VOOR DE OGEN VAN ZIJN DISCIPELEN

06-04-2013 11:03

 

VOOR DE OGEN VAN ZIJN DISCIPELEN!

 

Recencie van:  Ferdie Mulder  Opgestaan  Cambridge Opgestaan Publikasies 2011

                                             ISBN 9781431600687

 

Inleiding

Aan mij is gevraagd om een recensie over dit boek te schrijven. Ik doe het graag. Een van de redenen daarvoor is dat ik van 2002/2004 bij Ferdie Mulder en zijn vriend Riaan Rossouw nauw betrokken was. We hebben elkaar voor het eerst ergens in 2002 ontmoet. De reden daarvoor was dat ze als studenten in de problemen kwamen. Ze werden met kritiek op het Woord van God geconfronteerd in hun studie. Verschillende docenten stelden het zo voor dat je niet wetenschappelijk bezig kon zijn als je aan de betrouwbaarheid van de Bijbel vasthoudt. Het ging zelfs zover dat prof Jurie le Roux met de uitspraak kwam dat de Bijbel een product van menselijk gekonkel is.

De eerste ontmoeting met Ferdie en Riaan heeft er toe geleidt dat er veel bijeenkomsten tussen ons en ook andere studenten werden gehouden op Dunwoodielaan 1380. We hebben daar het meest gepraat over dingen die met het Oude Testament te maken hadden. Ik was toen o.a. docent Oude Testament aan de Theologische School van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

We hebben veel gesproken en dan steeds weer biddend de Bijbel opengemaakt. We hielden ons bezig met wat er in de tijd en de wereld van het Oude Testament gebeurd was. Het gevolg was dat er al meer studenten naar deze bijeenkomsten kwamen. In 2004 zijn er zelfs meerdere bijeenkomsten op de kampus van de universiteit gehouden waar ongeveer 25 theologiestudenten kwamen. Het was een geweldige tijd. Een tijd waarin de HERE op een prachtige manier in onze levens werkte. Hij liet zien dat juist de Schriftkritiek niet betrouwbaar is. Je kan dit ook wetenschappelijk aanwijzen. Ons contact werd veel minder omdat de Here  mij en mijn gezin riep om in Nederland als dienaar van het Woord te gaan dienen.  

Ik kon nu in Opgestaan lezen wat er later allemaal nog meer gebeurd is. Je komt dan onder de indruk van de kracht en de macht van de dwaling. Wat is er veel druk op deze jonge mensen geplaatst die voor de naam en eer van hun God en Verlosser wilden opkomen. Je raakt nog meer onder de indruk van het werk van de Here die jonge mannen laat opstaan en tot het einde de goede strijd laat strijden. Hoe moeilijk het dan ook is toch mag je weten wat we in 1 Kor 15:58 lezen: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here.”

De opgestane Christus blijft er voor zorgen dat Zijn kerk bestaat en leeft.

Na deze inleiding wil ik iedereen aanbevelen dit boek over de strijd voor Christus als de Levende te lezen. Het is een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Christus’ kerk in Zuid-Afrika. Het verhaal ga ik hier zelf niet vertellen. Neem en lees.

Wel wil ik nog 2 punten in deze bespreking noemen.

In het eerste punt wil ik ingaan op een argument dat prof Julian Muller  noemt. Waarvan hij beweert dat hij daarmee niet in strijd komt met de Belijdenisgeschriften zoals die in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika zijn aangenomen. Namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Je zou daarmee niet in strijd komen als je niet belijdt dat Jezus lichamelijk uit de dood is opgestaan.

Het tweede punt is de vraag of Ferdie soms niet te lief is voor zijn tegenstanders.

  

Sober en economisch

 

Prof Julian Muller heeft beweerd dat de Belijdenisgeschriften van de NG-kerk een sobere en economische uitleg van de opstanding van de Here Jezus geven. Daarbij hoef je dan niet aan een lichamelijke opstanding van de Here Jezus te denken. Klopt dat? Kun je dan nog volhouden dat je de Belijdenisgeschriften eerlijk leest?

Laten we samen eens kijken.

Ik neem mijn uitgangspunt nu samen met prof Julian Muller in vraag en antwoord 45 van de Heidelbergse Catechismus. We belijden daar: “Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus?

 Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons had verworven.

Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven.

Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid”

Ik maak nu 2 opmerkingen terwijl er nog veel meer over te zeggen zou zijn.

 

1. Het eerste is dat je de Belijdenisgeschriften niet op zichzelf mag lezen. De Belijdenisgeschriften zijn niets anders dan dat ze de Bijbel willen naspreken. Daarin ligt ook het gezag van de Belijdenisgeschriften. Het was Thomas die niet wilde geloven dat de Here Jezus met een lichaam dat je kon zien en voelen  opgestaan is. Met een verheerlijkt lichaam dat er heel echt is. De Here Jezus laat dan op de achtste dag na Zijn opstanding zien dat Thomas er naast zit, dat er bij hem sprake is van ongeloof. De andere leerlingen van de Here Jezus zijn er dan ook bij. De Here Jezus laat de wonden in Zijn lichaam zien. Hij laat zien dat Hij echt met Zijn lichaam uit de dood is opgestaan. Thomas heeft nu samen met de anderen gezien dat Jezus echt lichamelijk  opgestaan is. We lezen dan woorden die voor ons altijd van het grootste belang zijn: “En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Here en mijn God!  Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” Joh 20:28,29

De Here Jezus heeft er voor gezorgd dat veel mensen gezien hebben dat Hij met Zijn lichaam uit de dood is opgestaan. Je leest dat o.a. in 1 Kor 15:6: “Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.”

We moeten de Belijdenisgeschriften lezen vanuit het Woord van God als bron en norm. De Belijdenisgeschriften willen niets meer en minder zijn dan een betrouwbare samenvatting van de leer van de Schrift!

 

2. Het tweede dat ik nu duidelijk wil maken is dat je de Belijdenisgeschriften in het geheel ervan moet lezen. Wanneer je vraag en antwoord 45 in het verband van het geheel leest, zie je dat het onmogelijk is om te zeggen dat hier gezegd wordt dat je de lichamelijke opstanding van Christus niet hoeft te belijden. De zogenaamde sobere en economische uitleg van prof Muller is echt onmogelijk.

Kijk maar met me mee.

Na vraag en antwoord 45 krijgen we de volgende vraag en antwoord. Daar gaat het er over wat we op grond van de Bijbel over Jezus hemelvaart belijden.

“Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel?

Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.”

Zie je wat we hier belijden?! Dat de Here Jezus voor de ogen van Zijn leerlingen naar de hemel is gegaan. Wie nu nog wil beweren dat dat de belijdenisgeschriften niet leren dat Jezus zichtbaar, lichamelijk opgestaan is, is door ongeloof verblind. Eigenlijk hoef ik nu niet verder te schrijven. Toch doe ik het. Let ook eens op het verband tussen vraag en antwoord 45 en vraag en antwoord 57. Ook vraag en antwoord 57 hoort bij de Belijdenisgeschriften van de Gereformeerde kerken op de wereld.

Eerst nog een keer het laatste deel van antwoord 45: “Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid”.

Nu vraag en antwoord 57: “Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?

Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.”

We zullen met ons lichaam opstaan! De gelovigen met een verheerlijkt lichaam dat gelijkvormig zal zijn aan het lichaam waarmee de Here Jezus is opgestaan!  Kun je het als gelovige dan nog moeilijk vinden om te belijden dat Jezus opgestaan is? Ben je nog eerlijk als je dan zegt dat de Belijdenisgeschriften de lichamelijke opstanding van Christus niet heel duidelijk belijden?

Er kunnen nog veel andere dingen uit de Belijdenisgeschriften genoemd worden. Ik beperk me nu tot het nog wijzen op artikel 19 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dit arikel gaat over de twee naturen van Christus.  We belijden daar dat Christus God en mens is. Dan belijden we daar o.a. dit: “. De goddelijke natuur is altijd ongeschapen gebleven, zonder begin van dagen of einde van leven (Hebr. 7:3), en vervult hemel en aarde. Evenzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat wel een begin van dagen heeft, eindig is en alles behoudt wat bij een echt lichaam hoort. Wel heeft Hij haar door zijn opstanding onsterfelijkheid gegeven, maar Hij heeft de echtheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, omdat ons behoud en onze opstanding mee afhangen van de echtheid van zijn lichaam.”

Zie je hoe duidelijk onze Belijdenisgeschriften de lichamelijke opstanding van Christus belijden! Zelfs zo: “maar Hij heeft de echtheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, omdat ons behoud en onze opstanding mee afhangen van de echtheid van zijn lichaam.”!!!

Wanneer prof Julian Muller spreekt over sober en economisch belijden van Christus’ opstanding en dan zegt dat het dus niet nodig is om Jezus lichamelijke opstanding te belijden is het duidelijk dat zo’n mening geen stand kan houden.

Ik kan nog veel schrijven over en naar aanleiding van dit boek. Ik beveel aan om dit boek zelf te lezen. Om je eigen tijd te kennen en de kracht van Christus opstanding.

Voordat ik afsluit toch nog een puntje van kritiek.

 

Te lief

 

Ik prijs het in Ferdie dat hij naar zichzelf kijkt en eigen fouten ook erkend in het hele proces. Hij noemt ze en biedt excuus aan. Dat is goed en hoort bij het leven uit de opstanding. Het is ook altijd goed en nodig om van de integriteit van de ander uit te gaan. Het nieuwe leven door Christus leert ons om onszelf te verloochenen.

Toch zijn er momenten in het boek dat Ferdie te lief is. Dat is wanneer hij betoogt dat het geen probleem is wanneer de opstanding van Christus ontkent wordt bij een theologische opleiding die zich niet aan de Belijdenisgeschriften gebonden heeft. Het is niet zo dat we alleen gebonden zijn aan een belofte die we aan een kerk gedaan hebben. Een echte theologische opleiding die echt theologie onderwijst bindt zich aan het Woord van de God die leeft. Christus is Heer over de schepping en over heel ons leven. Ook als het om ons wetenschappelijke werk gaat, zijn we gebonden aan wat de Opgestane Christus ons in Zijn Woord leert.

Ik begrijp waarom Ferdie deze dingen schrijft. Hij wil niet sectarisch en fundamentalistisch overkomen. Toch mag je weten dat je voluit wetenschappelijk bezig kunt zijn als je het Woord van God, de Bijbel eerbiedig als bron en norm voor echte theologie gebruikt.

Nogmaals: neem en lees