Twee vragen: Amen - Wat zijn goede en verkeerde verlangens

28-09-2016 07:46

TWEE VRAGEN:  AMEN -  WAT ZIJN GOEDE EN VERKEERDE VERLANGENS?

 

Dit keer wil ik twee vragen beantwoorden. De eerste gaat over het amen zeggen aan het begin van de dienst. De andere over het verschil tussen goede en slechte verlangens.

 

AMEN

 

 Het is meerderen opgevallen dat ik aan het begin van de kerkdienst een keer amen zeg. Ik doe dat alleen na de Vrede/Zegengroet en niet na het zogenaamde Votum. Wat is daarvan de reden? Om dat goed te zien is het nodig om duidelijk te hebben wat de bedoeling van het votum is. De kern van het Votum helemaal aan het begin van elke eredienst is: “Onze hulp is in die naam van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.”  Het zijn woorden die uit Psalm 124 komen.

Het Votum is bij ons het begin van de eredienst. Zo is het niet altijd geweest.  In de eerste eeuwen werd de dienst begonnen met een wederzijdse begroeting van voorganger en gemeente. Het stamt uit de tijd van de Reformatie dat we de kerkdienst officieel beginnen met het Votum. De bedoeling daarvan is dat we samen uitspreken dat we ons vertrouwen op de Drie-enige God stellen. We belijden samen dat we het voor deze kerkdienst in het bijzonder van de HERE verwachten.  We belijden dan dat we in de naam van de HERE bij elkaar zijn. Dat het hier maar niet om een gewone menselijke samenkomst gaat.  We vragen en belijden dan Gods bijzondere aanwezigheid waarop we samen willen bouwen.

De predikant spreekt dus woorden uit namens de gemeente in het Votum. Dat is anders bij de Vrede/Zegengroet die daarop volgt. Daarin spreekt de predikant namens de HERE. Het Votum spreekt de predikant dus uit namens de gemeente zelf.  Dan is het niet nodig en eigenlijk wat verwarrend als de gemeente dan nog  amen zou zeggen. Bij de Vrede/Zegengroet is het de HERE die spreekt. Het Amen dat de dominee of de ouderling daarna uitspreekt is het amen van de gemeente. Dat is het antwoord van de gemeente op de HERE die gesproken heeft.

In een schema is het bij het begin van de kerkdienst dus zo:

Votum                              De gemeente spreekt

Vrede/Zegengroet            De HERE spreekt

Amen                                De gemeente spreekt/antwoordt

Om dit zo duidelijk mogelijk uit te laten komen spreek ik alleen na Vrede/Zegengroet het Amen uit.   

 

 

WAT ZIJN GOEDE EN VERKEERDE VERLANGENS?

 

Naar aanleiding van de preek over Zondag 44 kreeg ik de vraag wat nu goede en verkeerde verlangens zijn. Het is duidelijk dat de HERE in het 10e gebod ons niet verbiedt om te verlangen. Verlangens horen bij ons mens zijn. We mogen vooruit kijken. Adam verlangde naar een hulp die bij hem paste.  Hij was dolblij toen de HERE zijn verlangen in het maken en geven van een vrouw gaf. Je mag uitzien naar mooie dingen.

Wanneer ik nu heel kort zou moeten zeggen wat goede en wat verkeerde verlangens zijn dan is het antwoord: Goede verlangens zijn de verlangens die in overeenstemming Zijn met Gods wil zoals de HERE die in de Bijbel ons gegeven heeft. Verkeerde verlangens zijn de verlangens die strijden met Gods wil.

Dat is natuurlijk heel algemeen. Toch is dat wel het startpunt voor ons denken en om te ontdekken wat bij jezelf goede en verkeerde verlangens zijn.  Je kunt hierbij ook heel goed gebruiken de samenvatting die de Here Jezus van de 10 geboden geeft:

“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.  Dit is het eerste en het grote gebod.  En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”

Het gaat er dus om dat onze verlangens geregeerd worden door de liefde van en tot de HERE. Dat betekent dat je ook je gevoelens zo wilt laten zijn dat ze willen wat Gods wil is. Dat je ook in je verlangens er juist voor de mensen om je heen wilt zijn in liefde voor je naaste. Gevoelens die je egoïstisch laten zijn, zijn dus verkeerde verlangens.

Betekenen deze dingen nu dat je met je gevoel en met je verlangens alleen maar aan de HERE mag denken en aan het helpen van anderen? Mag je genieten van bijvoorbeeld lekker eten? Mag je uitzien naar een dag wadlopen en genieten op Ameland? Mag je voor jezelf bidden en verlangen naar een goede man of vrouw/ mag je in je huwelijk en je verkeringstijd op een goede manier van elkaar genieten? Mag je van een zorgeloze tijd in je jeugd genieten?

Dat mag heel zeker. Zolang je niet voor jezelf en alleen voor je eigen genot gaat leven. ik noem even twee plaatsen in de Bijbel waar je dat heel duidelijk leest:

Prediker 11:8,9:  “Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheuge hij zich in die alle, maar hij bedenke, dat de dagen der duisternis vele zullen zijn: al wat komt, is ijdelheid.  Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.”

Het volgen van je hart betekent hier niet dat je je zondige hart moet volgen maar de mooie dingen waar je naar uitzien volgens Gods geboden kan gaan doen.

1 Timotheus 4:4,5: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:  want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.”

We mogen genieten en verlangen als we ons leven in dienst van de HERE stellen en er in liefde voor onze naaste willen zijn. Die verkeerde verlangens waarbij egoïsme en leven voor pracht en praal de boventoon voeren, worden heel duidelijk genoemd in 1 Joh 2: 15-17: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.   En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” HSV

Wanneer verlangens op wat de zondige wereld aanprijst en zo op bevrediging van onze eigen verlangens gericht zijn, zijn het verkeerde verlangens. Die we op het gebed kunnen en moeten bestrijden door te groeien in de liefde van en tot de HERE.

Als er nieuwe of aanvullende vragen zijn, hoor ik het graag.