Zondag 19 Jezus Christus komt terug

26-11-2015 07:43

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

Votum                                                                                                            Votum

Vrede/Zegengroet                                                                                          Vrede/Zegengroet                                       

Psalm 90:1,2                                                                                                  Psalm 90:1,2 

Geloofsbelijdenis van Nicea                                                                            Geloofsbelijdenis van Nicea 

Psalm 37:5,7,8                                                                                               Psalm 37:5,7,8 

Viering van het heilig Avondmaal                                                                    Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-14

Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt en we aan tafel gaan:  Psalm 9: 5,6       Gebed 

1.  Lezen:  2 Petrus 3:1-14                                      Zingen:  Psalm 9: 7          Tekst: Zondag 19 

Terwijl we van tafel gaan:                                        Zingen : Psalm 9: 8,9        Preek 

Slot formulier                                                                                                   Gezang 25:1,3

Tekst: Zondag 19                                                                                             Dankgebed 

Preek                                                                                                               Collecte 

Gezang 75:1,2,5                                                                                               Psalm 18:1,15

Dankgebed                                                                                                       Zegen

Collecte

Psalm 18:1,15

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Redder en God: Jezus Christus,  broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Here Jezus komt een bepaalde dag terug. Hij komt dan van de hemel naar de aarde. De dag van Jezus terugkeer is ook belangrijk als we aan het avondmaal denken. Dat het vieren van het avondmaal niet los van het toeleven naar de dag van Jezus terugkeer staat,  hebben we vanmiddag ook vanuit het avondmaalsformulier gehoord: “Christus heeft ons geboden,het avondmaal te vieren, totdat Hij komt. Wij genieten aan zijn tafel een voorsmaak van de overvloed van vreugde, die Hij toegezegd heeft. Wij zien met groot verlangen uit naar Zijn verschijning in heerlijkheid, naar de bruiloft van het Lam, als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van Zijn Vader. Zo laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en Hem te eer geven, want de bruiloft van het lam komt.”

Het avondmaal leert ons om vol verwachting en blijdschap uit te kijken naar de dag van de wederkomst. Als we dat zo zeggen, komt er de vraag of dat in jouw en mijn leven ook echt zo is. Kijk jij echt vol verlangen uit naar de dag dat de Here Jezus op de wolken terugkomt?

Bij ons is er altijd weer het gevaar dat we ons richten op wat er vandaag op aarde in ons leven gebeurt. Dan kun je een heel actief mens zijn.  We werken aan veel dingen op deze wereld. Je bent echt betrokken bij het leven en ziet daarin ook de taak die God je op deze aarde geeft. De taak ook om Gods wereld te bewerken en te ontplooien. Dat is dan ook echt goed. Maar het is dan wel belangrijk dat onze ogen en ons hart niet alleen gericht zijn op ons leven op deze aarde nu. Dan is die kans groot dat de dag van Christus terugkeer voor ons al meer vervaagt. Alleen maar iets dat in de verre toekomst gaat gebeuren. Dan is er geen echt uitzien naar die dag want volgens ons hebben we nog zoveel in dit leven te doen en mee te maken. Jezus kan eigenlijk nog niet komen.

Het kan natuurlijk ook helemaal andersom. Mensen raken zo gericht op de komst van de Here Jezus dat alles om hen heen op aarde eigenlijk niet meer belangrijk is. Dan wordt het gericht zijn op Jezus de rede om in je leven heel passief te zijn en je met het gewone leven niet echt meer te bemoeien. Dan trek je je al meer uit de wereld terug. Je ziet bij verschillende sekten nogal eens dat verschijnsel. Ook dat is niet zoals de HERE het graag wil. We moeten niet in deze wereld opgaan maar ons er ook niet uit terugtrekken. We hebben op deze wereld van God een taak gekregen. Het is belangrijk dat we op deze wereld in dienst van Christus leven en werken. Het is ook steeds weer nodig om in te zien dat wij de volmaakte  wereld als mensen niet kunnen bouwen. Die volmaakte wereld moeten wij eens uit Gods hand krijgen. Dat gebeurt op de dag dat de Here Jezus terugkomt.

Ik verkondig jullie het evangelie van Christus onder het volgende thema:

 

JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG

 

1.            Iedereen zal Hem zien

2.            Hij zal iedereen oordelen

 

1.            Iedereen zal hem zien

 

Je ziet in de geschiedenis een geweldige ontwikkeling. Als je alleen aan de laatste 100 jaar denkt en je ziet hoe mensen in Nederland toen leefden en hoe we dat nu doen is er een geweldige ontwikkeling. De uitvindingen, de ontwikkeling, wat mensen nu allemaal kunnen, kan heel veel indruk op je maken. Toch zie je bij al die ontwikkelingen dat wij als mensen niet voor een volmaakte wereld vol van vrede en geluk kunnen zorgen. Je ziet dat de mens op deze wereld tot al meer in staat is. Ook zie je dat wij als mensen daardoor ook meerdere keren al grotere ellende veroorzaken. De oorzaak daarvan is dat wij de zonde die de oorzaak van al die ellende is niet uit ons leven en uit ons hart kunnen krijgen. Wij kunnen ons daarvan zelf niet bevrijden. Het is daarom nodig dat de HERE ingrijpt. Daarom is het nodig dat de HERE op een bepaalde dag in de geschiedenis een wereldschokkende verandering brengt. Die verandering is dan voor alle mensen en de hele wereld een wereldschokkende gebeurtenis.

De Here Jezus heeft in aansluiting bij het Oude Testament verteld dat die dag zal komen. Dat de HERE er voor zal zorgen dat er een nieuwe schepping komt, lezen we o.a. al in Jesaja 65: “Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.” Vs 17

De Here Jezus zegt over de dag dat dit zal gebeuren o.a: “Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angstvoor wat er met de wereld zal gebeuren , want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.” Luk 21:25-27

De oude schepping zal op de dag dat de Here Jezus terugkomt helemaal gezuiverd worden. Op die gezuiverde schepping zal een nieuwe schepping verschijnen. De HERE zelf heeft dat ons beloofd. Bij de hemelvaart van de Here Jezus hebben engelen het hart van de kerk daarop gericht. De gelovigen hebben dat ook in deze wereld verkondigd. Ook dit hoorde en hoort bij het evangelie dat ook aan mensen die niet geloven met grote liefde en bewogenheid verkondig wordt. Juist om vol liefde de ander te roepen om op de dag van Christus terugkeer niet door het grote oordeel getroffen te worden. De kerk heeft ook de troost van de dag van Christus terugkeer met kracht op deze wereld uitgedragen. Het gaat juist over die heerlijke en grote troost  in vraag en antwoord 52.

Het zal voor de gelovigen op de dag dat Jezus terugkomt heerlijk zijn. Wie vandaag aan het avondmaal of als je nog geen belijdenis gedaan hebt in liefde voor God in de kerk gezeten heeft, heeft zich op die dag goed voorbereid. Dan hoef je echt nergens bang voor te zijn. Dan kun je voor je eigen leven echt met diepe blijdschap naar die dag uitzien. Wat is voor jou en alle gelovigen de dag van Jezus terugkeer dan een dag! Een dag waarop je blijder als ooit tevoren zult zijn. Blij dat jij jouw Redder dan met eigen ogen ziet en Hem mag ontmoeten. Dat jij zo dicht bij Hem mag zijn. Dat je samen met Hem op de volmaakte wereld dan leeft. Dan is er niets en niemand meer die jou het leven moeilijk maakt en ook niets en niemand die in jouw leven verdriet veroorzaakt. Al jouw en al  Gods vijanden zijn dan voor altijd van de aarde verdwenen. Het is niet zo dat de Here dan aan jou vraagt: wie zijn jouw vijanden en ze dan opzoekt en voor altijd verjaagt. We belijden in de catechismus: “Hij zal dan al Zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven”.  Het opvallende is dat eerst Christus vijanden genoemd worden. De vijanden van Christus zijn ook mijn vijanden. Wie in geloof leeft heeft Christus lief en daarom is een vijand van Christus ook zijn of haar vijand. Voor de gelovigen is de dag dat de Here Jezus terugkomt een prachtige dag.

De kerk van Christus heeft steeds weer als onderdeel van het evangelie verkondigd dat de dag van Jezus terugkeer komt. Het gebeurt meerdere keren in de geschiedenis dat als dit met kracht uitgedragen wordt mensen na een aantal jaren spottend vragen: Waar blijft die Jezus van jullie nu? Waar blijft nu die man van wie jullie zeiden dat Hij komt om de levenden en de doden te oordelen? Zie je wel dat wat jullie vertellen gewoon lariekoek is! Die Jezus van jullie zie ik nog steeds niet! Hoe moet je nu op mensen reageren die zeggen: de kerk zegt al 2000 jaar dat Jezus zal terugkomen en nog steeds is Hij niet gekomen! Waar blijft die wederkomst van Hem!

Die spot, dat verwijt hebben we ook in 2 Petrus 3 gelezen. Je krijgt uit 2 Petrus 3 de indruk dat een deel van de gemeente als antwoord op deze vragen en verwijten wil antwoorden dat God de dag van Jezus terugkeer uitgesteld heeft. Dat Hij het uitvoeren van wat Hij beloofd heeft vertraagd heeft. Petrus maakt dan duidelijk dat we niet in die richting het goede antwoord moeten zoeken: “Een ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Heer is niet traag met het nakomen van Zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand en niemand verloren gaat.” Vs 8,9

Als mensen tegen jou zeggen of in je eigen hart de vraagt leeft: Waar blijft de terugkeer van de Here Jezus toch? Als mensen dat op een negatieve manier naar voren brengen. Als mensen dan zeggen: na 2000 jaar christendom is het nog alleen maar ellende op deze wereld. Als dat op je afkomt, moeten we niet over uistel gaan praten. Christus terugkeer is niet uitgesteld. Het gaat erom dat we elke dag er klaar voor zijn om Hem te ontmoeten als Hij komt. Het is daarom ook zo goed om Avondmaal te vieren. Om weer gesterkt te worden in je leven met Christus. Om te zien, te voelen en te horen dat als je bij Christus je leven zoekt,  je vergeving zoekt de komst van Jezus voor jouw alleen maar blijdschap zal brengen. Het is juist daarom ook zo goed dat je op weg naar het Avondmaal leert om jezelf te beproeven. Juist vanuit het evangelie naar je zelf te kijken om zo te leven dat je de Here Jezus als je lieve Redder kunt ontmoeten. Voor allemaal van ons geldt bijvoorbeeld wat we in Efeze 4 lezen: “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.” Vs 26,27

De HERE is echt niet laks en traag om wat  Hij beloofd heeft te doen. Jezus Christus komt op de vastgestelde dag terug en geen dag eerder of later. Wij kunnen die dag niet berekenen. Want Gods tijdsberekening is zo anders dan de onze. Het gaat zo ver boven die van ons uit. Een dag is daardoor als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Dat geeft ons geen sleutel om toch te kunnen berekenen. Nee, het laat ons zien dat wij niet met rekenen maar met verwachten bezig moeten zijn. De HERE werkt aan de terugkeer van de Here Jezus en Hij komt zeker op het door God vastgestelde moment.

Ieder die op aarde geleefd heeft, zal Jezus dan zien komen. Ook de mensen die met Hem en Zijn terugkeer gespot hebben. Dat ieder die geleefd heeft de Here Jezus zal zien terugkomen, zien we o.a. in Openb 1:7: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen , ja, amen.”

De dag dat de Here Jezus terugkomt, zal iedereen die op aarde geleefd heeft, opstaan. Iedereen, gelovigen en ongelovigen krijgen dan weer een lichaam. De ongelovigen blijven dan eerst op de aarde achter terwijl de gelovigen van de aarde omhoog gaan om de Here Jezus in de lucht te begroeten. De ongelovigen zien de Here Jezus dan met de kerk van alle tijden en plaatsen naar de aarde komen. Hij komt samen met Gods volk om op aarde het oordeel uit te spreken. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Hij zal iedereen oordelen

 

De Here Jezus komt als de rechter van de hemel naar de aarde. Als de Here Jezus op aarde teruggekomen is, zal de hele wereldbevolking van de hele geschiedenis voor hem verschijnen. Niemand zal dan ontbreken. Niemand kan zich daaraan onttrekken. De engelen zorgen er dan voor dat iedereen voor de troon van Christus verschijnt. Christus spreekt dan het rechtvaardige oordeel uit. Wat is dan de functie van dat oordeel op die dag?

Waarom is dat oordeel dan nog nodig? De HERE heeft Zijn oordeel dan toch al uitgesproken? Dat is toch al gebeurd op het moment dat iemand gestorven is en zijn of haar plek in de hemel bij de HERE of  in de hel gekregen heeft?

Wanneer de Here Jezus van de hemel naar de aarde komt, is al duidelijk wie bij Gods volk hoort en wie niet. Dat wordt zelfs dan al duidelijk omdat de ongelovigen op aarde achterblijven en al de gelovigen de Here Jezus gaan binnenhalen in de lucht. Waarom gaat de Here Jezus daarna dan nog officieel als rechter een uitspraak doen?  Kan het oordeel over jou en mij op het laatste moment dan toch nog veranderen? Als dat zo is, zouden we altijd in onzekerheid en in angst moeten leven. Dan zou er zelfs nog angst en onzekerheid bij de gelovigen in de hemel zijn. Gelukkig is dat niet nodig. Als jij de Here Jezus in liefde volgt. Als jij door de Heilige Geest bewogen in de kerk zit en met een hart dat naar de HERE verlangt avondmaal gevierd hebt, mag je weten dat Jezus Christus jou bij het laatste oordeel zal vrijspreken. Dat Zijn terugkeer voor jou een geweldig feest zal zijn. Hij spreekt je dan vrij omdat Hij die de Rechter is ook jouw Redder, jouw Verlosser is. Hij die voor jouw schuld en zonden betaald heeft. Jouw Rechter is jouw Redder! Dat is Goddelijke liefde en goedheid.

Toch blijven we nu nog met de vraag zitten: Wat is dan het doel van dat laatste oordeel? Het doel is niet om jou persoonlijk te vertellen wat het oordeel is dat God over jou heeft uitgesproken. Jij kent die beslissing dan al. Het doel is om de hele wereld, om de mensen van alle tijden te laten zien dat Gods oordeel rechtvaardig is. Om te laten zien waarom de HERE over de een Zijn veroordeling en over de ander Zijn vrijspraak heeft uitgesproken. Bij het laatste oordeel gaat het om de eer van de Drie-enige God.

De Here Jezus zal over iedereen een oordeel uitspreken. Hij komt terug. Dat is wat als een zeker feit gaat gebeuren. Juist om dat te weten moet ons stimuleren tot activiteit nu op deze wereld. Het kan niet zo zijn dat het verwachten van Jezus terugkeer je nu afwachtend en passief maakt. Ook dat wordt heel duidelijk in 2 Petrus 3: “maar wij vertrouwen op Gods beloften en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem wordt aangetroffen.” Vs 13,14

Het is belangrijk dat we elke dag in dienst van Christus werken en leven. Dat we niet lui en traag zijn. Dat we geen vrede maken met bepaalde zonden in ons leven. Christus komt. Hij wil in jouw leven zien dat jij uit liefde en dank voor Zijn werk voor God wil leven. Met een hart dat daarvoor steeds weer de hulp van de Heilige Geest zoekt. Daarbij heeft Hij je heel persoonlijk in het avondmaal weer de moed en de kracht willen geven. Om zo al je talenten in dit leven als gekregen talenten te willen inzetten tot eer van je Schepper. Overal waar jij in gehoorzaamheid en in liefde voor Christus je gaven gebruikt leef je voor de HERE. Niet alleen in de kerk. Ook op je werk. Thuis als moeder in het gezin. Als je moet stofzuigen, luiers verwisselen afwassen enz. Wie Christus steeds weer in zijn of haar leven zoekt is kind van God. Dan was jij als kind bij Vader aan tafel tijdens het avondmaal. Dan heb je ondanks heel veel zorgen en vragen alle reden om uit te zien naar de dag dat de Here Jezus terugkomt. Dan heb je alle reden om zonder angst te zeggen: “Maranatha, Kom Here Jezus, kom gauw.”

Leef zo want dan leef je en word je leven alleen maar mooier en wordt God al meer voor jou alles. Kom Here Jezus kom toch liever vandaag dan morgen. Wees klaar om je God en Heiland in vrede te ontmoeten!

 

AMEN