Richteren 7:9-15 De HERE bemoedigt de bange Gideon in de strijd

05-09-2016 07:56

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 25:1,8

Lezing van Gods wet

Psalm  12:3,4,5

Gebed

Schriftlezing: Lukas 22: 39-53

Psalm 22:5,7,9,10

Tekst: Richteren 7:9-15

Verkondiging van het evangelie

Psalm 31:13,14

Dankgebed

Collecte

Gezang 14:1,2

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Het was eigenlijk de bedoeling om 2 preken over de geschiedenis van de HERE met Gideon te houden en dan verder te gaan met het boek Ezra. Wanneer je er dan mee bezig bent, overvalt je weer de rijkdom van het Woord van God. Ook in zijn betekenis voor vandaag. Het was al een preek meer geworden. Ik wilde nu een preek maken over de overwinning die de HERE door Gideon en de 300 honderd soldaten gaf. Bij het goed lezen van het vervolg was het zo dat het gedeelte dat nog aan deze overwinning vooraf gaat zo rijk en opvallend is dat ik besloten heb om hierover eerst een preek te maken en dan de volgende eer over het vervolg: de overwinning.

De vorige keer hebben we gezien hoe er in het leven van Gideon nog twijfel was. Zou de HERE echt de enige God zijn? Zou er toch voor Baal nog geen rol als een van de goden weggelegd zijn. Door het teken van die wollen vacht die de ene keer nat werd en de andere keer niet werd voor Gideon heel duidelijk dat de HERE echt de enige God is. De God van en voor het hele leven. De twijfel is weg. Dan lezen we verder. De twijfel is weg en toch lezen we dan nog over iets anders. Gideon is toch nog bevreesd, bang.

Je kunt als gelovige vast in je schoenen staan. Je kunt zeker weten dat de HERE de enige God is en Christus de enige Verlosser. Je weet het. Toch voel je in je hart de angst voor wat gebeuren gaat. Je houd je hart vast. Het is net of je de angst, de onzekerheid voor de toekomst niet kwijt kunt raken. Je weet dat alles in Gods hand is, zelfs als je Vader en toch voel je de angst in je hart. Je wilt het niet maar toch zit het er. Dan zie je in onze tekst hoe de HERE vol liefde jouw Vader wil zijn. Hoe Hij dan met je verder wil gaan als een kind dat Hij om Christus werk door het leven wil dragen. Dat die angst er kan zijn terwijl je toch op de HERE bouwt, zie je in het leven van de Here Jezus. Hij is dOdelijk beangst lezen we wanneer Hij in Getsemane is. In de nacht dat Hij gevangengenomen wordt. Ons zien de HERE hier als die Vader waarbij we het in onze angst steeds weer mogen zoeken en die er dan voor wie met berouw over eigen zonden komt, altijd is.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE BEMOEDIGT DE BANGE GIDEON IN DE STRIJD

 

1. De HERE belooft

2. Gideon is bang

3. De HERE geeft moed

 

  1. De HERE belooft

 

Het leger van Gideon is klein geworden. Heel klein. Van de 32.000 zijn er nog 300 over. Het is de HERE zelf die Zijn leger zo klein gemaakt heeft. Het moet voor altijd duidelijk zijn dat het niet de kracht van mensen is die Zijn volk bevrijdt maar dat het de HERE is die dat doet. Zijn kracht moet schitteren zodat Hij de eer ontvangt die Hij alleen waard is. We krijgen ook in het vervolg van onze tekst de indruk dat de Midianieten die met 137.000 zijn niet weten wat er in het tentenkamp van Gideon gebeurd is. Zij denken nog steeds dat ondanks er een overmacht en groot leger tegenover hen staat onder leiding van Gideon. Wat er die dag  zich afgespeeld heeft aan de andere kant van de bergen en was niet zichtbaar voor het vijandige leger.

De dag is voorbij en het is tijd om te gaan slapen.  In die nacht komt de HERE naar Gideon en spreekt met hem. De HERE maakt duidelijk dat de tijd gekomen is voor het gevecht. Daarbij geeft de HERE dan op een bijzondere manier Zijn belofte. De HERE zegt niet: Gideon Ik zal jullie de overwinning geven. Nee, Hij zegt het anders: “Ik heb de legerplaats in uw macht gegeven.”  Het is niet zo dat de overwinning nog moet komen. Nee, de HERE heeft al voor de overwinning gezorgd. Die ligt vast!  Daaraan valt niet meer te tornen. Gideon kan er helemaal op aan.

Dat is als je er menselijk naar kijkt een heel vreemde belofte. Want wie met zijn ogen over de bergrand kijkt ziet daar dat immens grote leger van de Midianieten. Dat leger is echt niet verdwenen!  Het is voor Gideon en zijn mannen echt niet mogelijk om uit de omstandigheden moed te putten. Zeker niet uit de militaire toestand. Als je daarnaar kijkt ga je je dood tegemoet als je met dat leger aan de andere kant van de bergen gaat vechten.

Toch zegt de HERE dat de overwinning er al is.

Wanneer je daar eens over nadenkt, is er een grote overeenkomst met ons leven vandaag. We leven in een wereld waarin de tegenstand tegen Christus en een leven volgens Gods wil er vaak van afdruipt. De ontwikkeling in de samenleving is niet zo dat we daaruit moed kunnen putten dat we als kerk van Christus aan de winnende hand zijn in het Nederland van 2016. We worden omringt door mensen die op heel verschillende manier zonder Christus leven. Die op veel manieren los van de ware God leven. Het is een samenleving waarin er ook invloed en trekkracht vanuit  de samenleving op ons afkomt. Toch lezen we in de Bijbel dat Christus op Golgotha de overwinning heeft behaald. Dat Hij dat heeft laten zien in Zijn opstanding en hemelvaart. We horen steeds weer dat wie gelooft, wie zich aan Christus toevertrouwt met belijdenis van eigen zonden gered is. Niet maar gered wordt maar gered is. We lezen zelfs in Rom 8: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” Vs 37

Dat is wat de HERE tegen ons zegt. Midden in deze wereld. Midden in een leven waarin jij er persoonlijk misschien heel weinig van ziet. Het lijkt alsof heel andere machten en mensen overwinnen dan Christus. Je wordt juist bedreigd en met de nek aangekeken wanneer je voluit het evangelie laat horen. De HERE belooft ons dat die overwinning echt ons deel wordt in het geloof. Hij belooft ons de eeuwige vrede op de nieuwe aarde waar je dan voluit vanuit die overwinning zult leven. Dat ligt al vast in Gods plan, in de overwinning behaald door Christus. Het zijn prachtige beloften die de HERE aan Gideon en ook aan ons doet. Toch haalt dat alle bezorgdheid en angst niet uit ons leven weg. We zien dat hier zo duidelijk bij Gideon. We letten daarop in het tweede punt.

 

2. Gideon is bang

 

De HERE kent ons hart. Hij weet precies hoe jij en ik ons voelen. De HERE ziet in het hart van Gideon de angst. We hebben hier niet te maken met ongeloof. Niet met twijfel die zegt en denkt: HERE u belooft het wel maar ik moet het nog maar eens zien. Op zo’n twijfel en ongeloof reageert de HERE anders. De HERE kent ons in onze zwakheid. In de zwakheid die er ook is als we echt met Christus willen leven en op de HERE willen bouwen. Dan zoekt Hij ons als een liefdevolle Vader op. Die in deze zwakheid zo graag en vol liefde voor ons wil zorgen. De HERE geeft Gideon de opdracht om met het gevecht te gaan beginnen. Het is tijd voor de strijd en de overwinning. Dan zie je die liefdevolle Vader die Zijn kind kent. Dan zegt de HERE er bij: “Indien u echter bevreesd bent om die binnen te vallen, daal dan met uw dienaar Pura af naar de legerplaats.”

In het vervolg zien we dat er in het hart van Gideon angst en zorgen zijn. Hij gaat namelijk met Pura naar het legerkamp van de vijandige leger.

Wat moeten we ons nu bij deze angst voorstellen? Het is geen ongeloof. Het is ook niet de angst van de 20.000 die eerder die dag weer naar huis mochten. Dat was namelijk een angst die eigenlijk helemaal verlamde en de handen lam maakte om te strijden. Bij deze angst gaat het er om dat je de HERE vertrouwt op Zijn belofte en er toch zo tegenop ziet. Het wordt zo zwaar, zo moeilijk. Je kunt je van de angst niet losmaken. Bij Gideon en bij ons zit daar steeds kleingeloof bij. Het ongeloof wil daarbij altijd weer de kop opsteken. De duivel wil dat in jouw leven gebruiken om je bij Christus weg te houden of van Hem los te weken.

Ook bij ons kan er die angst zijn. Ik noem zomaar een paar voorbeelden.

a. Je bent ziek. Je weet dat je je man of vrouw of je vader of je moeder aan de dood gaat verliezen. Je weet ook dat je door het werk van Gods Geest bij Christus hoort en dat jouw geliefde die op sterven ligt door de Geest een kind van God is. Toch ben je bang voor het sterven, voor het zonder deze geliefde door het leven te moeten. Terwijl je ook aan Gods belofte vasthoudt dat Hij je er doorheen zal helpen.

b. Hoe moet het met ons als gemeente en met ons als klein kerkverband. We willen op de HERE en Zijn Woord bouwen en zo gemeente zijn. Maar hoe houden we het vol. Ik sprak kort geleden een paar jonge mensen in een kleine gemeente in ons kerkverband. Ze gaven aan dat ze graag de HERE willen dienen maar dat ze soms met zo weinig jeugd zijn, maakt ze soms wel moedeloos. Hoe moet het verder? Dat kan je beangstigen.

c. Je weet dat je je kinderen het geloof niet kunt geven. Je hebt biddend met al je gebreken je kinderen in liefde voor Christus opgevoed. Nu ken je de pijn in je hart van kinderen die ondanks de opvoeding zo’n andere weg gaan. Je bidt en je blijft voor ze bidden. Je weet dat je het in Gods goede handen kunt leggen. Toch is er in je hart de angst en de bezorgdheid. Die je steeds weer tot het gebed voor ze brengt.

Zo ken je zelf vast nog veel andere levensechte voorbeelden. Ook in je eigen leven.

Zelfs bij Christus die zonder ook maar 1 zonde was en is. Zelfs bij  Christus die al Gods beloften kenden en daarop met heel Zijn hart bouwde, was er angst. Juist toen de beslissende strijd die Hij moest strijden zo dichtbij was. Toen Hij de toorn van God tegen mijn en jouw zonden helemaal alleen moest dragen tot op het kruis, tot in de hel. Verschrikkelijk! Wat een lijden, zo onmenselijk diep en groot. De Here Jezus weet dat het nu voor de deur staat en dan lezen we in Lukas 22 dit: “En Hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neer en bad deze woorden: “Vader, indien U wilt, neem deze beker van Mij weg; maar niet mijn wil, maarde Uwe geschiede! En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op aarde vielen.” Vs 41-44

Christus moet uiteindelijk zelfs drie uur zonder Vader in de hemel de beslissende strijd strijd voor schuldige mensen, voor zondaren zoals jij en ik. In Zijn angst blijft Hij op de God bouwen. Hij roept het uit na die drie uren duisternis:  Mijn God, Mijn God! Hij verdiende daar voor ieder die in zijn of haar angst tot de HERE gaat dat de HERE bij jou is. Dat Hij in je angst je wil geven het vertrouwen op de Hem. Dat de Geest je in de angst alles geeft om in de strijd van het leven op Christus als de overwinnaar te blijven bouwen. Hoe moeilijk het ook is.

Dan is het de HERE die wie zich tot Hem steeds weer bekeert en zich dus tot Hem keert elke keer weer bemoedigt. We zien deze bemoediging voor Gideon in het derde punt.

 

3. De HERE geeft moed

 

Wanneer Gideon en Pura naar het legerkamp van de vijand gaan, zal de HERE bemoediging geven. Dat is wat de HERE in onze tekst belooft. Dan gaan Gideon en Pura naar dat andere legerkamp. Ze komen aan de buitenkant van dat kamp. Bij de buitenste tenten. De Geest benadrukt nog een keer in vers 12 hoe geweldig groot het leger van de vijand is. De HERE zorgt dat Gideon en Pura ongemerkt bij dit immense legerkamp komen. Dan horen ze hoe iemand in een tent verteld over een droom die hij net gehad heeft. Hij vertelt het aan zijn makker met wie hij in een tent slaapt. De droom is eigenlijk heel eenvoudig. Een gerstebrood-koek rolt het legerkamp van Midian binnen. Dat legerkamp wordt als een tent voorgesteld. Die tent wordt door deze gerstebrood-koek omgegooid. Dan komt de uitleg van deze droom van de kant van de medesoldaat. Je ziet in de uitleg dat de HERE er voor gezorgd heeft dat er al grote angst voor Gideon en zijn leger bij het leger van de vijanden is. Ze hebben niet door dat er nog maar 300 soldaten zijn. Het is de HERE die schrik voor het leger van Israël  onder de soldaten hier gegeven heeft. Al kun je het niet verklaren toch is het zo. De HERE doet wonderen ook in de strijd.  Hij is het die voor Zijn kinderen, Zijn kerk hoe ook in de minderheid strijdt.

De woorden die Gideon hoort zijn Gods bemoediging voor de bange Gideon. Zoals de HERE aan Christus een engel uit de hemel gaf om Hem te bemoedigen in de beslissende strijd. Om in de geweldige angst Gods weg te kunnen gaan naar de grote overwinning. Gideon is bemoedigd en gaat als door de HERE bemoedigd nu terug naar zijn 300 soldaten. Hij gaat nu echt als de leider naar de soldaten en zegt: Kom op het is tijd voor de strijd want de vijand is door de HERE in onze hand gegeven. De overwinning is zeker! Zo mogen wij elkaar ook als de angst en zorgen er in ons hart zijn, ook als we ons soms moedeloos voelen, bemoedigen. Toch mogen we elkaar oproepen tot de strijd. Tot een leven in dienst van onze Verlosser en Koning Jezus Christus. Die de beslissende overwinning heeft behaald. Hoe krijgen we nu steeds weer de moed om dat te doen? Hoe bemoedigt de HERE ons in die strijd vandaag in de 21e eeuw?

Niet door dromen. Al zijn er bijzondere situaties waar de Bijbel, het Woord van God niet beschikbaar is waar de HERE soms ook van dromen gebruikt maakt om Zijn Woord te laten zien. We horen daarvan in Moslim landen waar mensen zo tot geloof in Christus gekomen zijn. We horen in de geschiedenis ook dat de HERE in tijden van vervolging soms mensen door dromen de uitleg van Zijn Woord laat zien als er niets beschikbaar is. Dat is o.a. gebeurd bij de Hugenoten in Frankrijk toen die tot bloedens toe vervolgd werden.

Maar dat is niet de gewone weg. De HERE wil ons ook in de angst en de zorgen bemoedigen door Zijn Woord dat we helemaal volledig van Hem gekregen hebben. Thomas kreeg nog een teken van de Here Jezus toen hij niet wilde geloven en Jezus wilde zien voordat hij geloofde dat Hij was opgestaan uit de dood. Dan zegt Christus daarbij ook dit: “Omdat u gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” Joh 20:29

Het geweldige in onze tijd is dat de HERE Zijn Woord in onze hand gelegd heeft. Overal Bijbels! Wat een voorrecht. Laat je Bijbels niet rondslingeren of onder stof komen. Gebruik je Bijbel, lees er in en laat je bemoedigen ook in je angst en zorgen. Dan hoor je de Almachtige God en Vader dingen zeggen waaraan je je ook in moeilijke momenten en moedeloosheid kunt vasthouden en zo weer moed ontvangt.

Dan horen ik en jij mijn en onze Almachtige Vader o.a. deze dingen zeggen:

“Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, Ik zal niet vrezen wat zou een mens mij doen?” Hebr 13:5,6

“Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.”Lukas 12;31,32

 “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” Matt 28:20

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zalbij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet eer zijn,noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie,Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied, Ik ben de  Alpha en de Omega, het begin en het einde.Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water van leven, om niet.” Openb 21:3-6

Kom laten we opstaan en voor de HERE leven en strijden. Bemoedigd door de Almachtige zeker van de overwinning.

 

AMEN