Zondag 12 Christus - christen

01-12-2015 07:49

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                 Votum

Vrede-Zegengroet                               Vrede-Zegengroet

Psalm 2:2,4                                         Psalm 2:2,4 

Lezing van Gods wet (Ex 20)                Lezing van Gods wet 

Psalm 110:3,4                                      Psalm 110:3,4

Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-12              Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-12

Gebed                                                  Gebed

Psalm 105:3,4,7                                   Psalm 105:3,4,7 

Tekst: Zondag 12                                 Tekst: Zondag 12

Verkondiging van het evangelie            Verkondiging van het evangelie

 Gez 68:1,2                                           Gezang 25:1,2

Dankgebed                                           Dankgebed

Collecte                                                Collecte

Gez 68:3                                               Gezang 25:3 

Zegen                                                    Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Je zit in de trein. Je bent bij vrienden. Je komt in gesprek met mensen die je al wat langer kent. Op een of andere manier komt het gesprek zover dat je op een vraag als antwoord geeft: Ik ben een christen.

Een van de mensen die er bij staat, vraagt aan jou; Wat betekent dat?  Wat betekent dat voor jou?  Wat is dan jouw antwoord?  Hebben we dan een antwoord dat ook uit ons hart komt? Of  staan we dan een beetje te hakkelen en weten we niet goed wat we moeten zeggen?

Straalt dan de blijdschap en de overtuiging van ons af dat we christen zijn of  lijkt het dat we ons er een beetje voor schamen?

Vanmorgen gaat het er over wat het betekent dat je christen bent. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat voor je leven van elke dag?

Het eerste wat we hier zien is dat christen zijn alles met iemand anders te maken heeft. Het heeft er mee te maken dat je je juist op iemand anders richt. Dat je naar een ander luistert en kijkt om die ander te volgen. Om die ander te zien als de man aan wie je je met huid en haar wilt uitleveren. Omdat je hem kent als de Redder van je leven, omdat je zo op Hem vertrouwt dat alles wat Hij je zegt de waarheid is die je wilt volgen. Daar heb je het van tijd tot tijd best moeilijk mee. Maar je weet, je gelooft dat het beter is Hem te volgen dan je eigen hart als die tegenover elkaar staan. Je uitleveren aan een ander is voor ons moeilijk. Wij willen zelf de dingen doen. Je overgeven aan die ander en dan eerlijk zeggen want ik kan het niet. Ik ben helemaal van die ene andere afhankelijk is voor ons moeilijk maar uiteindelijk is er niets mooier en beter voor ieder mens. Christen zijn is je overleveren en toevertrouwen aan Christus.  Dat is echt goed. We zien daarvan enkele belangrijke dingen als ik jullie het evangelie van Jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

 CHRISTUS  - CHRISTEN

 

1 . Profeet

2. Priester

3. Koning

 

 

1.  Profeet

 

Een  christen heeft echt iets te vertellen in deze wereld. Je kan als christen vertellen van de Here Jezus. Die heel bijzondere man die 2000 jaar geleden op aarde geleefd heeft. Die man die door  Vader in de hemel is gezalfd. Dat woord zalven is hier belangrijk omdat de titel Christus: Gezalfde betekent. Belangrijke mensen werden in het Oude testament gezalfd. De reukolie, een soort parfum wat daarbij gebruikt werd, betekende:  De HERE wijst jou nu aan om een bepaalde taak voor Hem te doen. Hij belooft jou als je op Hem vertrouwt dat Hij er voor zorgt dat je die taak ook goed kunt uitvoeren. 

De Here Jezus wordt door de Vader in de hemel openlijk aangewezen als de Verlosser en Here die we zo nodig hebben. Hij gaat het werk van redding doen. De heilige Geest komt in de vorm van een duif zichtbaar op de Here Jezus en uit de hemel klinkt dan de stem van God die zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in hem vind Ik vreugde.” Matt 3:17

Later komt Gods stem nog een keer uit de hemel. Dan zijn er drie dissipelen bij de Here Jezus die dan het volgende horen: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem.”  Matt 17:5

De Here Jezus is door Vader in de hemel aangewezen als Zijn Zoon die de Verlosser van zonden en schuld is voor wie zich aan hem toevertrouwt. Nu zie je iets heel belangrijks. Vader in die hemel zegt nu tegen ons: “Luister naar Hem”!

Wat Hij te zeggen heeft daar moet je vooral naar luisteren. Dat is niet alleen dat je het hoort maar ook dat je het in je leven, in je hart opslaat. Dat wat Hij zegt voor jou de waarheid is waaruit je leeft, denkt en doet.

Zo komen we bij het punt dat Christus, de Gezalfde : “Onze hoogste Profeet en Leraar is die ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard heeft”.

Als je wilt weten hoe het leven en de werkelijkheid echt in elkaar zit. Als je wilt weten wat de zin van je leven is. Als je verder wilt kijken dan wat je hier op aarde ziet dan moet je bij Christus zijn. Niemand kan je zo duidelijk laten zien wie het is die alles gemaakt heeft en die de toekomst in Zijn handen heeft. Waarom kan de Here Jezus ons dit het duidelijkst en het best laten zien? Omdat Hij de Zoon van God is. Heel mooi lezen we dat in Joh 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.”

Als je wilt weten wat echt de waarheid is, als je echt wilt weten hoe je gered kan worden van de dood, van een leven dat na 80 jaar voorbij is en geen toekomst heeft, als je wilt weten wie de Redder van schuld en zonden is dan moet je bij Jezus Christus zijn. Dan moet je van hem willen leren. Hij heeft echt de waarheid in pacht. Dan moet je in alles een volgeling van Christus willen zijn. Hier zie je dan ook waar dat woord christen vandaan komt en wat het betekent: Christus volgen volgens het onderwijs dat Hij geeft.  Het onderwijs dat Hij door de hele Bijbel als het Woord van God geeft.

Wat betekenen deze dingen nu voor jou en mij in 2013?

Heel kort gezegd wat je hier in de catechismus leest: “Om als profeet Zijn naam te belijden.”

Mooi gezegd maar wat betekent dat nu concreet? Hoe doe je dat?

Om dat goed in het oog te hebben, is het nodig om te zien wat het doel en de zin van ons leven is. Kijk met mij eens in 1 Petr 2:9: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.”     

We hebben echt iets heel bijzonders te vertellen. De mooiste boodschap die er is. Dat een mens toekomst heeft, dat de dood  je niet bang hoeft te maken, dat ons leven op aarde echt zin heeft!  Dat God Zijn Zoon naar de wereld gestuurd heeft om ons van de zelfgekozen uitzichtloosheid en straf te redden. Dat er die ene God is die zo vol liefde is dat Hij schuldige mensen wil vergeven en echt uitzicht wil geven. Ook als er in jouw leven nu heel veel moeite en ellende is. Heel veel verdriet. Dat hoeft niet zo te blijven in je leven. Zelfs niet als je morgen met dat verdriet in je leven sterft. We hebben echt iets heel moois aan elkaar en aan de wereld te vertellen. Mensen met liefde aanbevelen om Christus als hun Redder en Heer te volgen.

Ja , maar ik vind dat zo moeilijk! Ik ben zo bang dat mensen me zo raar aankijken als ik in mijn vriendengroep of in de buurt dat ga zeggen.

Wat is dan belangrijk als je dat bij jezelf merkt?

1. Het is steeds weer heel belangrijk dat je op de HERE, op Christus zelf let. Dat je je hart op Christus richt en ziet wat voor onvoorstelbaars Hij voor jou gedaan heeft en nog doet. Als je Zijn geweldige liefde ziet stromen en ziet hoe belangrijk dat ook voor andere mensen is raak je overweldig door hem.

2. Als je het moeilijk vindt is juist het gebed zo nodig. Het gebed dat de Heilige Geest je de liefde en moed geeft om niet over Christus te zwijgen. Dat Hij je dan ook de woorden in je mond legt. Je staat er gelukkig nooit alleen voor.

3. De Here Jezus heeft ook zelf belooft dat Hij zo de Geest in jou wil laten werken. Zelfs als het heel moeilijk en bedreigend is. Luister maar: “Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.  Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.  Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.” Matt 10:18-20

De geest van Christus wil ons steeds weer leren om profeten van Christus te zijn in de 21e eeuw. Dan leren we ook om priesters te zijn. Dat nu in de tweede plaats.

 

2. Priester

 

Je let op Christus. Je weet je aan Hem verbonden als je Heer en Redder. Hij  is dan je “enige Hogepriester”.   Hij is een echt uniek Persoon! Er was, er is en er zal niemand zijn zoals Hij! Hij heeft gedaan wat geen ander mens kon en kan. Hij heeft Zijn leven op een unieke manier gegeven voor anderen.

We hebben in de inleiding gezien dat christen zijn is je uitleveren aan Christus. Doe je dan geen stap in het duister? Juist dan is het zo goed en nodig om te zien hoe Jezus Christus zich opgeofferd heeft voor het volk van God. Hoe Hij Zijn hele bestaan heeft opgegeven om jou en mij hoop en toekomst te geven. Om jouw en mijn leven tot een zinvol leven te maken.

Die zin, die toekomst was uit ons leven na de zondeval. Alles liep daarna stuk op de dood. Alles liep stuk op de schuld die wij door het verkeerde in ons leven tegenover God hadden en hebben. Juist dan is er dat geweldige dat jij en ik niet kunnen verklaren dat God Zijn Zoon als de Verlosser stuurt voor wie zich aan Hem toevertrouwt.

Al die offers in het Oude Testament lieten steeds weer zien dat er een groot offer nodig was om voor ons echte vrede met God te krijgen. Zodat er voor onze schuld betaald zou zijn. Al die priesters, al die hogepriesters, al die levieten, al die miljoenen dieren die geofferd zijn wezen daarop!

Dan is het de Zoon van God zelf die mens wordt uit liefde voor mensen die schuldig staan. Voor mensen die met hun schuld naar Hem vluchten om het offer dat nodig is te brengen. Dat is het dat de Here Jezus met hart en ziel uit liefde doet. Hij draagt de boosheid en straf van God als het grote offer. De zelfopoffering van de volledig zondeloos mens Jezus Christus spat er af aan het kruis. Hij is de grote Hogepriester die het offer van Zijn eigen leven brengt. Niets minder dan dat!  Daarom is Hij nu onze enige Hogepriester. Allen bij Hem is er vergeving! Alleen door Hem komen we echt tot God, tot de vrede met God. Als je zo op Christus let dan komt er in je leven de verwondering dat Hij zoveel voor ons, voor jou heeft overgehad. Dan kijk je naar de Here Jezus om al meer en dieper te beseffen wat we over Hem lezen in Joh 13:1: “het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren tot de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoren lief , en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.”

Hij is het die op grond van Zijn offer nu nog voor wie tot hem komt uit liefde bidt. Het voor je opneemt bij de Vader. Wat een liefde! Wat betekent dat nu voor ons in 2013.

Dat  ik mij “als priester als een levend dankoffer aan Christus offer”.

Praktisch betekent dat heel concreet dat je

a. Je leven in dienst van die ene ander Jezus Christus stellen. Je zoekt niet je eigen carriere maar je vraagt je af hoe kan ik het beste in dienst van Christus kerk en koninkrijk staan. Hoe is mijn leven het meest van waarde voor Christus. Dat is de manier waarin je in het leven staat en je beroepskeuse, je geldbesteding, de besteding van je tijd zet.

b. Je wilt Christus zo volgen dat je niet jezelf en je eigen belangen zoekt maar die van een ander. Dat juist de liefde en zorg voor je naaste uit jouw leven spreekt. Je wilt er voor de ander zijn zonder om daarvoor iets terug te willen krijgen.

c.Je let erop hoe de Here Jezus voor jou nog altijd bidt. Vanuit Zijn liefde wil je ook graag de nood en moeite van anderen bij de HERE brengen. Je wilt in de gemeente en de wereld een actieve voorbidder zijn.  Bidt voor elkaar dat leert ons ook om elkaar lief te hebben!

Je bidt er dat je samen Christus als Koning wilt volgen. Zo komen we bij het laatste punt.

 

3. Koning

 

Christus is echt een heel bijzondere koning. Er is geen koning die aan hem kan tippen. Er is geen regeringsleider hoe machtig die ook is die aan Christus kan tippen. Waarom niet?

Omdat Christus onze  “eeuwige Koning” is. Hij is Koning en Hij blijft Koning! Ook niet maar een koninkje met een beetje macht. Nee, Hij is de Koning van hemel en aarde. Hij is de Koning over de hele schepping aan wie de macht gegeven is over hemel en aarde. Van wie heeft Hij die macht gekregen? Van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft!

Van Christus als Koning belijden we in de Geloofsbelijdenis van Nicea: “En Zijn rijk zal geen einde hebben.” Er zijn veel rijken in de geschiedenis geweest. Ook heel machtige. Ook rijken die lang heel machtig waren. Denk bijvoorbeeld aan het Romeinse rijk. Maar nooit een rijk dat over de hele schepping regeerde en ook nooit een rijk dat niet afgewisseld werd met een ander rijk.

Hier zie je dat Christus God is. Zijn rijk kent geen einde. Hij is echt de eeuwige Koning. Het is nu heel opvallend hoe persoonlijk de toespitsing in de catechismus is als het over Christus Koningschap gaat. De nadruk wordt er hier op gelegd wat dat voor onze persoonlijke verhouding met hem betekent. Die geweldige Koning wil in liefde jouw en mijn Koning zijn. Om met Zijn liefde en macht om jou heen te staan en je te beschermen.  Om er voor te zorgen dat die laatste verschrikkelijke vijand de dood het niet van je wint maar dat de dood voor jou een poort naar het eeuwige leven is. Die geweldige Koning wil jou leren om koningskind te zijn. Die wil jou leren om niet de weg te gaan waar je slaaf van jezelf bent en dan uiteindelijk daar terechtkomt waar  je leven in uitzichtloosheid verder gaat. Waar de zinloosheid eigenlijk je leven vult. Christus wil jou de heilige Geest geven die jou leert om hem te volgen en toekomst te hebben. Om geen slaaf van de zonde, van de duivel, van het verkeerde meer te zijn.

Als je op Christus als de Koning let, leer je “om in dit leven als koning met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden”.  De here Jezus is echt Koning en wil ook echt Koning in jouw leven zijn. Zijn werk van verlossing en vergeving is er niet om maar in een oud en verkeerd leven te blijven hangen. Hij is Koning om jou en mij te veranderen. Dat we niet meer zelf koning over ons leven willen zijn en daarmee de duivel over ons laten regeren. Nee, Hij laat je zien dat je er veel beter aan toe bent als jij de regering van je leven uit handen geeft en in Zijn handen legt. Dat Hij jou door de Heilige Geest, door Zijn Woord kneedt en vormt. Juist omdat je Gods genade en liefde door Christus kent wil je Christus als je Koning volgen. Het staat zo mooi en duidelijk in Rom 6: “ Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.  Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.  De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.” Vs 12-14

Wie de genade echt kent wil in alles koning Christus gehoorzamen. Dat is een weg die zo goed is! Dan ben je op weg naar een leven zonder einde in Christus koninkrijk. Zo rijk en vrij. Christus zijn is zo goed, zo bevrijdend, zo vol van toekomst dat je je daarvoor niet hoeft te schamen. Het is het mooiste wat er is, echt iets om bij je vrienden aan te bevelen!

 

AMEN