Zondag 10 De blijde belijdenis dat alles in Gods hand is

02-12-2015 07:24

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com


 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum

Vrede/Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet 

Psalm 133 (Schakel)                                    Psalm 133

Lezing van de wet                                       Lezing van de wet

Psalm 99:1,2                                               Psalm 99:1,2

Schriftlezing: Deuteronomium 8                 Schriftlezing: Deuteronomium 8  

                       Markus 4: 1-20                                         Markus 4:1-20

Doop                                                          Gebed 

Gez 141:1                                                   Gez 35:1,2

Collecte                                                      Tekst: Zondag 10

Gez 146 (Speelwerk)                                   Preek

Tekst: Zondag 10                                       Psalm 121

Preek                                                          Dankgebed

Psalm 121                                                   Gez 35:3

Dankgebed                                                 Zegen

Gez 141:2,3

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We gaan ons vanmorgen bezig houden met iets heel moois. Dat zeg ik nu heel expres. Ook tegen jullie jongens en meisjes, ook tegen jullie jongelui. Waarom zeg ik dat omdat  wij soms zo moeilijk over God doen. Vooral er heel moeilijk over doen dat God over alles regeert. Als we daarover praten zegt iemand heel gauw:

Maar hoe kan het dan dat er zoveel ellende in de wereld is? Hoe kan het dan dat zoveel mensen verdriet hebben? Hoe kan het dan dat er zoveel rampen in de wereld gebeuren? Als jij dat steeds weer vraagt als het erom gaat dat God regeert maak je het jezelf heel moeilijk. Toch is het eigenlijk heel makkelijk.

Alle moeilijke dingen, alles wat verdriet geeft, al die rampen die over de wereld komen is onze schuld. Dat komt omdat wij als mensen in het paradijs gezegd hebben dat we onze eigen gang willen gaan. Dat wij willen regeren en God niet als Koning willen. Wij als mensen samen hebben er voor gezorgd dat al die moeilijke en verdrietige dingen in ons leven gekomen zijn. Als de Here God verder niets gedaan zou hebben, zou het nog veel erger zijn dan het nu op de wereld is. Dan zou jou leven echt een grote ellende zijn.

Dan zou het ook nooit beter en mooier in je leven worden. Dan had je helemaal geen hoop op een prachtig leven in de toekomst.

Weet je wat nu het heel mooie is? Dat de HERE niet gezegd heeft: jullie zoeken het op aarde allemaal zelf maar uit. Al hebben wij er nog  zo’n bende van gemaakt, toch wil de HERE nog voor ons zorgen.  Toch zegt Hij dat Hij het in Zijn hand zal houden en dat als we ons aan Hem toevertrouwen er voor ons hoop en leven is. Laten we er vanochtend op letten hoe mooi en goed deze belijdenis, dit kennen van God is. Om juist met dat weten in deze wereld te staan en in het grootste verdriet getroost te worden door de Vader in de hemel die regeert. Ik verkondig jullie vanochtend het evangelie onder het volgende thema:

 

 DE BLIJDE BELIJDENIS DAT ALLES IN GODS HAND IS

 

1.            Als het moeilijk in je leven is

2.            Als er mooie dingen in je leven gebeuren

3.            Voor de de toekomst

 

1.            Als het moeilijk in je leven is

 

Heb je  wel eens gehoord van het Ietsisme? Dat is een nieuw woord dat je de laatste tijd geregeld in de krant kunt lezen. Het is ook een woord dat ds Hendrikse gebruikt. De dominee die een boek geschreven heeft waarin hij schrijft dat hij niet gelooft dat God bestaat. Hij gelooft niet in een persoonlijke god. Toch moet er wel iets zijn. Iets van een hogere macht of iets dergelijks. Veel mensen zeggen tegenwoordig dat er wel iets moet zijn. De hele schepping kan toch niet zomaar, door puurt toeval ontstaan zijn. Dus er moet iets boven ons zijn. Dat is dan het Ietsisme. Maar meer kan je er dan ook niet van zeggen. Je moet  niet denken aan een God die persoonlijk alles gemaakt heeft en vandaag en morgen en altijd door de geschiedenis in Zijn  hand heeft en houdt.

Het mooie is nu dat jij en ik een bril gekregen hebben. De bril van de Bijbel. Je kunt die bril op je nachtkastje of op de boekenplank leggen en laten liggen. Als je dat doet zeg je: er moet wel iets zijn. Maar verder kom je nooit. Als jij de bril van de plank pakt. Als je de heilige Geest steeds weer vraagt dat Hij zo jou wil bewerken dat je steeds die bril wilt opzetten dan ga je zien dat de HERE en niemand anders de Schepper is. Dan ga je ook zien dat Hij vandaag als de Almachtige God regeert. Dan laat de bril je bijvoorbeeld zien wat we lezen in Psalm 99: “De HEER is koning – volken beef! Hij troont op de cherubs – aarde sidder! Groot is de HEER op de Sion, verheven is Hij boven alle volken.” De HERE regeert.

Je ziet dat ook op een heel mooie manier in Psalm 33. In Psalm 33 zie je eerst  dat de HERE alles gemaakt heeft. Dat Hij dat deed door te spreken. Als Hij zei dat  er iets moest komen dan was het er ook meteen. Je leest dat in de verzen 8,9. Meteen daarop lees je dan dat die geweldige Schepper zich ook vandaag bezighoudt met Zijn schepping. Dat Hij nog altijd regeert. Luister maar: “De HEER doet de plannen van volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.” vs 10,11

Als je deze dingen goed tot je laat doordringen, ligt daarin het geweldige dat je in je leven houvast geeft. Dat God regeert geeft dan juist in moeilijke tijden  het vaste punt waaraan je je kunt vasthouden. Het kan er in jouw leven of in het leven van de kerk op lijken dat je je nergens meer aan vast kunt houden. Een onafzienbare zee. Je kunt wel zwemmen maar je weet dat je het niet zult volhouden als je niet ergens aan kunt vasthouden. De HERE en Zijn regering is die reddingsboei die dan voor je klaarligt.

Dat geldt voor ons als kerk, als gemeente in zijn geheel en dat geldt ook voor jou en mij persoonlijk. Als de HERE ons vertelt dat Hij regeert. Als Hij ons vertelt dat Hij “zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.” Als Hij dat met een warm Vaderhart tegen ons zegt is dat een geweldig houvast in ons leven op deze wereld.

In een wereld waar we die volle verlossing van alle gevolgen van de zonden nog niet hebben gekregen. Wel de belofte dat we dat zullen krijgen om het offer van Christus in onze plaats. Nu weten de HERE dat we met al die moeiten, al dat verdriet, met depressie in ons leven en zoveel meer kunnen worstelen. Dat het er in ons leven dan op kan lijken dat er geen uitzicht is. Dat we dreigen kopje onder te gaan. Dat we persoonlijk of als kerk dan beginnen te twijfelen aan Christus, aan de HERE als die machtige Vader en God in de hemel. Het is niet zo dat je helemaal vanzelf blijft geloven en met Christus blijft leven. We zien dat om ons heen en soms angstig dichtbij. Dat mensen al losser van Christus raken. Dat mensen ook gaan zeggen: Ik kan niet meer in Christus geloven want als ik zie wat voor ellende er allemaal op de wereld is. De Here Jezus zelf laat dat ook al aan Zijn leerlingen zien die later het evangelie over de wereld moeten gaan verkondigen. Hij laat ze zien dat ook een heel deel van de mensen die eerst gaan geloven later weer afvallen. Ik denk nu aan de gelijkenis van de Zaaier. Daarin zegt de Here Jezus dan o.a: “Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het Woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het Woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het Woord, zodat het zonder vrucht blijft.” Mark 4:16-19.  Voorbeelden in de Bijbel zijn o.a. Paulus medewerker Demas en de vrouw van Job die hem oproept om God nu toch echt maar vaarwel te zeggen.  

De HERE kent ons. Juist daarom heeft Hij bijvoorbeeld het Bijbelboek Openbaring aan ons gegeven. Als je thuis eens in alle rust dit Bijbelboek doorleest, zie je niet alleen dat er veel in is dat niet zo makkelijk te begrijpen is. Toch zul je zien dat daarin een bepaalde hoofdlijn zit die heel duidelijk naar voren komt. Het is de Here Jezus die naar de hemel gegaan is. De tijd is gekomen dat  er op veel plaatsen kerken van de Here Jezus ontstaan. De tijd is ook gekomen dat de mensen die in de Here Jezus zijn gaan geloven het moeilijk gaan krijgen. Ze merken dat mensen om hen heen niet echt van die christenen houden. Er komt vervolging. Al zijn ze nu gelovig toch overkomt hen ook ziekte en ellende. Als er rampen over de wereld komen worden daarin ook de kinderen van God getroffen. Dan laat de Here Jezus in dat boek Openbaring zien dat tot de tijd dat Hij terugkomt deze dingen zullen gebeuren.  Dan laat Hij in dat Bijbelboek heel duidelijk zien dat juist de kerk van Hem in die periode heel moeilijke tijden zal doormaken. Dat in die periode ook grote rampen deze wereld en de mensheid zullen treffen. Dat we ons over die dingen niet moeten verbazen. Dat we dan niet hoeven te denken dat de geschiedenis en je eigen leven niet meer in de goede en veilige handen van Christus ligt. Ook als de moeilijke dingen over ons leven komen. Ook als dat ziekte, droogte of honger is, is het de hemelse Vader die blijft zorgen en regeren. Ook als ziekte, honger of een andere ramp voor jou als kind van God de dood betekent. Dan is het niet zo dat  Vader in de hemel je losgelaten heeft. Dan is het voor het kind van God niet zo dat je los bent van het belangrijkste in het leven die liefde van God in Christus. Nee, zelf als de grootste ramp je overkomt. Als alles hopeloos lijkt. Als er geen toekomst meer lijkt te zijn zegt de Vader in de hemel tegen wie bij Christus zijn leven, haar vergeving zoekt: Wees niet bang, Ik regeer. Ik hou je vast. Ik draag je door alles heen naar Mij. Het is de duivel die je dan probeert wijs te maken: Zie je wel dat het geen zin heeft om in Christus te geloven. Zie je wel als er die God is dan is Hij geen knip voor de neus waard.  Hier zie je ook hoe gevaarlijk en misleidend het is als mensen zeggen dat als je gelooft het niet nodig is om ziek te zijn. Als je echt gelooft dat je dan op het gebed altijd weer gezond zult worden. Zo zorg je er juist voor dat gelovigen hun geloof gaan verliezen, dat ze in een geweldige crises terecht komen. Het kan ook zo zijn dat de HERE zo regeert dat je als kind van God niet gezond wordt. Dat je juist in je ziek-zijn een getuige van Christus liefde moet zijn. Als iemand dan tegen je zegt: Jij gelooft niet echt want jij wordt niet beter gaat dat in tegen wat de HERE ons zelf leert. Hij is gelukkig veel barmhartiger en liefdevoller dan wat dit soort mensen zeggen. Jij mag jou vasthouden ook in veel verdriet en moeite aan de HERE die jou ook bij je doop belooft heeft je eeuwige Vader te zijn! Wat is het een geweldig houvast om te weten dat Vader alles in Zijn hand houdt. Dat Hij regeert en wie gelooft door Hem door alles heen gedragen wordt naar hem toe. Dat leert ons ook om vandaag dankbaar te zijn. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Als er mooie dingen in je leven gebeuren.

 

We hebben nogal eens de neiging om alleen het ellendige en moeilijke te noemen. Als je naar nieuwsuitzendingen kijkt dan is er heel veel ellende, oorlog en geweld te zien. Mensen die honger lijden, mensen die problemen maken.

Het is belangrijk dat we die dingen niet ons leven laten beheersen. Als wij naar ons leven in Nederland kijken, hebben we ook heel veel waarin er voorspoed is. Als je ziet dat we in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Dat we heel veel mogelijkheden en tijd hebben om samen en persoonlijk in het leven en de kennis van God te groeien. De meeste van ons zijn gezond en bij ziekte is er een uitgebreide medische verzorging.

We leven met de zorgen die er best wel eens kunnen zijn in een welvarend land. Elke dag is er voor ons eten. Het is zelfs zo dat velen van ons teveel eten en dat dat nu juist een bedreiging voor onze gezondheid vormt. Hoeveel vrijheid hebben we niet om ook het onderwijs zowel als het om de basisschool gaat als bij het voortgezet onderwijs zo te organiseren dat het vanuit de gereformeerde belijdenis gegeven kan worden. Ik noem nu maar een paar dingen. Wat is het een voorspoed, een geluk om van de HERE een gezond kind te krijgen!

Als we onze ogen echt open hebben, zie je ook nog zoveel goeds, zoveel positiefs in je leven. Zoveel waarvan je leert zeggen: HERE ik heb deze dingen zelf niet verdiend. Wat een liefde van U dat ik deze dingen in mijn leven op aarde van U gekregen heb.

Het is belangrijk om te zien dat je die goede dingen gekregen hebt. Dat je dat niet als iets dat vanzelfsprekend is als het ware aan je voorbij laat gaan. De mooie, de positieve dingen, de dingen waarvan je in dit leven kunt genieten, hoe klein ze misschien ook voor anderen zijn. Dat zijn  dingen die God je geeft zonder dat je daarop als zondig mens recht hebt. Daarin zie je de onverdiende goedheid van God. Een goedheid die de HERE geeft aan gelovigen en ongelovigen. De Here Jezus zegt dat in de Bergrede zo: “Vader in de hemel laat Zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Matt 5:45

Die mooie dingen, ook de  welvaart die we meemaken vraagt juist om onze verwonderde en positieve, dankbare reactie naar God toe. Als wij de vrijheid, de welvaart, de gezondheid als heel gewoon ervaren. Als iets waarop we nu eenmaal recht hebben wordt het voor ons een kruis.  Dan zien we in voorspoed niet meer de geweldige goedheid van God. Dan brengen deze dingen ons niet dichter bij Christus. Dan gaan we alleen maar mopperen als het minder gaat in ons leven of met onze welvaart. Dan zorgt het goede in ons leven er juist voor om meer voor onszelf te gaan leven dan voor God. Het is zo belangrijk dat we ons steeds weer heel goed beseffen dat elk mooi ding in mijn leven, mooi ook volgens de norm van Gods wil een onverdiend geschenk van de hemelse Vader is. Om daarvoor ook steeds weer heel concreet te danken. Om dat onze kinderen ook steeds weer te leren. Dat was het ook wat de HERE Zijn volk zo duidelijk voorhield toen ze vanuit Egypte op weg waren naar dat prachtige beloofde land Kanaan. Daarin zouden ze ook zoveel voorspoed en goede dingen van de HERE krijgen. Als de HERE dan gezegd heeft, houdt Hij het volk en ook ons vandaag het volgende voor:

“Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u Zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God vergeten.” Deut 8:10-14

Echte voorspoed vraagt om de dank aan de enige die het echte goede je geeft: de HERE. Dat vraagt om een leven met Hem, heel dicht bij Hem en volgens Zijn goede geboden. Wie zo leeft heeft in voor en tegenspoed hoop en toekomst. We letten daarop in de derde plaats.

 

3.            Voor de toekomst

 

Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Om over volgend jaar en de jaren daarna maar te zwijgen. Ineens kan er iets gebeuren waardoor mijn hele leven in een keer op zijn kop staat. Dat kan voor je gevoel zowel positief als negatief zijn. Ineens kan je leven een andere wending krijgen. Dat kan je onzeker maken. Je kunt daarom de toekomst zien als iets wat moeilijk voor je is. Waaraan moet je je nu als het om de toekomst gaat vastgrijpen.

Juist dan is het weer zo belangrijk om te zien dat je altijd hoop mag hebben. Hoop is positief. Hoop laat zien dat de toekomst geen zwart gat is. Die hoop ligt voor wie bij Christus zijn of haar verzondigde leven zoekt in de HERE die regeert. De HERE die de geschiedenis, die ook de toekomst niet uit Zijn handen laat gaan. Hij laat de werken van Zijn hand niet varen. Hij voltooid die, Hij maakt Zijn werk af. Ook dat werk, ook die belofte dat Hij Zijn volk, Zijn kerk door alles heen zal brengen in het Nieuwe Jeruzalem dat op de nieuwe aarde zal neerdalen.

Ook Zijn belofte dat Hij jouw Vader voor eeuwig, dat Christus jouw Verlosser van een leven zonder hoop wil zijn. Dat de Heilige Geest zo in jou wil wonen dat jij juist door alles heen steeds het zicht op de HERE, op Christus zult houden. Dat jij in jouw leven het steeds bij Christus die hemel en aarde regeert zoekt.

Als we zo naar de HERE gaan. Als we steeds weer in liefde voor de HERE die bril van Gods Woord op onze neus zetten, laat God zien dat Hij regeert. Ook de eeuwige toekomst die er is. Nooit valt die regering uit Zijn Almachtige Vaderhanden.

Dan kan ik, dan kun jij de toekomst in. Zonder Christus, zonder het leven met Hem is die toekomst een bedreiging waarin Gods straf mensen voor eeuwig treft. Met Christus is die toekomst iets om naar uit te zien. Beter en mooier kan niet.

Op weg naar die toekomst en ook in die toekomst hebben we dan de HERE die de God is die nooit slaapt. Die nooit verslapt. Die altijd regeert. Hij is de wachter die altijd goddelijk klaarwakker is. Die over Zijn schapen met een hart vol onverdiende liefde de wacht houdt. Die zo de wacht houdt over wie bij Hem hun leven zoeken dat niets en niemand je dan van Gods liefde in Christus kan scheiden. Ook de toekomst niet! De toekomst ook op deze aarde is dan vertrouwd omdat de HERE regeert en volgens Zijn belofte wie bij Christus zijn of haar leven zoekt nooit alleen laat. Ik kan de toekomst niet overzien maar gelukkig doet de HERE mijn God dat wel. Hij is de enige die dat doet. Daarom vertrouw ik mijn leven met een verwonderd en dankbaar hart vol vertrouwen aan Hem toe.

Gelukkig regeert de HERE en niemand anders!

 

AMEN