERE vir julle gesê het: Julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie; hy mag ook vir hom nie baie silwer en goud aanskaf nie.” 16,17

Die koning wat met homself spog, vind geen goedkeuring in die oë van die Koning van die konings Jesus Christus nie.  Hoe belangrik is dit dat ons ons kinders leer om in diens van Christus te wil dien. Dat ons so leef dat ons kinders by ons sien dat dit die beste in en vir die lewe is!  

 

DIENENDE LIEFDE

 

Ester 1:10-12   Koningen en regeerders leven vaak voor zichzelf. Velen verrijken zich en gaan over lijken. Als je dat ziet is het nodig  om er steeds weer op te letten dat de HERE doet waarover Maria zingt: “De Here heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.  Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.” Luk 1: 51,52 

Het echte koningschap zoals de HERE dat wil zien, wordt gekenmerkt door dienen. Door er met de macht en kennis juist voor de ander, voor de bevolking, voor het land  te willen zijn. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Prediker 5:8: “Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.” Regeerders en politici die niet leven voor eigen belang maar die zich echt inzetten voor de mensen in het land zijn een zegen.  Het echte koningschap zoals de HERE het zien wil, wordt juist door dienstbaarheid gekenmerkt. De Here Jezus die de grote Koning is, is daarvan het voorbeeld. Hij kwam naar de wereld te dienen. Om zelfs Zijn leven te geven om Gods kinderen het verloste leven te geven. Hij zet zich tot het uiterste in voor Gods volk. Zie Marcus 10:45  Ahasveros kan voor ons hierin geen voorbeeld zijn. Onze ogen en hart moet op Christus gericht zijn. Om in dienende liefde de liefde van God op deze wereld uit te stralen. 

 

VROU ONDERGESKIKTE

 

Ester 1:13-19  Vasti het geweier om voor Ahasveros en al die mans as prikkelpop te verskyn. Hoe kwaad is Ahasveros! Hy is in sy eer as magtige koning aangetas. Hy oorlê met sy belangrikste raadgewers. Wat moet hy doen om sy heerlikheid  te behou? Die raadgewers word die kenners van die tye genoem. Vs 13. Een van hulle Memugan neem die woord en gee nou ‘n raad waarmee al die belangrikstes aan Ahasveros se hof en Ahasveros self saamstem. Hierin word duidelik dat dit vir hulle almal gaan om eie posisie, heerlikheid en eer te behou. Daar is geen enkele vorm van selfondersoek nie. Die enigste is die vraag hoe kan ons die skade herstel wat van Vasti se weiering uitgegaan het. Dit is opvallend dat die mans rondom Ahasveros hulleself ook bedreig voel. As hulle vroue en vroue van ander vooraanstaandes hoor wat Vasti gedoen het, sal hulle vroue  hul ook nie altyd meer gehoorsaam wees nie dink hulle.  Hulle vroue sal dalk in hulle huwelike hul nie meer as ‘n ondergeskikte gedra nie. Hulle vroue moet alles doen wat hulle sê, hulle moet net hul belangrike posisie bevestig. Hul vroue  moet leef vir hul mans eer en bevrediging. Dis die rede hoekom  nou dadelik streng maatreëls  geneem  moet word. Die vroue in die hele ryk moet hoor en voel dat hulle niks anders as ondergeskiktes is nie. Hoe anders leer de HERE ons. Nogtans lees ons lees in Spreuke 31:11: “Die hart van haar man vertrou op haar.”  Maandag meer hieroor.  

 

GELIJKWAARDIG

 

Esther 1:13-21  Ahasveros en zijn raadgevers zien hun vrouwen als ondergeschikten. Heel opvallend is in dit verband wat we lezen in het laaste vers van ons hoofdstuk:  “dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken.” Vooral het “spreken in de taal van zijn volk” valt op. Waar gaat het hier om?  Dit betekent dat als een man een vrouw heeft die van een ander volk komt  hij geen enkele moeite moet doen om haar te verstaan. Hij is de baas en zij moet maar zorgen dat ze hem verstaat en in zijn taal kan spreken. Het is goed om te bedenken dat het in die tijd bij vooraanstaanden geen uitzondering was om een vrouw uit een ander land of volk te hebben.  De maatregel  van Ahasveros laat zien dat een vrouw als minderwaardig gezien werd en dat moest ze maar goed voelen ook.  Het gaat om de man en zijn eer en daaraan moet de vrouw meewerken. We zien hier hoe de vrouw die door God naar zijn beeld geschapen is minderwaardig behandeld wordt.  Zij krijgt niet meer de plaats als gelijkwaardige hulp voor de man.  Gen 2:18 Man en vrouw hebben ieder een eigen taak volgens Gods bedoeling maar toch zijn ze echt gelijkwaardig. Man en vrouw komen alleen echt tot bloei en tot hun doel als man en vrouw in liefde als gelijkwaardigen samen hun eigen taak vervullen. 

 

VROU PRYS

 

Ester 1:13-21  Vertroue tussen man en vrou bestaan as ware liefde daarvoor sorg dat hulle voor God se aangesig saam praat en besluite neem. Dan soek nie die man en ook nie  die vrou hom of haarself nie. Dan gebruik jy die ander nie vir jou eer en heerlikheid nie. Dan gaan dit die man ook nie daarom dat hy  ‘n vrou  kry met wie se lyf hy kan spog nie. Ons lees in Spreuke 31:30: “Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.”  Die mans in ons teks dink nie daaraan om vrouens te prys nie. Vrouens is belangrike gebruiksvoorwerpe en mag ook nie meer as dit wees nie. Hulle mag verseker mans nie korrigeer as hulle verkeerd handel nie.  Hoe heerlik is dit dat ons vanuit Christus se liefde die goeie lewe mag ken waar ons mekaar soek, waar ons saam as man en vrou Christus as Koning en Verlosser kan  volg. Dan behandel ons mekaar nie as gebruikvoorwerpe nie.  Dan leer koning Christus ons vanuit Sy liefde, Sy gesindheid: “Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander s’n.” (Fil 2: 3,4) Laat ons mooi bedink dat die HERE gesê het: “Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.” Matt 23:12 

 

DE MOOISTE

 

Esther 2:1-4  Ahasveros voelt nu wat hij gedaan heeft. Koningin Vasti is verdwenen. Toch is duidelijk dat hij behoefte heeft aan een andere vrouw. Een vrouw die weer echt zijn favoriet kan zijn. De mensen die dicht bij hem leven merken dit. Zij komen met het advies om door het hele land heen naar de knapste meisjes te zoeken die nog maagd zijn. Er wordt echt een hele zoekactie op touw gezet. Door het hele rijk heen gaan er mensen namens de koning op stap om de mooiste meisjes bij elkaar te krijgen. 
Weer valt het op dat alle aandacht uitgaat naar het uiterlijk. De beste vrouw voor de koning zou een vrouw zijn die bloedmooi is. Wat we hier lezen lijkt heel erg op wat we ook in onze tijd zo vaak zien. Je moet er mooi en aantrekkelijk uitzien want anders tel je niet echt mee. Je ziet hier de kortzichtigheid die er in de wereld zo vaak is en ook geen uitzicht geeft. We lezen daarvan in 1 Joh 2:16,17 dit: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” In dit verband kan ik het ook niet laten om nog te wijzen op Spreuken 11:22: “Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkenssnuit.” Laat het zoeken van een geliefde een zaak zijn van gebed om iemand te vinden die samen met jou van de HERE houdt.

 

MORDEGAI

 

Ester 2:5  Ons lees vanaf vers 5 van Mordegai. Mordegai wat sy niggie Hadassa opgevoed het omdat haar ouers nie meer leef nie. Mordegai speel ‘n belangrike rol in die boek Ester. Hy is een van die baie ballinge wat in 538 of dadelik daarna nie na Kanaan terug gekeer het toe koning Kores daartoe toestemming gegee het. Nou is dit 60 jaar later en nog altyd bly Mordegai en sy familie in Babel. Hoe moet ons dit beoordeel? Hoe moet ons die Jode beoordeel wat nie na Kanaan teruggekeer het. Hulle het dalk vir hulleself baie goeie redes gehad om nie terug te keer nie.. Hulle het hier baie beter toekomsmoontlikhede. Veral as hulle hoor hoe die teruggekeerdes daar in Jerusalem en omgewing maar baie sukkel. Is dit nou werklik nodig om die lewe so moeilik en moeisaam vir jouself te maak? As ons hierdie soort verskonings sou hoor, is ons geneig om te sê: Eintlik is hulle reg. Nogtans moet ons sê al het hierdie deel van die verbondsvolk nog so baie aanneemlike verskonings om nie na Kanaan terug te keer dit verseker ‘n teken van verbondsverlating is dat hulle in Babel gebly het. Die HERE het Sy volk naamlik verseker die opdrag gegee om terug te keer na die beloofde land as hulle daarvoor toestemming kry. Ons lees dit.a.in Jes 52: 10-12. Die HERE sien ondanks die  swakte in geloof ook na hierdie deel van Sy volk om.

 

MORDECHAI (2)

 

Ester 2:5-8 We letten nog een keer op Mordechai. Als je dan eens rustig nadenkt, is het opvallend dat we nergens lezen dat hij protesteert wanneer de afgevaardigden van Ahasveros de mooie Hadassa (dit is de Joodse naam van Esther) zien en haar meenemen naar het paleis. Het lijkt erop dat Mordechai er geen probleem mee heeft dat deze jonge vrouw uit Gods volk in een helemaal heidense omgeving komt en misschien wel met een ongelovige man gaat trouwen. Mordechai verstaat op dit punt zijn belangrijkste verantwoordelijkheid tegenover Esther niet. De HERE heeft in Zijn Woord heel duidelijk gemaakt dat Hij niet wil dat iemand uit Zijn volk met een ongelovige trouwt. We lezen dit o.a. in Exodus 34: "Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden." Na Christus komst is dit niet anders. We lezen in 1 Korinthe 7: " Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Here." vs 39

 

 

MORDEGAI (3) 

  

Ester 2:5-8     We letten nog een keer op Mordechai. Als je dan rustig nadenkt, is het opvallend dat we nergens lezen dat hij protesteert wanneer de afgevaardigden van Ahasveros de mooie Hadassa (Esther 's Joodse naam) zien en haar meenemen naar het paleis. Het lijkt erop dat Mordechai er geen probleem mee heeft dat deze jonge vrouw uit Gods volk in een helemaal heidense omgeving komt en misschien wel met een ongelovige man gaat trouwen. Mordechai verstaat op dit punt zijn belangrijkste verantwoordelijkheid tegen Esther niet.  De HERE heeft in de Zijn Woord duidelijk gemaakt dat Hij niet wil dat iemand uit Zijn volk met een ongelovige trouwt. We lezen dit o.a. in Exodus 34:15,16: "Sluit geen verbond met de inwoners van het land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden." Na Christus komst is het niet anders. We lezen in 1 Kor 7: "Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Here." vs 39

 

MORDEGAI (4) 

 

Ester 2:5-10 Mordegai het nie openlik vir sy geloof in die HERE as die enigste God uitgekom nie. Ons lees selfs in vs 10: “Ester het haar volk en haar afkoms nie te kenne gegee nie, omdat Mordegai haar beveel het om dit nie te vertel nie." Ester moet ook oor die HERE as die enigste God stilbly. Mordegai let meer op die voordeel wat hy nou daarvan kan hê dat Ester in Ahasveros se harem is. Hy wil hier nie die smaad van Christus dra deur openlik van die HERE te getuig en aan Hom alleen gehoorsaam te wees nie. Hier sien ons ‘n groot teenstelling met Moses van wie ons in Hebreërs 11:24-27 lees: "Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ‘n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die Onsienlike sien.” Mordegai het liewer die skatte van Babel as die smaad van Christus. Ons sien hier hoe ver die verbondsverlating, die verlaat van die HERE in Mordegai se lewe gekom het. Ester het nie die regte voorbeeld in haar opvoeding gekry nie.

 

ESTHER 

 

Esther 2:7-11  Het is voor het vervolg belangrijk om te zien wie Esther eigenlijk was. Ze was een meisje dat haar vader en moeder verloren had. We krijgen de indruk dat bij alle geestelijke zwakte oom Mordechai haar met liefde en warmte opgevangen heeft in zijn gezin. We lezen in vers 7 dat hij haar als een dochter in zijn gezin heeft opgenomen. Ook aan de andere dingen die we lezen merken we dat het hart van Mordechai  echt voor haar klopt.  We zien hier wat je meerdere keren merkt dat het ook  gebeurt dat mensen niet echt dicht bij de HERE leven maar toch  om andere mensen geven.  Wat zou het dan goed zijn als mensen ontdekken hoe goed het is om meer met en dichter bij God te leven.

De Joodse naam van Esther is Hadassa. Deze naam betekent: mirteboom. Hadassa is een heel mooi meisje. Ze valt daardoor op. Daarbij komt ook dat ze heel sympathiek is. Het is dan ook zo dat Hegai die op de vrouwen die voor de koning geselecteerd moet zorgen een zwak voor Hadassa heeft. Hij zorgt er dan ook voor dat Esther de voorgeschreven schoonheidsbehandeling eerder krijgt dan de jonge vrouwen die gelijk met haar in het vrouwenhuis zijn gebracht. Ondanks veel dat niet volgens Gods wil is, gaat de HERE juist Hadassa tot redding van Zijn volk gebruiken. Hij regeert!   

 

ESTER - DANIëL

 

Ester 2:7-11  Dit is interessant om die boek Ester met wat ons  in die Bybelboek Daniël  lees te vergelyk. Ons sien dan opvallende verskille terwyl die HERE sowel Ester as Daniël in ‘n volledig heidense omgewing wil gebruik.  Die ooreenkoms is o.a. dat altwee tot ‘n spesiale voorbereidingstyd gedwing word. Ons lees by Daniël dat hy as seun van omtrent 14 jaar oud  protesteer en weier om die voedsel van die koning te eet. Die voedsel wat by ander volke geeet is, het  dilwels  sekere dinge bevat wat vir God se kinders onrein was. Kyk Dan 1:8 e.v.  Alles wys daarop dat Ester geëet het wat sy gekry het. Ook as ons verder lees, lyk dit  dat sy alles gedoen het om in haar omgewing nie op te val nie. Sy het alles gedoen om vir ander te verberg dat sy deel van God se volk was. ‘n Ander opvallende verskil tussen Daniël en Ester is dat die ander naam  van Daniël (Beltesassar) net deur heidene gebruik word.  Die skrywer van de boek Daniël gebruik self altyd die Joodse name voor Daniël en sy vriende. Hy wys so dat hulle hul nie aan die wêreld aangepas het nie.  Hoe anders is dit in die boek Ester. Die Gees gebruik na Ester 2:7 steeds die naam Ester wat ster beteken.  Die lewe van Ester word nie gekenmerk deur die bely van die HERE nie. Ons sal in ons lewe ons meer op Danël as op Ester moet rig. Ons hart moet op Christus gerig wees!   

 

BELIJDEN VOOR DE MENSEN

 

Esther 2:7-11  Esther volgt haar adoptief vader. Zij past zich aan de wereld aan in plaats van de gehoorzaamheid aan de HERE uit te stralen. Ik kan me voorstellen dat je dit toch wel heel sterk uitdrukt vindt. Je denkt misschien wel:  ‘Het was toch levensgevaarlijk om in die omstandigheden de voorschriften van de koning niet op te volgen?! Wanneer je leven zo bedreigd wordt, moet je dan toch nog van Christus getuigen? Is het dan gewoon niet verstandiger om te zwijgen?  Het zijn gedachten en gevoelens die heel goed voor te stellen zijn. Ook gedachten die echt aantrekkingskracht hebben.  Toch is het altijd weer nodig om naar Christus te luisteren. Hij is onze hoogste Profeet en Leraar. Hieronder volgt een belangrijk citaat van wat de Hij gezegd heeft: "Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemel is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemel is. Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.  ….. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” Matt 10:32-34, 38,39.   

 

PERSOONLIKE BAND

 

Ester 2:7-11  Wat is die groot probleem by Mordegai en Ester? Wat is die groot probleem by die meerderheid van die Jode wat nog in Babel gebly het? Wat is die groot probleem vandag met baie mense wat hul Christene noem en ook gedoop is maar dikwels oor Christus swyg omdat hul geen probleme met die wêreld wil kry nie?

Die groot probleem is dat die lewende geloof ontbreek. Die lewende geloof wat meer is as dat jy iets weet. Die ware geloof is dat dat jy ‘n lewende band, ‘n persoonlike relasie met die HERE het. Dat jy regtig met Hom leef en op Hom as jou troue en almagtige Vader en God vertrou. Dat jy regtig op Christus jou hele lewe wil bou en op Sy beskerming en leiding vertrou. As die Here Jesus in Mattheus 10 so indringend op die bely van Hom in alle omstandighede wys, staan dit juis in die kader van die vertrou op Vader in die hemel. Dan sê die Here Jesus: “En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.” Matt 10:28-31. 

 

HARTVERBONDENHEID

 

Esther 2:7-14  Verbondverlating treedt  op waar de levende band met de HERE als jou God en Vader verdwijnt of ontbreekt.  Dan staat de deur van je hart en de deur van de kerk open voor verwereldlijking. Met een moeilijk maar wel bekend word in onze tijd: secularisatie.  Mordechai gaf echt om Esther. Elke dag zocht hij met haar het contact.  Toch zien we in zijn leven tot nu toe een aanpassing aan de wereld. Zo gaat het als je niet in persoonlijke liefde met de HERE leeft. Dan wordt wat de HERE in de Bijbel zegt een bepaalde leer zonder hartverbondenheid aan die Ene, die zelfs Zijn Zoon gegeven heeft,  die het ons met liefde geleerd heeft.  Om een actueel voorbeeld te noemen: dan is het maar een tekst in de Bijbel die zegt dat dronken zijn zonde is. ‘Ach je kunt best christen zijn en het avondmaal vieren al ben je geregeld dronken. Bij een feest in onze tijd hoort dat gewoon. Ja toch?!’ Zo ga je denken als je niet meer ziet dat je met je dronken zijn de HERE die jou Zijn liefde geeft verdriet doet. Als wat de HERE in de Bijbel zegt alleen een regel is en je ziet daar de HERE niet achter in al Zijn liefde en grootheid dan komt de wereld je leven binnen. Dan komt de wereld de kerk binnen en raken we al verder bij de HERE weg. Wat is het belangrijk om juist die liefdesband met de HERE steeds weer te zoeken en zo de Bijbel te lezen!    

 

ALLES IN GOD SE HAND

 

Ester 2:15-18 Hierdie verse wys juis dat alles in God se hand is en dat die HERE ondanks Ester se verbondsverlating Sy verbond bewaar. Na ‘n jaar van spesiale kos, allerhande skoonheidsmiddele en van masserings het vir Ester die dag gekom dat sy by koning Ahasveros mag kom. Ahasveros het nog nie die vrou gevind wat hy tot koningin sou uitkies nie. Ester vertrou vir haar verskyning by Ahasveros heeltemal op dit wat Hegai vir haar sê.  Sy lyk in die oë van die mense pragtig. As sy by Ahasveros kom, is sy ook vir hom pragtig en die verdere kontak met Ester sorg daarvoor dat hy haar liefkry en haar uitkies as die nuwe koningin. Dit word met ‘n groot koninklike fees bekragtig.  As ons nou nie verder sou kyk nie, sou dit kon lyk dat Ester gekry het wat sy gesoek het. Dan kan dit lyk asof sy in eie krag tot groot hoogte gestyg het. Maar wie die geskiedenis  deur die bril van God se Woord ken, weet dat die HERE alles regeer. Hy laat Ester ondanks haar verbondsverlating koningin word om in Sy diens Sy volk te bewaar en die aanslag van die duiwel om Christus se koms dood te laat loop. Bo Ester staan die HERE die almagtige en troue God wat ondanks die sondes en swaktes van die verbondsvolk Sy belofte van die bewaring van Sy volk en die koms van die Verlosser waar sal maak. 

 

GOD SE PLAN

 

Ester 2:19-3:1  Dit is duidelik dat Ester deur die koning gekies is om die nuwe koningin te wees. Dit is met ’n groot onthaal gevier. Die koning het in die onthaal gewys dat hy die koning is. Dit was ’n onthaal waaraan niks ontbreek het nie. Daar was groot oorvloed.  Die koning het ook die belastings verminder. Elkeen moes saam met hom bly oor Ester wees wat die nuwe koningin was. Dit is opvallend dat ons lees dat Ester nog steeds nie vertel het dat sy van Joodse afkoms was nie. Dit was dus gevaarlik. Dit sou haar skade kon doen. Dit wys dat die anti-semitisme ook toe al bestaan het.  Jy sien dat mense mekaar toe ook al op grond van afkoms of velkleur beoordeel het.  Hoe verkeerd is dit as ons bedink dat mense van alle volke en velkleur vir die HERE gelyk is en almal  deur die geloof God se kinders mag wees. Dit is indrukwekkend as ons in Openbaring 7 lees oor die groot menigte van God se kinders  “van elke nasie, stam, volk en taal.” vs 9  Ons lees van hulle: “Hulle het hard  uitgeroep:  Ons redding kom van God, wat op die troon sit, en van die Lam.” Vs 11

Die groot vreugde word versteur deur  die plan van Bigtan en Teres om koning Ahasveros dood te maak. Die HERE bestuur dit so dat Mordegai dit hoor en dit deur Ester kan verydel. Ons lees hier daarvan om later in die geskiedenis raak te sien dat die HERE dit so beheer het om later  Mordegai te kan verhef en Haman te kan verneder. God se plan staan bo alles.    

 

AGAGIET

 

Esther 3:1,2   Ik sla Esther 2:19-23 nu verder over. Deze verzen komen later in het boek Esther  terug. Na een mislukte aanslag wordt een nieuwe eerste minister benoemd.  Zijn naam is Haman. De Heilige Geest vertelt ons niet alleen hoe deze man heet.  Het is  opvallend dat gezegd wordt dat hij een Agagiet is. Of te wel een nakomeling van Agag. Agag was een van de koningen van de Amalekieten die door Saul gevangengenomen is. We lezen dit in 1 Samuel 15.  Een Amalekiet wordt een van de machtigste mensen in het grote wereldrijk van Ahasveros.  Dat is opvallend want juist de Amalekieten hebben steeds weer in dienst van de duivel  Gods volk bedreigd. Je ziet dat bijvoorbeeld als het volk Israel in de woestijn is. We lezen daarover o.a. in Deut 25:17-18:  “Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heft, toen u uit Egypte wegtrok; hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgepunt was; en hij vreesde God niet.” De HERE geeft ook de opdracht om Amalek uit te roeien omdat ze een groot gevaar vormen. Israel heeft het niet gedaan en weer probeert de duivel door een Amalekiet Gods plan te breken.  Esther en Mordegai tegen  Haman de Agagiet. We zullen in het vervolg zien dat de HERE laat zien dat Hij trouw aan Zijn belofte is en blijft.       

 

AMALEKIET

 

Ester 3:1-6   Mordegai buig nie voor Mordegai Amalekiet is nie.  Haman haat Mordegai en die Joodse volk.    ‘n Mens kan verstaan hoe groot die haat in Haman se hart teen die Israeliete was. Die israeliete het een van sy voorvaders vermoor en het ook die volk van die Amalekiete aangeval en hul tot ‘n klein volk gemaak.  Nou is dit  juis ‘n Jood wat vir hom nie wil buig nie. Haman ‘n Amalekiet is  in die magtige ryk in beheer en hoe pragtig is  die kans om die Jode nou te vernietig.

Hoe graag Haman dit wil doen sien ons in vers 6 waar ons lees dat Haman ‘n geleentheid soek om nie net Mordegai nie maar die hele Joodse volk te vernietig.

Die duiwel haas hom om van hierdie gebeurtenisse en van Haman se haat gebruik te maak. Dit is vir hom nou ‘n pragtige geleentheid om die volk Israel uit te roei. Om dit so uit te roei dat die HERE Sy belofte nie meer waar kan maak dat uit die stam van Juda en uit die familie van Dawid die groot Verlosser sal kom nie. Om so daarvoor te sorg dat elke mens vir ewig in sy greep sal bly. Om daarvoor te sorg dat hulle wat nou in die hemel is na die hel moet gaan omdat nie meer vir hulle sondes betaal kan word nie. Die duiwel is dit wat met groot krag en inspanning van die Haman gebruik maak. Ons sien hier raak hoe hier ‘n geweldig stryd tussen God en Satan gaan plaasvind.  

 

BURGERWAARDEN

 

Esther 3:7-9  Mordegai buigt niet voor Haman. Voor Haman is dit aanleiding  om er op uit te zijn om het hele volk waar Mordechai bij hoort,  uit te willen roeien. Haman gebruikt een slinkse tactiek om koning Ahasveros zover te krijgen. Hij misbruikt het vertrouwen dat de koning in hem heeft. Hij noemt de naam van het volk niet.

Het argument dat hij gebruikt om dit volk uit te roeien is dat ze zo anders zijn. Ze hebben andere wetten. Ze doen en denken dingen die anders zijn dan wat algemeen gedacht en gedaan wordt. Het komt in strijd met de burgerwaarden zoals die in het rijk van koning Ahasveros gelden. Dit is een bekend verwijt dat steeds weer in de geschiedenis tegen Gods volk gebruikt wordt. De duivel gebruikt deze tactiek steeds weer. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we o.a. in Handelingen  17:6,7:  “De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen,  en Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van dekeizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!”. In de tijd net na het Nieuwe Testament werden de christenen er van beschuldigd dat ze vijanden van de mensheid waren omdat ze zo anders leefden. Het gaat in het leven als kind van God niet om de burgerwaarden van de staat maar om een leven volgens de wil van Vader. Om een leven als onderdaan van Koning Christus!   

 

MISLUKKING?

 

Ester  3:10-15 Koning Ahasveros is  gevoelig vir Haman se argument. Hy gee toestemming om hierdie volk te doen wat Haman wil. Hy gee vir Haman sy seëlring sodat Haman dadelik die amptelik merk op hierdie wet en bevel kan sit. Alles wys daarop dat die duiwel besig is om te wen. Alles wys daarop as ons met menslike oë kyk dat die HERE nie kan waarmaak wat Hy eerder gesê het: “Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg." Eks 17:14. Alles wys daarop dat God se plan van verlossing op ‘n mislukking sal uitloop. Dit is die situasie nadat Ahasveros sy seëlring aan Haman gegee het. Dit word nog beklemtoon en nog dringender as ons lees wat die bevel inhou waaronder die koning se seël verskyn. Die bevel wat uitgaan is ‘n opdrag om regtig die hele volk Israel  van die aarde uit te roei. Van die net gebore baba tot die oudste Israeliet wat op aarde leef. Aan almal wat beheer oor sekere dele van die land het, word hierdie bevel gestuur en dit word na hulle gestuur in die taal van mense wat daar leef. Almal moet verstaan wat gedoen moet word en almal moet saamwerk. Die hardlopers bring die bevel die hele ryk deur. Ons sien ook op ander oomblikke in die geskiedenis dat dit lyk asof die duiwel wen. So was dit ook toe Christus aan die kruis gesterf het en in die grafte gelê is. Juis dan wys die HERE dat Hy meer as Sy grootste teenstander is.

 

HET LOT

 

Ester 3:7,15  Terwijl het bevel  om het Joodse volk te kunnen uitroeien door het rijk gaat, vieren Ahasveros en Haman feest. Ze eten lekker. De aanstaande dood van velen raakt hun hart niet.   Ahasveros weet zelfs niet om welke mensen het gaat. Hij is gevoelig voor het argument dat ieder die maar enigzins een bedreiging voor zijn macht is uit de weg geruimd wordt. Je ziet hier hoe bij zondige mensen macht er vaak voor zorgt dat ze over lijken gaan.  De duivel maakt hier graag gebruik van.

Toch zien we in de ontwikkeling van het duivelse plan van Haman ook de hand van God. De HERE houdt ondanks alles ook dit in Zijn hand. Want wat doet Haman als hij zijn plan om het Joodse volk uit te roeien ontwikkelt? Hij laat het lot werpen. Dat was in die tijd een heilige handeling. Dan betrok je de goden bij het maken van je plan. De goden bepaalden nu in de gedachten van Haman wat de ideale datum is om het Joodse volk van de aarde te laten verdwijnen. Terwijl Haman denkt dat de goden nu de juiste datum bepalen, laat de heilige Geest zien wat er echt gebeurd is: “Men werpt het lot in een mantel, de HEER bepaalt hoe het valt.”Spreuken 16:33  Het is de HERE die er voor zorgt dat de datum waarop Gods volk uitgeroeid moet worden zover mogelijk weg is. De HERE gaat voor Zijn volk en de komst van de Verlosser zorgen! Het duivelse feest  was erg voorbarig.

 

Ester 3:7   Die HERE sorg daarvoor dat in die eerste maand van die jaar die lot die laaste maand van daardie jaar sal aanwys. Die HERE sorg deur Sy regering daarvoor dat tyd vir redding geskep word. Dit is God wat daarvoor sorg dat die pad na die Verlosser, na die vervulling van Sy beloftes, na die kom van die nuwe Jerusalem oop bly hoe die duiwel ookal tekeregaan. Ons sien dit steeds weer in die geskiedenis. As Moses gebore word, word  hy na ‘n rukkie in ‘n kissie op die rivier die Nyl gelê. Die Here God  sorg dat die prinses daar toe kom en Moses opmerk en in haar huis opneem.

Die wyse uit die Ooste kom om die Here Jesus as die Verlosser te vereer. Herodes hoor hiervan en maak sy plan om hierdie kind te vermoor. Dit is geen toeval dat Josef  ‘n droom kry waarin hy opdrag kry om vir die wyse te sê dat hulle nie na Herodes terug te gaan nie. Waarin hy ook hoor dat hy met die heilige Kind na Egipte moet vlug. Die HERE wys dat Hy tot verlossing van Sy volk regeer. Die HERE wys dit ook in die datum wat Hy deur die lot aanwys. Dit is die 13e van die 12e maand. Dit is naamlik ´n darum naby die viering van die Pasga.  Kyk Eks 12:6  Die HERE sal daarvoor sorg dat aan die einde van die jaar Sy volk weer fees van verlossing kan vier en dan met dubbele vreugde omdat die HERE dan weer konkreet Sy hand van beskerming en verlossing gewys het!

 

Ester 1-3 As ek nou nadink oor wat ons in Ester 1-3 gelees het, gaan my gedagtes na wat in ons tyd gebeur. Somtyds leef ‘n mens, leef ‘n kerk in ‘n tyd van teruggang. ‘n Ruk gelede het jy saam met ander diepe en vaste oortuigings gehad. Jy het saam met die gemeente en ook met ander gemeentes vol van geloofsmoed in die wêreld gestaan. Jy het saam met die gemeente jou opdrag in die wêreld raakgesien en jy was entousiasties dat jy so vir Christus in die wêreld kon leef en stry. Jy het ook duidelik vanuit God se eie Woord raakgesien wat in die wêreld rondom jou aangaan  en dit vanuit die Woord kon en wou beoordeel. Die kerk was nie vaag nie. Die kerk het nie met die wêreld se gevoel saamgery geword nie.  Dan kom die teruggang. Mense wil nog glo, maar raak so onseker. Die sekerhede vanuit God se eie Woord verdwyn al hoe meer. Al hoe meer mense begin sê: Dit is in ons tyd tog moeilik om dit te glo. Om te glo dat die HERE oor alles regeer,  kan ons  nie meer werklik aan die mense rondom ons vertel nie. Dat die mens van homself so in en in sleg is, is tog nie meer iets van ons tyd nie. Dat dit belangrik is van watter kerk jy lidmaat is en dat dit met gehoorsaamheid aan Christus te doen het,  kan jy dit nog sê? Mense rondom jou, in jou eie gemeente begin so praat. Somtyds kom hierdie geluide selfs van voorgangers. Baie broers en susters in die kerke raak onseker. Hoe gaan ‘n mens daarmee om? Daaroor môre verder.

 

VERANDERENDE TIJDEN

 

Esther 1-3  We hadden het er gisteren over hoe tijden kunnen veranderen. Ook in  de kerk. Dat kan er ook in je iegen hart voor zorgen dat de onzekerheid komt. Dat de overtuiging verdwijnt om te leven en werken voor Christus en Zijn Koninkrijk. Want wat is dat eigenlijk? Het lijkt wel of bijna alles onzeker wordt. Zo’n tijd van teruggang maken de Joden in de tijd van mordechai en Esther ook mee. Dat hebben we in deze hoofdstukken gezien. De aanpassing aan de geest van de tijd is al meer de kerk binnengekomen.  Dat zorgt er voor dat bijvoorbeeld Mordechai en Esther er moeite mee hebben om openlijk voor Christus en Zijn kerk uit te komen. Dat ze er moeite mee hebben om openlijk van de HERE  en Zijn onfeilbare Woord te getuigen. Het overleven in de wereld door je in leven en gedachten al meer bij de wereld aan te passen is deel van hun leven geworden. In die eerste hoofdstukken van het boek Esther wordt ook duidelijk dat de komst van Christus als de Verlosser, die volgens Gods belofte uit Zijn volk Israel komt,  bedreigd wordt. De duivel doet er alles aan om te zorgen dat God Zijn belofte niet kan houden. Juist in deze situatie is het de HERE die in Zijn genade en trouw Zijn volk in nood helpt en weer geloofskracht geeft.  We zien  in het boek Esther heel duidelijk, al wordt Gods naam niet genoemd,  dat het Gods werk is. De Geest leert ons dit boek lezen als deel van Zijn hele Woord!    

 

IN DIE NOOD

 

Ester 4:1-3  ‘n Verskriklike ding het nou gebeur. ‘n Ding wat God se volk in koning Ahasveros se ryk in sy fondamente ruk. Skielik wys alles daarop dat  die verbondsvolk geen enkele toekoms meer het nie. Die boodskap wat  die volk Israel skok bereik eerste die deel van die volk wat in en rondom die stad Susan woon. Dit sal nog ‘n ruk vat voordat die deel van God se volk wat na die beloofde land teruggekeer het hiervan sal weet. Dit was nog ‘n tyd sonder karre, vliegtuie, telefoon e-pos en sosiale media. Dit is die hardlopers wat nou uit Susan gestuur is om dit in alle dele van die ryk bekend te maak. Orals word God se volk met dood en uitroeiing bedreig. Mordegai wat deur sy gedrag die menslike aanleiding is dat Haman op die idee gekom het om die Joodse volk te wil uitmoor, is een van die eerste wat van hierdie wet hoor. Mordegai weet baie goed wat gebeur het. As Mordegai hiervan hoor, is hy verslae. So verslae dat hy sy klere skeur en ander klere aantrek, naamlik rouklere. Hy gaan nou in die openbaar met hierdie rouklere rondloop. Almal kan sien dat  Mordegai rou. Dieselfde gebeur in die ander dele van Ahasveros se Ryk waar hierdie wet bekend gemaak word. Ons lees daarvan in vers 3: “daar was groot rou onder die Jode met vas en geween en rouklag; baie het sak en as onder hulle uitgesprei.”  Die Jode het gevas om juis hul hart op die HERE te rig. Ons sien hoe hulle in hul nood nou die HERE soek. 

 

GEEN BASTAARDS

 

Esther 4:1-7 De nood waarin het volk van God nu is, is er niet zonder Gods regering. Het is de HERE die toelaat dat de Satan door Haman een aanslag op Zijn volk doet. Een groot deel van het volk is op Gods oproep niet naar het beloofde land teruggegaan en verwereldlijking neemt in de kerk al meer toe. We hebben al eerder gezien hoe groot bijvoorbeeld de tegenstelling met Daniël is. De HERE laat dat niet zomaar gaan. De HERE brandt van liefde voor Zijn volk. Niet omdat Zijn volk het zo goed doet maar er is bij Hem liefde uit genade. Het komt uit niets anders dan Zijn eigen hart voort! Uit liefde komt de HERE met een straf die Zijn volk moet wakker schudden. Dat maakt duidelijk dat wij bij moeilijke dingen altijd weer de vraag moeten stellen wat de HERE in ons leven daarmee wil zeggen. We zien hier wat we later lezen in Hebreeën 12: “U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards.” vs 4-8

 

BY WIE SOEK ONS ONS HULP?

 

Ester 4:1-7 Die HERE bring deur Haman se wet Sy volk in die nood, Hy tugtig hier Sy volk en daardeur staan hierdie volk vir ‘n keuse. Dit is die manier waarop die HERE in die verbond dikwels met Sy volk omgaan. Die volk moet ‘n duidelike geloofskeuse maak. Soek hulle dit nou by HERE, bely hulle hul sondes en soek hulle God se hulp om hierdie groot gevaar af te wend? Doen hulle nou wat die Gees deur Jakobus sê: “Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog?” 4:10. Dit gebeur ook in ons eie lewens dat die lewe so’n pad met ons stap dat ons skielik in baie moeilike omstandighede kom. Ek sê dit nou eintlik nie reg nie. Dit is nie die lewe wat hierdie pad met ons stap nie maar die HERE. Hoe belangrik is dit dan om eerste ons eie lewe te toets en op die HERE te let. Om vir jouself te vra: Hoe staan dit met my lewe vanuit en vir Christus? Is die HERE werklik vir my die belangrikste in my hele lewe? Wys die HERE my nou op ‘n verkeerde ontwikkeling of ‘n duidelike sonde in my lewe waarvan ek my moet bekeer? Gee Vader in die hemel hierdie moeilikhede in my lewe om my te leer om werklik op Hom te vertrou en in Hom my rus te vind? Elke probleem en hartseer in my lewe stel my vir die keuse of ek by Christus my lewe soek of dat ek op myself of ander mense vertrou. Moeilike dinge in die lewe van God se kind en van God se volk wys dat die HERE met ons besig is, dat Sy liefde ons nie verlaat het nie. Hy wil ons dan dra!

 

VASTEN EN ROUWEN

 

Ester 4:1-7   Wat doet het volk van God nu concrete in de nood? Mordechai geeft nu het goede voorbeeld. Hij scheurt zijn kleren en trekt  rouwkleren  aan. We zien deze reactie in het hele rijk bij het verbondsvolk:  “In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof.” Vasten en huilen was voor de Joden een teken dat ze hun verwachting op de HERE stellen. We lezen dat bijvoorbeeld wanneer David bidt voor het leven van zijn oudste zoon:  “Hij antwoordde: ‘Toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet is de HEER me genadig en blijft het kind in leven.”1 Sam 12:22  De HERE laat Zijn volk uit liefde zo schrikken dat ze uit hun makkelijke en vaak verwereldlijkte leven opschrikken. We lezen dat ze nu in zak en as zijn. Dat betekent dat ze hun zonden belijden. Dat ze hun berouw over een leven dat al losser van de HERE geraakt is  bij  Hem willen brengen. Als we samen of persoonlijk zo tot de HERE komen, blijft Hij ons niet op ons verleden beoordelen. Dan behandelt de HERE jou en mij zoals we gisteren ook al zagen: “en Hij zal u verhogen.” Jak 4:10b  De HERE zal dan de bedroefde en huilende gezichten van Gods volk omhoog laten kijken en laten stralen. Hij zal je in de nood helpen en moed geven.  Door Zijn Geest en om Christus werk. 

 

OORLOG

 

Ester 4:1-7 Haman het sy plan gemaak. Die duiwel het Haman se haat teen Israel ingeskakel om dit sover te kry. Haman was ‘n gewillige instrument van die duiwel om die mense te kan doodmaak wat volgens God se belofte die Verlosser in die wêreld moet voortbring. Die oorlog tussen die saad van die slang en die saad van die vrou is hier in volle gang. Die HERE het ons in Gen 3:15 al vertel dat hierdie oorlog sal kom. Dit is gevolg van ons sondes. Nogtans het die HERE God toe al duidelik gemaak dat Hy altyd bo die oorlog staan en dat niemand kan keer dat hierdie oorlog in die ewige voordeel van die saad van die vrou beslis sal word nie. Jesus Christus sal kom en die oorwinning behaal. Nogtans maak die duiwel steeds weer sy planne en hoop hy dat een van sy planne nogtans vir hom die oorwinning sal bring. Die HERE wys dan weer dat Hy regeer en nie die duiwel met sy duiwelse mag nie. Die eerste wat die HERE nou gebruik om die duiwel se plan te laat misluk is Mordegai. Die Mordegai wat God se Naam en sy deel wees van God se volk nie openlik wou bely nie, word deur God so in die nood gedryf dat hy God se Naam en sy kind van die HERE wees openlik bely. Na Haman se bevel loop Mordegai met rouklere in Susan rond. Hy trek daarmee aandag. Hy wil daarmee ook die aandag van Ester trek. Ester moet weet wat aangaan. Sy leef in die paleis waar die wette en bevele van die koning nie openlik bekend gemaak word nie.

 

VERANDERING

 

Ester 4:1-7 Wanneer Mordechai met rouwkleren bij de poort van het paleis van Ahasveros staat, wordt dat snel bekend. Het wordt aan Esther verteld. Zij wil weten wat er aan de hand is. Wat heeft er voor gezorgd dat haar oom en opvoeder zo diep in de rouw is? Het eerste wat Esther doet is dat ze Mordechai nieuwe kleren geeft. Mordechai weigert die kleren. Dat onderstreept dat er iets bijzonders aan de hand is. Esther begrijpt dat iets helemaal mis is. Ze stuurt Hatach om te horen wat het is. 

Dan krijgt Hatach alle inlichting die Mordechai heeft. Het bestaan van het volk waar Mordechai en ook Esther deel van uitmaken wordt ernstig bedreigd. Mordechai heeft een afschrift van de wet die dit regelt en zorgt dat Esther die krijgt. De HERE is door de omstandigheden zo met Mordechai aan het werk dat die nu actief opkomt voor Gods volk. Dat hy nu durft alleen te staan en te getuigen van de HERE en Zijn volk. Mordechai was zo lauw, de kerk was voor hem iets van zijn privéleven. Mordechai heeft tot nu toe tegen Esther gezegd dat ze niet moest vertellen wat haar afkomst was. Dat ze deel was van het Joodse volk, het volk van God. Hy dringt er nu op aan om er voor uit te komen en zelfs bij de koning voor dit volk, voor de kerk te pleiten. We vieren morgen Pinksterfeest: de Geest is gekomen om Christus kerk over al de moed te geven van hem te getuigen. Zo werkt de HERE ook hier.

 

OP DIE HERE GERIG

 

Ester 4:13-17 Mordegai hou aan en wys Ester daarop dat as die Israeliete uitgemoor word sy in die paleis nie veilig is. Dan sal op een of ander manier tog duidelik word dat ook sy ‘n Jodin is en ook deur hierdie wet getref word. Baie belangrik is ook dat nou die vertroue op die HERE by Mordegai begin deurklink as hy sê dat as Ester nou haar taak en opdrag nie verstaan van ‘n ander kant die redding van God se volk sal kom. Dit lyk asof hier die vertroue op die HERE se beloftes weer begin deurbreek. As dan Ester nie in diens van God se volk wil staan en van ‘n ander kant die verlossing moet kom sal dit vir haar persoonlik baie nadelig wees.

Dit is dan heerlik om te sien hoe Ester haar nou laat inskakel. Dit is heerlik om te sien hoe die HERE nou deur Sy Gees werk. Ester sê nou nie: Dan moet dit nou maar gebeur, ek sal dan my posisie en al my aanvalligheid maar gebruik. Nee, nou breek by haar ook deur dat sy in diens van die HERE staan, dat sy diep afhanklik is van die HERE wat oor al die konings regeer. Sy vra dat  God se volk wat in die omgewing is saamkom en ‘n vas en biddag hou. Dat  die kerk saamkom en die HERE smeek om redding en dat Hy Ester daarby wil gebruik en bewaar. By so’n amptelike vaste behoort altyd die gebed, die vaste is daarop gerig dat God se volk dan met groot konsentrasie saam bid. Kyk o.a: 1 Sam 7:6; Esra 8:21; Neh 9:1. 

 

OP DE KNIEëN

 

Esther 4:13-17  We hebben gisteren gezien dat de HERE Zijn volk op de knieën brengt.  Hij zorgt er ook voor dat koningin Esther en haar dienaressen op hun knieën gaan. De HERE zorgt dat Zijn volk dat bezig was om al meer het levende geloof kwijt te raken weer echt bij Hem hun leven gaat zoeken. Als de enige echte God. Het volk en ook Mordechai en Esther hebben geleerd dat ze de situatie niet in eigen kracht in de hand hebben. Ze kunnen niet door eigen slimheid en kracht voor  een rustig en veilig leven zorgen. Dat kunnen ook wij vandaag niet. Dat kunnen we als kerk nooit in deze wereld.  Het is goed om er aan te denken hoe wij in het leven staan.  Zijn wij er ook vaak niet teveel op uit om door eigen slimheid er voor te zorgen dat we in de samenleving gedoogd worden?  Dat we dan eigenlijk denken dat we maar niet te openlijk voor Christus en Zijn wil moeten uitkomen omdat dan de kans groter is dat we ons eigen plaatsje in de samenleving kunnen houden.  We denken dan dat we zo zelf voor een veilige plaats in ons land kunnen zorgen. Je ziet dat het zo niet werkt. Zeker in onze tijd wordt er door gevraagd en wat vroeger nog gedoogd werd, wordt nu als achterlijk gezien. Die christenen moeten nu toch echt eens ophouden met hun achterlijke meningen. Het is zo belangrijk dat wij steeds weer bidden dat we de geloofsmoed ontvangen om door de Geest profeten in de samenleving te blijven waar we wonen. Om zo te vertrouwen op Gods zorg.  

 

OM 'N RUSTIGE LEWE BID

 

Ester  4:13-17  Ester rig haar in die nood tot die HERE.  Hoe belangrik is dit ook vir ons in 2015 dat ons vir die HERE vra dat ons ons roeping en opdrag in die land waar ons woon, mag verstaan en uitleef.  Dat ons so ons lewens in die hande van koning Christus lê.  In die hande van Hom wat dan ook vir al die kere dat ons in slapheid, in laksheid, in vertroue op onsself  geleef het aan die kruis gely het. Christus  het deur Sy lyding vir ons  verdien  dat  God se Gees in ons  geloofsmoed wil gee.  Dan leer ons raaksien dat ons nie sonder hierdie geloofsvertroue, sonder die lewe in die gebed naby die HERE as kerk  'n goeie en rustige  lewe kan lei nie. Dit is ook die rede hoekom Paulus ons in 1 Tim 2:1,2 leer:

“In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge, gedoen moet word vir alle mense; vir konings en alamal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.”

Laat ons mense en  ‘n gemeente wees wat bid, wat leef in diepe afhanklikheid en liefde vir Christus. Laat dit vir  vir ons  nie nodig wees om in groot moeites gebring te word en dan pas te leer wat dit is om naby God te wees en te leef nie. Bid en werk, dan is dit sonder twyfel dat die HERE ons Sy onvernietigbare seën gee.

 

GELOOFSMOED

 

Esther 5:1  Esther heeft aan de kerk in Susan en omgeving gevraagd om drie dagen te vasten. Om drie dagen voor haar tot de HERE te bidden. Het is nu de derde dag. Het uur van de waarheid is aangebroken.

Koningin Esther heeft ook zelf gevast. Ze heeft zich openlijk tot de HERE gericht in haar gebed.  Tot nu toe was alles er bij haar op gericht om haar afkomst, om haar deel zijn van Gods volk te verbergen. Dat is nu anders geworden want ze heeft samen met haar dienstmeisjes gevast.  De HERE geeft haar op het gebed nu de geloofsmoed om niet voor het grote gevaar terug te deinzen. Het zou voor Esther veel gemakkelijker geweest zijn om met haar oude leven verder te gaan. Om voor haarzelf te leven en niet voor Gods volk op te komen. Je ziet hier dat Esther er nu echt voor kiest om deel van Gods kerk in deze wereld te zijn.  De HERE wil ons daarvoor op het gebed steeds weer Zijn Geest geven. Om zo Christus die zichzelf verloochend heeft ook als ons grote voorbeeld te volgen. We lezen daarover in Fil 2: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.  Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” vs 3-5

Esther trekt haar mooie kleren aan. De koningin gaat in geloof op weg. 

 

SPANNEND

 

Ester 5:1,2  Ester gaan nou op pad na  Ahasveros se amptelike troonsaal. Die saal waarin niemand anders mag kom nie as die mens wat die koning laat roep het. Sy loop na hierdie deel van die paleis en nou word dit werklik spannend.  Sy stap  die troonsaal binne.  Sy doen dit terwyl God se volk vas, terwyl die gebed van God se volk na die HERE opgaan. Ester sien nou haar man en die koning sien haar terwyl hy haar nie  geroep het nie. Wat sal  gebeur?  ‘n Mens kan jou verbeel dat almal  baie verbaas was en jy in die troonsaal ‘n speld kon hoor val. So stil en vol van spanning. Sal Ahasveros nou sy dienaars stuur en Ester laat boei wat dan haar doodvonnis beteken? Of sal hy sy septer na haar uitsteek? Ons  sien hier die HERE se wonderlik werk. Ons sien hoe Hy die gebed  van Sy volk wat besig was om van Hom af te val, verhoor. Ons sien hier ook die HERE se goedheid vir ons vandag!  God se volk het vanweë hul slordige lewe met de HERE verdien dat  hulle uitgeroei word en dat die hele verlossing deur die Verlosser nooit sal kom nie. Ons is regtig van onsself nie beter as God se volk toe nie. As die HERE volgens reg toe sou geoordeel het, sou hy nie na die gebed van Sy volk  geluister het nie en sou ook niemand van ons met Christus geleef het nie. Dan sou Dawid se familie uitgeroei wees en Christus nie gekom het nie. Ons sien hier die HERE se wonderlike liefde raak. Ook vir ons deurdat Hy Ahasveros se septer na Ester laat uitsteek.

 

WIE REGEERT?

 

Esther 5:1-3   De HERE heeft Zijn liefde en genade aan Zijn volk laten zien doordat koning Ahasveros zijn septer naar Esther heeft uitgestrekt. We zien hier dat de HERE regeert. Hoe Hij het is die ook in de harten van de machtigen van de aarde werkt waar dat nodig is. We lezen daarover in Spreuken 21: “Het hart van een koning is in de hand van de HERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.” Vs 1

De duivel moet nu toezien dat zijn plan door de HERE ondergraven wordt. De duivel is er altijd op uit om Gods plan van verlossing te dwarsbomen. Altijd weer moet de duivel zijn nederlaag erkennen. Ook nu is het gelukkig nog zo dat Christus regeert. De duivel wil ons nog altijd bij de HERE en de door Christus verdiende verlossing weghalen. De duivel wil  ook vandaag door geweld kinderen van God bij het leven met Christus weghalen. Boven het geweld van IS en Bokom Haram en de Noord-Koreaanse vervolgers staat Christus. Hij is met Zijn Geest sterker dan het duivelse geweld. Hij maakt waar wat Hij in Matt 28 gezegd heeft: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ……  En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Vs 18,20

De duivel kreeg en krijgt om Christus werk uiteindelijk geen vat op Gods volk. Christus zal nooit zonder volk op aarde zijn!  De HERE regeert al lijkt het ook anders. 

 

WYSHEID

 

Ester 5:3,4 Ahasveros besef dat  sy vrou nie sommer na hom toegekom het en haar lewe gewaag het nie. Hiervoor moet ‘n baie spesiale rede wees. Hy vra dan ook dadelik wat haar versoek is. Dan hoor ons woorde uit Ahasveros se mond wat tipies vir konings in daardie deel van die wêreld is. Hulle wys hulle goeie gesindheid deur ‘n belofte te doen waarin hulle sterk oordryf.  Ester al vra jy die helfte van die ryk dan sal ek dit vir jou gee. Dieselfde lees ons later by koning Herodes as Salome voor hom gedans het. Dan sê hy vir haar: “Net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk”. Mark 6:23

Hierdie manier van praat wys dat die koning die ander goed gesind is en die ander maar met vrymoedigheid sy of haar versoek na vore kan bring. Nou gebeur iets opmerkliks. Ester wat  openlik en sonder angs kan praat, sê nog nie wat haar werklik besighou nie. Dit lyk asof sy nou terugskrik. Nogtans is dit nie so nie. Die HERE lei dit so dat Ester nou nog nie haar beskuldiging teen Haman inbring nie. Dit is wysheid wat die HERE vir Ester gee om daarvoor te sorg dat Haman nie kan ontsnap nie. As Ester nou haar beskuldiging teen Haman inbring kan dit gebeur dat hy of nog gewaarsku word en kan vlug of nog die geleentheid kry om ‘n plan te maak waardeur hy homself kan verskoon. Dan kry hy kans om tog nog deur ander en homself invloed uit te oefen. Die HERE sorg dat Sy plan oorwin!

 

BEDACHTZAAM

 

Esther 5:4-9 Haman vermoedt op geen enkele manier onraad. Hij ziet het als een geweldige eer dat koningin Esther ook hem uitgenodigd heeft voor een maaltijd samen met de koning. De koning heeft op de uitnodiging van Esther Haman ook direct laten roepen. Haman voelt zich gestreeld en denkt dat hij nu machtiger en belangrijker dan ooit is. 
Ahasveros begrijpt dat de bedoeling van Esther met deze uitnodiging meer is dan samen met Haman gezellig bij haar komen eten. Hij begrijpt dat Esther daarvoor haar leven niet op het spel heeft gezet. Hij vraagt dan ook als hij samen met Haman bij Esther is wat haar eigenlijk verzoek aan hem is. Esther vraagt dan nog uitstel. Zij vraagt of de koning met Haman morgen weer bij haar komen eten. Dan zal ze met haar eigenlijk vraag komen. Haman wordt nog blijder. Morgen mag hij als enige weer samen met de koning en de koningin eten. Wat een eer. Wat gaat het goed met hem. Hij is duidelijk na de koning en de koningin de belangrijkste in dit wereldrijk. Haman voelt zich hoog verheven. 
We zien bij Esther dat ze heel voorzichtig en weloverwogen handelt. Vertrouwen op de HERE betekent niet dat je ook niet je verstand goed gebruikt. Ik denk nu aan de volgende woorden van de here Jezus: “Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.” Matt 10:16

 

HOOGMOED

 

Ester 5:9-12 Hoe bly is Haman. Hoe goed was sy dag. Dit gaan met hom klopdisselboom. Hy gaan so bly  uit die paleis uit op pad na sy eie huis. Hy stap uit die paleis uit en daar sit Mordegai. Weer bly Mordegai sit en weier om uit eerbied vir die tweede man in die land op te staan en hom eer te bewys. Mordegai  staan nie op vir die man wat die wet gemaak het om Israeliete uit te roei nie. Hy wil wys dat hy vir hierdie man wat hy verag nie bang is nie.

Mordegai verpes nou weer Haman se hele dag. Hy wat die tweede in die rykis en wat vandag nog meer aansien gekry het, hoef hom tog nie deur hierdie vervloekte Jood te laat  dwarsboom nie! Die Jode het sy volk, die Amelekiete,  al meer as genoeg  ellende besorg.  Haman wat een minuut gelede nog so bly was, is nou witgloeiend van woede. Hy wys dit nie maar hy bedwing homself omdat hy besef dat hy in beheer is en hy sal dit wys.

So kom Haman by die huis. Hoe trots is hy op homself. Hy laat sy vrou en vriende roep om oor wat gebeur het  te spog. Dit is een groot verheerliking van homself. Maar hy vertel nie van sy ontmoeting met Mordegai nie. Hy vertel sy lewensverhaal met al sy suksesse. Dit is reg om nou te dink aan wat ons  in Jak:4:5,6 lees: “Maar God gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug." 

 

PAAL VAN 25 METER

 

Esther 5:13,14  Er is een man die ondanks alles de blijdschap van Haman nog steeds vergalt. Dat is Mordechai. Het is voor Haman verschrikkelijk dat hij er  nog zoveel maanden moet wachten dat ook deze Jood gedood zal worden.

Zijn vrouw en vrienden zijn onder de indruk van Haman. Wat heeft hij veel bereikt! Als je zoveel macht en aanzien hebt, laat je toch niet met je spotten?! Ze geven hem het advies om een hoge paal op te richten. De Herziene Statenvertaling is hier wat misleidend met de vertaling “galg”.  Haman moet de koning vragen om Mordechai de volgende dag op die paal de doodstraf te mogen geven.

Waaraan moeten wij denken bij deze straf?  Het was een paal waarvan de bovenkant in een punt was uitgesneden. De veroordeelde werd op die paal gelegd. Met zijn buik op de punt en dan  werd hij door die punt gedrukt. Een verschrikkelijke en wrede dood. Daarbij kwam dat de paal hoger was naarmate de overtreding groter was. Hoe hoger de paal hoe groter de vernedering. Als Haman dit advies krijgt is hij blij. Hij laat meteen een heel hoge paal van 25 meter maken met die scherpe dodelijk punt. De dood moet heel erg vernederend voor Mordechai zijn. Haman voelt zich zo groot maar de HERE zal juist in zijn leven dit laten zien: “Trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt  voor de val.’ Spreuken 16:18.

 

HAMAN - CHRISTUS

 

Ester 5:13,14  Ons weet  dat Haman onder die HERE se regering hierdie paal vir homself, vir sy eie dood gebou het. Hy word so’n  sinnebeeld daarvan dat die HERE die trotses heeltemal sal verneder. Hulle sal niks  oorhou as ‘n bestaan in die ewige dood nie. Haman verloor alles: sy seuns (9:6-12) sy besittings (8:7); sy posisie en daarmee sy huis (8:1,2) en ook sy lewe. Haman die handlanger van die duiwel wat in die stryd teen Christus hom laat inskakel het, word deur sy afsterwe op hierdie paal vir ewig na die hel verwys. Haman kan nie voorkom dat die Here Jesus in die wêreld gekom het nie.  Geen Amelekiet, geen nakomeling van Agag, geen duiwel kon daarvoor sorg dat  die Lam van God wat uit die familie van Dawid gebore is aan die paal op Golgota Sy versoeningswerk voltooi het nie. Niemand kon voorkom wat ons in 1 Petrus 2 lees: “Christus self het ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele.” 2:24,25   Christus het Sy lewe afgelê en daardeur toe die vloek  vir hulle wat vir hulle trotsheid vergifnis by Christus soek vir ewig weggedra. Die duiwel het met al Sy planne en werk  die dra van die vloek van die wet (Gal 3:12-14) vir die gelowiges deur Christus nie kon verhinder nie.  Ook nie deur Haman nie.

 

WAT EEN NACHT!

 

Esther  6:1-5  Het is een bijzondere nacht. Haman krijgt weinig slaap. Hij heeft een paal van 25 meter laten oprichten om de volgende dag Mordechai  daarop te laten spietsen.  Hij is tot in de nacht bezig geweest en is heel opgewonden over wat hij gedaan heeft. Hij is al weer heel vroeg bij het paleis. Hij kan niet wachten met de terechtstelling van de Jood Mordechai.

Ook voor koning Ahasveros is het een korte nacht. Hij kon niet slapen. Hij heeft in zijn slaap een stuk uit de Kronieken van zijn koningschap laten voorlezen. Hij had afleiding nodig.

Dit gebeurde nadat Gods volk drie dagen gevast heeft. Ze hebben  drie dagen hun nood bij de HERE neergelegd. In die vreemde samenloop van omstandigheden zie je hoe de HERE regeert en waar het nodig is het gebed van Zijn kinderen in nood verhoort.  Niet Mordechai regeert, niet Ahasveros. Het is die HERE  ook  die vandaag regeert en niet Poetin of Obama, niet IS of Boko Haram. Altijd weer is het Christus die de geschiedenis in Zijn handen houdt.

De HERE zorgt er op het gebed  voor dat Mordechai een paal opricht om er zelf aan te sterven. De HERE zorgt ervoor dat Ahasveros niet kan slapen en dat juist dat ene verhaal hem voorgelezen wordt. Zonder dat Gods naam  genoemd wordt zien we hier gebeuren wat we lezen in Psalm 127: “Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.” Vs 2

 

DIE HERE EN DIE SLAAP

 

Ester 6:1  Die nag het gekom. Die tyd om te gaan slaap het aangebreek. Ook vir koning Ahasveros. Hy probeer slaap maar hoe hy ook probeer hy kan die slaap nie vat nie. Ons sou baie redes kon noem hoekom Ahasveros nie aan die slaap kon raak nie. As ons dit gaan doen vergeet ons die belangrikste rede en vergeet ons dat ons hier met die HERE se werk te doen het. Die HERE wys hier dat Hy oor alles regeer. As die HERE in Sy voorsieningheid dit nodig vind dat iemand in ‘n diepe slaap val, dan kom dit oor ‘n mens. ´n Duidelike voorbeelde daarvan is as die HERE uit Adam Eva skep. Dan lees ons o.a: “Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.” Gen 2:21 ‘n Ander voorbeeld is Abraham as die HERE in Gen 15 Sy verbond met hom sluit. Dan lees ons: “En toe die son wou ondergaan, val daar ‘n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval.”  Vs 12

Die HERE beskik ook slaap en slapeloosheid. Die HERE regeer nou so dat Ahasveros daardie nag nie kan slaap nie. Die slapeloosheid moet oor hom kom. Die HERE wil dit gebruik om die duiwel se plan deur Haman nog meer te ondergrawe. Ons sien nou tot in die kleinste detail hoe die HERE en niemand anders regeer nie. Ahasveros wat nie kan slaap nie soek nou iets wat hierdie nag vir eie gevoel vinniger verby laat gaan.

 

GEEN HAAR VAN MIJN HOOFD

 

Esther 6:2,3   Knechten van Ahasveros worden geroepen om in de nacht aan de koning voor te lezen uit de Kronieken van zijn koningschap. Je ziet nu hoe de HERE tot in de kleinste detail regeert. Je ziet hier voor je de bemoedigende waarheid van Matt 10:28-30. Daar zegt de Here  Jezus:  “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.  Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.  Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.”

Wanneer er een gedeelte uit de Kronieken opgezocht wordt, zorgt de Koning van de koningen er voor dat juist het gedeelte gelezen wordt waarin staat dat Mordechai een tijd geleden een moordaanslag op Ahasveros voorkomen heeft.  Mordechai kwam vertellen dat Bigthana en Teres van plan waren hem te vermoorden. Het was in die tijd gewoonte dat iemand die zo de koning redde een geweldige beloning kreeg. Vaak werd de naam van zo’n man ook op een boekrol van helden geschreven. Je kreeg dan meteen groot aanzien.  Je kreeg  ook een grote beloning in geld of bezit. Je hoorde in een keer bij het rijke deel van de samenleving.  We zien dat de HERE er voor gezorgd heeft dat Mordechai een tijd terug geen beloning gekregen heeft omdat in Gods plan dit juist op dit moment tot redding van Zijn volk moet gebeuren. 

 

ALLES IN SY HAND

 

Ester 6:3 As Ahasveros nou vra watter beloning Mordegai gekry het, is die antwoord dat hy nooit ‘n beloning gekry het nie. Dit was vir die koning eintlik ‘n groot skande dat hy Mordegai nooit beloon het nie.

Ons sien hier weer hoe die HERE regeer. Ons weet nie hoe dit gegaan het nie maar wel dat die HERE dit so gelei het dat Ahasveros geen beloning vir Mordegai gegee het nie. Die beloning moes volgens God se plan uitgestel word. Die beloning moes gegee word op die oomblik wat volgens God se plan die regte oomblik van redding vir Sy volk was. Nou het die tyd van die beloning gekom. Nou moetdie hofdienaars juis hierdie verhaal  in die gedenkskrif lees.

Ons sien hier raak hoe die HERE  alles in Sy hand hou. Hoe wonderlik hierdie onwankelbare waarheid is, zien ons raak as ons bely: “dat alles ons nie per toeval nie maar uit God se Vaderhand toekom.” Antwoord 27 Heidelbergse Kategismus . Dit gee vir wie by Christus sy of haar lewe soek juis in die moeilikste omstandighede moed en krag. Dan leer jy leef in die vertroue: “”dat geen skepsel ons van God se liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in Sy hand is dat hulle hulles onder Sy wil nie kan roer of beweeg nie.” Antwoord 28 Heidelbergse Kategismus. 

 

VAN JEZELF VERVULD ZIJN

 

Esther 6:4-9 Koning Ahasveros wil nu dat Mordechai zo snel mogelijk de beloning krijgt die hij verdient. Zijn knechten moeten kijken of er al iemand bij de ingang van het paleis staat. Als dat er een geschikte persoon is, mag die bepalen wat de beloning voor Mordechai zal zijn zonder dat die persoon weet om wie het gaat. Die ander mag bepalen wat er moet gebeuren met die ene man aan wie de koning nu eer wil bewijzen. De HERE regeert zo dat het Haman is die al vroeg in de morgen bij het paleis staat te wachten. Hij wil wanneer de koning toestemming geeft om binnen te komen de eerste zijn die Ahasveros spreekt. Die Mordechai moet nu echt zo snel mogelijk dood. Wat zal Haman blij geweest zijn dat hij zo vroeg bij de koning kan komen. Nu kan alles heel snel gaan. De HERE zorgt er voor dat Haman niet als eerste met zijn verzoek kan komen. De koning heeft iets dat hij eerst  aan Haman wil voorleggen.  “Haman wat moet er gebeuren met de man die de koning eer wil bewijzen?”

Je ziet dan hoe erg Haman van zichzelf vervuld is.  Hij kan alleen nog maar aan zichzelf denken.  Het kan in zijn gedachten niet anders zijn dan dat de koning hem eer wil bewijzen. Wie zichzelf zoekt, heeft geen oog meer voor anderen. Het gaat om jou in het leven.  Je wil ook alles voor jezelf. We zien in het vervolg de waarheid van Spreuken 29:23: “De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.”   

 

IN JOU EIE KUIL VAL

 

Ester 6:6-10  Haman wil vir homself so’n eerbewys kry dat dit vir almal in die ryk duidelik is dat hy die tweede in die ryk is. Die eerste wat gedoen moet word, is dat die man ‘n koninklike kleed aankry. Dit is klere waarvan die mense in die stad kan sien dat dit die koning se klere is. Dan moet daardie man op ‘n perd ry wat ‘n perd is waarop tot nou toe net die koning gery het. Behalwe die koning  ry net die troonopvolger op so'n perd. 'n Voorbeeld daarvan is dat Salomo toe hy deur Dawid as opvolger aangewys is op Dawid se muil mog ry.  Sien 1 Kon 1:38.  Die derde belangrike wat Haman noem,  is dat  een van die vorste moet sorg dat die koninklike klere aangetrek word en daardie vors  moet self  langsaan die perd deur die stad stap. Dit terwyl die man vir wie koning eer wil bewys op die perd sit. Hy moet roep: “So word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys.” Haman kry so lekker. Hoe geniet Haman van wat met hom gaan gebeur. Die dag kon vir hom nie beter begin het nie. Haman droom in eie hoogmoed en trots. Hoe wreed word hierdie trotse droom versteur! Nou gebeur onder God se regering iets wat heeltemal nie in Haman se gedagtes meer was nie. Hy is die vernaamste van al die vorste wat die eerbewys aan Mordegai moet bewys.  Ek moet nou dink aan Spreuke 28:10: “Wie die opregtes laat verdwaal op ’n verkeerde weg, sal self in sy eie kuil val; maar die opregtes sal die goeie beërwe.” 

 

MORDECHAI DE JOOD

 

Esther 6:6-10  Het kon voor Haman bijna niet erger. Hij is naar de koning gekomen in de vroege morgen om te vragen of hij Mordechai op die hoge paal mag spietsen. Nu moet hij Mordechai de hoogste eer bewijzen in dienst van de koning.  Wat een vernedering en bittere teleurstelling!  Je ziet hier wat er uiteindelijk met je gebeurd als je als een hoogmoedig mens door het leven gaat. Hoogmoed komt voor de eeuwige val. Je bent erg van jezelf en je eigen kunnen overtuigd. Als dat zo in je leven blijft  komt er het moment dat je door Gods oordeel zo ten val komt dat je niet meer kunt opstaan. Mensen die in jouw ogen zoveel minder waren, die van die softies waren die over zich lieten lopen zijn dan eeuwig om Christus offer verhoogd.   Ahasveros  zegt dat Haman  Mordechai de Jood eer moet bewijzen. Hoe is het mogelijk dat Ahasveros Mordechai hier Jood noemt, hem eer bewijst terwijl hij een beveel ondertekend heeft dat de Joden op een bepaalde datum uitgemoord moeten worden?  Als we die vraag stellen moeten we twee dingen bedenken:

a. We weten uit de gewone geschiedenis dat Ahasveros een koning was die eigen vermaak, macht een eer zocht. Hij was een wrede koning.

b. Daarmee hangt samen dat hij als we hoofdstuk 3:8-10 lezen duidelijk wordt dat Ahasveros niet wist en ook niet gevraagd heeft welk volk dan uitgeroeid moest worden. De naam van het volk is niet genoemd.

 

NIEMAND KAN GOD SE PLAN KEER NIE

 

Ester 6:6-10  Die HERE verneder Haman, verneder die duiwel. Hy wys dat die duiwel en Sy helpers die gang van die geskiedenis nie in hulle hande het nie. Haman en ook die duiwel kan indrukwekkende planne maak maar elke keer as dit lyk asof dit die volmaakte plan was om Christus kerk te vernietig wys die HERE dat Hy regeer. Hy laat  dit dan in duie laat stort of  Hy  gebruik dit in Sy diens tot verwesenliking van Sy plan van verlossing. ‘n Pragtige voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament is die hoëpriester Kajafas wat hom ook deur die duiwel laat gebruik. Kajafas meen as die duiwel se helper dat dit vir die volk  nodig is dat Jesus uit die pad geruim word. Hoe Kajafas ook as Christus se teenstander optree nogtans wys hy in die woorde wat hy spreek wie Christus is en werk hy daaraan saam dat die HERE Jesus Sy werk volgens God se plan kon doen.  Ons lees in Joh 11 dat Kajafas  vir die Jode sê: “Julle weet niks nie en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie”.  Let dan op die Hielige Gees se heerlike toevoeging  in die volgende vers: "En dit het hy nie uit homself gesê nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.” Vers 51,52.  Niemand kon keer dat Christus vir God se volk Sy werk as Verlosser tot die einde gedoen het om elkeen wat in liefde vir Hom leer leef het, vir ewig in vrede met die HERE te laat leef nie. 

 

WAT NIEMAND KON BEDINK NIE

 

Ester 6:11-14 God se volk kry ‘n heerlike onverwagse antwoord van die HERE k terwyl hulle slaap. Hy gee dit Sy volk, Sy bemindes in die slaap. In die nag sorg Hy daarvoor dat in die vroë oggend van die nuwe dag vir God se volk in Susan ‘n heerlike teken van verlossing kom.  Skielik is Mordegai in die strate van Susan te sien met die grootste eer wat ‘n mens kan kry. Hy is een van die geeerdes van die koning. Dit terwyl die vervolger van die kerk Haman langsaan die perd stap en die eer van die koning vir Mordegai bekend moet maak. Die HERE het daarvoor gesorg terwyl niemand daaraan iets kon doen nie. Hy het daarby geen plan van iemand van Sy eie volk ingeskakel nie. Die HERE wys dat Hy van niemand van geen menslike  plan afhanklik is om Sy volk te bewaar, om die ewige verlossing, die volledige vergewing van sondes vir Sy kinders te laat kom nie. Hy gebruik daarby  selfs die plan  van Sy volk se teenstander. Hoe groot is die HERE, hoe seker en veilig die verlossing omdat dit Sy werk is! Die HERE verhoog Mordegai ondanks wat hy vroeër gedoen het. Hy doen dit om Sy volk Sy genade te wys en hulle weer ware geloofsmoed te gee. As ek dit skryf moet ek dink aan wat de Gees oor die groot plan van verlossing deur Christus skryf:  Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in de hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir wat Hom liefhet.’1 Kor 2:9

 

BEMOEDIGING

 

Ester 6:11-14  Als we overzien hoe de HERE er voor gezorgd heeft hoe Haman vernederd is. Als je ziet hoe de HERE zo werkt aan de verlossing van Zijn volk dan is dat ook voor ons vandaag een geweldige bemoediging. Ook in een tijd waar je overal om je heen ziet hoe kerken almeer van de Woord van de HERE vervreemden omdat ze niet meer vreemd in onze wereld willen zijn. Je spreekt al meer mensen die zeggen: “Dat is toch niet erg!   We moeten met de tijd mee want anders verliezen we teveel mensen. Dan luistert er in de wereld niemand meer naar ons.” Deze ontwikkeling kan je moedeloos maken. Zo murw dat je het openlijk blijven spreken volgens Gods Woord maar gaat laten. Je legt je er bij neer. Je raakt zelf ook in verwarring. Hoe kunnen we in zo’n tijd blijven volhouden? Hoe kunnen we zo leven dat we ook niet vallen voor de goden van de tijd?  De duivel weet alles zo goed te gebruiken, zo op onze gevoelens in te werken en ons zo onder druk te zetten dat we het allemaal heel moeilijk vinden. Dan is het zo belangrijk om op de HERE te letten. Op Zijn grote daden zoals in de tijd van Ester. Op het gebed zal de HERE ons trouw maken. Als we op Christus blijven letten en Hem volgen volgens Zijn Woord. Een voorbeeld:   Dan vertrouwen we op de God van de regenboog en dat is dan niet de God van het homohuwelijk. Dat is de God van het huwelijk tussen een man en vrouw.  Zo spreekt de HERE in Zijn Woord. O.a. Gen 2:24.

 

KAN CHRISTUS NOG KOM?

 

Ester 7:1-3 Ahasveros en Haman kom saam by die koningin om saam met haar aan ‘n feesmaal aan te sit. Die gewone maaltyd is verby as ons by vers 2 gekom het. Die woorde wat daar vir die drink van wyn gebruik word wys daarop dat dit hier gaan om die drink van wyn na die maaltyd. Dit was veral aan die hof gewoonte om na die maaltyd saam in alle rus  wyn te drink. Nou het hulle die tyd om rustig te praat.Koning Ahasveros besluit dan ook dat nou die tyd gekom het dat koningin Ester haar versoek aan hom kan voorlê. Ons moet bedink dat nou ‘n baie kritiese oomblik in hierdie geskiedenis aanbreek. Ons is dalk geneig om te sê dat dit vir Ester tog geen vraag is wat Ahasveros na haar versoek gaan doen nie. Hy het tog al gesê dat hy haar versoek sal inwillig!  As ons so dink, dink ons te maklik, dan sien ons nie op die regte manier die konkrete situasie raak  nie. Ons moet bedink dat Ahasveros ‘n baie wispelteurige en grillige koning was. Hy het vanweë sy wreedheid en onbetroubaarheid bekend gestaan. Dit raak nou spannend!  Ester moet nou met gevaar vir eie lewe vir God se volk pleit. Sy kan nie doen wat die Here Jesus gedoen het nie. Hy is dit wat deur Sy sterwe vir elkeen wat glo vergifnis en ewige lewe verdien het. Ester wys deur wat sy nou doen wel na Christus as die enigste Verlosser wat Sy lewe gegee het om God se oordeel vir altyd van ons weg te dra. Die antwoord op Ester se vraag is beslissend of Christus nog kan kom.

 

ECHT OORLOG

 

Esther 7:3,4  Esther begint te vertellen. Zij maakt duidelijk hoe ernstig de situatie voor haar en haar volk is. Het gaat echt om leven en dood!  Zonder dat de koning het weet wordt zijn vrouw levensgevaarlijk bedreigd. Wanneer Esther dit vertelt, klinkt er als we de hele Bijbel lezen een profetische boodschap door.  Wanneer Esther namelijk vertelt dat het bestaan van haar hele volk bedreigd wordt, betekent dit ook dat het huis van David waaruit de Verlosser geboren moet worden bedreigd wordt.  Je ziet hier de diepste reden waarom de duivel  Haman gebruikt. Hij wil er voor zorgen dat de Verlosser niet volgens Gods belofte kan komen. Daar doet hij alles aan. Daarvoor gaat hij over lijken. Hij wil er voor zorgen dat de nieuwe hemel en aarde er niet komen.  Hij zoekt eigen macht en dat dit het eeuwige ongeluk voor alle mensen betekent kan hem niet schelen.  Je ziet wat hier het verschrikkelijke karakter van de duivel. Er is een oorlog om de redding van Gods uitverkoren kinderen gaande. Esther wijst er op dat haar volk als koopwaar behandeld is. Ze zijn verkocht.  Haman heeft de koning een grote som geld aangeboden.  We daarvan in 3:9. Haman zegt daar:  “Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren.”   Waar Gods liefde er niet, is wordt het leven koopwaar. 

 

ESTER GETUIG

 

Ester 7:5,6  Nou moet sake op die spits gedryf word. Ester het gepraat. Die koning kan nie meer stil bly.  Hy wil weet wie die skuld daarvan is. Hy wil nou presies weet wat aangaan en dit beteken dat Ester ook moet vertel tot watter volk sy behoort. Ahasveros soek nou die man wat vir hierdie angs en nood van Ester en haar volk verantwoordelik is. Nou het die uur van die waarheid gekom. Nou moet Ester die naam noem van die man wat  naby haar sit en tot nou toe die koning se gunsteling was. Dit is die HERE se Gees wat vir Ester sterk maak. Dit lyk asof Haman tot nou toe nog niks vermoed het nie en nog baie rustig daar sit. Ons lees naamlik pas nadat Ester op Haman gewys het dat hy vir die koning en die koningin skrik. Ester noem die naam en noem Haman teëstander en vyand. Sy wys hom as ‘n slegte man aan. “Koning daar sit die skuldige!”  Dit word vir die koning duidelik dat  wat Ester vertel het alles te doen het met wat Haman ‘n rukkie gelede vir hom gevra het. Dit wat toe gebeur het, was sonder dat Ahasveros en Haman dit geweet het ook ‘n aanval op die lewe van Ester. Die HERE het nou so in Ester gewerk dat sy haar nie meer deur angs laat beheers nie. Sy probeer nie om planne te bedink waardeur dit vir altyd verborge sal bly dat sy ‘n Israelitiese is nie.  Die Gees wil ook ons gee wat ons in Psalm 119 lees: “Ook wil ek voor konings van U getuienisse spreek en my nie skaam nie.” vs 46

 
DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS
 

Esther 7:3,4  Ester vertelt nu eerlijk dat zij een Joodse is. Zij hoort bij het volk van God. Zij vertelt ook dat de Jood Mordechai haar oom is. Zie 8:1 Het is de Heilige Geest die Esther de geloofsmoed geeft om in liefde op te komen voor Gods volk. Tot nu toe deed ze er alles aan om te verbergen dat ze een Jodin was. Zij was met oom Mordechai bang dat dat haar naam en toekomst zou schaden. Bij Esther was het zo dat haar blik op haar leven hier en nu gericht was. Zij heeft nu geleerd om niet haar belangen hier en nu centraal in haar leven te stellen. Zij let nu ook op hetbelang van Gods volk. Dat gaat nu boven haar belang en leven hier en nu. Zij heeft geleerd waar de Heilige Geest ons in Fil 2:4,5 toe oproept: “Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen, die Christus Jezus had. "

Esther gebruikt haar positie met gevaar voor eigen leven tot verlossing van Gods volk. Voor de echte opbouw van Christus kerk. Dit is een van de dingen die we vanuit Christus volmaakte offer ook in ons leven hebben te leren. Niet ons eigen belang,niet het behouden en bevorderen van eigen positie najagen maar juist er voor de ander willen zijn. De ander liefde bewijzen. Dit is iets dat geen van ons van zichzelf heeft. Het is steeds weer nodig om daarom te bidden. De Geest wil jou en mij dit leren,ons daarin laten groeien.

 

GEEN UITKOMKANS NIE

 

Ester 7:6,7   Wat gaan koning Ahasveros nou doen? Hoe sal die koning wat vanweë sy onbetroubaarheid en wreedheid bekend staan maak? Ahasveros kry soos die mense rondom hom van hom gewoond is ‘n woedeuitbarsting.  Ahasveros stap na die tuin om sy gedagtes weer georden te kry. Haman weet nou dat hy verskriklik in die moeilikheid is. Hy besef dat die woede van die koning teen hom gedraai het en nie teen Ester nie. Die woede wat ‘n mens by Ahasveros kon sien, voorspel dat nou groot dinge gaan gebeur. Ons sien by Ahasveros wat ons in Spr 20:2 lees: “Die dreiging van die koning is soos die gebrom van ‘n jong leeu; wie hom vertoorn, verbeur sy lewe.”

Haman besef dat hy nou net nog een uitkomkans het en dit is dat koningin Ester vir hom intree. Dat sy vir hom by die koning om versagting van sy straf vra. Hy hoop dat die koningin die koning se woede tot bedaring kan bring en dit vir hom beteken dat hy die doodstraf sal ontloop. Hy hoop dat Ester vir hom die plek van die wyse man van Spr 16:14 kan inneem: “Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar ‘n wyse man bring dit tot bedaring.”

By Haman gaan dit nie om berou vanuit sy hart nie. Hy probeer net om sy eie belange te red. Die HERE gee op die opregte berou vergifnis  maar nie as dit net uiterlik is nie.

 

STRAF VERDIEND?

 

Ester 7:7   Wat Haman is de radeloos. De enige uitweg die hij nu nog ziet is koningin Esther  smeken om voor hem op te komen zodat hij de doodstraf niet krijgt. Je leest meerdere keren in verklaringen van het boek Esther dat het haar kwalijk genomen wordt dat ze dit niet doet. Was het verkeerd van Esther dat zij bij haar man niet gevraagd heeft om Haman’s te sparen? Had ze dat vanuit Gods liefdemoeten doen? Moeten wij als christenen vanuit Gods liefde in deze wereld mensen zijn die er voor  pleiten mensen op hun verzoek weinig straf te geven? Wie zo denkt en spreekt ziet niet wat de echte liefde van God is. Dan verwar je liefde met slapheid en onrechtvaardigheid.  Wanneer de HERE in Zijn onnoemelijke liefde Zijn Zoon geeft om voor de gelovigen tot in de hel te lijden is Gods liefde geen slapheid en onrechtvaardigheid. De Here Jezus moet voor onze zonden betalen tot de laatste cent. Hij moet de beker van Gods toorn tegen onze zonden helemaal leegdrinken tot de laatste druppel.  Onze verlossing kon er alleen komen als het volgens Gods recht zou gebeuren.  De vergeving van zelfs de zwaarste zonde in ons leven vindt plaats omdat Christus daarvoor dan helemaal betaald heeft.  Gods liefde betekent in ons leven op aarde niet dat iemand zijn rechtvaardige straf niet moet krijgen. Het betekent wel dat als iemand de HERE daarvoor echt om vergeving vraagt hij of zij die vergeving krijgt. Dat is genade die de HERE uit genade volgens Zijn recht dan geeft!  

 

 

REGVERDIG EN BARMHARTIG

 

Ester 7:7,7  Ek kom nog terug op wat ek gister geskryf het.  Wat moet gebeur met iemand wat ‘n ander of meerderes met opset vermoor het? Wat moet met so ’n moordenaar gedoen word as hy in die tronk  deur God se liefde tot  bekering kom? Wanneer in sy lewe die opregte berou kom oor die moord wat hy gepleeg het?  Moet die doodstraf  nog uitgevoer waartoe hy  veroordeel is?  As ek dit skryf moet ek ook dink aan die gewoonte wat in Nederland bestaan het as iemand tot die doodstraf veroordeel is. Dan het in die dae voordat die doodstraf uitgevoer is ‘n predikant die gevangene kom besoek en hom opgeroep om sy sondes voor die HERE te bely. Alles is gedoen om die gevangene tot vrede met God te bring sodat hy nie die ewige dood sou binnegaan nie. Dis regverdig dat ‘n moordenaar sy straf kry. Dit is  barmhartig dat ons probeer om die moordenaar tot belydenis van skuld te bring. Die regverdigheid en barmhartigheid behoort  altwee hul plek te behou. Ek dink nou ook aan die Here Jesus wat aan die kruis hang wat die een moordenaar wat sy skuld bely nie van die kruis af laat kom nie  maar hom wel die toegang tot die paradys gee. Die skuldige wat regverdig veroordeel is, moet sy straf op aarde kry nogtans sal hy as hy opreg sy skuld bely het vry van al sy sondes  vir ewig by die Here woon en leef.  Ons kan Ester niks verwyt nie as sy nie vir Haman se lewe by die koning pleit nie.     

 

WIE EEN KUIL GRAAFT......
 

Esther 7:8-10  De HERE heeft al voordat Zijn volk het beloofde land introk het volgende gezegd:  “Vergeet het niet! En wanneer straks de HEER, uw God u vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van Hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.”  Deut 25:19 Haman is nog een Amalekiet hebben we gezien. We zien hier ook hoe diep de haat tegen Gods volk er bij de Amalekieten inzit. Het is niet voor niets dat de HERE Zijn volk de opdracht geeft om de Amalekieten van de aarde weg te doen. De duivel gebruikt dit volk met kracht. De HERE laat ook hier zien dat Hij meer is dan al Zijn vijanden.

Wanneer Ahasveros uit de tuin terugkomt ziet hij Haman heel dicht bij Esther. Dat maakt hem nog bozer. Zijn knechten begrijpen meteen de woorden van hun koning. Ze lopen naar Haman toe  en bedekken zijn gezicht.  Dat betekende in het Persisch-Medische rijk dat iemand tot de doodstraf veroordeeld was. Haman weet dat het voor hem voorbij is. De vraag is alleen nog hoe de doodstraf uitgevoerd moet worden. Harbona geeft daarop het antwoord. Hij vertelt van de hoge paal van 25 meter die Haman in de nacht heeft laten neerzetten. Hamans bedoeling was om Mordechai daarop te spietsen. De HERE regeert zo dat Zijn vijand daarop gespietst wordt tot verlossing van Zijn volk.  

 

DEEL VAN CHRISTUS SE LEëR
 

Ester 7:8-8:2 Haman ondergaan ‘n skandelike dood aan die baie hoë paal waarop hy gespies word. Dit is nog nie die einde van God se verlossing wat Hy vir Sy volk gee nie. Nie net Haman word verslaan nie maar ook stel Ahasveros nou die Jood Mordegai in Haman se plek aan. Hy gee hom selfs sy seëlring sodat Mordegai alles kan doen om nog te voorkom dat God se volk uitgeroei word. Die HERE se sorg vir Sy volk is so’n heerlike sorg vol van liefde! Dit ondanks so baie ongehoorsaamheid en louheid wat ook by Ester en Mordegai en ‘n groot deel van Sy volk aanwesig was. Die HERE wys hier hoe niks en niemand Sy verlossingsplan kan vernietig nie. Dit wat ons hier lees staan in die groot geheel van God se oorwinning oor al Sy vyande. (Rigt 5:31) Hy is dit wat al Sy vyande eendag aan die voete van Hom en aan die voete van Sy volk sal lê. Dit is die Here Jesus wat die groot oorwinning behaal het. Die duiwel moes juis deur Sy dood en opstanding Sy kop buig. Wie dan ook in Christus se leër sy plek inneem, is oorwinnaar. Dan stry jy nie in eie krag nie maar in God se krag. Wie nie vir Christus wil stry nie, wie met die hoofstroom wil saamgaan moet weet dat hy nie in die oorwinning deel nie. Dan sal jy al noem jy jou Christen eendag deur Christus weggestuur word as iemand wat in werklikheid gedros het en met die wêreld geheul het. Hoe goed en belangrik is dit om jou met ‘n hart vol liefde by Christus se leer te voeg!   

 

ALLEMAAL BUIGEN VOOR CHRISTUS
 

Esther 7:8-8:2  We zagen gisteren dat in de overwinning op Haman er ook de overwinning op de duivel te zien is. De HERE zorgt er voor dat het duivelse plan om zo Christus werk te verhinderen mislukt. Haman wordt aan de paal gespietst. Het laat ons zien dat de duivel uiteindelijk diep door het stof moet en eens niet meer zal kunnen opstaan. De verheffing van Mordechai laat zien dat eens  Christus van ZijnVader in de hemel de hoogste plaats zal krijgen. Eens zal iedereen openlijk moeten buigen voor Christus hoe ze zich ook tegen Hem en Zijn volk verzet hebben.

Dat geeft wie met Christus leeft tot in de donkerste momenten van het leven moed en kracht. Dan kun je weer vooruit. Dan weet je weer dat jouw leven op deze wereld niet voor niets is geweest. Je leven, je werk was niet te tevergeefs.  Is ook nu niet tevergeefs  al voelt het misschien wel zo. De duivel zal bij Christus terugkeer voor altijd met ieder die zonder Christus geleefd heeft voor altijd opgesloten worden in de hel. Ook zijzullen moeten buigen voor die grote Overwinnaar Jezus Christus. Van Christus lezen we in Fil 2: “Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.” Vs 9-11   

 

SKYNOORWINNING?
 

Ester 8:9 Die wet wat amptelik uitgevaardig is, is nog ‘n baie groot kopseer. Die enigste wat hier kan ingryp is die koning self. So was dit nadat Haman dood is. Nou is dit belangrik om noukeurig te lees. Om ook mooi op die tydsaanduidings te let. In ons hoofstuk is die tydsaanduiding baie belangrik om goed te verstaan waarom Ester weer amptelik na Ahasveros gaan met ‘n baie belangrike versoek. Ester het volgens vers 9 op die 23e van die derde maand met ‘n dringende versoek na die koning gegaan. Wanneer is Haman doodgemaak en Mordegai verhoog? Dit was omtrent die 20e van die eerste maand. 
Wat was dus die omstandighede vir Ester en Mordegai en die ander Jode twee maande gelede? Hulle was toe bly met Haman se dood. Hulle wag nou op verdere aksie om die bedreiging dat hulle die 13e van die laaste maand almal doodgemaak mag word van hulle weggeneem word. Tussen omtrent die 20e van die eerste maand en die 20e van die derde maand het niks gebeur nie. Koning Ahasveros neem op hierdie punt geen enkele inisiatief nie. Dit lyk asof God se volk ‘n skynoorwinning behaal het en die duiwel nog altyd in beheer is. So was dit ook toe Christus aan die kruis gehang het en toe uitroep dat Hy alles volbring het. Kort daarna het Hy gesterf. Dan lyk dit asof die HERE nie in beheer is nie. Dit lyk dit nogtans asof die duiwel oorwin het. Maar op die derde dag! Dan staan Christus op!

 

 AFHANKELIJKHEID LEREN

 

Esther 8:3,4 De spanning wordt bij Gods volk al groter. Ook bij Esther en Mordechai .Er gaan maanden voorbij en Ahasveros doet nog steeds niets aan de wet waardoor het Joodse volk aan het einde van het jaar uitgeroeid mag worden. Esther moet nu wel weer ongevraagd naar de koning gaan met gevaar voor eigen leven. Dat het Esther heel hoog zit en dat ze vol spanning is, zien we als we in vers 3 lezen dat ze huilt en smeekt. Zij laat merken hoe het haar raakt dat haar man nog niets voor haar volksgenoten gedaan heeft. 
We zien hier dat de HERE Zijn kinderen lang niet altijd alles in een keer geeft. We moeten leren om steeds weer afhankelijk te zijn van de Here God. We moeten leren om steeds weer ons vertrouwen op Hem te stellen, om vol te houden in ons gebed. Altijd weer is er bij ons het gevaar dat als het goed gaat we verslappen in ons vertrouwen op Christus. Ook Esther en het volk hadden nodig om op de proef gesteld te worden in hun vertrouwen op de HERE om dicht bij Hem te blijven leven. Het volk van God toen en wij nu hebben steeds weer nodig wat we lezen in 1 Petrus 1:6,7: “Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.”

 

LIEFDE VOOR HET VOLK
 

Ester 8:3,4 Ester wat onder die direkte beskerming van die koning staan, kan haar die 13e van die laaste maand veilig weet. Nogtans leef sy nie meer vir haarself nie. Sy het deur die gebeurtenisse geleer dat sy haar posisie vir ander en ook vir Christus se kerk moet gebruik. Sy het geleer om nie meer vir haarself te leef nie maar haar “gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.” (antw 55 HK). Die Heilige Gees het so in Ester gewerk dat sy nie individualisties leef nie ook nie as dit om God se volk gaan nie. Sy weet haar deel van die HERE se verbondsvolk en is besorg oor die ander verbondskinders. Daar is by groot hartseer as sy daaraan dink hoe die lewens van haar broers en susters bedreig word. Soos daar ‘n groot hartseer by Paulus was toe hy sien hoe ‘n groot deel sy volksgenote deur ongeloof op pad na die ewige dood is. Ons lees daarvan in Rom 9: “Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie – my gewete getuig saam met my in die heilige Gees dat dit vir my ‘n groot droefheid is en ‘n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, ‘n vervloeking te wees, weg van Christus af.” Vs 1-3 By Ester is groot hartseer oor God se volk en Sy is weer bereid om haar lewe vir die redding van God se volk te waag. Ons sien hier ‘n ooreenkoms maar ook ‘n groot verskil met die Verlosser Jesus Christus. Hieroor môre meer.

 

OP WEG NAAR CHRISTUS
 

Esther 8:3,4 Esther waagt haar leven. Zij weet dat als de HERE haar wil gebruiken zij het leven zal behouden. Er is geen aanduiding dat de koning op dit moment negatief tegenover haar en haar volk staat. De Here Jezus heeft Zichzelf voor Gods volk gegeven. Hij heeft Zijn leven niet gewaagd maar moest de weg gaan waarvan Hij wist dat het Hem het leven zou kosten. Hij moest de weg gaan waarvan Hij wist dat het Hem in de hel zou brengen. Hij moest erger lijden dan ooit een mens op aarde heeft gedaan. Hij wist dat toen Hij als Verlosser Zijn werk op aarde deed. Wat Esther doet, kan zij alleen doen omdat Christus Zijn offer voor de gelovigen heel zeker zal brengen. Wij weten nu dat Hij Zijn leven uit liefde alleen voor Gods kinderen overgehad heeft aan het kruis. De HERE zorgt dat Esther haar werk kan doen. De koning ontvangt haar zonder dat hij haar geroepen heeft. Vader in de hemel leidde het leven van de Here Jezus zo dat Hij op weg ging naar het kruis. Esther legt de ernst van de situatie voor Gods volk aan Ahasveros voor. Christus is het die de schuld en het oordeel van Gods volk aan het kruis draagt. Hij brengt het offer dat er voor zorgt dat de schuld van de gelovigen voor God weggedragen wordt. Hij zorgt dat de weg naar de HERE, naar de hemel, naar de nieuwe aarde voor altijd open is. Wie in de Here sterven komen eeuwig thuis. De HERE gebruikt Esther om de weg naar Christus en Zijn beslissende offer vrij te houden.

 

NUWE WETGEWING
 

Esther 8:5-8 Ons sien hier weer hoe die HERE ook die konings se harte regeer. Hy sorg daarvoor dat Ahasveros regtig na Ester luister en ook bewoë is oor wat sy sê. Die eerste deel van sy antwoord maak al duidelik dat hy nie onverskillig teenoor die Joodse volk staan nie. Ester moet veral nie dink dat die lot van haar volk hom onverskillig laat nie. Dit het hy tog al daarin bewys dat hy Haman se besittings vir Ester gegee het. Hy sê dit vir Ester en Mordegai. Nou word duidelik dat ook Mordegai hierby aanwesig was. 
Dit is duidelik dat die oplossing van die probleem nie die herroeping van die wet wat uitgevaardig is nie. Dit was naamlik ‘n onveranderlike wet. Die koning kom met ‘n ander oplossing. Dit is dat hy vir Ester en Mordegai toestemming gee om ‘n ander wet met sy seël daar onder te skryf. ‘n Wet wat wat ‘n aanvulling op die eerdere wet is. Wat die eerdere wet nie vervang nie maar wel daarvoor sorg dat die eerste wet soveel as moontlik onskadelik gemaak word. Die laaste wet word ook ‘n wet van Mede en Perse wat nie herroep kan word nie. Geen tyd mag verlore gaan nie. Ons moet bedink dat die vorige wet al twee maande gelede na al die dele van die ryk uitgegaan het. Dit beteken dat hoe later die ander wet gemaak en versprei word hoe langer groot dele van God se volk ‘n lang tyd in angs moet leef. Ons moet ook bedink dat dit vir sekere dele van die ryk enkele maande gevat het voordat ‘n mens met ‘n perd daardie deel van die ryk kon bereik.

 

ALLES IN GODS DIENST
 

Esther 8:8-10   Na de toestemming van de koning gaan Esther en Mordechai meteen aan de slag. Ze roepen de schrijvers bij zich. Zij moeten in heel veel talen de nieuwe wet schrijven zodat overal in het rijk duidelijk is dat de Joden niet machteloos hoeven toe te kijken. Er is een opvallende verandering met het schrijven en verspreiden van deze nieuwe wet. We lezen nu dat de deze wet ook in de taal en het schrift van de Joden geschreven moet worden.  We zien hier  Gods bijzondere zorg voor Zijn volk.  Het is nodig dat Gods volk gerustgesteld wordt en dat de goede boodschap hen allemaal bereikt.  Zij moeten Gods machtige hand van verlossing voor hen allemaal horen en zien.  Het is ook nodig dat ieder die tot het Joodse volk behoort zich goed kan voorbereiden.   Alles komt nu in dienst van Gods verlossing te staan.  De bezorgdienst van de post in het Perzische Rijk stond in die tijd als heel goed bekend. Het was een van de snelste en betrouwbaarste bezorgdiensten die er in die tijd was. De bezorgdienst mag nu zelfs de beste, sterkste en snelste paarden die er zijn, gebruiken. Die worden door de koning ter beschikking gesteld. Boven dit alles staat de HERE die zorgt dat alles in Zijn dienst komt te staan.  De HERE zorgt dat alles op het juiste moment zo geregeld is als voor Zijn plan nodig is. Zo was het ook bij Christus komst in de wereld: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit”.  Gal 4:4

 

RECHTVAARDIGE SAMENLEVING
 

Esther 8:10-17 Er gaat een blijde boodschap door het geweldig grote rijk van Ahasveros. Het is echt evangelie voor Christus kerk in het Oude Testament. De koning heeft door de nieuwe tweede man in het rijk de jood Mordechai een nieuwe wet laten uitgaan. De koning laat weten dat de Joden zich op de 13e van de twaalfde maand mogen organiseren en verzetten tegen eventuele aanslagen op hun leven. De koning staat er nu achter dat Gods volk niet uitgeroeid zal worden. Als mensen toch Joden aanvallen en daarbij gewond raken of zelfs gedood worden, moeten ze niet rekenen op enige steun van de overheid. Wat is het een zegen als je ook in onze tijd leest over aanslagen en oneerlijke processen tegen christenen. Gisteren konden we weer lezen over Asia Bibi in Pakistan. Wat een ellende als staat, politie en de rechterlijke macht niet durven kiezen voor een rechtvaardige behandeling van iedereen. Wat een ellende als mensen bang zijn voor een grote groep mensen in de samenleving die het recht niet willen laten zegevieren. Die er niet voor zijn om ieder mens een eerlijke en rechtvaardige behandeling te geven. Wat is het dan een zegen, wat is het dan een goede boodschap als ook minderheden horen dat ze eerlijk behandeld zullen worden. Dat de overheid zich daarvoor eerlijk en oprecht inzet. Laten we bidden dat dit in al meer landen zo wordt en waar wij ons steentje kunnen bijdragen dat ook doen. Bid en werk!

 

DIE HERE WERK
 

Ester 8:10-17 Nou sal in die ryk bekend word dat die koning die Jode ondersteun en dat die tweede man in die ryk ‘n Jood is terwyl ook die koningin ‘n Jodin is. Die mense sien ook raak dat die Jood Mordegai ‘n baie magtige persoon geword het. Hy dra die amptelike klere wat duidelik maak dat behalwe die koning in hierdie wêreldryk niemand so magtig as hy is nie. Hy het nou uiterlik vir die mense die posisie gekry wat Josef in Egipte en Daniël aan die Babiloniese hof gehad het. Dit is die HERE wat terwille van Sy volk, van die ewige verlossing, van Sy naam Mordegai hierdie posisie gegee het. As die HERE so gewerk het en dit vir God se volk eers in Susan en later ook in die ander dele van die ryk bekend word, gee dit intense en uitbundige blydskap. ‘n Blydskap wat selfs gedeel word deur nuwe Jode. Nuwe gelowiges uit ander volke. Gelukkig is die lewe van God se kinders nie ‘n lewe waarin jy die HERE nie sien werk nie. Wie sy oë in geloof oop het, sien hoe dit die HERE is wat in die geskiedenis, ook in die geskiedenis van jou eie lewe werk. Selfs die mense wat saam met God se volk in Susan woon is nou bly en vrolik. Die vorige keer wat Haman se wet uitgevaardig is, was die inwoners van die stad ontstel. Nou is hulle bly as hulle sien en hoor wat Mordegai gedoen het. Ons sien hier die werklikheid van Spreuke 11:10: “Oor die voorspoed van die regverdiges jubel ‘n stad, en as die goddelose omkom , is daar gejubel.”

 

BLYWENDE BLYDSKAP
 

Ester 8:10-17 Die blydskap vind ons veral by God se volk en hierdie vrolikheid brei elke dag ‘n stukkie verder in Ahasveros se ryk uit. Die HERE se werk sorg vir werklike vreugde en vrolikheid. Dit wat ‘n mens tot in die diepste van sy bestaan bly maak, is God se werk van verlossing. Dit is die verlossing wat geen mens reg kan kry in eie krag nie. Dit is die verlossing wat die geskiedenis en die omstandighede regtig verander. God se werk van verlossing sorg vir ‘n verandering wat selfs ‘n koning van ‘n groot ryk nie deur eie insig en krag kan bewerk nie. Dit is die verlossing wat in Christus op ‘n onnavolgbare manier na ons toekom. Soos die evangelie van Christus oor die wêreld gebring word so kom daar mense, kom daar gemeentes wat in diepe blydskap en vrolikheid lewe ook as die lewe swaar is. Omdat Christus alleen hulle van die ewige straf en dood gered het. Daarom wys Paulus daarop dat dit wat ons in Jes 52:7 lees sy vervulling vind in hulle wat Jesus Christus as die enigste Redder verkondig: “Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!” Kyk ook Rom 10:15 Sonder die ken van die HERE in Sy verlossing, ken ‘n mens geen ware en blywende blydskap nie. Hierdie diepe en ware blydskap is nie net vir mense wat deur die bloedband van Abraham afstam nie.