Zondag 19 Christus regeert en komt terug

29-02-2016 07:51

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 2:2,4

Geloofsbelijdenis

Psalm 47:3,4  (vers 3 kinderen)

Schriftlezing: Mattheus 25:31-46

                        Efeze 1:15-23

Gebed

Psalm 98

Tekst: Zondag 19

Verkondiging van het evangelie

Psalm 97:4,5

Dankgebed

Collecte

Gez 24:3,4,5

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus  Christus

 

 

We zijn gekomen bij een zondag in de catechismus waarover in de tijd van het ontstaan er van groot enthousiasme bestond. Wat je daar leest, wat we daar belijden belijden stond voor de mensen midden in het leven. Vaak op een andere manier dan in onze tijd. Wij leven in een tijd waarin alles goed moet gaan. We leven in een tijd waarin we allemaal jong en gezond moeten zijn en waarin  we een makkelijk en welvarend leven moeten hebben. Daarvoor moet de HERE zorgen. Als Hij dat niet doet is Hij eigenlijk niet veel waard. Wat heb je aan Christus als er toch nog veel moeilijke dingen in je leven zijn?  Hij moet die God en Redder zijn die er voor zorgt dat het hier op aarde nu in jouw leven voor de wind gaat. Anders twijfelen er aan of Hij echt wel aan de rechterhand van God over alles regeert. Vaak is geloven bij mensen in onze tijd zo’n probleem. Het lijkt vaak wel mode om te zeggen dat geloven echt niet meevalt en dat je het eigenlijk wel moeilijk met God moet hebben. Dat als je iets moeilijk overkomt je dan wel opstandig moet zijn en dat twijfel ook iets is wat er bij hoort. Geloven is of moeilijk of je gelooft zo dat de Here Jezus je zo goed als alles geeft wat je graag wilt.

Dat wat in de tijd dat de catechismus werd opgesteld zo anders. De meeste mensen waren niet welvarend. Ze moesten hard werken om er maar voor te zorgen dat ze te eten hadden. Als je twaalf of dertien jaar was dan moest je aan het werk.  Dan moest je vaak werk doen waar  je lichamelijk heel moe van werd.      

Er was in die tijd bijna geen gezin waarin niet een of meerdere kinderen op jonge leeftijd was overleden.  De dood was steeds weer heel dichtbij in die tijd. Daarbij kwam ook nog dat in de tijd van het schrijven van de catechismus velen hadden moeten vluchten juist omdat ze in de HERE wilden geloven en de Here Jezus wilden volgen volgens Zijn Woord.  Ze hadden vaak al hun bezittingen verloren omdat ze Christus wilden volgen. Ze werden zelf vervolgd en moesten bang zijn voor de doodstraf omdat ze het Woord van god boven alles stelden. Juist in deze tijd waren er velen die met overgave leefden uit het geloof dat Christus over alle dingen regeert. Dat Christus bij Zijn terugkeer oordeelt over levenden en doden was voor hen iets dat echte troost voor ze was (vr 52). Zelfs zo dat we in antwoord 52 als troost in ons leven belijden: “Christus zal dan al Zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.”

Wat betekent deze belijdenis voor ons vandaag in 2016? Hoe spreken daarover als we met anderen in gesprek zijn?  Hoe doen we dat als we met mensen praten die zeggen dat ze gelovig zijn maar dit niet kunnen geloven omdat God liefde is?  We gaan hiernaar samen kijken en daarbij het Woord van God openmaken als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

JEZUS CHRISTUS REGEERT EN KOMT TERUG

 

1. Hij regeert nu

2. Hij komt levenden en doden oordelen

 

1. Hij regeert nu

 

 De Here Jezus is naar de hemel gegaan.  Hij heeft in de 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart nog veel gedaan.  Het is de tijd geweest waarin Hij zelf mensen opgezocht heeft om ze te laten zien dat Hij echt opgestaan is. Dat Hij leeft! Hij maakte deze mensen zo tot getuigen van Zijn opstanding. Niet omdat ze precies gezien hadden wat er rond het graf op die zondagmorgen gebeurde maar door wat de Opgestane Christus ze zelf vertelde en liet zien.  Het is ook de tijd waarin Hij Zijn leerlingen die Hij opzocht  had onderwijs gaf.  Deze getuigen van Zijn opstanding moesten de mensen later kunnen vertellen dat de Here Jezus echt opgestaan was. Ze moesten kunnen vertellen  wat Hij de mensen in die drie jaar dat Hij onder Israël optrad,  geleerd had. Ze moesten ook vanuit de Bijbel, in die tijd het Oude Testament, kunnen laten zien dat wat er met de Here Jezus gebeurd was echt al in het Woord van God stond. Dat het zo moest  gebeuren volgens Gods plan. Heel duidelijk zie je dat op de dag dat de Herej Jezus uit de dood is opgestaan. Kijk maar met mij mee in Lukas 24: “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.  En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden,  en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.  Gij zijt getuigen van deze dingen.  En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”vs 44-49    

Dan komt na 40 dagen het moment dat de Here Jezus voor de ogen van Zijn leerlingen vanaf de Olijfberg naar de hemel gaat. Ze zien Hem omhoog gaan. Ze zien ook dat de Here Jezus als de grote Hogepriester Zijn armen omhoog doet en hen zegent. De Here Jezus laat Zijn zegen aan Zijn kerk, aan Gods volk op aarde na! Dat zal 10 dagen later bevestigd worden in de uitstorting van de Heilige Geest over Christus kerk om het evangelie over de hele aarde te kunnen verkondigen. Om echt profeten, boodschappers van God op aarde te kunnen zijn.

De Here Jezus komt in de hemel aan.  Hij komt er maar niet om  er alleen te zijn. Hij krijgt er een heel bijzondere plaats. Hij krijgt naast God de ereplaats in de troon. Hij krijgt de plaats aan de rechterhand van God. Dat is de plaats waar God laat zien dat Christus als de Verlosser alle eer toekomt. Dat betekent dat de Here Jezus in de hemel echt als de grote Koning aangesteld wordt die alle macht in hemel en op aarde gekregen heeft. Dat zie je ook heel duidelijk in Efeze 1: “en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,  die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,  ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,  die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.” HSV  

Je ziet hier heel mooi wat het betekent dat de Here Jezus de plaats krijgt aan de rechterhand van God. Dat betekent dat Hij boven alle machten van de schepping staat. Dat betekent boven alle macht van mensen, van geesten en ook van de duivel. Dat is ook maar niet tijdelijk. Het is niet zo dat de Here Jezus voor een tijdje de machtigste is en dat zoals altijd er later weer een andere macht is die er bovenuit steekt. Kijk maar want er staat dat het ook zo zal zijn in de tijd die komt!  De regering van Christus in de hemel is echt geweldig!  Het is een regering die echt over alles en allemaal gaat. Niemand kan zich aan Zijn regering onttrekken. De Here God heeft echt alles aan de voeten van Christus gelegd. Hij regeert! Nou zou je kunnen denken:  dat is allemaal mooi maar wat zie je op de wereld bij machthebbers die veel macht hebben en lang aan de macht zijn? Daar zie je hoe mensen hun eigen belang en het belang van wat vriendjes voorop stellen en het onrecht komt al meer naar voren. Zo is het bij zondige mensen maar niet bij Christus. Bij Hem die zonder zonde is en die uit liefde voor zondaren het offer van Zijn leven gebracht heeft.  Hij is de Koning van de koningen! Dan moet je er eens op letten wat er dan in Efeze 1 en in zondag 19 staat:

“En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,  die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.”  Efeze  1

“Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van Zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert.”antw 50    

Christus die de Koning van de kerk is regeert de wereld, de hele schepping. Hij is een en albetrouwbaarheid. Hij heeft Gods volk liefde tot in Zijn hart, tot in het bloed dat Hij voor haar gegeven heeft. Dat betekent dat we  mogen weten dat wie zich aan Hem toevertrouwt, wie bij Hem vergeving en een leven dicht bij de HERE zoekt door Zijn regering voor altijd in goede handen is. Dan brengt Hij je op de goede bestemming. Dat lees je ook in antwoord 51. Christus geeft aan dat wie daarom vraagt Zijn Geest krijgt. Zodat je ook in moeilijke tijden, ook in tijden dat er aan je getrokken wordt. In  tijden dat verleiding en twijfel naar je toekomen en de duivel zo hard aan je trekt. Dan geeft Christus de Geest en beschermt jou waar je het nodig hebt om dicht bij Hem te zijn en te blijven. Dan leert Hij ons zelfs dat Zijn oordeel over levenden en doden voor wie Hem als Koning kent en volgt troost is. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Hij komt levenden en doden oordelen

 

 Voor veel mensen is het wel heel bijzonder dat we hier in zondag 19 belijden dat er troost vanuit gaat dat Christus bij Zijn terugkeer de levenden en de doden oordeelt.

Is het niet iets om bang voor te zijn? Is het allemaal niet heel griezelig als de Here Jezus terugkomt? Laat ik daar nog iets anders aan verbinden. De kans is groot dat je sterft voordat de Here Jezus terugkomt. Ook dan moet je bij je sterven voor God als de rechter verschijnen. Als je daar nu aan denkt ben je dan bang? Denk je bij jezelf dat je nu nog niet kunt doodgaan of dat de Here Jezus nog niet kan terugkomen omdat je dan bang bent dat de HERE je veroordeelt?

Hoe zit dat in jouw leven? Dan heb ik het niet alleen over ouderen onder ons. Ook voor wie jong is, is het nodig om daarover na te denken. Je kunt zonder dat je er op gerekend hebt ineens sterven. Denk maar eens aan die machinist op de trein die bij Dalfsen op die hoogwerker botste. Zo zijn er zoveel andere voorbeelden die je zelf kunt invullen. We komen allemaal voor Gods troon te staan. We komen allemaal voor Christus als de Rechter te staan. Dan is de wereldbevolking in twee delen verdeeld. De mensen die dan aan Christus rechterhand staan en door de engelen daar zijn neergezet en een andere groep die aan Zijn linkerhand staat. Tegen de ene groep zegt de Here Jezus dan in het eindoordeel: “Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.” Matt 25:34  Tegen de andere groep zegt Hij dan:  “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”  Vs 41

Wanneer is er voor jou en mij nu troost als we sterven, als we voor Christus troon moeten verschijnen? In antwoord 52 lezen we daarop een geweldig antwoord dat ook helemaal vanuit Gods eigen Woord komt: “Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist Hem als Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft.”

Waar gaat het om in je leven? Dat jij en ik Christus niet alleen als onze Rechter kennen maar juist ook als onze Redder! Dat we zo vandaag en morgen met Christus leven.   

Nou weet ik dat als deze dingen gezegd worden er ook onder ons mensen bang worden. Bang in de zin van of ze wel gelovig genoeg zijn. Of ze wel goed genoeg voor God leven. Ik zal het in woorden weergeven van iemand die me deze week iets schreef. Niet iemand uit onze eigen gemeente. Toch weet ik dat meerdere onder ons ook dit soort gevoelens kennen.

“Bij tijden doen we dat nog uitzien naar Christus wederkomst.Tegelijk vrezen we die dag omdat we wel een aantal uren in de week vrijwilligswerk doen ,maar ons gezin niet kunnen onderhouden ,ds ik weet dat ik weer terug kom op hetzelfde probleem ik heb net Ezechiël 34 gelezen en wat daar staat bemoedigt. Ik heb op het moment niet het gevoel dat ik daar bij hoor”.

Het gaat hier om iemand die echt de HERE wil dienen, die echt met Christus als zijn Verlosser wil leven en toch die twijfel. Als je echt bij de HERE wilt horen en je kent dit soort aanvechting of je krijgt in een gesprek met zo’n broeder of zuster te maken wat is het dan goed en nodig om te wijzen op Dordtse Leerregels I,16:  “Nu zijn er mensen die het levend geloof in Christus of het vertrouwen met hart en ziel, een goed geweten voor God, het leven in de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus nog niet zo sterk bij zichzelf opmerken. Toch gebruiken zij de middelen, waardoor God naar zijn belofte dit alles in ons bewerkt. Zij moeten zich niet laten ontmoedigen, wanneer zij over de verwerping horen spreken en evenmin zichzelf tot de verworpenen rekenen. Integendeel, zij moeten de middelen trouw blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade en die eerbiedig en ootmoedig verwachten.

Zij die ernstig verlangen zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen en uit het lichaam des doods verlost te worden, maar toch nog niet zo ver in het gelovig leven voor de Here kunnen komen, als zij wel wilden, behoren voor deze leer van de verwerping al helemaal niet bevreesd te worden. De barmhartige God heeft immers beloofd, dat Hij de walmende vlaspit niet zal uitdoven en het geknakte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is wel degelijk schrikaanjagend voor hen die met God en Christus de Verlosser geen rekening houden, opgaan in de zorgen van de wereld en zich laten beheersen door zondige begeerten – tenminste zolang zij zich niet ernstig tot God bekeren.”

1 Jak. 2:26; 2Kor. 1:12; Rom. 5:11; Filip. 3:3. 2 Rom. 7:24. 3 Jes. 42:3; Mat. 12:20. 4 Heb. 12:29; Mat. 13:22.

Wie zo dicht bij de HERE wil leven mag weten dat bij Christus terugkeer alle onrecht rechtvaardig gestraft zal worden. Dat het recht herstelt zal worden. Dat wie met Christus verbonden is dat dan ook als goed en rechtvaardig zal ervaren. Al lijken terroristen en christenvervolgers het laatste woord te hebben en dat  jou benauwd dan is het belangrijk om te zien wat we in de Nederlandse Geloofsbelijdenis daarvan belijden:

“Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden en zij zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. Hun onschuld zal dan door allen worden erkend en zij zullen zien de verschrikkelijke manier waarop God Zich wreekt op de goddelozen, die hen in deze wereld getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Die zullen tot erkenning van hun schuld gebracht worden, door het getuigenis van hun eigen geweten. Zij zullen wel onsterfelijk worden, maar alleen om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is(Matt. 25:41).

De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer.De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader(Matt. 10:32), en zijn uitverkoren engelen16,en God zal alle tranen van hun ogen afwissen(Openb. 21:4). Dan zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Heer hun zo’n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen.

Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Here.”

Laten we uitzien naar de dag dat Christus als rechter maar ook als jouw Redder naar de wereld terugkomt. Een wereld bevrijdt van alle onrecht, elk gevolg van de zonde.

 

AMEN