Voorbereidingsblad voor de preek over Mattheus 13:24-30;36-43 26 februari 2017

18-02-2017 14:40

 VOORBEREIDINGSBLAD Preek 26 FEBRUARI 2017 Mattheus 13:24-30; 36-43

 

 

 

LEESROOSTER

 

Maandag     20  Februari      Mattheus 7:13-23  Waarover gaat het bij de vruchten die hier worden genoemd?  Wat zijn de vruchten in je eigen leven?  

Dinsdag        21 Februari       Zefanja 1:1-9   Krijgen we bij de terugkeer van de Here Jezus een lege aarde?  Waarom niet? Wat heeft dit ons te zeggen?

Woensdag    22 Februari      Daniël 3:1-18  Een mooi verhaal. Wat is de kern? Wat is de boodschap voor ons vandaag?

Donderdag   23 Februari       Daniël 3:19-30   Wat maakt de Here hier aan Nebukadnessar en de hele wereld duidelijk? Wordt iedereen die om Christus vervolgt wordt gered? Waarom niet of waarom wel? 

Vrijdag          24  Februari      Daniël 12:1-7  Wat betekent vers 3 en vergelijk dat met Matt 13:43.      

Zaterdag       25 Februari      Maleachi 4: 1-6  Wie is die profeet Elia? Wat was zijn boodschap?

Zondag          26 Februari      Openbaring 22:12-21   Zie jij uit naar de wederkomst? Waarom wel of niet? Wat doe je met dat antwoord?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Kerk Ulrum

De Afscheiding (XI)

Gemeentevergadering

             

De  kerkenraad  roept de volgende dag de gemeente bij elkaar. Deze dinsdagavond gaan Cees en Jan ook mee.  De vergadering  wordt  gehouden in de woning van de weduwe Koster.  Het is indrukwekkend  wat  Jan en Cees daar meemaken.  Ieder is er  diep  van  doordrongen  dat  ze  voor  een heel ingrijpende beslissing staan.  Dat  wordt heel duidelijk gevoeld wanneer ds.  de Cock iedereen  verzoekt  te  knielen.  Knielend bidden ze de HERE om Zijn leiding. Daarna hoort ieder de Acte van Afscheiding en Wederkeer.   Deze Acte is opgesteld door de kerkenraad.  Ook

Cees  en Jan luisteren gespannen.  Ze horen dan o.a.:  "Uit dit  alles tezamen genomen is het nu meer dan duidelijk geworden,   dat de Nederlandsche Hervormde Kerk niet de ware, maar  de  valse  Kerk is,  volgens Gods Woord en art 29 van onze belijdenis;  daarom verklaren de ondergetekenden:  dat zij  overeenkomstig  het  ambt van alle gelovigen,  art 28, zich  afscheiden van degenen die niet van de Kerk zijn,  en dus   geen  gemeenschap  meer  willen  hebben  met  de  Nederlandsche  Hervormde Kerk,  totdat deze terugkeert tot de  waarachtige  dienst  des  Heeren;   en  verklaren tevens gemeenschap  te willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde  ledematen,   en  zich  willen  vereenigen met elke op ,Gods onfeilbaar Woord gegronde vergadering,  aan wat plaatse God die ook vereenigd heeft,  betuigende met dezen, dat wij ons  in  alles  houden  aan Gods heilig Woord en aan onze aloude Formulieren  van Eenigheid,  in alles op dat Woord gegrond, namelijk  de Belijdenis van het Geloof,  de Heidelbergschen  Catechismus en de Canones van de Synode van Dordrecht,  gehouden   in   den   jare   1618  en  1619;   onze  openbare  godsdienstoefeningen  te  richten naar de aloude kerkelijke Liturgie; en ten opzichte van de kerkdienst en bestuur, ons voor  het  tegenwoordige  te  houden aan de Kerkenordening, ingesteld door de voornoemde Dordtse Synode.

Eindelijk verklaren wij bij dezen, dat wij onzen onrechtmatig geschorste Predikant als onzen wettig geroepen en geordende Herder en Leeraar blijven erkennen."  

Cees en Jan begrijpen niet alles. Maar wel is hen duidelijk  dat  de kerkenraad niets anders wil dan de Here Christus gehoorzamen.  Door alleen naar de Bijbel te luisteren en geen  dwaalleer toe te laten.  Door Gods Geest gewerkt ondertekenen die avond velen deze Acte.  De eerste Afgescheiden Kerk is  er.  Ware Kerk van Jezus Christus in ons land.  Bevrijd uit  het slavenhuis van de afgevallen Hervormde Kerk.  Maar de  strijd  is  nog niet achter de rug.  Volgende keer weer verder.