Richteren 6:33-40 De HERE zorgt dat Zijn van reformatie doorgaat

09-08-2016 07:47

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 136:2,3,11,19,21

Lezing van Gods wet

Psalm 86:4,5

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 10:16-33

Psalm 26:2,4

Tekst: Rechters 6:33-40

Verkondiging van het evangelie

Gezang 38:3,4,9

Dankgebed

Collecte

Psalm 60:2,5

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De HERE heeft Gideon geroepen om Israel te redden van de vijanden die met geweld elk jaar  de oogst komen stelen. De Israëlieten zijn doodsbang voor deze benden die elk jaar komen. Het volk wordt armer en armer. De schuld dat dit gebeurt ligt bij Gods eigen volk. Zij leven tegen de wil van de HERE in en dienen ook andere goden. Gideon is geroepen als verlosser maar heeft nog wel zijn vragen. De belangrijkste is nu:  Is de HERE echt wel de enige God?  Ook Gideon is een jonge man die ook wel iets met Baal heeft. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die in onze tijd zegt te geloven in Christus maar ook vindt dat je God niet bij je hele leven hoeft te betrekken. Dat is toch wel overdreven. Er zijn echt wel dingen die op bepaalde momenten belangrijker dan Christus zijn. Dat kan geld zijn, dat kunnen je vrienden zijn, dat kan zijn wat je zelf denkt en voelt en nog zoveel meer.

Toch is door het spreken van de HERE met Gideon wel degelijk iets veranderd in zijn leven.  Gideon is een altaar voor de HERE gaan bouwen. In opdracht van de HERE heeft hij het altaar voor Baal en voor de vrouwelijke god Astarte afgebroken. Dat was een geweldige en ingrijpende gebeurtenis in het dorp Ofra. Gideon had uit angst voor de omgeving het ’s nachts gedaan. Het begin van echte reformatie was er. Maar het maakte wel heel veel los. Die reactie was niet bepaald bemoedigend.

Het lijkt erop dat het begin van echte terugkeer naar de HERE geen vervolg krijgt. De vader van Gideon Joas kiest ook niet echt voor wat zijn zoon gedaan heeft. Joas blijft Baal nog steeds als een god erkennen. Hij geeft zijn zoon de naam Jerubbaal. Die naam betekent: Baal vecht tegen jou.  Joas verwacht dat de straf van Baal over Gideon zal komen. Het lijkt er op dat de reformatie onder het volk Israel in de kiem gesmoord wordt.

Er is nog iets dat daarop wijst.  Want wat gebeurd er wanneer Gideon met zijn mannen het altaar van Baal stukgeslagen hebben?  Dan is het de vader van Gideon en de verdere bevolking die nu bang is voor de straf van Baal. Die lijkt bijna meteen te komen. Want ineens zijn daar weer de benden van de Midianieten en de Amelekieten! Ze staan klaar om te roven en te moorden. Moet je eens kijken wat het opgeleverd heeft om het altaar van Baal stuk te maken en er een voor de HERE te bouwen.  Wil je nu nog zeggen dat Baal niet bestaat en niet belangrijk is?  Zo lijkt het wel. Hoe moet het nu verder met de kerk? Met Gods volk?

 

 DE HERE ZORGT ERVOOR DAT ZIJN WERK VAN REFORMATIE DOORGAAT

 

1.  Hij neemt Gideon door Zijn Geest helemaal in dienst

2. Hij geeft Gideon door een teken antwoord.

 

1. Hij neemt Gideon door Zijn Geest helemaal in dienst.

 

Gideon en de anderen zullen snel gehoord hebben dat de gevreesde vijanden de vallei van Jizreël zijn binnengetrokken.  Het is weer een geweldig imponerend leger. De vallei van Jizreël is dicht bij Ofra. De inwoners van Ofra en heel Israël wachtten nu af wanneer dit leger als sprinkhanen zal uitzwerven over het land en het land zal kaalplukken. De angst  zal bij de mensen weer heel groot zijn.

Als Israel nu op eigen kracht verder zou moeten, zou het net als de jaren hiervoor een verloren zaak zijn. Dan zou de heel klein begonnen reformatie meteen weer doodgelopen zijn. We lezen in vers 34 dan ook iets heel bijzonders. We lezen daar letterlijk dat de Geest van de HERE Gideon bekleedde. Het is dus de Heilige Geest die hier het initiatief neemt. De Geest laat Gideon het gevechtsuniform aantrekken. Het is de Geest die hier Gideon als Zijn middel gebruikt.

Hier laat de HERE zien dat Hij de echte bevrijder is. Hij is het die steeds er weer voor zorgt dat Zijn volk er blijft. Dat er door de tijden heen op aarde een trouwe kerk blijft. Dat er ook steeds weer mensen zijn die bij afval tot terugkeer naar de HERE en Zijn Woord oproepen. Die als en waar het nodig is op de goede barricaden gaan staan. Het zijn dan niet deze mensen die de kerk bij Christus en Zijn Woord bewaard hebben. Het is de Heilige Geest die mensen daarvoor geeft wat nodig is. Mensen zijn dan niets anders dan middelen in Gods hand. Christus gebruikt mensen bij het bij elkaar brengen en houden van Zijn kerk. Dit leert ons om altijd verder dan mensen te kijken. Om mensen niet als een soort geloofshelden of superhelden te zien. Dan is de kans groot dat we naar mensen gaan opkijken en op mensen gaan vertrouwen. Dat zou niet goed zijn. Dan krijgen mensen gauw zoveel eer en aanzien dat ze eigenlijk tussen ons en de Christus gaan instaan. Het is nodig dat we altijd weer op de HERE en Zijn Woord gericht zijn. Het is goed om te zien hoe mensen in diep vertrouwen op de Christus en Zijn Woord ons de weg hebben gewezen en trouw aan het Woord van het leven zijn gebleven. Zij moeten ons juist dan weer brengen bij de HERE en Zijn Woord. Zodat we op de HERE vertrouwen en Hem danken en vererenDe heilige Geest gebruikt Gideon om Israel te redden. Hij maakt hem vol van Zijn kracht. Hij maakt hem geschikt om Zijn taak bij de uitvoering van Gods plan te kunnen doen.

Dat is ook voor ons vandaag een geweldige bemoediging als we in dienst van Christus staan en willen staan. Dat is een heerlijke bemoediging als je in de wereld van vandaag als gelovige wilt leven. Ook als je in een situatie komt waarin mensen je op je geloof kritisch bevragen. Of je op je geloof aanvallen. Als jullie jongelui op school of op het werk of in een vriendenkring allerlei kritische opmerkingen krijgt over je geloof in Christus. Het gebeurt ook in onze tijd dat mensen om hun leven met Christus voor rechtbanken moeten verschijnen om zich te verantwoorden. Hoe krijg je het voor elkaar, zeker als jonggelovige om dan goede antwoorden te geven. Om niet de kritische toon van de opmerkingen met een mond en een hart vol tanden te staan?  Om niet zelf heel erg te gaan twijfelen in plaats van een dapper soldaat van Christus te zijn met woorden en daden.

Wanneer jij vandaag nu met de HERE leeft en dat ook echt wil dan mag je weten dat Christus ook jou de kracht van de Heilige Geest geeft. Dat Hij jou in zulke omstandigheden ook dat wil geven om als soldaat van Christus te kunnen spreken. De heilige Geest maakt je op het gebed tot een echte en dappere soldaat. Tot een strijder voor Christus en Zijn Koninkrijk.de Here Jezus heeft door Zijn sterven aan het kruis voor onze zonden o.a. ook dit verdiend: “U zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken.  Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat u spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet;  want u bent  het niet, die spreekt, doch het is de Geest van uw Vader, die in u spreekt. 2 ”  Matt 10:18-20 

Het is dus de Heilige Geest die ons wil gebruiken. Die ons kracht en geloof en liefde wil geven die we nodig hebben om kind van God te zijn en te blijven. Om goede soldaten in het leger van Christus te zijn. Hij geeft ons de kracht en de woorden in de mond. Dan denk je later: Heb ik dat gezegd?!  Hoe is het mogelijk. Dat had ik nooit van mijzelf gedacht.

Gideon was bang om overdag openlijk voor de HERE op te komen. Hij heeft nu de geloofsmoed van de Heilige Geest gekregen en daardoor  blaast hij nu op de ramshoorn. Hij roept zo de mensen in de kerk op om samen met hem tegen dat geweldige vijandige leger te vechten. Het altaar van de HERE staat nu in Ofra. Het is de Heilige Geest die vanuit Ofra  de oproep laat klinken om zich bij Gideon als leider en bevrijder aan te sluiten. Bij de leider die door de Geest is aangewezen. We zien hier dat de Geest wonderen werkt. Want mensen die eerst nog de dood van Gideon eisten laten zich nu roepen.

Joas had niet echt voor de HERE gekozen. Hij moest het eerst allemaal nog zien. Hij dacht nog steeds dat ook Baal god was. Hij moet eerst nog maar eens als Gamaliël zien of dit wel vanuit de hemel, van God is. Als dat zo is, zal Baal Gideon niet kunnen doodmaken. Dan zal duidelijk zijn dat Baal geen god is. De mensen om Gideon heen zien dat er niets met hem gebeurt. Zo werkt de Geest ook in hen het vertrouwen en het geloof dat ze onder leiding van Gideon moeten strijden voor de HERE en Zijn Koninkrijk. Dat zij als volk van god geen stelletje lafaards mogen zijn. Of het op een treffende manier in Afrikaans te zeggen dat ze geen bangbroeke hoeven te zijn. Wanneer duidelijk is dat mensen uit de omgeving zich bij Gideon aansluiten zie je ook dat Gideon moed vat. Hij laat nu ook naar andere stammen de oproep gaan om zich bij hem aan te sluiten. Hij roept juist de stammen op die ook het meest door deze benden bedreigd worden. Stammen die in de omgeving van de vallei van Jizreel wonen.

Dan zie je hoe de HERE werkt onder Zijn volk. ook als er jaren van angst en kleingeloof en afval waren geweest. Het is dan geweldig om te zien dat er ineens moed gevat wordt. Ze willen een nieuw begin maken er geven 32.000 mannen gehoor aan de oproep. We lezen dat in 7:3.

De Geest wil met grote kracht voor verlossing zorgen. Verlossing voor Gods volk.

Juist als de boodschappers op weg zijn gegaan en de mensen komen toestromen, zien we bij Gideon de twijfel weer de kop opsteken. Een duidelijke aanvechting. De duivel wil het begin van terugkeer naar de HERE toch nog stukbreken. Gideon vraagt om een teken. De HERE weet hoe moeilijk ook een kind van hem het er mee kan hebben als de aanvechting komt. Zeker ook als je vanuit je opvoeding hebt meegekregen dat de HERE niet over alles in je leven gaat.  We letten daarop in het tweede punt.

 

2. Hij geeft Gideon door een teken antwoord.

 

De strijd, ook de geestelijke strijd gaat verder.  Ook in de mens Gideon zelf. De duivel weet waar jou en mijn zwakke plekken zitten. Gideon kan nog moeilijk loslaten dat er naast de HERE ook andere goden zijn. Hij is opgegroeid met ook de verering van Baal. Is dat al deze mensen naar hem toekomen nu echt het bewijs dat de HERE hem als leider van Zijn volk geroepen heeft?  Loopt hij nu toch niet het risico dat hij tegen Baal vecht en dat dat hem en anderen fataal zal worden?  Is de HERE echt de enige God. Is Hij echt wel de God die voor regen, vruchtbaarheid en dou zorgt? Hij is er bij opgevoed dat dat de dingen waren waar Baal voor zorgde.

We moeten bij het lezen van dit gedeelte in de Bijbel goed op deze achtergrond letten. Het teken dat Gideon vraagt heeft namelijk alles te maken met de strijd tussen God en Baal. Heeft alles te maken met de vraag of de HETE de enige God is.

Gideon legt een wollen vacht op dorsvloer. Niet op het gras dat makkelijk vochtig kan zijn. Hij legt het op de dorsvloer die echt droog blijft als het niet geregend heeft. Het is dan de tijd van het jaar dat het in Israel zo goed als niet meer regent. De douw moet er voor zorgen dat wat nog verder moet groeien nog het nodige vocht krijgt. Dat is de manier waarop god Baal laat zien dat hij nog leeft. Of is het toch de HERE die ook voor de douw zorgt? Is de HERE de God van het hele leven of maar van een deel er van?

Gideon kan Israel nu verlossen van die bendes maar wat gebeurt er als Baal toch kwaad op hem is? Wordt het dan nog niet veel erger in de toekomst? Dan zijn ze straks een vrij volk zonder eten en dan gaan ze helemaal en zeker dood.

Gideon wil door dit teken nog een bewijs dat de HERE de enige God is. Dat Hij de enige God is die over alle natuurkrachten heerst en dat die God hem als leider en bevrijder wil gebruiken.

Gideon legt de wollen vacht neer. Hij vraagt de HERE om te doen wat je nu juist niet zou verwachten. Dat de volgende ochtend de wollen vacht nat van de dou zal zijn terwijl de grond er om heen droog is. Gideon vraagt of de grond er om heen droog zal zijn. Dus ook het gras rond de dorsvloer. Wanneer Gideon de volgende ochtend bij de dorsvloer komt, is het zoals hij de HERE gevraagd heeft. Er is een wonder door de HERE gedaan. Wanneer Gideons de wollen vacht de volgende ochtend uitwringt komt er een kom water uit. De grond, ook het gras in de omgeving is helemaal droog.    

Toch is dit voor Gideon nog niet genoeg. Er is bij hem nog steeds twijfel in zijn hart. Je ziet hier hoe moeilijk het voor een mens is om je echt helemaal van andere goden, van andere dingen waar je op bouwt los te maken en je helemaal aan de HERE toe te vertrouwen.

De duivel probeert altijd weer de twijfel of een slordig leven in je aan te wakkeren. De duivel probeert Gideon toch nog weg te houden bij de strijd voor de HERE en de HERE alleen. Was het toch niet toevallig dat de wollen vacht nu nat was? Zou de verklaring niet zijn dat wol nu eenmaal makkelijk vocht aantrekt? Dat de vocht in de lucht te weinig was om de grond nat te maken maar wel net genoeg om de wol nat te maken?

Gideon ziet bij zichzelf het kleingeloof. Toch kan hy er niet los van komen. Juist daarom vraagt hij in alle eerbied om nog een teken. Om zijn twijfel het zwijgen op te leggen. Hij vraagt nu of  de wollen vacht droog blijft terwijl de grond er om heen nat zal zijn. Als dat gebeurt, is het een nog groter wonder. Juist omdat wol vocht aantrekt en dat dan droog blijft terwijl alles er  om heen zo nat is. Dat is voor een mens helemaal onverklaarbaar. Wanneer Gideon de volgende dag terugkomt is alles op de grond helemaal nat maar de wollen vacht kurkdroog. Er is gebeurd wat Gideon de HERE gevraagd heeft. De HERE heeft in Zijn geduld en liefde aan Gideon laten zien dat Hij de enige God is. Hij is het die over alles regeert. Ook over alle natuurkrachten. Wanneer het de HERE is die Gideon roept om Israel in Zijn Naam te verlossen is dit de enige en almachtige God die Hem roept.

Het is voor Gideon nodig dat de HERE op deze manier zijn kleingeloof beschaamt. Gideon staat als leider in dienst van de HERE nog heel zwak in zijn schoenen. Dat laat ook zien dat deze Gideon niet de Verlosser is. De Redder die voor de definitieve redding zorgt moet in Gideons tijd nog komen. Wanneer de Here Jezus komt, zien we hoe Hij boven Gideon uitstijgt. Hij vraagt geen bewijzen van de HERE dat Hij de enige God is. Hij is het juist die aan het volk en zo ook aan ons vandaag laat zien dat Hij de echte Verlosser is. Dat Hij God zelf is, dat Hij God is die mens geworden is om ons zelfs van de dood, de duivel en het oordeel te verlossen. Hij is zelf God  die ook over alle natuurkrachten heerst. Hij gaf tijdens Zijn leven op aarde daarvoor de bewijzen. Hij liep over het water, Hij zorgde er voor dat de strom op Zijn bevel in een keer ging liggen, Hij was het die duizenden mensen van 2 broden en vijf vissen meer dan genoeg te eten ga. Hij stond zelfs op uit de dood en voer omhoog naar de hemel. Hij bewees: Ik ben de Verlosser, Ik ben de enige Redder, Ik ben God zelf.

Jij en ik mogen de Here Jezus als onze Redder kennen. Hij gaf daarvoor een overvloed van bewijzen. Hij wil het je steeds weer vanuit de Bijbel laten zien zodat je je vanuit je kleingeloof weer aan hem toevertrouwt. Hij wil jou zo door Zijn Geest weer de geloofskracht geven om als middel in hand van God  soldaat in Christus leger te zijn. De Here Jezus zegt tegen ons wat Hij ook tegen Thomas 8 dagen na de opstanding zei: “Omdat u Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.’  Joh 20:29    

Laten we steeds weer de HERE vragen in ons leven dat de Geest ons bereid maakt om soldaat in het leger van Christus te zijn. Om echt voor Hem te strijden in deze wereld. Dan leren we doen wat de Geest tegen ons zegt in Rom 13:14:.”Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.” Vs 14

Hier zie je weer hoe belangrijk en onmisbaar is dat we echt met Christus als onze Heer leven. Dat er bij ons steeds weer bekering en belijden van onze zonden is. Als we niet op Christus gericht zijn dan zijn we bezig om onze eigen dingen te doen. Gericht op onze eigen zondige verlangens. Hoe meer je je daarop richt hoe meer je daaraan gaat toegeven. Hoe verder je bij een verlost leven door Christus weg komt te staan. Hoe meer je je plezier juist in een leven waarin de bevrediging van eigen wereldse verlangens de boventoon voert vindt. Bidt dat de Geest je met Christus bekleed! Je al meer leert je blijdschap te vinden in een leven in dienst van God. Dat is leven dat blijft en eeuwig goed is. Dat is leven op weg naar de eeuwige overwinning. Leven waarin de twijfel al meer verliest en je je zekerheid vindt in de ene ware God. De Drie-enige!   

 

AMEN