Zondag 14 Ik geloof in Jezus Christus die uit de maagd Maria geboren is

30-11-2015 08:19

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                   Votum

Vrede/Zegengroet                                 Vrede/Zegengroet 

Psalm 132;6,8,9,10                               Psalm 132:6,8,9,10 

Lezing van Gods wet (Exodus 20)          Lezing van Gods wet

Efeze 5:31-33                                       Efeze 5:31-33

Psalm 40:2,3                                         Psalm 40:2,3

Gebed                                                   Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2                   Schriftlezing: Filippenzen 2 

Gez 77                                                  Gezang 30:1-4 

Tekst: Zondag 14                                  Tekst: Zondag 14 

Verkondiging van het evangelie             Verkondiging van het evangelie

Opwekking 580                                     Gezang 12:2,3,4

Dankgebed                                            Dankgebed

Collecte                                                 Collecte 

Psalm 32:1,5                                          Psalm 32:1,5

Zegen                                                    Zegen 

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De  afgelopen keer hadden we het op belijdeniscatechisatie er over wat geloven eigenlijk is. Wanneer geloof je eigenlijk? Kan je wel zeggen dat je gelooft als twijfels bij je boven komen, wanneer je merkt dat je geloof vaak nog zo zwak is? Een heel open en eerlijk gesprek. Juist bij een open Bijbel.

Als  het om deze vragen gaat is een deel van het antwoord hoe je naar God kijkt. Kijk je naar God als iemand die jij gaat beoordelen?  Die voor jou in alles volgbaar moet zijn. Iemand die in onze gedachten moet passen en volgens wat wij op aarde weten en meemaken moet zijn. Iemand die wel machtiger is dan wij maar nog altijd onder onze beoordeling valt. Of kijken we naar de HERE als die grote God waar wij ons leven, ons denken, ons voelen op afstemmen?  Moet de HERE voldoen aan hoe wij denken en voelen of zien we dat Hij meer dan ons is, veel wijzer, veel beter.  Gaan je er vanuit dat je van hem kunt leren, dat Hij je dingen kan vertellen die boven jou wereld uitgaan maar die echt zo zijn en die voor jouw en mijn leven zo ontzettend belangrijk zijn. Kijk eens naar de tekening op de beamer. Als alles wat de HERE zegt en doet in jouw en mijn menselijke schema moet passen, heb of krijg je moeite met Hem.  Dan kloppen dingen niet volgens wat wij denken en voelen. Dan past het niet in ons systeem en moeten we dat wel wegstrepen en zeggen dat wat wij wegstrepen alleen maar een beeld of metafoor is voor iets wat wel in ons systeem past.  Dan kan bijvoorbeeld Christus niet uit de maagd Maria geboren zijn maar is het verhaal er alleen maar om te laten zien dat Hij een heel bijzonder persoon was. Zo kunnen we ook normen in de Bijbel die de Geest voorschrijft bij de cultuur van toen rekenen en zeggen dat het niet meer voor onze tijd geldt.

Juist in de belijdenis dat Jezus Christus uit de maagd Maria geboren is zien we dat God zoveel meer en groter dan ons is. Dat Jezus Christus ons denken, ervaren en voelen zover te boven gaat. Dat willen we van morgen zien en er dan ook op letten hoe verschrikkelijk belangrijk dat is voor ons leven nu op aarde.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

IK  GELOOF IN JEZUS CHRISTUS DIE UIT DE MAAGD MARIA GEBOREN IS.

 

a . Ik geloof dat is ik vertrouw me toe aan Jezus Christus die uit de maagd Maria geboren is. Je vertrouwt je toe aan een heel bijzondere man. Een man die echt op een unieke manier op de wereld gekomen is. Geboren uit die maagd die je in de geschiedenis kunt aanwijzen. Geboren uit Maria die vrouw die ongeveer tweeduizend jaar geleden in Nazareth leefde en verkering had met Jozef de timmerman.

Die Jezus die toen in Bethlehem geboren is uit deze maagd is echt heel bijzonder. Om dat bijzondere te benadrukken zorgt de Heilige geest er voor dat Jozef en Maria niet denken dat ze maar rustig met elkaar naar bed kunnen nu Maria toch al in verwachting is. We lezen dat Jozef en Maria tot en met de geboorte van de Here Jezus geen gemeenschap met elkaar gehad hebben. Maria was nog maagd toen de Here Jezus geboren is.

Hoe is het nu mogelijk dat de Here Jezus uit de maagd Maria geboren is? Omdat Hij vanaf altijd af een unieke persoon was. We zagen dat vorige week al. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Hij is God zelf. Hij is God en voor Hem is niets onmogelijk.

Het is logisch dat je als mens je vragen hebt als je hoort dat een maagd, iemand van wie het maagdenvlies nog niet door seksueel contact verbroken is in verwachting is. Jij zou niet de eerste zijn die daar zijn vragen heeft. Die vragen waren er ook bij Maria en Jozef.

Als  Maria te horen krijgt van de engel Gabriel dat uit haar de Verlosser geboren wordt, horen we haar zeggen: “ ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’  De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.  Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,  want voor God is niets onmogelijk.’  Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.” Lukas 1:34-38

Maria begrijpt het niet. Ze kan zich menselijk niet voorstellen hoe dit kan. Ze gaat de HERE niet beoordelen. Nee, ze vertrouwt zich aan Hem toe. Hij is God en Hij alleen: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

Hierin ligt voor ons een heel belangrijk leermoment!  Dat wij God niet volgens menselijke maat gaan meten en beoordelen. Dat als we aan de schepping denken niet zegggen dat dat alleen maar kan zijn gegaan op een manier die wij kunnen bedenken en daar dan miljoenen of miljarden jaren voor nodig hebben in plaats van 6 dagen.

Dat betekent ook dat jij in je leven je ook in de meest onmogelijke omstandigheden aan de HERE mag toevertrouwen. Ook als je er niets meer van begrijpt maar dan door alles heen mag weten dat de HERE als je Vader je hand vasthoudt. Hij geeft je moed want door Christus is er dan zelf door de dood heen een toekomst en uitzicht dat meer is dan al het moeilijke dat je hebt meegemaakt. Hij kan het en doet het voor wie in nood en schuld zijn of haar leven aan Christus toevertrouwt. Daarvoor is God mens geworden.

b. We zijn hier bij nog zo’n punt gekomen waarin je het unieke en geweldige ziet dat je gelooft dat Christus uit de maagd Maria geboren is. Geen mens heeft de Here Jezus verwekt. De heilige Geest doet dat! God doet dat en zorgt er zo voor dat Hij mens wordt. Dat de Zoon van God de mens Jezus Christus wordt. Als je daar een beetje over nadenkt dan sta je met grote ogen te kijken. Dan spat daar een liefde af die je je gewoon niet kunt voorstellen. Om daar iets van te zien wil ik met jullie naar Filippenzen 2.

    “Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.  Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,  heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.” Vs 4-11

Wat staat hier nu eigenlijk?

1. Dat Christus in de hemel was. Dat Hij als Zoon van God, God zelf was. Hij weet wat er nodig is om mensen op aarde te redden. Mensen die het verknald hebben door hun eigen schuld. Mensen die alleen maar een ellendige toekomst hebben omdat ze onder de toorn van God leven en Zijn oordeel hun enige toekomst is. Mensen die het er zelf naar gemaakt hebben.

Terwijl daar in de hemel het zo goed is! Christus krijgt daar de eer, de liefde van allemaal omdat Hij God is. Zo wordt Hij door engelen en mensen gediend. Geweldig het leven daar.

2. Dan komt dat heel bijzondere: “Hij hield niet aan Zijn gelijkheid aan God vast, maar deed er afstand van.”  De Zoon van God doet afstand van de eer, van de verheerlijking, de diepe eerbied en liefde die er voor Hem is in de hemel.

Je kunt het een beetje en dan nog heel gebrekkig vergelijken met iemand die rijk en belangrijk is. Die in zijn omgeving ook heel erg geliefd is. Dan besluit de man om afstand te doen van zijn geld en bezit en in een gevangenis te gaan werken met heel erge misdadigers. Hij besluit om echt in de gevangenis te gaan wonen en niets anders en meer te eten dan de gevangenen krijgen.

De Here Jezus, de Zoon van God geeft echt ongelooflijk veel op. Hij zegt: Ik zal gaan Vader! Ik zal mens worden.

3. Wat voor een mens wordt de Zoon van God dan?  Als je dat ziet gaat je mond open staan van verbazing. Hij wordt niet een mens die zonder enig gebrek is. Niet de mooiste en de knapste en de sterkste mens aan wie nooit iets mankeert. Nee, Hij wordt een mens zoals ieder mens na de zondeval. Een mens waarin ziekte, zwakheid en sterfelijkheid te zien is. Een mens die pijn en verdriet voelt. Hij wordt ook niet de mens die zegt: Kyk eens ik ben de grote Koning luister naar mij en geef Mij de eer en dan gebeurt het ook. Hij wordt niet de grote Koning over de hele aarde die niet meer stuk kan. Nee, Hij komt onder mensen te wonen die niet naar hem luisteren. Die Hem maar een gekke en ergerlijk mens vinden. Die Hem helemaal alleen laten en de leiders de kans geven om de Here Jezus als de grootste ongelovige en de grootste boef dood te maken aan het kruis. Dat laat de Here Jezus, dat laat de Zoon van God die mens geworden is allemaal over hem komen.      

Hij heeft zich vernederd! Wat is dat? Dat je je heel bewust klein maakt. De Zoon van God is mens geworden. Een zwak maar zondeloos mens.  Een mens die zich door anderen achteruit laat zetten, zich laat bespotten, beschuldigen, gevangennemen, martelen en laat dood maken. Er zijn momenten dat de Here Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is. In genezingen, doden die Hij tot leven brengt, als mensen Hem willen pakken maar dat om voor mensen onverklaarbare redenen niet lukt. Maar toch laat de Zoon van God zich op het kruis brengen. Wat een liefde!  Hij kon zeggen maar dat laat Ik niet met Mij doen en dan zou de hele wereld en alle macht van de duivel het nakijken hebben.  De Zoon van God is zo vol liefde voor Gods uitverkoren kinderen, voor wie eigen verkeerde dingen erkent en bij God om vergeving komt vragen dat Hij voor hen mens wordt en Gods straf en boosheid in hun plaats over Zijn leven laat komen tot in de dood.

Daar ligt de kern van het echte geloof, van het echte leven met de HERE. Daarin zie je het hart van Gods liefde kloppen. Als je dat echt ziet, als je zo op Jezus ziet, gaat je hart kloppen voor Hem. Voor Hem die God was en is en zwak mens werd om uit liefde alleen de straf te dragen. Dat maakt jou en mij dan ook nederig. We beseffen dat we elke dag van genade hebben te leven!  Daarom wil er juist voor de ander zijn om die ander de weg naar God te wijzen ook als jij niet de waardering krijgt die je eigenlijk wel verdiend. Het gaat niet om mij of jou maar om de HERE en dat mensen hem als hun Redder leren kennen.

d.  De  Here Jezus word t een echt mens! Echt zoals jij en ik. Zonder zonde en daarom ook weer helemaal anders maar daarin dan ons volmaakte voorbeeld. Zien op de Here Jezus is dan ook Hem willen volgen in liefde voor Vader in de hemel en in het leven volgens de wil van Vader.

De Zoon van God is heel echt mens geworden zoals jij en ik. Hij weet hoe mens-zijn voelt. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat het is als een geliefde sterft. Hij weet wat je voelt als je blij bent, als er mooie dingen gebeuren. Hij weet hoe je je als kind voelt, hoe je je voelt als je niet begrepen voelt. De Zoon van God is heel echt mens geworden en voelt jou als mens aan! Dat is als het ware iets wat je nog een duwtje in de rug geeft om met je hele leven naar hem te gaan ook als je bij anderen niet genoeg veiligheid vindt. We lezen hierover prachtige dingen in Hebr 4 en 7: “Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.  Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”. 4:14-16

De Zoon van God liet Zich vernederen om juist er voor jouw te kunnen zijn. Om midden in de modder van het leven ook jou aan te voelen en te kunnen helpen. Hij heeft de ellende in het leven nog veel meer over zich voelen komen als dat in jouw leven gebeurd. Hij weet hoe je je voelt, bij hem kun je terecht. Dan komt meteen het bijzondere. Dat wat boven elke hulpverlener uit steekt. Ook boven de hulpverlener die voor jouw gevoel je zo goed aanvoelt, je zo goed helpt om dingen te verwerken. Bij de Here Jezus is er meer dan het kunnen verwerken en weer redelijk gebalanceerd in het leven kunnen staan. Bij Hem is er echte redding. Die meer is als er weer voor een tijdje tegen kunnen. Bidden tot God die echt mens geworden is en nu God en mens is, is dat je dan ook van de schuld die er in je leven tegenover God is, gered bent. Dat lezen we bijvoorbeeld in Hebr 7: “Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.  Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht.  4:14-16; 7:26,27

De  Zoon van God die mens geworden is heeft nooit een ding gedaan of gevoelt dat  tegen de wil van de Vader is ingegaan. Hoe de verleiding daartoe ook op Hem afgekomen is. De liefde tot Zijn Vader en daarmee de liefde voor Gods kinderen die gered moesten worden, stond bij Hem op de eerste plaats. Niet Jozef maar de heilige Geest moest Maria bevruchten om er voor te zorgen dat er geen zondig mens uit Maria geboren werd. God word mens, zondeloos mens en Hij wil de Redder van Gods uitverkoren kinderen, de gelovigen zijn.

Broeders en zusters, jongens en meisjes als je daarop let dan wordt je uit bewondering, uit diepe verering voor God er stil van. Want wat betekent dat? Dat er voor wie bij Christus zijn leven zoekt, wie bij Hem elke dag dat wegdoen van de schuld voor jouw eigen zonden zoekt. Wie bij hem zoekt om elke dag schoongewassen te worden dat ook uit liefde alleen krijgt. Daarvoor moest de mens Jezus Christus lijden tot aan het kruis. Daarover volgende week vanuit Zondag 15 veel meer. Wat ik nu nog wil laten zien dat de Here Jezus ook heel echt in jouw plaats als de zondeloze heeft willen leven. Dat staat zo mooi in vraag en antwoord 16: “Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Zo is Hij onze Middelaar, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.”

De Here Jezus heeft zo geleefd dat Vader in de hemel daar elk moment plezier van had. Het leven van de Here Jezus was voor Vader in de hemel een feest. Heerlijk om een mens te zien die zelfs bij al het moeilijke dat er moest gebeuren met liefde Vaders wil doet. Heerlijk om zo’n  Zoon te hebben. Nu komt het voor ons onvoorstelbaar heerlijke. Omdat de Here Jezus de  verlosser is. Omdat Hij leeft en sterft voor de gelovigen. Daarom wordt wat Hij doet op de rekening gezet van ieder die bij Christus wil horen en echt met Hem leeft. Zijn zondeloze leven, Zijn leven in totale liefdevolle gehoorzaamheid aan Vader in de hemel wordt dan over jouw zonden gelegd. Daarmee bedekt zodat het zwart van jouw verkeerde daden, gevoelens en woorden voor altijd verdwenen, onzichtbaar geworden zijn!

Christus leven als de mens Jezus Christus brengt redding voor wie in Zijn dienst wil leven.

Geweldig wat is de Zoon van God uit de maagd van Maria een geweldige Reeder. Kom tot hem elke dag1

 

AMEN