Welvaartsevangelie als opstapje?

23-02-2015 13:41

WELVAARTSEVANGELIE ALS OPSTAPJE?

 

We krijgen al meer met vormen van een welvaartsevangelie te maken. Het is nu de het jaar waarin een bekende prediker van het welvaartsevangelie Joseph Prince op tournee door ons land gaat. Ook mensen als Joel Onsteen en  Joyce Meyers zijn onder ons niet onbekend meer. Ze kunnen ook in ons land regelmatig op de televisie gezien en gehoord worden. Hun boeken liggen in christelijke boekhandels en worden gelezen. Ze hebben invloed. Het wordt gebruikt als goed Bijbelstudiemateriaal. Ze worden gezien als mensen die nu eens echt de genade verkondigen. Die nu eens echt het goede hart van God laten zien. Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen. Als je echt gelooft dan zal het goed gaan in je leven. Dan ben je de zonde voorbij, dan heb je de vergeving gekregen en hoef je er niet meer om te vragen. Dan is berouw en verdriet over eigen zonden iets van het verleden. Dan wacht je een leven vol succes. Dat zou de HERE ons beloofd hebben. Zelfs als je er later achter komt dat dit toch wat te kort door de bocht was, zou het een opstapje naar een meer volwassen geloof kunnen zijn. Zie bijvoorbeeld het artikel van Roals Schaap in het nederlands Dagblad van 5 februari 2015 pagina 10.  Dit soort gedachten hebben invloed op onze gemeenten. Dat niet alleen. Er zijn ook gemeenteleden die meemaken dat vrienden of familieleden helemaal in de greep van deze predikers komen. In eigen gemeente heb ik 2 ouderparen die dit met hun kinderen hebben zien gebeuren.

Is het zo  een welvaartsevangelie echt dat wat  Vader in de hemel ons  met Zijn eigen stem in Zijn Woord belooft= We gaan een paar dingen na:

 

Welvaart

Succes

Gezondheid

Vrijheid

Vergeving

 

Welvaart

 

Is het zo dat een echte gelovige een welvarend mens is? Is het zo dat iedereen die met zijn hart zijn leven bij Christus zoekt op het gebed welvarend wordt? Als dat zo zou zijn,  zouden de armen geen echte gelovigen zijn of heel gebrekkige gelovigen die te weinig van de HERE verwachten. Laten we eens kijken of de Heilige Geest in Gods eigen Woord zo spreekt. Is welvaart een van de kenmerken van een ware gelovige?

We gaan eerst eens kijken naar een gelijkenis die de Here Jezus in Lukas 16 vertelt. We horen de Here Jesus daar spreken over een rijke man en de arme Lazarus. De arme Lazarus is na zijn dood bij de Here omdat hij in zijn leven op Hem vertrouwd heeft. De rijke man heeft voor zichzelf geleefd en is na zijn dood in de hel. Je ziet dat welvarend zijn niet een van de noodzakelijke kenmerken van een gelovige op aarde is. Hetzelfde zien we als een rijke jongeman bij de Here Jezus komt. De Here Jezus ziet hoe deze jongen met al zijn goede bedoelingen  aan zijn rijkdom hangt. De Here Jezus geeft hem daarom de opdracht om zijn rijkdom op te geven. Dat zou niet kunnen als rijkdom en welvaart kenmerken van echt geloof zouden zijn. Ik moet hier ook denken aan wat de Geest ons door Agur leert: "Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.  Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten. " Spreuken 30:8,9

Als laatste noem ik bij dit onderdeel 1 Timotheus 6. We lezen daar heel duidelijk dat rijkdom, dat welvaart niet iets is wat noodzakelijk bij het kind van God zijn hoort. Het eerste wat in dit opzicht in 1 Tim 6 opvalt, is dat er over dwaalleraars gesproken wordt die er vanuit gaan dat een gelovig leven een bron van financiële winst is. Geloof zou zorgen voor financiële welvaart. Dan zegt Paulus dat je bij zulke dwaalleraars weg moet blijven. Zie vs 5. Daarna lezen we in vers 7-10 het volgende: "Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.  Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.  Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. "

De Geest is in de Bijbel heel duidelijk dat de HERE aan ons niet beloofd heeft dat als we om welvaart en rijkdom bidden het op deze aarde ook krijgen. Wie zegt dat het wel zo is, is een misleider.

 

Succes

 

Heeft de Here ons op deze aarde een succesvol leven beloofd? Misschien niet zo welvarend maar wel succesvol? Een leven waarin we door veel mensen gewaardeerd worden.

Het is prachtig als het zo is. Dat is dan iets om voor te danken als Gods onverdiende zegen over je leven. Toch is het niet zo dat de HERE ons een leven als christen beloofd heeft dat steeds weer door succes gekenmerkt wordt. We kunnen en mogen niet tegen mensen zeggen: Geloof  in Jezus en je krijgt een succesvol leven op aarde.

Het leven op deze wereld zal voor een christen meestal meer het kenmerk van het kruis dragen dan succes. Let op wat de Here Jezus daar zelf over zegt:

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.  En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.  Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” Matt 10:37-39

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.  Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.  Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?”Matt 16:24-26

Ik voeg hier nog aan toe wat de Here Jezus over de verhouding tussen Hem en de ware gelovigen zegt:

“De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!  Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, ener is niets verborgen wat niet bekend zal worden.  Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken.  En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.” Matt 10:24-28

Het is  niet zo dat de Geest ons belooft dat als je echt op Christus vertrouwt jouw maatschappelijke positie dan  dus verandert en verbetert. Het is in de geschiedenis vaak zo dat de christelijke gemeente vooral  bestaat uit mensen van de lagere sociale klasse. Mensen die niet echt meetellen. Ik denk nu ook aan wat we in de eerste Korinthebrief lezen: “Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.  Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.  En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,  opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 1 Kor 1:26-29

Er zou nog veel meer te noemen zijn. Alleen hieruit is al duidelijk dat we van God geen belofte hebben dat christen-zijn zou betekenen dat je dan dus een succesvol leven hebt6 in de ogen van mensen.

 

Gezondheid

 

Betekent geloven in Christus dat ik op het gebed altijd zal genezen? Is in Christus geloven de garantie dat mijn handicap op aarde uit mijn leven zal verdwijnen als ik daarom bid?

Laat ik voorop stellen dat de HERE op het gebed wonderen kan doen. Ook in onze tijd. Dat is niet de vraag waar het mij nu om gaat. De zaak is of de Here ons belooft om  je nu te genezen als je er om bidt. Moet je zeggen dat als iemand ziek bent en blijft hij dan te weinig geloof heeft of te weinig van God verwacht?

Hebben predikers gelijk die zeggen dat als jij genoeg geloof hebt je als christen tot je dood niet ziek hoeft te zijn?

Dat klinkt heel mooi. Zeker in onze tijd waarin gezondheid al meer  een soort afgod lijkt te worden. Bij de goede wensen op de eerste dag van het jaar is de zegen van de Here door velen vervangen door gezondheid die toegewenst wordt.

Is het zo dat de Here  Zijn kinderen levenslange gezondheid op deze aarde belooft?

Als we alleen al letten op wat er met Paulus en zijn medewerkers gebeurd, zien we al dat dit niet zo is. Ik noem drie voorbeelden:

a. Paulus spreekt over een doorn in zijn vlees. Er is iets wat hem lichamelijk last bezorgd. Iets dat hem ook belemmerd in zijn werk. Hij bidt de Here nadrukkelijk om het uit zijn leven weg te nemen. De Here maakt duidelijk dat Hij dat niet gaat doen. Die doorn in Paulus vlees blijft daar. Paulus heeft dat nodig om te blijven zien dat alleen Gods genade genoeg is. Zie 2 Kor 12:7-10.

b. Paulus moet zijn medewerker Trofimus ergens achterlaten omdat hij ziek is. We lezen dan geen verwijt bij Paulus dat Trofimus te weinig geloof heeft. We lezen ook niet dat Trofimus moet bidden en dan weer gezond zal zijn.  Zie 2 Tim 4:20

c. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij een beetje wijn moet drinken tegen zijn maagpijn. We moeten hier denken een beetje wijn bij het water dat hij drinkt om het water zo te zuiveren. Paulus zegt niet dat Timotheus maar moet bidden om gezondheid en dat hij dan geen last van zijn maag meer zal hebben. Zie 1 Tim 5:23

d. Ik geef nog een ander argument waarom de redenering niet klopt dat een echte christen op het gebed altijd gezond zal zijn of worden. We lezen over de nieuwe hemel en aarde in Openbaring 21 en 22. Een van de geweldige dingen daar is dat er geen ziekte is. Dat de bladeren van het geboomte van het leven er zijn tot genezing van de volken. Geen ziekte voor Gods volk is een belofte die werkelijkheid wordt op de nieuwe hemel en aarde. Dat is geen belofte voor ons op deze oude aarde.

 

Vrijheid

 

Bij succes en welvaart hoort ook vrijheid. Een succesevangelie loopt ook dood op de vervolging die christenen in deze wereld treft. De vervolging zorgt er vaak voor dat de gelovigen een arm en achtergesteld leven leiden. Zonder openlijk voor Christus als je Koning en je God uit te komen zouden ze een veiliger en succesvol leven hebben.

Is vervolging iets dat bij het leven van Gods kinderen hoort of  is het niet nodig? Wie rustig zijn Bijbel leest ziet dat vervolging in het leven van Christus kerk niet vreemd is totdat de Here Jezus terugkomt. Ik geef enkele van de overvloedige voorbeelden die er zijn:

1 Tim 3:10-12: “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,  in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.  En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

1 Petrus 4:12-14,19: “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.  Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.  Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.   ……… Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.”

De Here Jezus zelf typeert de tijd tussen Zijn hemelvaart in Marcus 13 zelfs als een tijd van verdrukking voor Zijn trouwe kerk.  Dat is iets heel anders dan een welvaarts en succesevangelie.

  

Vergeving

 

De predikers van een soort welvaartsevangelie verkondigen dat allerlei gevolgen van de zonde al bijna volledig uit het leven van een echte gelovige verdwijnen. Dat heeft ook gevolgen voor het denken over zonden in het leven van de gelovigen. De vergeving zou achter ons liggen. Christus heeft op Golgotha voor wie gelooft de vergeving verdiend. Je hoeft je daarom als gelovige niet meer druk over de zonde te maken. Je leeft in de vrijheid. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen zonden meer doet maar ze zijn al vergeven dus is met berouw vergeving vragen en je dan schuldig weten tegenover God niet nodig. Je staat in de vrijheid omdat alles al vergeven is.

Dat klinkt allemaal mooi en het spreekt velen in onze tijd aan maar het is niet wat de Here Jezus ons leert. Het is niet wat de Geest ons door de apostelen leert. Ik noem weer een paar voorbeelden hiervan:

a. De Here Jezus leert ons het volmaakte gebed tot het moment dat Hij terugkomt. Hij leert ons het Onze Vader als een dagelijks gebed. De Zoon van God leert ons nameljk bidden: "Geef ons vandaag ons dagelijks brood". Hij leert ons in dit gebed voor elke dag ook te  bidden: "Vergeef  ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren." Als er iemand is die weet wat we echt nodig hebben dan is het Christus. Zijn volgelingen, Gods kinderen hebben zolang ze op deze wereld leven dagelijks vergeving nodig! Die ontvangen ze uit de bron van vergeving die Christus op  Golgotha verdiend heeft.

b. Het beslissende is nu gezegd. Als je vanuit dit gebedsonderwijs van de Here Jezus de rest van het Nieuwe Testament leest zie je dat ook steeds weer. Ik noem twee voorbeelden:

a. 1 Joh 1:7-10: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.  Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

b. Er is nog altijd strijd tegen de zonden in eigen leven nodig. Dat laat zien dat er nog zonden in ons leven zijn waarvoor vergeving nodig hebben. Die Christus ons elke dag wil geven. Een voorbeeld waarin we tot die strijd tegen de zonden in ons eigen leven opgeroepen worden is Kol 3: “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.  Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.  In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,  en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.” Vs 5-10

 

Conclusie

 

De HERE belooft geen welvaart - succes. Hij belooft vergeving en  nieuw leven.

De HERE belooft geen succes maar zegen. Mensen die een soort welvaartsevangelie verkondigen  zijn dwaalleraars. Zeker geen mensen die je aan anderen kunt aanbevelen als opstapje naar een meer volwassen geloof. Het is ook niet zo dat deze mensen Gods goedheid en genade ons zo mooi laten zien. Het is niet de echte genade van God die je door deze predikers leert zien. Meerdere raken teleurgesteld omdat ze merken dat ze niet welvarend en succesvol worden. Ze raken in de knoop omdat ze niet van een ernstige ziekte genezen terwijl ze zo hun best doen om gelovig te leven. Ze keren zich voor altijd teleurgesteld van Christus af.

Van deze predikers geldt wat we in Marcus 13 lezen: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.  Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!” vs 22.23