Zijn wij na de zondeval nog beeld van God?

08-12-2015 08:52

 

ZIJN WIJ NA DE ZONDEVAL NOG BEELD VAN GOD?

 

 In de preek over zondag 3 hebben we ook het punt aangeraakt dat de HERE ons als Zijn beeld gemaakt heeft. Dat betekent ook dat wij Zijn vertegenwoordigers op aarde zijn. Dat we geroepen zijn om in Zijn naam over de aarde te regeren en de aarde in Zijn dienst hebben te beheren.

De vraag die hierop kwam was of wij na de zondeval nog wel beeld van God zijn. Ik wil daar graag een concreet antwoord geven dat ook laat zien wat het voor ons leven vandaag betekent. Een paar elementen die daarbij van belang zijn, noem ik hieronder.

 

a.   Wij als mensen zijn door de HERE geschapen om Zijn beeld te zijn. Daarbij hoort de opdracht om over alles op deze wereld te regeren. Gene1:26-28. Het gaat er daarbij ook om dat we de aarde als Gods schepping tot bloei brengen. Dat we de mogelijkheden die de HERE erin gelegd heeft gaan ontdekken en gebruiken. Op zo’n manier dat de aarde nog meer van Gods grootheid laat zien. Dus niet als mensen die ten koste van de rest van de wereld of van de dieren en de natuur dat doen. De mens heeft van de HERE het verstand en de mogelijkheden gekregen om dat te doen. Om zo te regeren over de wereld dat er veel ontwikkeling is zonder dat het flora en fauna aantast.  Een prachtige opdracht die ook echt voor de zondeval met veel plezier uitgevoerd kon worden.

 

b. Na de zondeval  komt er een grote verandering in ons als mensen. Wij willen uit onszelf geen beeld van God op aarde meer zijn. Toch zie je dat de mens met grote mogelijkheden gemaakt is. Wij ontwikkelen ons ook als zondige mensen tot de schepselen die ondanks veel dood en strijd  dieren en natuur onze wil opleggen.  Daarin zie je de geweldige mogelijkheden die we van de HERE gekregen hebben. De ellende is dat we ze zo vaak op een verkeerde manier gebruiken. Egoïstisch, in dienst van de  duivel. Vaak zijn we bezig om daarmee een toren van Babel te bouwen in plaats van te bouwen in Gods Koninkrijk.

c.  Ondanks de zondeval blijft er de roeping van God om als mens beeld van God te zijn op aarde. Je ziet dat bijvoorbeeld in Jacobus 3: “Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.  Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.” Vs 8-10 

Je ziet hier dat de HERE ons ook na de zondeval nog altijd blijft aanspreken als mensen die naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis gemaakt zijn. Bij ons hoort juist dat we onze mond gebruiken tot lof op God en om juist voor onze medemens het goede te zoeken. We hebben nog altijd de taak om als schepselen met de meeste mogelijkheden die God ons gegeven heeft onderkoning in Zijn dienst te zijn. Die verantwoordelijkheid is na de zondeval niet verdwenen.

d. Na de zondeval kunnen we door eigen schuld niet meer wat we zouden moeten doen. Toch kunnen we niet met onze armen over elkaar gaan staan en zeggen:  Ik kan het niet als zondig mens en daarom  ga ik mij er niet meer voor inzetten om als beeld van God te leven.

De HERE wil in ons werken om ons, al blijft het tot onze dood of tot Christus terugkeer in ons leven gebrekkig, weer te leren om als beeld van Hem te leven.  Daarbij is het heel belangrijk dat we onze ogen en ons hart op Jezus Christus richten. Hij is als zondeloos mens voor ons het voorbeeld hoe je als beeld van God op aarde hebt te leven. Dat de Here Jezus als mens het  beeld van God is, lezen we duidelijk in Colossenzen 1: “Christus Jezus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping”.  Vs 15.  De HERE roept ons om juist op deze aarde het beeld van Jezus Christus, de Zoon van God te vertonen. Je leest dat o.a. in Rom 8: “Want hen die  Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” Vs 29

De HERE wil ons juist vanwege het offer van Christus Zijn Geest geven om ons al meer te veranderen zodat we op aarde Gods beeld gaan vertonen.  Daarin hebben we dan ook juist een duidelijk geloofsverantwoordelijkheid. We worden opgeroepen om  dat in ons leven en door ons leven ook vorm te geven.  Ik wijs tenslotte nog op twee van de velen teksten waar dat in Gods eigen Woord naar voren komt:

1. “Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.”  Fil 2:14-16  We worden opgeroepen om als beeld van God te stralen op deze wereld.

2.  “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Matt 5:14-16

 

JRV