Wederkomst als stimulans voor een christelijk leven

09-02-2017 08:53

 

DE WEDERKOMST ALS STIMULANS VOOR EEN CHRISTELIJK LEVEN 

 

De terugkeer van de Here Jezus is een indrukwekkende gebeurtenis. Het is ook een gebeurtenis die veel meer is dan iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Het weten dat de Here Jezus op de wolken terugkeert heeft ook betekenis voor ons leven op de aarde voor de wederkomst. Het heeft ook betekenis voor ons leven in geloof. Een paar elementen daarvan noem ik hieronder.

 

1.       Wie in geloof aan Christus verbonden is, kent Christus als zijn of haar Redder. De Redder die je van zonden en dood verlost heeft. Christus heeft Zijn leven gegeven om de gelovigen uit de slechte wereld te trekken. De wereld die het kwaad doet en zoekt. Christus heeft Gods volk uit de wereld gekozen om ze van die wereld geen deel meer te laten zijn. Het gevolg is dat kerk en wereld tegenover elkaar staan. De wereld haat de gelovigen omdat ze niet werelds willen leven. De kerk trekt als het goed is altijd weer met de verkondiging van het goede nieuws de wereld in. Zie voor deze dingen o.a. Joh 15:19 en Gal 1:4

Toch is het niet zo dat gelovigen geen last meer van de zonde hebben. Je voelt de trekkracht daarvan in je eigen leven. Ook in je eigen binnenste. Altijd weer blijft in je leven op deze aarde het gebed om vergeving heel erg nodig. Geloven betekent ook dat we met Christus zijn opgewekt uit de dood. Dat we niet in een leven blijven hangen waar de doodsgeur van het verkeerde de dienst uit maakt. Daarom kijken we als het goed is omhoog en vooruit. Zoeken we de normen om te leven bij Christus in de hemel die vanuit de hemel zal terugkomen op de wereld. Heel indringend lezen we dit in Kol 3:1-5 “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Christelijk leven betekent dat je leeft vanuit Gods genade. Dat je om die reden  wilt leven volgens de normen die in de hemel en op de nieuwe aarde uitgeleefd worden.

2.       Leven met Christus betekent dat we andere prioriteiten in ons leven hebben dan de wereld. Het schema van deze wereld is als het goed is  niet meer de onze. Het gaat er niet om dat we alles willen meemaken omdat we anders bang zijn iets te missen. Waar de wereld plezier en bevrediging vindt in wat de HERE als zonde aangewezen heeft daar willen we zelfs niet bij zijn.

We lezen dit heel kernachtig in Rom 12:2: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Het gaat er om dat we in ons leven op de eerste plaats zetten dat we Christus die in de hemel is als onze Here willen dienen. Leven voor Hem die op de wolken zal terugkomen. Als we dat zien dan horen we de Here Jezus ook heel persoonlijk tegen ons zeggen: “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.  Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Matt 6:31-33

 

3.       Het wachten op de wederkomst van de Here Jezus betekent als het goed is dat we Hem willen ontmoeten als mensen die echt in liefde voor Hem leven. Als mensen die hun leven willen schoonmaken om als kind van God voor Hem te verschijnen als Hij komt.

De Heilige Geest wijst daarop o.a. in 2 Petrus 3: “Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede ” vs 11-14

We lezen hier een oproep zoals Johannes de Doper die deed om Christus, die op aarde was gekomen, te kunnen ontmoeten.

 

4.       De wederkomst van Christus is een constante stimulans om voor Hem te leven. Elke dag kan de dag zijn dat de Here Jezus terugkomt op de wolken. Hij komt als een dief in de nacht. De dag van Zijn terugkeer is niet te berekenen. Zie o.a.:  Matt 24:44; 1 Tes 5:1-10.   We moeten elke dag in geloof, in liefde voor de Here klaar staan zoals de vijf wijze meisjes in Mattheus 25.

5.       Wanneer Christus terugkeert ontvangen we dat ongelooflijke goede en eeuwige leven met lichaam en ziel als loon op een leven met de Here. Versta me nu niet verkeerd. Niet een loon dat we verdiend hebben maar loon uit genade. Wie met Christus geleefd heeft op aarde krijgt een geweldige toekomst. Ik noem hieronder enkele gedeelten uit Gods Woord waarin in dit verband over loon gesproken wordt.

Mattheus 5:12: “Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.”

2 Korinthe 5:10:  “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Efeze 6:7,8:  “en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.”

Openbaring 14:13: “En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

 

6.       Het loon waar het hier over gaat, is niet dat wij iets verdienen. Het is dat als je vol verwachting op de wederkomst door de kracht van de Geest christelijk leeft. Je mag weten dat je niet voor niets zo geleefd hebt. De HERE doet wat Hij gezegd en beloofd heeft. Mensen kunnen zeggen dat je gek bent om zo te leven.

De wereld kan je proberen onrustig te maken omdat je zoveel mist omdat je leeft voor de HERE en daarom voor je naaste. Ze kunnen zeggen dat je je teveel ontzegd en jezelf teveel verloochend. Dat kun je naast je neer leggen. De Heilige Geest laat ons weten dat leven in liefde voor Christus en onze naaste nooit voor niets is. Dan deel je in Gods eeuwige liefde en genade en mag je weten dat ook voor jou geldt wat we lezen in 1 Kor 15:58: “ Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”  Bij de wederkomst wordt Gods genadeloon je dan volledig gegeven. Dan heb je echt alles wat je hartje begeert. Dan vind je in de HERE voor altijd rust en blijdschap.”