Zondag 2 Wie ben ik?

07-12-2015 09:52

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com


 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum

Vrede-Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet

Psalm 62:1,6 (vers 6 Schakel)                     Psalm 62:1.6 

Lezing van de wet                                      Lezing van de wet 

Psalm 6:1,2,3                                             Psalm 6:1,2,3

Schriftlezing: Romeinen 7                          Schriftlezing: Romeienen 7 

                       Jacobus 1:19-27                                      Jacobus 1:19-27

Gebed                                                        Gebed

Psalm 130                                                  Psalm 130 

Tekst: Zondag 2                                         Tekst: Zondag 2

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie

Gez 155:1,2,3                                             Gezang 17:1,2,3 

Dankgebed                                                 Dankgebed

Collecte                                                      Collecte 

Gez 155:4,5                                                Gezang 17:4,5

Zegen                                                         Zegen 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Sta  je wel eens voor de spiegel? Ik denk dat veel van jullie daarop ja te zeggen. De een om zich op te maken. Om te kijken of de make-up wel goed zit.Om te kijken of je puistjes wel goed weggewerkt zijn.  De ander bij het kammen van zijn haar. Of misschien als je je stropdas goed om wilt doen.

We gebruiken de spiegel om onszelf te zien zoals anderen ons zien. Je wilt er voor anderen netjes uitzien. Je wilt kijken of alles wel goed zit want je wilt er niet slordig uitzien. De een vind dat belangrijker dan de ander. De een staat veel langer voor de spiegel dan de ander. Maar toch is voor veel van ons de spiegel elke dag belangrijk voordat we de deur uitgaan.

Die spiegel heb je nodig omdat je jezelf niet kunt zien. Je weet niet hoe je er zelf uitziet zonder spiegel. Zo is het ook met hoe wij van binnen zijn. Zo is het ook als je naar je eigen leven kijkt. Is jouw en mijn leven wel een goed leven? Is jouw en mijn leven wel een leven waarin de liefde van God en voor de mensen om me heen te zien is. Wiem ben ik eigenlijk en wie moet ik eigenlijk zijn?

Daarvoor hebben jij en ik een spiegel nodig. Daarvoor hebben we nodig dat er een spiegel is die laat zien wat niet goed, niet mooi aan ons leven is. Want als je niet in die spiegel kijkt weet je niet hoe het er met je voorstaat. Dan weet je ook niet wat er in jouw leven moet veranderen. De spiegel die we daarvoor nodig hebben is de wet van God. Dat is de wil van God zoals Hij die in de Bijbel tot ons laat komen. We lezen in de Bijbel zelf over de wet die we als spiegel nodig hebben. Luister maar : “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.  Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:  hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.  Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.” Jak 1:22-23  

Laten we samen kijken wie we zijn! Om juist dan bij Christus uit te komen als onze Verlosser. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

WIE BEN IK?

 

1.            Gods  wet laat mij dat zien

2.            Wat ben je gelukkig als je dit echt ziet.

 

1.            Gods wet

 

Een  paar weken geleden kwam in een gesprek met een van de ouderlingen naar voren hoe moeten we nu denken over wat we in het Oude Testament lezen en in het Nieuwe Testament lezen. Is het Oude Testament niet wettisch. Het is voor mij heel opvallend dat juist in onze gemeente je  vaak hoort: het Oude Testament is wettisch.  Ik ben dan in andere gemeenten nooit zo tegen gekomen. Juist als we het over de wet van God hebben is het belangrijk om te zien of het hier om wettisch gaat.

Wat is wettisch? Wettisch is dat de regel eigenlijk meer is dan de HERE die de wet gegeven heeft. Wettisch is ook dat je denkt dat je door het houden van de wet vergeving van zonden krijgt en door de HERE aangenomen zou worden. De HERE zou dan zeggen dat het in het Oude Testament volgens de wet zou gaan en dat je  in het Nieuwe Testament door Christus en door Gods genade gered zou worden. Als dat zo is kan ik begrijpen dat je het Oude Testament niet zo belangrijk vindt. Dat is dan maar het Oude Testament. Dat is dan misschien interessante geschiedenis en je kunt er nog wel iets uit leren maar het is toch heel anders en minderwaardig aan wat we in het Nieuwe Testament lezen. Het is een gedachte en een leer die ik zelf vooral kende uit wat je over bepaalde stromingen in de kerkgeschiedenis leert en leest. En vanuit de omgang met familie die verwant is aan de Pinksterbeweging. Maar het was voor mij een verrassing om het zo duidelijk in een gereformeerde kerk zoals wij zijn tegen te komen.

Want als je naar de HERE zelf in de Bijbel luistert, als je leest wat de Here Jezus gezegd heeft en wat de Heilige Geest andere schrijvers van de Bijbel laat zeggen is dat echt een verkeerde manier van denken. Laat ik een paar belangrijke redenen daarvoor op een rijtje zetten:

a.            De  gelovigen in het Oude Testament zijn ook alleen door genade en door het offer van de Here Jezus gered van het oordeel. Ook zij konden dat niet met het zoveel mogelijk houden van de wet verdienen.

ook zij hadden de Verlosser die komen zou zo nodig. Al de offers die ze brachten verwezen juist naar Hem en riepen om Zijn komst.

b.            De Here Jezus zelf laat zien dat de HERE in het Oude Testament zelf spreekt en dat wat we daar lezen echt de woorden van God zijn die voor nog altijd levensbelangrijk zijn. Heel belangrijk is hierbij wat de Here Jezus in de Bergrede zegt :

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

 

De  Here Jezus laat hier ook zien dat het Oude Testament en de wet die de HERE in het Oude Testament gegeven heeft niet wettisch is. Het zijn juist de Schriftgeleerden en de Farizeeen die er alleen maar een stel regels van gemaakt hebben die je moet houden en dan zou je gered worden. Het gaat voor een kind van God in het Oude Testament en na Christus komst erom juist om dat je uit liefde, dat je om Gods onnoemelijke genade graag wil gaan doen wat Gods wet is. Niet om daarmee je redding te verdienen maar juist vanuit dat blij zijn dat de HERE je door Christus alleen om Zijn geweldige werk gered heeft als gelovige. Wij denken nogal eens dat bijvoorbeeld het gebod om de sabbat als rustdag te houden een wettisch gebod was. Dat het er om ging dat je allerlei dingen dan niet mocht. Dat hadden de Schriftgeleerden en Farizeeen er in de tijd van de Here Jezus wel van gemaakt. Ze hadden er nog honderde wetjes bij gemaakt wat je wel en niet mocht op sabbat. Maar dat de invulling van de sabbat helemaal niet wettisch was bedoeld zie je al in het Oude testament zelf. Het gaat juist om een feestdag waarop je alle tijd heb om je juist met die geweldige God en Redder zonder dagelijks werk bezig te houden. Naar hem te luisteren, Hem te verheerlijken.

Je leest dat op een prachtige manier in Jesaja 58, in het Oude Testament zelf : “Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken,  dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!” vs 13,14

Zo is het ook met de wet van de HERE! Die wet die de HERE ons in het Oude Testament al gegeven heeft, staat als een huis. Waarom? Omdat het hierin om Gods geboden gaat. De tien geboden beginnen dan ook met deze woorden: “Toen sprak God deze woorden”.  Het is de HERE als de enige God die weet wat echt goed en nodig is voor jou en mijn leven! Het bijzondere van de 10 geboden, het geweldige belang daarvan voor alle mensen van alle tijd zien we als we er op letten dat God met Zijn eigen stem deze geboden aan Zijn volk heeft laten horen. Hij was het ook zelf die met Zijn eigen vinger deze wet op de twee stenen platen geschreven heeft. Die platen moesten later in het meest heilige deel van de tempel in de ark bewaard worden.

De Here Jezus heeft deze wet van Zijn Vader niet veranderd! Hij heeft die wet met diepe liefde voor Zijn Vader volledig gehouden en uitgeleefd. Daarmee  heeft de Here Jezus niets wettisch gedaan. Ook niet toen Hij volgens de gewoonte elke sabbat trouw naar de synagoge, naar de kerk ging. Hij deed wat het allerbeste is voor elk mens! Wat doet de Here Jezus wanneer Hij over de wet van Zijn Vader spreekt? Dan laat Hij in de Bergrede zien hoe diep die wet van Vader gaat. Hoe die wet van God juist liefde tot diep in je hart vraagt voor de HERE en je naaste. Dat is ook wat zo duidelijk uitkomt in de samenvatting van de wet die de Here Jezus zelf geeft en die we ook hebben gelezen in antwoord 4 van de catechismus.

Wat laat de wet ons nu zien na de zondeval. Wat zie je nu als je in de spiegel van de wet kijkt die laat zien wat echte vrijheid is. Leven volgens Gods goede wil.

De wet laat je dan zien hoe vaak jij en ik in de naam van de vrijheid voor de onvrijheid, voor de verslaving aan de zonden, voor de verslaving aan onze eigen verkeerde gedachten en gevoelens kiezen. Heel duidelijk komt dat naar voren in wat de Heilige Geest Paulus in Romeinen 7 laat schrijven. In de gemeente van Rome denkt een deel van de gemeente dat je als gelovigen eigenlijk niets meer met Gods wet te maken hebt. Je kent Christus als je Verlosser, je bent gered en dan maakt het niet meer zoveel uit hoe je leeft. Je hebt eigenlijk niets meer met Gods wet. Het is de HERE zelf die dan door Paulus in hoofdstuk 6 daartegenover zegt : “Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dienst, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.”

Als je eerlijk in de spiegel van Gods volmaakte wet kijkt, zie je je eigen onvolmaaktheid. Dan zie je je eigen zonden, dan zie je je eigen schuld voor God. Juist daar hebben we de wet van God steeds weer voor nodig. Wie niet in de spiegel van Gods wet kijkt, ziet niet zijn eigen nood, ziet niet dat jij elke dag weer de Here Jezus als je redder nodig hebt. Dat je zonder Gods wet je eigen zonden niet ziet, maakt de heilige Geest duidelijk in Rom 7.

In de eerste 6 verzen van dat hoofdstuk leert de Geest ons o.a. dat wie in Christus gelooft en aan hem in liefde verbonden is, dood voor de wet is. Je bent gaan inzien dat de wet jouw dood, jouw schuld aanwijst. Je bent gaan inzien dat je het niet redt als je zonder liefde tot Christus probeert jezelf te redden door de wet te houden. Je bent gaan zien dat de wet je niet kan redden. Zo ben je dood voor de wet. Je hebt geleerd om juist door de Heilige Geest bij Christus als je redder te horen. Juist dan zie je hoe nodig je de wet hebt. Hoe nodig je die wet van je Vader in de hemel hebt om je steeds weer te laten zien wat zonde in jouw en mijn leven is. Kijk maar eens samen met mij naar de verzen 7-10 :

“Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’  Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.  Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven  en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden.” 

Waarvoor heb je de wet van God dus nodig in je leven? Om eerlijk te zien hoe het er met je voorstaat! Om eerlijk te zijn en te leren zeggen dat je jezelf niet kan redden. Dat je door eigen schuld de dood en een bestaan verdiend hebt waar de straf van God steeds op je drukt. Jij en ik hebben nodig dat we steeds weer ervan overtuigd worden dat we echt vergeving nodig hebben. Dat we echt nodig hebben om ons leven bij de enige Verlosser Jezus Christus te zoeken. Jij en ik hebben Gods wet nodig om niet zo te gaan leven dat we denken dat we de Here Jezus als onze Verlosser en Here vandaag niet nodig hebben. We hebben Gods wet nodig tot in de diepte die ons laat zien of er bij ons volledige liefde voor God en onze naaste was en waarvoor we vergeving en juist de liefde die de Geest kan en wil geven nodig hebben.

Ik hoor wel eens iemand zeggen: Als ik ’s avonds bid, vraag ik me wel eens af waarvoor ik vandaag eigenlijk vergeving moet vragen. Dan is het nodig om eens diep in je eigen hart te kijken. Dan gaat het er niet alleen om of je Gods geboden allen uiterlijk gehouden heb. Nee, dan gaat het erom of je vanuit je hart in alles, ook met je gevoelens in liefde voor de HERE en voor al de mensen om je heen geleefd hebt. Dan ga je zien dat je ook echt vandaag vergeving nodig hebt! Dan zie je dat het echt zo is dat je ook vandaag niet zondeloos en volmaakt voor de HERE en je naaste geleefd hebt.

Dan kun je Gods wet tot de dag van je sterven of van Jezus terugkeer niet missen om steeds weer met liefde dicht bij de HERE te leven. Dan zorgt het kijken in de spiegel van gods wet ervoor dat je bij Christus je leven zoekt en juist vanuit liefde volgens Gods wet wilt leven.

Daarover in het tweede punt nog kort enkele opmerkingen.

 

2.            Wat ben je gelukkig als je dit ziet.  

 

Je  hoort de wet, de wil van God. Als het bij dat horen blijft, gebeurt er eigenlijk heel weinig. Waarom? Omdat de wet van God op ons zondige hart. Hoeveel mensen horen niet de wet van God? Hoeveel mensen is de wil van God in hun leven niet voorgehouden! Heel veel mensen kennen de 10 geboden nog zonder dat het bij ze ertoe leidt dat ze volgens die wil van God gaan leven.

Bij veel mensen roept het juist tegenstand op als je ze de wet van God voorhoudt. Ze gaan dan soms juist doen wat de HERE in Zijn wet verboden heeft. Het roept soms juist het verlangen naar een leven daartegenin wakker. Dan zie je hoe we van onszelf zijn na de zondeval. Dan weten mensen ook dat bepaalde dingen die ze doen en denken zonde zijn maar ze leggen dat naast zich neer. Dan zie je hoe wij als mensen uit onszelf geneigd zijn om God en je naaste te haten. Als je eerlijk bent ken je dat ook wel in je eigen leven. Al wil het hoop ik niet zo maar toch voel je hoe je gevoel, je hart en je verstand je tegen Gods wet en wil willen laten ingaan. Dan zie je in je leven gebeuren wat ook Paulus juist als christen in zijn eigen leven ziet en voelt : “Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.” Vs 21

Je bent gelukkig als je dat bij jezelf ziet en voelt. Juist dan laat de Heilige Geest je zien en voelen hoe nodig je de Here Jezus hebt als de drager van je schuld. Hoe nodig je de Here Jezus elke dag hebt om met Vader in de hemel vrede te hebben, met Hem verzoend te zijn. 

Als je ziet hoe er in jezelf toch steeds weer een strijd is om te doen wat de wil van God is. Om je met je hele leven aan Christus te wijden. Als je dat ziet en dus ook ziet hoe dat  oude zondige hart opspeelt in hoe je regeert op sommige mensen, hoe je over ze voelt. Als je dat ziet daarin dat je toch dingen doet of dingen bekijkt waarvan je weet dat je het niet zou durven als de HERE zelf naast je zou zitten op de bank. Als je dat bij jezelf merkt dan voel je hoe God met zijn wet, hoe Christus met Zijn geboden je laat zien wie je bent. Hij is het dan ook die je de weg wijst naar Christus. Juist als Paulus deze dingen zo scherp in zijn eigen leven voelt, roept hij het uit : “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. …. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” 7:24,25, 8:1 HSV

Wat is het heerlijk als Gods wet je ontdekt aan je diepe schuld en zonden en de HERE zelf je op Christus wijst bij wie vergeving en nieuw leven is. De Geest wil je dat nieuwe hart geven waardoor je juist voor de spiegel van Gods wet wilt gaan staan elke dag om juist te breken met wat niet goed in je leven is. Dat is leven uit dankbaarheid omdat je in je ellende jezelf bent gaan kennen en Christus kent echt kent als je Redder en Koning.

 

AMEN