Zondag 16 Jezus zorgt er voor dat je niet bang hoeft te zijn

28-11-2015 07:32

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

Votum                                                           Votum

Vrede/Zegengroet                                         Vrede/Zegengroet

Gez 155:1,3,4                                               Gez 17:1,3,4 

Geloofsbelijdenis                                          Geloofsbelijdenis

Psalm 22:1,2                                                 Psalm 22:1,2 

Gebed                                                           Gebed

Schriftlezing: Psalm 22: 1-14                        Psalm 22:1-14

                       Marcus 15:20b-39                 Markus 15:20b-39

Psalm 46:1,4                                                 Psalm 46:1,4

Tekst: Zondag 16/Marcus 15:33,34              Tekst: Zondag 16/Markus 15:33,34 

Verkondiging van het evangelie                     Verkondiging van het evangelie

Jezus zorgt er voor dat je                              Gez  16  

 niet bang hoeft te zijn                                  Dankgebed

Gez 91                                                          Collecte

Dankgebed                                                    Psalm 116:1,8

Collecte                                                         Zegen

Psalm 116:1,8

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We noemen  de Vrijdag waarop we denken aan de kruisiging en de dood van de Here Jezus Goede Vrijdag. Eigenlijk een rare naam. Hoe kun je de dag waarop de Here Jezus gekruisigd en doodgegaan is nu Goede  Vrijdag noemen?

Denk dan maar eens aan al die mensen in ons land die eigenlijk niets tot bijna niets met het christelijke geloof hebben. Onderzoek deze weken liet zien dat als je Nederlanders vraagt waaraan ze denken als je het woord Pasen noemt het de eieren zijn. Als je vraagt naar Goede Vrijdag is de kans groot dat heel veel mensen je het antwoord schuldig moeten blijven.

Mensen die heel weinig of niets van het evangelie weten, kijken heel vreemd op als jij de dag van Jezus kruisiging: Goede  Vrijdag noemt. Hoe is dat mogelijk. Je wilt een christen zijn en de dag waarop de man van wie je zoveel zegt te houden en die je wilt volgen op gewelddadige manier wordt gedood noem je Goede Vrijdag. Dat is toch wel heel vreemd!

Je zou die dag als christenen dan toch als een zwarte bladzijde moet zien. Een zwarte dag?

Is dat eigenlijk ook niet zo als je als christen, als gelovige naar deze dag kijkt? Wat zie je dan/ dan zie je daar die onschuldige Jezus aan het kruis hangen. Hij wordt bespot. Hij moet er pijn lijden. Er is niemand die Hem helpt. Hij hangt daar dood te gaan.

Het is zelfs zo erg dat Jezus zijn lijden zo ervaart dat zelfs God niet meer bij Hem is. Is dat niet verschrikkelijk? Een goede vrijdag? Is het eigenlijk niet de zwartste dag uit de geschiedenis van de mensheid?

En toch en daar ligt nu juist dat heerlijke geheim van het evangelie in. Hoe slecht die dag ook is. Hoe diep deze dag ook laat zien hoe slecht wij als mensen zijn. Toch is het een geweldige dag. De dag die voor slechte mensen de deur opent naar het echte goede. Wat is die dag goed voor wie in geloof en liefde naar Christus gaat. Het neemt de reden om heel bang te zijn voor wie naar Hem komt weg. We zien dat als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:

 

JEZUS ZORGT ERVOOR DAT JE NIET BANG HOEFT ZIJN

 

1.            Omdat  Hij de Zoon van God is

2.            Omdat Hij de onschuldige is

3.            Omdat Hij God zelfs toen niet losliet

 

1.            Omdat Hij de Zoon van God is 

 

De  Here Jezus is op weg naar Golgotha. Je ziet meteen wat Hij daar moet doen. Hij draagt namelijk zelf zijn kruis! Als hij er later onder bezwijkt, moet een ander dat kruis voor Hem dragen.  Een ding is duidelijk deze man gaat naar Golgotha om daar aan een kruis te sterven. Dat is niet zomaar iets. Dan moet er toch echt wel iets aan de hand zijn. Dan moet er toch in ieder geval een beschuldiging zijn waarop deze heel zware straf staat.

Die beschuldiging is er. Die beschuldiging is een verschrikkelijke beschuldiging. Het is de beschuldiging die vanuit de kerk komt. De Here Jezus is naar Pilatus gebracht om ter dood veroordeeld te worden omdat Hij God gelasterd zou hebben. Op Godslastering staat de doodstraf. Zie Lev 24:16

Daar loopt de man die openlijk tegen de Joodse raad gezegd heeft dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij God zelf is. Toen de Here Jezus dit deed met verwijzing naar Daniel 9 was er geen verder onder zoek meer nodig. Toen kon de Hogepriester het uitroepen: Nu hebben we geen verder beschuldiging meer nodig! Hij heeft God gelasterd!

Wil die Jezus die daar nu met kruis zeult en die er onder bezweken is nog beweren dat Hij de Zoon van God is? Dat kun je toch niet geloven als je ziet dat Hij als een machteloze aan het kruis gespijkerd wordt? Je kunt je toch voorstellen dat daar op Golgotha nu de spot om deze man al meer stem krijgt? Hij die zegt de Zoon van God te zijn wordt hier als een machteloze naar het kruis gebracht.

Die spot komt van de gewone man, die spot komt ook van de Joodse leiders. Die spot komt van jezus medekruiselingen.  Een man die zulke grote woorden gebruikt heeft, hangt hier uitzichtloos aan het kruis dood te bloeden. Luister  nog eens goed naar die spot: “ De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,  red jezelf toch door van het kruis af te komen.’  Ook de hogepriesters en de Schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet;  laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem.”  Marcus 15:29-32

In navolging van Christus gebruikt de kerk vaak grote woorden. Maar staat die kerk vaak niet machteloos in deze wereld. Als je let op de teruggang van de kerk in de westerse wereld lijken al die grote woorden over vergeving, overwinning op de dood, een nieuw leven en een geweldige toekomst als je gelooft in Jezus Christus lege woorden. Woorden die velen niet meer aanspreken. Die zelfs heel veel tegenstand oproepen. Is de kerk niet net als Jezus ten dode opgeschreven?

Dan is het de heilige Geest die onze ogen wil open maken. Die ons wil laten zien hoe het echt in elkaar zit. Het is de Here Jezus die de mensen wil laten zien hoe het echt is. Dat doet Hij juist door aan het kruis deze woorden uit te spreken: “Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten?”

Wat doet de Here Jezus door juist deze woorden nu bij al die spot te gebruiken? Hij laat zien dat Hij de man is waarover de Heilige Geest in Psalm 22 spreekt. Het gaat in die Psalm om de Rechtvaardige die in terecht bespot en veroordeeld wordt. Het gaat in die Psalm uiteindelijk om de Zoon van God, de Verlosser die door de HERE verlaten wordt om te lijden maar uiteindelijk door Hem gered wordt. De mensen spotten nu. Het lijkt erop dat ze het terecht doen. De Here Jezus zegt nu: Kom toch tot bezinning en lees Psalm 22. Dan zie je dat Ik de man van Psalm 22 ben! Jullie zijn met jullie spot juist bezig om te laten zien dat Ik het ben!  Jullie laten met jullie spot juist zien dat Ik bij de HERE hoor en dat Ik de Zoon van God ben. Kijk  maar eens naar een paar dingen die David hier van Christus geprofeteerd heeft:

“Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht.

 Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:

 ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’ vs 7-9

Moet je ook eens kijken naar de verzen 17-19. Let dan op dat onder het kruis de kleren van Jezus toen al onder de soldaten verdeeld waren !

“Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe,  verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel”

Jezus wijst met het aanhalen van woorden uit Psalm 22 aan dat de schijn van de spot en van lijden van Jezus tot de dood zo vreselijk bedriegt. Hier hangt niet de machteloze maar de Zoon van god. Zijn lijden en de spot op Hem aan het kruis waar Hij doorboord is bewijzen dat!

Zo is het ook met de kerk van Christus. Ook als kerk en als gelovige gaan we in het spoor van Christus. Wij staan niet boven onze Meester. Ook wij moeten in ons leven als gelovige en als kerk door lijden heen naar de overwinning. Het Nieuwe Testament is er vol van. Als mensen zeggen dat een kerk alleen een echte kerk is als die steeds weer groeit is dat niets anders dan een grote leugen. Ook over Christus kerk komt spot en komen ook tijden dat mensen het ware evangelie van Christus niet willen horen. Ik geef twee voorbeelden :

“ Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.  Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. ”  Matt 10:24-26  

“Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.  Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.  Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.” 2 Tim 4:3-5

Christus hangt aan het kruis. Hij vangt daar alle spot op. Hij draagt die spot op hem en op Zijn kerk om er voor te zorgen dat die spot ons vandaag niet dodelijk kan raken. Om er voor te zorgen dat wie in diepe trouw en liefde aan het Woord van Christus vasthoudt in deze wereld toekomst heeft. Om er voor te zorgen dat jij, dat wij nooit zonder God hoeven. Dat we daardoor het kunnen volhouden tot in de dood. Volhouden om Gods hand vast te houden. Want de spot op jou als kind van God laat je niet zomaar langs je heenglijden. Het doet je wat als mensen zeggen dat je eigen discrimineert als christen. Je voelt de pijn als mensen je maar achterlijke en ergerlijke ideeën vinden hebben. Dan wil je eigenlijk je leven en je ideeën wel aanpassen om die pijn en soms die eenzaamheid je leven uit te krijgen.  Daarvoor moest de Here Jezus helemaal alleen lijden als de Rechtvaardige. Juist om ons dan sterk te kunnen maken. Om dan te weten dat die ene bij ons is die we zo nodig hebben: de HERE! We zien dat in de tweede plaats.

 

2.            Omdat Hij de onschuldige is

 

Het lijkt allemaal nog erger te worden. Het lijkt alsof het oordeel dat over Jezus is uitgesproken door God alleen maar bevestigd wordt. Want het wordt midden op de dag helemaal donker. Drie uren lang. De duisternis is in het Oude Testament vaak een teken van Gods oordeel. Je ziet dat bijvoorbeeld in Amos  8:9,10: “Op die dag – spreekt God, de HEER – zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.  Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen; om jullie heupen gord ik een rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal eindigen in bitterheid.”

De duisternis van Gods oordeel komt nu midden op de dag over de Here Jezus! Het was nog nooit zo erg als nu! Alles wat nog maar houvast gaf, alles wat toch nog blijdschap in Zijn leven bracht, wordt nu radicaal weggenomen. De vastheid die Hij ondanks alles had in de band met Zijn Vader in de hemel is nu ook weg. Hij voelt nu geen enkele liefde, zorg en gemeenschap meet van God uit de hemel. Hij voelt alleen nog maar de boosheid, de straf van God over Hem. De Here Jezus krijgt geen enkel contact meer met Zijn hemelse Vader. God in de hemel heeft alle contact met Hem verbroken. Dat is het oordeel dat over Zijn leven komt. In alle felheid, zo intens. Zoals geen mens op aarde het ooit heeft meegemaakt. Nog nooit was iemand zo eenzaam, zo alleen. Wij zouden doodsbang zijn en niet weten waar we het meer zouden moeten zoeken.

Als het ons zou overkomen was dat helemaal eerlijk, helemaal rechtvaardig. Dat is wat wij als mensen verdiend hebben. Maar de Here Jezus had het niet verdiend. Hij de zondeloze, de volledig rechtvaardige mens. Hij moet meemaken wat Hij op geen enkele manier verdient. Hij doet dat voor schuldige mensen! Hij laat die verschrikkelijke straf zo intens over zich komen. Om die voor anderen door te maken, te dragen!  Niemand zou dit kunnen volhouden. Dat kan alleen de Zoon van God. In het dragen van de straf bewijst Hij weer dat Hij de Zoon van God is. Hij stapt nu juist niet van het kruis af! Hij die daar zo onschuldig dat geweldige oordeel over de zonden draagt terwijl Hij onschuldig is. Je ziet de vlammen van Christus liefde voor God en Gods uitverkoren kinderen branden terwijl de vlammen van Gods toorn tegen jouw en mijn zonden over de Here Jezus gaan.  Hij laat zich voor de gelovige zo zielsalleen maken, Hij laat de hel voor de gelovigen over zich heen komen. Hij de onschuldige laat zich als de meest onrechtvaardige behandelen.

Als je daarop let sta je sprakeloos! Wat heeft de Here Jezus, de Zoon van God voor jou en mij willen doen!   Als rechtvaardige voor onrechtvaardigen willen lijden. Voor zondaren. Dan hoor je iemand zeggen: “ Maar ds wij zijn toch geen zondaren meer. Die tijd ligt voor ons toch achter ons? Wij hebben nu toch een andere identiteit? Wij zijn nu toch in Christus heiligen?” Dit is een van de meest geraffineerde verkeerde gedachten die je in onze tijd vindt. Een gedachte die er voor zorgt dat je begint te denken dat je eigenlijk niet veel vergeving meer nodig hebt. Ook als je met je leven als zondaar naar Christus gegaan bent. Ook als je steeds weer bidt om juist als nieuw mens door de kracht van de Geest te leven. Een nieuw mens te zijn blijft op deze wereld ook dat eigen zondige hart aan je trekken. De heilige Geest zelf noemt gelovigen die tot Christus gaan en daartoe opgeroepen worden ook zelf zondaars. Bijvoorbeeld  in Jacobus 4:7,8:  “ Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.  Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.”

Wij hebben elke dag dat lijden van Christus weer nodig! Elke dag hebben we weer nodig om in geloof Christus offer voor onze zonden aan te nemen. Het geweldige is dat elke keer dat je weer zo bij Christus komt je in Gods ogen heilig bent omdat al je zonden je dan om Christus vergeven zijn. Dan is er om het zo alleen zijn van de Here Jezus, om het van God verlaten zijn door Hem voor wie in geloof met verdriet over eigen zonden bij God komt altijd dat warme hart van Vader dat jou al je zonden vergeeft. Die jou dan als rechtvaardige behandelt omdat Christus als de rechtvaardige al jouw onrechtvaardigheid op zich genomen heeft. Voor jou is er dan die open deur naar de Vader waardoor er altijd vergeving is voor wie in verbondenheid aan Christus leeft. Een arme zondaar wordt elke keer weer zo rijk door Christus! Wat een geweldige boodschap. Wat een liefde van God, wat een liefde van Christus! Dat Hij dat voor mij heeft willen doormaken! Op hem kan ik aan omdat Hij zelfs toen het zo immens zwaar werd God niet losliet. We zien dat in de derde plaats

 

3.            Omdat Hij God zelfs toen niet losliet

 

Nog  kort iets over het moment waarop de Here Jezus die woorden uitriep: “Mijn God, Mijn God waarom hebt u Mij verlaten”. Het is nu drie uren donker. Drie uren was het voor de Here Jezus de hel op aarde. Om wie in geloof elke dag tot Hem komt voor altijd van de hel te redden.

Die hel verdraagt Hij tot de HERE die weer van hem wegneemt. Hij verdraagt die en Hij blijft daar totdat de straf die Hij moest dragen tot de laatste druppel door Hem leeggedronken is. Als de HERE het weer licht laat worden na die drie uren klinken die woorden: Eloi, Eloi lema sabachtani”  Tot twee keer toe roept Hij na deze diepste ellende het uit: “ Mijn God, Mijn God. “ de Here Jezus heeft zelfs in die diepste ellende God in de hemel niet vaarwel gezegd. Zelfs toen Hij niets meer voelde en merkte van Gods hulp bleef Hij Zijn werk als Verlosser doen. Bleef Hij vertrouwen op God die Zijn beloften ook aan Hem gegeven had. Hij heeft vastgehouden aan Zijn God.

Zo heeft Hij verdiend dat jij en ik als we grote moeiten en verdriet doormaken in ons leven. Als we diep in zonden gevallen zijn we toch naar de HERE kunnen. Dan is Hij er voor ons. Dan zal Hij je nooit verlaten. Dan is er zelfs na grote zonden vergeving bij vader in de hemel om Christus werk. Al heb ik nog zo verdiend om altijd door God verlaten te zijn dan nog wil Hij op jouw gebed uit Zijn Vaderhart jouw Zijn onnoemelijke Vader liefde geven. 

Zelfs als je het niet voelt maar je gaat tot de Vader, zelfs als depressiviteit dat gevoel zo aangetast heeft mag je nog weten: Ik hoef niet bang te zijn. Want al voel ik het niet op het gebed is God in de hemel er als mijn Vader. Voor altijd. Hij wil mij dragen in Zijn liefde. Laat je dan steeds weer meenemen door Gods beloften, door de Heilige Geest. Zodat je het met je hart mag zeggen tegen God in de hemel: Abba Vader! Ik wil zo graag uw kind zijn. Dan omhelst de Vader jou en is zo blij dat jij als Zijn kind bij Hem komt! Dat alleen om dat geweldige offer van Christus voor Gods gelovige kinderen.

 

AMEN