RELIGIE DE SCHULD VAN GEWELD EN TERRORISME?

19-11-2015 15:05

 

 

RELIGIE DE SCHULD VAN GEWELD EN TERRORISME?

 

Na de aanslagen in Parijs  komt de vraag weer al meer boven: Is godsdienst niet de grote aanjager voor het geweld op deze aarde. Dat wordt nu versterkt door terroristen die bij hun daden uitroepen: “Allah is groot en Mohammed zijn profeet.” Het wordt ook versterkt door mensen die komen vertellen dat ook de Bijbel vol geweldsteksten staat en het christelijk geloof dus ook de kiem tot zulk geweld in zich draagt. Het optreden van Dimitri Verhulst op televisie en zijn boek  'Bloedboek'  versterken dit nog eens.

Het is niet goed om als gelovigen onze kop in het zand te steken. Is het zo dat godsdienst de aanjager voor het geweld is dat we meemaken en heeft het evangelie ook  een kiem in zich dat daartoe leidt?

 

Is godsdienst  in het algemeen de aanjager tot geweld?

 

Een belangrijke vraag. Het is waar dat in de naam van Allah, in de naam van Christus, in de naam van andere goden er veel geweld in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Maar is dat op zich de oorzaak van geweld en onderdrukking?  Als dat zo zou zijn zou in landen waar daar geen  godsdienst is  het onderdrukkende geweld moeten verdwijnen. Dan zouden landen waar de godsdienst in de ban gedaan is het geweld al meer moeten verdwijnen.

Als we eerlijk naar de geschiedenis kijken is dat niet het geval. Wanneer je denkt aan de grootste slachtingen die er in de vorige eeuw op de wereld hebben plaatsgevonden dan waren die niet door een godsdienst gedreven. Het was Hitler die door zijn idee van ras, bloed en bodem gedreven heeft die 6 miljoen Joden en daarnaast nog veel anderen gewelddadige de dood heeft ingedreven. Het was de atheïst  Jozef Stalin die zeker voor de gewelddadige dood van 20 miljoen medemensen heeft gezorgd.  Dat is nog niet alles. Volgens schattingen heeft de atheïst Mao Zedong zeker 40 tot 60 miljoen mensen laten doodgaan omdat ze hem in de weg stonden.  Als we verder teruggaan in de geschiedenis zijn er ook andere voorbeelden denkbaar waar het veel meer om de macht ging dan om de godsdienst.

Als je de geschiedenis overziet, kun je niet zeggen dat godsdienst de grote aanjager van geweld geweest is. Wij moeten verder bij ons naar  binnen kijken. Het is bijna altijd de zucht naar macht, naar bezit die mensen tot dit soort dingen brengt.  Je komt dus uit bij ons eigen egoïstische,  zondige hart. Daarbij is vaak wel de godsdienst gebruikt. Als het dan om het christelijk geloof gaat,  zeg ik als christen dat het daarvoor misbruikt is! 

De stelling dat religie zorgt voor geweld en haat is als algemene stelling niet juist.  Er is zeker zoveel geweld onder mensen en in de geschiedenis waarbij godsdienst zelfs officieel geen enkele rol speelt.

 

Zet het christelijke geloof aan tot geweld?

 

Er is de afgelopen tijd vooral op gewezen dat een godsdienst waarin het geloof in een God beleden wordt (monotheïsme) een voedingsbodem voor geweld is. Je moet dan namelijk opkomen voor die ene God en die moet door iedereen gediend worden. Het gaat om zijn Koninkrijk en dat vraagt als het ware om geweld. Ik heb wel gedachten over o.a. de Islam maar weet er te weinig van af om hierover een oordeel te kunnen geven. Ik lees daarover heel verschillende dingen. Wel zie en hoor ik om mij heen dat verreweg de meeste moslimmedeburgers het geweld dat we meemaken hartgrondig verwerpen. Ook dat moet heel eerlijk gezegd worden!

Kun je zeggen dat het christelijke geloof aanzet tot geweld?  Lees je in de Bijbel als het Woord van God dat we opgeroepen worden om met geweld de wereld voor Christus te veroveren en zo mensen als het ware tot geloof te dwingen?

De keren in de Bijbel dat we lezen over geweld  dat door de HERE opgedragen is, gaat het om concrete gebeurtenissen waarbij de mensen die door dat geweld getroffen moeten worden het onrecht laten heersen. Het is dan tot een toppunt van onrecht gekomen.

Je zou het ermee kunnen vergelijken dat in onze omstandigheden ertoe besloten wordt om IS nu echt  zo volledig als mogelijk uit te schakelen. Om daarbij een totale oorlog tegen IS te gaan voeren met lucht, zee en landmacht.  IS moet dan vanwege het onrecht dat totaal uit de hand gelopen is, vernietigd worden.  Dan roept het onrecht dat ten top stijgt om zulke uitzonderlijke maatregelen.

Afgezien van deze bijzondere situaties lees je in de Bijbel juist een heel andere oproep. Dat is om met woorden  mensen op te roepen om tot Christus als hun Verlosser en Koning te komen. Om zo  mensen te brengen tot een leven in vrede met de enige God als hun Vader.

Dat is niet alleen de boodschap van het Nieuwe Testament.  Ik denk nu bijvoorbeeld aan Psalm 96: “Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde.  Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.  Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,

onder alle volken van Zijn wonderen.  Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is  ontzagwekkend boven alle goden.  Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.  Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom.” vs 1-6

Het gaat om het vertellen, het willen overtuigen. De HERE geeft geen bevel om anderen met het zwaard op de keel of het geweer tegen de slaap mensen tot zogenaamd geloof te dwingen!  Je ziet in het Nieuwe Testament als de grote opdracht voor de kerk het verlengde van Psalm 96: “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Matt 28:18-20

Ik denk hierbij ook aan wat de Here Jezus tegen Petrus zei toen die Jezus met het zwaard wilde verdedigen. Daarover lezen we o.a. dit: “Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.  En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af.  Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.” Matt 26:50-52

De boodschap dat Christus de enige Verlosser is. Dat Hij de Heer is die al onze liefde en gehoorzaamheid verdiend mag niet met geweld en dwang gebracht worden!  Dat is anti-christelijk! Christus zegt juist dat we onze naaste  moeten liefhebben. Matt 22:38-40  Dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben! Matt 5:43,44  Christus zocht juist de mensen op die een leven leidde dat tegen de wil van God inging. Tollenaars, zondaren, hoeren, criminelen. Om ze het evangelie te brengen en ze met liefde en bewogenheid op te roepen om hun leven te veranderen en tot vrede met God te komen. Zonder geweld met liefde!   Dat is deel van Gods grote gebod voor alle tijden. Juist door dit te laten zien, hebben we mensen te trekken tot een leven met de HERE als de enige God.

Geweld in de naam van Christus om zo mensen tot het geloof in de HERE als de enige God te brengen heeft niets met het echte geloof te maken. Het is een plan van de duivel om zo het geloof in Christus verdacht te maken in onze tijd. Laten we uitdragen dat het echte christelijke geloof niets met dit soort geweld te maken heeft. Het zijn mensen die macht zoeken of willen houden die daarvoor het christelijke geloof misbruiken.