Zondag 17 Een geweldig schat: Christus is opgestaan

17-02-2016 07:18

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gezang 20:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:  Kolossenzen 2:16-3:17

Psalm  13

Tekst: Zondag 17

Verkondiging van het evangelie

Gezang 19

Geloofsbelijdenis

Psalm 101:1,2,3

Dankgebed

Collecte

Psalm 30:1,2,3

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het is goed om met elkaar van hart tot hart te spreken. Het is goed om elkaar dingen te vragen. Hoe de ander bepaalde dingen die hij of zij zegt bedoelt. Waarom de ander het doet en zo zegt. Om dan ook samen te luisteren naar wat de HERE zegt en wij als antwoord daarop belijden. Vanuit het luisteren naar de HERE in Zijn Woord.

Toen ik met deze preek begon moest ik aan een paar gesprekken van de laatste maanden denken die er over gingen of het in je geloof nu om je redding, je behoud gaat of om de eer van God. Ik hoop daarover op de gemeente vergadering nog meer te zeggen dan nu. Waarom moest ik er aan denken? Vanwege de vraag die de catechismus hier stelt. Wat ik nu ga zeggen geldt niet alleen voor deze vraag in de catechismus. Je komt het heel geregeld tegen. Kijk maar eens met mij mee wat de vraag van onze zondag is;

“Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus?”  Twee andere voorbeelden waarin er nadrukkelijk gevraagd wordt  wat de waarde voor ons is van de HERE doet. Wat daarvan troost voor de gelovigen is, zijn vr en antw 36 en 52:

“Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?”

“Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?”

Dit heeft ook alles te maken met die vraag en het antwoord waarmee de Heidelbergse Catechismus begint. Die vraag en antwoord die eigenlijk een samenvatting van de hele Catechismus zijn en die dan in het vervolg uitgewerkt wordt: “Wat is uw enige troost in leven en in sterven?” In het antwoord wordt dan op Christus gewezen en wat Zijn werk, wat het werk van de Drie-enige God uit genade voor de gelovigen mag betekenen.  Die nadruk in de Catechismus op de troost die wij door Christus ontvangen, doet, al wordt er niet elke keer over gesproken, niets af aan het grote doel van ons leven. Om te leven tot eer van God! Ook dat vinden we terug in de Catechismus. In vraag en antwoord 6: “God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

Ons behoud en de eer van God horen bij elkaar en kunnen in het leven van een kind van God allebei niet gemist worden. Als je ziet wat de waarde van Christus en van heel Gods werk voor je is dan heb je nog meer om de HERE voor te eren. Laten we ook zo luisteren naar het evangelie van Christus opstanding dat ik jullie onder het volgende thema verkondig:

 

EEN GEWELDIGE SCHAT: CHRISTUS IS OPGESTAAN

 

1. Een schat in het leven voor de dood

2. Een schat voor het leven na de dood  

 

1. Een schat in het leven voor de dood.

 

Ik wil jullie eerst eens meenemen naar hoe er in onze tijd en in ons land door veel mensen gedacht en gevoeld wordt. Een manier van leven en denken die je overal door ziet breken en die ons op allerlei manieren wordt aanbevolen.

Bijvoorbeeld in de spotjes die je een tijdje geleden op de televisie en op de radio kon horen en zien. Het was een advertentie van het Humanistisch Verbond met als slagzin: “Ik geloof in een leven voor de dood.”  Het leven houdt op met de dood en daarom moet heel je leven en denken op het leven hier en nu gericht zijn. Mensen hebben vaak heel weinig met een leven na de dood. Opstaan uit de dood staat vaak zo ver van ze weg. Dat is alleen iets voor sprookjes. Zo gebeurde het niet zo lang geleden dat er op een NS station een poster hing met daarop de woorden: ‘JEZUS LEEFT!’. Na een tijdje stond er ook iets anders op. Iets dat duidelijk weergeeft hoe veel mensen denken als ze dit lezen en daarom ook zo leven. Toen stond  er met grote letters op geschreven:  ‘NOU EN?’

De opstanding van de Here Jezus staat bij veel mensen buiten hun leven en hebben er geen idee van wat die opstanding voor hen zou moeten betekenen. Dat heeft alles te maken met de gedachten die bij al meer mensen hun uitgangspunt geworden zijn. Onder het leven van de meerderheid van de mensen in ons land ligt de gedachte die je bij het eerder genoemde Humanistische verbond vindt. Ik geef het even weer in hun eigen woorden:

“Het is onze inzet om de wereld en het leven te begrijpen met uitsluitend menselijke vermogens. We zijn ervan overtuigd dat de mens tijdens de evolutie is ontstaan uit natuurlijke processen. Dit betekent dat mensen verbonden zijn met de natuurlijke wereld en dat ons leven net als ieder leven eindig is: we moeten het met deze wereld en met dit leven doen. Dit besef van eindigheid is soms moeilijk te dragen. Humanisten vatten eindigheid vooral op als een uitdaging en aansporing om een zo goed mogelijk leven te leiden. Mensen hebben in principe het vermogen om hun bestaan in vrijheid vorm te geven en zo tot bloei te komen. De humanistische levensbeschouwing wil dit vermogen stimuleren en biedt hiertoe inspiratie.   …… Humanisten geloven in de kracht van mensen en beroepen zich niet op een goddelijke openbaring of goddelijk ingrijpen. Wij denken dat alle levensbeschouwingen en religies een menselijke oorsprong hebben en daarmee open staan voor duiding en kritiek. Humanisten steunen uitsluitend op menselijke bronnen van kennis, zin en moraal. Dit betekent dat wij omtrent vragen naar zin, waarheid en moraal een beroep doen op menselijke tradities en op de kwaliteiten en betrokkenheid van onze tijdgenoten.”

Zijn dit nu van die heel vreemde gedachten?   Het is toch gek en onvoorstelbaar dat een mens uit de dood opstaat. Dat is toch gewoon niet mogelijk. Laten we eerlijk zijn. Zo was het ook toen de Here Jezus in het graf lag. Niemand verwachtte dat Hij uit het graf zou opstaan. Als op de derde dag vrouwen met de boodschap komen dat de Here Jezus opgestaan is, worden ze echt door de anderen voor gek verklaard.  Het zouden maar praatjes zijn. Zo reageren ook de andere leerlingen van de Here Jezus. Juist als je daar eens op let, zie je iets heel bijzonders. De mensen die de vrouwen voor gek verklaarden waren later mensen die zich lieten doden omdat ze het evangelie van de Opgestane Christus verkondigden. Ze hadden hun leven over voor dit evangelie. Dat is onverklaarbaar als deze mensen niet heilig overtuigd waren geraakt van de opstanding van de Here Jezus. Dat Hij leeft. Niet maar in herinneringen en gedachten. Nee, heel echt!  Met een echt lichaam. 

Hij laat zich zien met een echt lichaam. Hij laat Zijn wonden in Zijn zij en in Zijn handen zien. Hij eet samen met Zijn leerlingen. Ze zien Hem. Hij praat met ze, Hij geeft ze onderwijs. Hij verschijnt zelfs aan 500 mensen tegelijk. De leerlingen van de Here Jezus zien met eigen ogen hoe de Here Jezus van de aarde naar de hemel opvaart. Jezus leeft! De Here Jezus is de Koning. Jezus is echt Heer over leven en dood. 

Dat heeft voor ons leven vandaag en morgen als het goed is echt betekenis.  Dat wordt in de catechismus zo onder woorden gebracht: “Ten tweede worden ook wij door Zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven.”  De Here Jezus overwon de dood. Hij wil jou en mij een nieuw leven geven. Niet alleen voor de toekomst in de hemel en met een nieuw lichaam op de nieuwe aarde. Ook dat maar niet alleen.  Nee, ook een nieuw leven op deze aarde hier en nu.

Een leven waarin je zo leeft  dat je leeft in de echte wereld!  Dat je leeft in de wereld waarin je je niet laat bedriegen. Misschien vind je het een beetje gek wat ik nu zeg. Wat bedoel ik er mee?

Wat is de echte wereld?

De echte wereld is de wereld  waarover Jezus Christus Koning is. De echte wereld is de wereld waarover de levende Christus regeert. Je bedriegt jezelf als je zoals het humanistisch Verbond niet verder kijkt dan de mens hier op aarde. Het zou hetzelfde zijn als dat je zou zeggen: wij leven op de wereld en houden alleen rekening met wat er op aarde gebeurt dus bestaat de zon niet. Zo echt als zon, maan en sterren er zijn zo echt is ook Hij er die zon, maan en sterren gemaakt heeft en bestuurt. Christus is opgestaan uit de dood en is de echte Koning. Denk aan de preek van vanmorgen over Openbaring 6:1,2.     

Als de werkelijkheid ziet, zie je dat Christus Koning is en dat Hij de dood heeft overwonnen. Dan ga je ook zien dat je Hem, dat je Zijn kracht nodig hebt om echt voor en met Hem te leven. Jij en ik hebben nodig om van dood door de zonden levend door de Geest van Christus te worden. Wij hebben nodig dat we door Christus kracht wedergeboren worden, nieuwe mensen worden. Mensen die niet meer eigen baas willen zijn maar volgeling van Christus willen zijn. Voor wie het doel van ons leven niet onze eigen eer is maar Gods eer. Het beroerde is dat ik mezelf niet kan veranderen. Mezelf helpen, in mijn eigen kracht staan, levert niets op. Ik heb nodig om bij Christus aan te kloppen en te vragen wilt U met Uw kracht mij nieuw maken en wilt U met Uw kracht mij de kracht geven om te doen wat we in Kol 3 lezen: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.  Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.”  Vs 1-5

Dit nieuwe leven is er en kan er zijn alleen omdat de Here Jezus echt uit de dood is opgestaan. Omdat Hij de Zoon van God is.  Dat is de reden waarom jij en ik niet meer verslaafd aan de zonden hoeven te zijn. Als we tot Christus gaan wil Hij ons door de Geest maken tot mensen die dat nieuwe leven op deze wereld laten zien. Altijd gebrekkig maar toch. Dan zien we ook zelf hoe God in ons werkt en we op weg zijn naar de toekomst. We letten daarop in het tweede punt.

 

2.  Een schat voor het leven na de dood

 

De Here Jezus is niet zomaar gestorven. Dat was geen toeval. Hij moest als Verlosser lijden en sterven. Hij nam ook het sterven op zich. Dat was de manier waarop Hij alles wat er volgens Gods recht gedaan moest worden door de Verlosser ook gedaan heeft. Hij heeft zo alles weggedaan, overwonnen wat een echt goed leven tot eer van God in de weg staat.

Omdat de Here Jezus in de plaats van de gelovigen het 100%  rechtvaardige leven geleidt heeft en daarbij de straf gedragen heeft, kan Hij het nieuwe leven uitdelen. Een leven dat door de dood  niet stukgemaakt kan worden.

Als wij sterven dan ademen we niet meer. Dan begint ook het proces waardoor we helemaal verteren. Mensen van honderden jaren geleden zijn vaak niet meer te vinden. Dan is er niets meer van ons over. We zijn echt zoals de HERE zegt tot stof geworden. Toch is het niet zo dat je er dan niet meer bent. Dat is voor wie op aarde met zijn of haar leven naar Christus gevlucht is een geweldige troost. De dood maakt je maar niet tot stof. Nee, doordat Christus voor wie bij Hem schuilt  opkomt bij Zijn Vader, wordt je dan als mens door de hemelse Vader welkom geheten in de hemel. Je stierf op aarde en leeft meteen verder in de hemel. Dat heb je te danken aan Christus. Hij is de schat die je in de hemel hebt! Hij is het die er voor zorgt dat je niet teruggestuurd wordt naar de hel. Hij is het die voor jou dan het leven verdiend heeft.  Je leeft dan heel echt. Je bent dan door Christus thuis bij Hem en bij de Vader. Een grotere schat kun je op aarde niet krijgen.

Toch is hiermee nog niet alles gezegd. Kijk maar eens naar het “ten derde”:  “Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid.”

Je ziet onder dit deel van de catechismus onder andere 1 Kor 15:20-22 staan:

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.  Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.”

Wat is nou een onderpand? Wat is nou een eersteling?

Een onderpand is iets dat er voor zorgt dat je iets zeker krijgt. Jij leent aan iemand  50 Euro. Die 50 Euro heb je nodig. Je geeft aan die ander iets dat van jou is wat 50 euro waard is. Dat zorgt er voor dat je zeker weet dat je je 50 euro terugkrijgt. Dus is de opstanding van de Here Jezus voor wie gelooft het garantiebewijs. Wat is nou een eersteling?  Dat is het allereerste van  de oogste dat laat zien de oogst staat klaar en komt zeker. Je ziet bijvoorbeeld een boom vol goede appels hangen. Je plukt er een af en je zegt dat is de eerste van de rest die zeker komt.

Zo is het dus met de opstanding van de Here Jezus. Dat Hij als de Verlosser is opgestaan is voor ons het garantiebewijs dat ook wij  eens heel echt zullen opstaan. Dat we niet alleen met onze ziel in de hemel zullen leven maar ook eens met een heel echt nieuw lichaam. Een lichaam zonder ziekten, een lichaam dat niet verouderd. Dan ben je echt helemaal bij de HERE samen met al de gelovigen die eens op de aarde geleefd hebben.

De opstanding van Christus is echt een geweldige schat. Die zorgt er voor dat je zelfs uit het graf zult opstaan. Dat je als je ziek bent, als je oud geworden bent en merkt dat je heel veel niet meer kunt.  Als je gehandicapt bent, als je als ouders of familie voor iemand zorgt met grote gebreken dat je mag weten dat als jij of die ander zich aan Christus toevertrouwt en met Hem leeft, dat eens allemaal zal verdwijnen. Echt helemaal. Ziekte, ouderdom, lichamelijke en geestelijke  handicaps zullen voor Gods kinderen echt 100% uit hun leven verdwijnen. Dat is je houvast als je daar in je eigen leven op deze aarde tegenaan loopt. Wie niet verder dan het zogenaamde menselijk kijkt, heeft geen toekomst. Het bestaan wordt een altijd moeilijk bestaan. Wie door de Geest met Christus geleefd heeft, wacht in de hemel en straks op de nieuwe aarde zoiets moois!  Het wordt ook nooit minder. Laat Christus die de schat van je leven niet staan. Leef met Hem als de levende Heer! Laat Hij jouw Heer en Meester zijn. Dan is het leven zo goed en voor altijd vol van Gods eer.

 

AMEN