Voorbereiding op het avondmaal

27-02-2017 14:56

 

VOORBEREIDING OP HET AVONDMAAL

 

De laatste tijd zijn er zowel jongere als oudere gemeenteleden die met mij spraken over de voorbereiding op het avondmaal. Het is duidelijk dat meerderen in onze gemeenten daarmee worstelen. Het zou goed zijn als hieraan meer uitgebreid aandacht gegeven zou worden. Ik denk er nog over na hoe we dit zouden kunnen doen. Ik wil nu op de meest indringende vraag die van verschillende kanten naar mij toe kwam antwoord geven.

De vraag is: Het aangaan aan het avondmaal voelt voor mij zo zwaar. Is het nodig dat ik altijd weer op zaterdag of zondagmorgen het zware besluit moet nemen om wel of niet naar het avondmaal te gaan? Wat is de functie van het je voorbereiden op het Avondmaal?

 

Puntgewis wil ik er nu kort het volgende over schrijven:

a.       Het vieren van het Avondmaal is een feest! Een geweldig feest. Het is de voorbode van het eeuwige feest dat we in de hemel en later op de nieuwe aarde mogen vieren. Het leven als een groot feest waar de HERE het middelpunt is van een dankbaar en feestelijk leven. Het avondmaal wijst ons op het bruiloftsmaal van het Lam. Het wijst ons op de tijd dat we de wijn weer nieuw mogen drinken in het Koninkrijk van de Vader.

Het avondmaal is als het goed is iets waar we naar uitzien! Samen bij Christus aan tafel zitten waar Christus voelbaar en zichtbaar de vergeving en het eeuwige leven laat zien. 

 

b.       Het komen tot het Avondmaal vraagt om liefde en eerbied. Het vraagt om je verbonden teweten met Christus als je Verlosser en je God. Dat betekent dat je jezelf beproeft. Dat als je merkt dat je in zonde leeft, je daarmee breekt. Dat je echt in de spiegel van God liefde en Woord kijkt om juist het verkeerde in je leven al meer weg te doen.

Belangrijk hierbij is de vraag wanneer je jezelf zo moet beproeven. Is dat iets voor een keer in de drie maanden als we het avondmaal vieren? Nee!  Het jezelf beproeven of je met de HERE leeft is iets voor elke dag!  Als het zo zou zijn dat we ons alleen toetsen in de week voor de viering van het avondmaal  zijn we heel arm. Dan zijn we verkeerd bezig. Laten we hierbij ook bedenken dat de kerk tot in de Reformatietijd elke week avondmaal gevierd heeft. Elke zondag. Calvijn heeft zich niet voor niets voor die wekelijkse viering ingezet. Het maar 4 keer per jaar vieren van het avondmaal is het gevolg van overheden die het wekelijkse avondmaal een probleem vonden.  Het zou van armoede getuigen als we een keer in de drie maanden bij het naderen van het avondmaal over ons geloof zouden gaan nadenken.  Het gaat erom dat we als gelovigen leven elke dag van ons leven. Dat we steeds weer biddend vragen dat de heilige Geest onze ogen en ons hart voor de HERE openmaakt en ons leert in liefde voor Christus als onze Here te leven. Dan komt de zelfbeproeving in een heel ander kader te staan. Dan is het niet iets zwaar en uitzonderlijks een keer in de twee of drie maanden.  Dan gaat het om ons dagelijkse leven met de HERE. Daar hoort dan ook het avondmaal als een heerlijk feest bij. De zelfbeproeving voor het avondmaal kan bij ons een soort klop op ons hart zijn om het voortaan elke dag te doen!  Om elke dag weer met een eerlijk hart naar de HERE te gaan in ons gebed. Om zo biddend te leven voor Christus. Waarbij we eerlijk onze zonden belijden en uit liefde voor God daartegen strijden.  Dan wordt voorbereiding voor het avondmaal niet iets speciaals maar deel van je dagelijkse leven met de HERE. Dat is christelijk leven. Leven door de Geest tot eer van de Vader.

 

c.       Wat is de  functie van de avondmaalsformulieren als het gaat om de voorbereiding op het avondmaal? Laten we eerst vaststellen dat het niet de bedoeling is om op het moment dat die formulieren gelezen worden met de zelfbeproeving te beginnen. De formulieren laten zien hoe we ons voorbereid hebben. Hoe dat bij ons leven als kind van God hoort. De formulieren willen ons opvoeden om zo’n leven vol van zelfbeproeving te leiden.

Met wel doel? Om juist met de HERE te leven. Juist om met Christus als de grootste schat van je leven te leven. Om het leven uit genade te gaan zien als het leven dat echt en goed is. Laat zelfbeproeving bij ons altijd weer leiden tot een leven dicht bij Christus. Ook als een stimulans om weg te doen uit ons leven wat de HERE verdriet doet. De Geest brengt het door Paulus zo onder woorden: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: ​Christus.  Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. “ 1 Kor 5:7,8  

Ik wens ieder van ons een leven toe waarin het leven met Christus steeds weer bovenaan staat. Een leven waarin we bouwen op Gods belofte en niet op eigen prestatie. Ook niet eigen geloofsprestaties. Een leven in gezonde zelfbeproeving en daarom een gezegende en feestelijke avondmaalsviering.