Twee prachtige beloften

06-02-2015 16:03

 

TWEE PRACHTIGE BELOFTEN

Enkele overwegingen bij Marcus 13:9-24

 

Catechisatie

 

We kregen het op catechisatie over vervolging.  Over voorbeelden in de geschiedenis. Maar ook over hoe christenen nu nog in de wereld vervolgd worden. We deden de Bijbel open en zagen dat de Here Jezus ook zegt dat Zijn volgelingen in de wereld vervolgd zullen worden. Tot de dood toe. De jongelui vroegen zich af: “Wat zou ik doen als ik  in zulke omstandigheden  zou leven? Zou  het dan echt verkeerd zijn  tegen de mensen zeggen dat je niet in Christus gelooft?  Om zo je leven te redden. De HERE ziet dan toch wel dat je in je hoofd, in je hart wel gelooft?  Je leven over hebben voor het leven met Christus of daardoor heel erg achteruit gezet worden. Nou ik weet niet of ik dat wel zou kunnen?  Je kunt wel stoer zeggen dat jij dan echt wel zal zeggen dat je in Christus gelooft en dat zal volhouden maar is dat niet een beetje overmoedig? Moet  het zweet je  niet uit te breken als je aan deze dingen denkt?

Het  klinkt allemaal zo mooi om te zeggen dat je  voor Christus uit moet komen maar wat als het vertellen van dat goede nieuws je jouw baan, jouw welvaart, jouw carriere of soms zelfs jouw leven kan kosten? Is het dan niet beter om stil te blijven?  Moet je dan niet kiezen voor jouw belang hier en nu? Moet het goede nieuws dan maar even  niet aan anderen verteld worden?” Dit is een samenvatting van opmerkingen op de catechisatie.

 

Vervolging

 

Het is ook echt zo dat Gods kinderen in moeilijke omstandigheden terecht komen. Dat zegt de Here Jezus zelf meerdere keren in de Bijbel. Ik wil jullie nu meenemen naar wat Hij in Marcus 13 zegt. Jezus spreekt daar in vers 9-12 over vervolging en de  weerstand tegen echt christen-zijn in deze wereld. Die kan echt heel sterk zijn. Dat moet ons niet verbazen. Wanneer jij zo anders denkt en leeft dan anderen in jouw tijd roept dat weerstand op. In de eerste eeuwen werden christenen mensenhaters genoemd omdat ze niet met de feesten van de stad en het dorp meededen. Omdat daar de drank rijkelijk vloeide, omdat de paaldanseressen en strippers optraden, omdat gevloekt en gescholden werd en dat als heel gewoon werd ervaren. Daar wilden Gods kinderen niet bij zijn en niet het gevaar lopen daardoor verleid te worden. Ze wilden dicht bij de HERE leven en mensen daarvan vertellen en daarin meenemen. Daarom dachten ze ook zo anders over seksualiteit, over uitgaan, over  het doel van je leven, over het je opofferen voor anderen en niet voluit gaan voor je eigen ontwikkeling en ontplooiing. Daarom dachten ze zo anders over de bescherming van het leven, ook het ongeboren leven en het zwakke, gehandicapte en zieke leven. Ze waren zo anders.  Bij hen was er niet de drijfveer  om jezelf als de belangrijkste te zien. Zij wilden juist in dienst van Christus en hun naaste leven. Dat riep veel ergernis op. Zelfs tot in de naaste familie. Het zette broers en zusters en ouders en kinderen tegenover elkaar. Van de kant van de wereld zorgt dat er zelfs meerdere keren voor dat  familieleden naaste familie aangeven als een verdacht persoon die vervolgd moet worden. Dan zie je dat de haat tegen Christus in de wereld zelfs de bloedband overstijgt. Zelfs tot bloedens toe. Zelfs tot de doodstraf toe. Gelukkig mogen we weten dat de band van het geloof, de band met Christus tot redding, tot vergeving, tot geluk ook de bloedband overstijgt. De Here Jezus zegt het zo: “Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken.  Iemand  zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’  Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers.  Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ Matt 12:46-50       

 

 Is dit vol te houden?

 

Waar komt die haat, die weerstand vandaan?   Die komt vanuit de haat tegen Christus. Wij als mensen dragen na de zondeval in ons de haat tegen het echte evangelie mee. Wij willen ons zelf redden. Wij willen niet graag erkennen dat we schuld hebben en voor onze redding voor 100%  afhankelijk zijn van iemand die voor ons de schuld moest dragen in onze plaats. Wij voelen ons zelf zonder Gods genade daar te goed en te sterk voor. Wij willen niet aan onze schuld en zonden en zwakheid ontdekt worden. Paulus zegt het heel kort zo: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.” Gal 1:11 HSV    Het is daarom dat je de weerstand als christen die zichzelf verloochend heeft en door de Geest geregeerd wordt,  kunt voelen in deze wereld. Toch zie je ook dat Christus regeert op weg naar Zijn terugkeer. Want  wat is de hulp die Christus de gelovigen vanuit de hemel wil geven als ze daarmee te maken krijgen?

Dat is de Heilige Geest! Dat is God zelf die voor Zijn kinderen in die omstandigheden  wil zorgen. Hij geeft dan wat we als kind van God nodig hebben.  De HERE vraagt niet van ons dat we nu al precies weten hoe we in de toekomst zullen reageren. Hij geeft de kracht die je op een bepaald moment en bij een bepaalde situatie in je leven nodig hebt. Om dan ondanks de situatie als Gods kind te kunnen leven en spreken.

Wat zijn de woorden die nu volgend dan belangrijk: “Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan geen zorgen over wat je zult gaan zeggen”.   De  Here Jezus die nu vanuit de hemel regeert zegt dat je dan echt op Hem kunt vertrouwen!  Je hoeft je nu niet zenuwachtig te maken of bang te zijn wat je dan zult doen. Als je nu in liefde met Hem leeft, geeft Hij je dan ook de kracht om van Hem te getuigen. Om te belijden dat Christus jouw Heer is. Je bent dan niet aan je eigen kracht en de kracht van je eigen geloof overgeleverd. Gelukkig niet. Wat ga er in tijden van vervolging  zeggen als je nu  met de Here Jezus als je Heiland, als je Verlosser en God leeft?  Dit: “Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest.”  Marcus 13:11 Hierin mogen Gods kinderen rust vinden. We worden niet overgeleverd aan onze kracht. Nee, de Geest wil in ons wonen en waar dat nodig is,  het van ons overnemen. Zie ook Rom 8:26

Zal ik het volhouden als mij vervolging overkomt? Is mijn geloof sterk genoeg? Dat van mij niet. Ik red het niet. Ik zal dan uit angst kiezen voor het leugentje om bestwil. Maar gelukkig hoef ik niet op mijzelf te bouwen. De Geest wil in mij wonen en mij leiden om Christus offer.

Hoe de kerk ook vervolgd wordt toch blijft ze bestaan tegen de grootste verdrukking in. De kerk is onuitroeibaar en dat is een teken dat het Gods kerk is. Er  kanveel afgebroken worden. De tempel en ook in onze tijd veel kerken. Stenen blijven niet op elkaar staan. Toch is Christus kerk onuitroeibaar omdat de Geest in mensen woont en er voor zorgt dat mensen trouw blijven aan Christus en Zijn Woord tot het einde. Wie op Christus vertrouwt krijgt de kracht om het tot het einde vol te houden.

 

Tijd van verdrukking

 

De Here Jezus voegt bij deze opvallende belofte nog een andere in Marcus 13.. Kijk maar eens in  vers 20: “En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die Hij tot de Zijnen  heeft gemaakt, heeft Hij die tijd verkort.”

Wie rond het jaar 70  let op  de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zal zien hoe erg dingen kunnen zijn. Dat velen vermoord worden. Dat je leven nergens zeker is. Dat geldt ook voor de Joodse christenen. Ze worden als deel van het Joodse volk gezien en daarom als vijanden. Als een keer zo’n  furie van geweld rondgaat,  lijkt het leven van niemand  meer veilig. Als dat door zou gaan zou er bijna niemand meer overblijven.

In die zin is wat er in het jaar 70 met Jeruzalem gebeurd is een teken voor wat er tot aan Christus terugkeer op de wereld plaatsvindt. Er zullen steeds weer tijden zijn dat Christus kerk, dat de gelovigen met grote verleiding en bedreiging te maken krijgen. Er wordt met woorden en ideeën aan je geloof getrokken. Op school, bij je werk, als je televisie kijkt, als je sites op het internet opzoekt, in gesprekken met anderen en soms zelfs in de kerk. Mensen komen met gedachten die je weg willen halen bij het eenvoudig leven volgens Christus’ Woord.

Het kan zijn dat je heel erg verleid wordt om Christus niet meer als je Verlosser en Heer te volgen door geweld, marteling, bedreiging. Denk bijvoorbeeld eens aan onze broeders en zusters in het Midden-Oosten.  Hoe zou je het nog uithouden om kind van God te zijn?

Dan zegt de Here Jezus dat Vader in de hemel met een hart vol liefde naar hen kijkt die bij Hem met hun leven zijn komen schuilen. Het is dan niet zo dat Hij alleen met een bloedend hart kijkt naar wat er met ze gebeurt. Nee, Hij grijpt in!

 

De tijd wordt verkort

 

Wat doet de Vader in de hemel?  Hij verkort die tijd voor Zijn uitverkoren kinderen! Als het er op lijkt dat de gelovigen het niet volhouden om te blijven geloven dan zorgt de HERE er voor dat de verleiding die er dan is, ophoudt. Of het nu geweld is of iets anders. Als het niet ophoudt, blijft Hij de geloofskracht en liefde tot Christus geven die je nodig hebt.

De HERE laat volgens Zijn belofte Zijn uitverkoren kinderen nooit alleen en nooit in de steek!  Dat geldt niet alleen voor de kerk in het algemeen. Dat geldt niet alleen voor de gelovigen als groep. Nee, dat geldt ook voor elke gelovige persoonlijk!

Dit wat de Here Jezus Marcus 13 vertelt, heeft de Geest door Paulus zo gezegd: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”1 Kor 10:12,13

Als je hierover nadenkt dan zie je de geweldige boodschap die uit Christus woorden naar ons toekomt. Wie bij Christus zijn of haar leven met een integer hart brengt die krijgt wat hij nodig heeft. Zelfs in de zwaarste tijden. Als het te zwaar voor je zou worden zorgt Christus in de hemel dat die verleiding, dat alles wat aan je trekt en drukt, stopt . Hij verkort dan de tijd van de verleiding en de verdrukking. Als het toch blijft doorgaan staat Hij garant voor de kracht en het geloof en de zorg die je nodig hebt. Als dat geen blij evangelie is voor zwakke en schuldige mensen!

Daarin mag je rust in je leven vinden. Dan zie je dat jij je niet hoeft te laten opschrikken door mensen die zeggen dat de  Verlosser nu gekomen is of tussen nu en 25 jaar komt. Mensen die dit soort dingen zeggen laten zien dat ze dwaalleraars zijn. Zelfs als ze wonderen doen. Wij zijn dan vaak geneigd om te denken: “Zou het toch niet van de Here zijn?”

 Zelfs als deze mensen voor bijzondere genezingen zorgen of andere wonderen doen, blijf bij ze weg!  Laat je niet door hen beïnvloeden. Geef ze geen plaats in de gemeente als iemand die je als leraar ziet of aanbeveelt. Zolang de zon nog niet voor de ogen van alle mensen verduisterd wordt en de maan geen licht meer geeft zolang is Christus in de hemel en is Hij nog niet terug. Tot die tijd mag jij jouw hele leven tot het moeilijkste toe in Gods handen leggen. Hij zorgt voor wie zo in diepe afhankelijkheid en met berouw over eigen zonden tot Hem komt. Als de zee te hoog wordt, is het Vader in de hemel die deze zee voor jou vlak maakt of jou bij zich roept in de hemel. Hij verkort en geen uitverkorenen zal verloren gaan door Zijn genadige zorg en ingrijpen. Je leven leggen in Christus handen geeft echte rust.