Zondag 21 Christus brengt Zijn gemeente bij elkaar

26-11-2015 07:26

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum

Vrede/Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet 

Psalm 149:1,2  (Schakel)                             Psalm 149:1,2

Gebed om de opening van het Woord         Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: 1 Korinthe 12:12-27             Schriftlezing: 1 Korinthe 12:12-27

Psalm 23                                                    Psalm 23

Schriftlezing:  Openbaring 2:1-7                Schriftlezing:  Openbaring 2:1-7

Gezang 119                                               Gezang 32

Tekst: Zondag 21                                       Tekst: Zondag 21

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie

Gez  179b                                                   Gezang 3 of 4

Dankgebed                                                 Dankgebed 

Collecte                                                      Collecte

Psalm 87:1,2,5                                            Psalm 87:1,2,5

Zegen                                                         Zegen  

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde kerk van onze Here Jezus Christus

 

We  praten veel over de kerk. Er is veel verwarring over de kerk en wat de kerk is. Vooral in onze tijd. Daardoor kletsen en roddelen we veel over de kerk. De kerk staat onder zware kritiek. Wij kunnen er op dat punt ook zelf veel van. Wat kan er een lading kritiek in gesprekken op de kerk komen. Ook en misschien wel juist als je deel van de gemeente bent. Er is zoveel mis. Er is te weinig communicatie, er is te weinig verbondenheid, er worden allerlei dingen niet gedaan zoals jij en ik het graag zouden zien. Soms lijkt het wel alsof de kerk een soort schietschijf is waarop je zo makkelijk kunt schieten. Altijd raak. Je kunt in de kerk zoveel onvolkomens aanwijzen. Zoveel gebrek en zwakheid bij mensen in de kerk. Want de kerk is een kerk van zondaren die juist in hun gebreken het van Gods genade moeten hebben. Je kunt ook zoveel gebreken bij de ambtsdragers in de gemeente aanwijzen. De een heeft een keer iets niet zo tactisch gezegd en wat heb je je er aan geërgerd. Een ander heeft een keer geen aandacht gegeven aan iets waarvan jij denkt dat hij het wel gedaan moest hebben. De kerk, de gemeente nee daar moet je het niet van hebben. Je kunt je kritiek zo sterk maken dat je geen goede dingen meer ziet. Je raakt verbitterd omdat je bij de ander, bij de mensen in de gemeente zo veel gebreken ziet.

Het gevolg is dat je volgens menselijke maatstaven naar de kerk, naar de gemeente gaat kijken. Je zoekt menselijke oplossingen voor de problemen die je ziet. Je zoekt het in menselijke verhoudingen, in managementmodellen om de gemeente naar jouw smaak te verbeteren. In onze tijd kijken we vaak zo naar de kerk. Wat is de kerk dan een armzalig zootje. Het zal dat dan ook altijd blijven want dan zie je de kerk niet. Dan praat jij met al je woorden en kritiek niet over de kerk. De echte kerk vang je niet in menselijke modellen en menselijke theorieën! De kerk is iets om te geloven! Zo spreek jij het ook elke zondag, zo spreken we dat elke zondag ook samen uit: Ïk geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen.”

Dat betekent dat je naar de kerk kijkt als het bijzondere, als een wonderwerk van God in deze wereld. Een geweldig werk van de Heilige Geest. Een bijzondere werk van de Zoon van God als de goede herder. Dan stel ik nu mijn hart open voor dat geweldige werk van Christus kerkvergaderende werk op deze wereld. Dan wil ik samen met de gelovigen van alle tijden ook zelf door Christus meegenomen worden om deel te zijn van Zijn gemeente. Ook heel concreet in de plaats waar ik nu woon. Laten we samen zien wat die echte kerk is als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

CHRISTUS  BRENGT ZIJN GEMEENTE BIJ ELKAAR

 

1.            Plaatselijk

2.            Over de hele wereld

 

1.            Plaatselijk

 

Dominee , ik geloof wel maar de kerk dat zie ik niet zitten. Laat mij maar gewoon op mijn eigen manier op mezelf geloven. De kerk heeft een mens toch niet nodig. Het gaat er toch om dat ik in de Here Jezus geloof en dan maakt de kerk toch niet uit? En als je ziet hoeveel kerken er zijn wat moet ik daar mee?  Daaraan zie je toch dat mensen met hun kerken er een rommeltje van maken. Als iemand dan toch bij een kerk wil horen, is er keus genoeg want het gaat er toch eigenlijk alleen maar om dat je in Jezus gelooft?

Het eerste waar ik hier de vinger bij wil leggen is dat we hier op zijn minst twee dingen verwarren. Dat is dat je zelf in de Here Jezus gelooft en dat je echt deel uitmaakt van de gemeente. In dit soort redeneringen worden deze twee dingen tegenover elkaar gezet. Hier worden tegenover elkaar gezet dat het de Heilige Geest is die in jou en mij die persoonlijk band van geloof en liefde met de HERE wil geven. Die ons hart dan niet naar de zonden maar naar Christus als jouw Verlosser en Koning laat uitgaan. Bij dat persoonlijke stopt het dan. Dat is niet waar Christus stopt. Hij wil juist dat jij als gelovige ook deel bent van Zijn gemeente. Niet door te zeggen: Ik hoor wel bij Zijn gemeente want ik geloof maar verder wil ik niet veel met de gemeente, met de kerk zelf te maken hebben. Dan maak je dingen los die Christus aan elkaar verbonden heeft!

Je  ziet dat steeds weer heel duidelijk in de Bijbel , in het Woord van God. Je ziet steeds weer dat de HERE Zijn volk aanspreekt. Dat zie je als de profeten het volk Israel aanspreken. Dat zie je als de apostelen hun brieven schrijven. Je ziet dan dat veruit de meeste brieven aan gemeenten zijn geschreven en door de brief aan zo’n gemeente ook iedereen individueel aangesproken wordt. De HERE wil Zijn volk bij elkaar zien en zo ook ieder persoonlijk aanspreken. De HERE wil ook dat we in een gemeente met elkaar leven en in die gemeenschap leren om elkaar liefde te geven. Ook als er in een gemeente heel veel punten van kritiek te noemen zijn. Een voorbeeld daarvan is de gemeente van Korinthe. Lees die 2 brieven aan deze gemeente maar een rustig thuis door en let er eens op hoeveel hier mis was. Toch roept de Heilige Geest ze juist op om als gemeente samen te leven. Om de mensen die echt niet deugen en niet willen deugen uit hun midden weg te doen. Maar dan verder er echt voor elkaar te zijn en als volk van God samen van Gods genade en vergeving te leven. Dan is het de Geest die van de gemeente zoals die er concreet op een bepaalde plaats is ook in de 21e zegt : “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid  vormen al die delen samen een lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” 1 Kor 12:12

Als je dit leest moet je er goed op letten dat het er hier niet om gaat dat ieder zijn eigen clubje zoekt en een eigen kerkje met een eigen accent vormt en dan zegt als je nu dieper kijkt zijn we in Christus wel een maar we blijven daar waar het voor ons het fijnst is. Wat heeft Paulus tegen dit soort redeneringen en daden al eerder in deze brief  in Christus naam geschreven en een heel sterk vermaan doen uitgaan. In  de gemeente van Korinthe waren mensen volgens eigen smaak kerkjes gaan vormen en dan schrijft Paulus o.a. het volgende in hoofdstuk 3: “Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus,’ en een ander: Ik ben van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen?” vs 3,4 

Het gaat er juist om dat we vanuit de liefde en vergeving van Christus, waarvan we het allemaal moeten hebben als een echte gemeente samenleven. Elkaar door Christus, door Gods evangelie laat samenbinden.

Daarom  lezen we ook in 1 Kor 12: “het oog kan niet tegen de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. ….. God heeft het lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.” Vs 21,24,25

Wanneer Paulus dit schrijft gaat het niet om een of andere eenheid die er in je gedachte is. Het gaat heel concreet om dat samenleven in die concrete plaatselijke gemeente die Christus door de verkondiging van Zijn Woord bij elkaar gebracht is. Daarop legt de Heilige Geest, God zelf dus heel sterk de nadruk Hij drukt het die concrete kerk daarop het hart met deze woorden: “Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” Vs 27

Dat leer ik, zo willen we in die gemeente leven als we met ons hart leren zien dat het Christus is die Zijn gemeente vergadert. Bij elkaar brengt. Dan leer ik zien dat het een wonder is dat ik elke week zelfs twee keer naar de verkondiging van Zijn geweldige Woord en boodschap kan luisteren. Juist in die kerkdiensten klopt dan het hart van het samen gemeente zijn. Juist in de verkondiging van het evangelie komt Christus zelf naar ons toe om ons samen bij de HERE te brengen. Om samen vanuit dat Woord te willen leven. De kerkdienst is maar niet een of andere godsdienstige bijeenkomst die mensen die elkaar mogen en die voor een groot deel dezelfde mening hebben bij elkaar komen. Nee, het is Christus die je roept, die laat horen: volk van God luister naar Mijn stem. Wees ook persoonlijk door geloof aan Mij verbonden en zo echt deel van het volk dat tot het eeuwige leven door God is uitgekozen. Dan leer je om zo blij te zijn met de kerk, met de gemeente omdat je daar het Woord van je God en Verlosser hoort en daaruit zelf en samen wilt leven. Zijn er in de kerk dan geen moeilijke dingen en moeilijke mensen? Zie ik in de gemeente dan geen gebreken. Zeker wel! Dan zie ik daar zondige mensen die soms ook heel lastig zijn en domme en slechte dingen doen. Zo was het ook met de mensen in Jeruzalem. Zo was het ook met de priesters en de levieten in de tempel. Maar  juist omdat je let op Gods werk kon er van Jeruzalem waar God woonde en van de kerk waar Hij nu met Zijn Geest woont volverwondering gezegd worden: “Boven alle steden van jakob heeft de HEER de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God.” Ps 87:2,3

Waar vind je nu die kerk van Christus? Waar vind je die gemeente zoals Christus die roept en graag wil zien? Ja, maar dominee moet je die vraag wel stellen? Het gaat er toch om dat je in de Here Jezus gelooft en dan maakt de kerk toch niet meer uit. Als je maar bij een kerk hoort dan is het toch goed?

Broeders en zuster, jongens en meisjes laat ik met een voorbeeld beginnen.

Je  bent een schaap. We zijn zover dat we duidelijk hebben dat het niet goed is om te zeggen: Ik kan  best op mezelf schaap zijn en mezelf redden. Nee, het is nodig om deel van een kudde te zijn. Het is nodig om je samen met anderen onder de bescherming en leiding van een herder te stellen.  Je kunt zeggen als ik maar bij een kudde ben en als er maar een herder is, is het goed. Dat klinkt goed maar het klopt niet. Want wat gebeurt er als je een herder hebt die als er gevaar dreigt zelf wegvlucht en de kudde aan zichzelf overlaat.  Dan zijn de schapen niet meer veilig en krijgen de wilde dieren vrij spel om op te eten en te verwonden wie ze kunnen. Dat  gebeurt er als je een gemeente bent waar dingen vanaf de preekstoel gezegd kunnen worden die heel anders zijn dan wat de Heilige Geest ons in de Bijbel vertelt. Als er gezegd kan worden dat je echt niet hoeft te geloven dat God allerlei wonderen gedaan heeft. Als er gezegd kan worden dat je niet hoeft te geloven dat de Here Jezus voor onze zonden aan God betaald heeft. Als gezegd wordt dat je de Bijbel moet lezen als boek uit het verleden en dat het God eigenlijk er alleen maar om gaat dat je liefde in je leven laat zien. Als er gezegd kan worden dat je vandaag niet meer kan zeggen dat man en vrouw elkaar trouw in liefde moeten blijven in het huwelijk en dat als je elkaar liefhebt dat ook best kan tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dan kan er heel veel over  de Here Jezus gezegd worden maar dan gaat het niet om de echte God en de echte Here Jezus. Dan gaat het niet om een kerk waar Christus je roept. Want waar is Christus, waar is Zijn gemeente? Waar Hij Zijn volk vergadert “door Zijn Woord en Geest in de eenheid van het ware geloof.” 

Die eenheid van dat echte geloof is ontzettend belangrijk! Om vanuit dat ene Woord van God, vanuit dat ene evangelie samen Christus te kennen en Hem te volgen als je Redder en je God. Als de echte goede Herder. Het is belangrijk om ware kerk te zijn. Niet om jezelf op de borst te kloppen en te zeggen: moet je eens kijken hoe goed wij zijn. Maar wel om Christus ook als gemeente te volgen. Echt te volgen volgens Zijn Woord! Zijn evangelie. Dan is het echt niet zo dat het er niet toe doet hoe je kerk bent. Dat is een van de grootste verleidingen van onze tijd. Dat dat echt niet waar is zie je de hele Bijbel door. Ik geef een paar van de ontzettend veel voorbeelden die er in de Bijbel zijn.

Denk  eens aan:

                Het 10 stammenrijk. Wat is de belangrijkste zonde bijna vanaf het begin van het 10 stammenrijk? Dat wordt genoemd de zonde van Jerobeam de zoon van Nebat . De zonde die er vanaf de eerste koning van dat deel van Israel: Jerobeam was.  Deze koning wilde met het volk de HERE wel dienen maar dan op zijn manier. Niet in de tempel in Jeruzalem maar in tempels in Dan en Bethel. Ze moesten de HERE dienen door het beeld van een stier. Je kunt zeggen: ze dienden toch de HERE en dan moet je niet zo moeilijk doen. Het is de HERE zelf die in Zijn heiligheid laat merken dat Hij zo niet gediend wil worden. Dat Hij daarom boos op het volk is en dat Zijn straf komt als ze zich hiervan niet bekeren.

                Het Nieuwe Testament staat vol voorbeelden. Als je de brieven leest, dan zie je hoe Paulus en de andere apostelen steeds weer waarschuwen als een gemeente of gemeenten een leven of een leer toelaten die anders is als wat de Heilige Geest ons in de Bijbel geleerd heeft. Het is de Here Jezus die dat zelf ook zo duidelijk doet in de brieven die Hij laat schrijven aan de 7 gemeenten in Openbaring 2,3. Als mensen zeggen als je maar in Jezus gelooft en dan maakt wat je leert en doet er niet zo veel meer toe komt met Christud die zelf Zijn gemeente vergadert in strijd. Ik noem een paar voorbeelden vanuit die brieven van de Here Jezus aan die 7 gemeenten.

a.            Efeze : “Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.  Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.  Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt.”Openb 2:4-6

b.            Pergamum : “Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.  Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.  Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.” Openb 2:14-16

Je ziet uit deze voorbeelden hoe belangrijk het is dat we ons echt door Christus laten vergaderen. Door samen echt het evangelie volgens Gods eigen Woord te horen en volgens dat evangelie te leven als gemeente. Samen achter Christus aan. Samen echt gemeente volgens het Woord te willen zijn en daarover niet onverschillig te doen. Elke brief die Christus zelf aan die 7 gemeenten in het boek Openbaring schrijft, eindigt met woorden die deze boodschap hebben, die dit op het hart van de gemeente drukken : “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Openb 2:29

Juist deze woorden zijn ook belangrijk voor het samenleven als kerken samen in een kerkverband. Daarover in het tweede punt nog een enkele opmerking.

 

2.            Over de hele wereld

 

Als  we ons geloof belijden, zeggen we met mond en hart: ik geloof een heilige,  algemene,  christelijke kerk. Wat is nu een algemene kerk? Wij denken bij het woord algemeen gauw aan iets waarbij iedereen met een algemene mening mee kan doen. Hoe je ook denkt en leeft er moet voor jou plaats zijn.

Toch is dat niet de betekenis van dit woord als het om de kerk gaat. De kerk is algemeen, is katholiek betekent dat je die op de hele wereld terugvindt. De kerk is er niet voor mensen van een volk of een taal. Christus kerk gaat de hele wereld over. Dat wil de Zoon van God ook want Hij heeft zelf tegen Zijn leerlingen gezegd dat ze op de hele wereld en aan alle volken het evangelie moeten verkondigen. Hen met grote liefde en mededogen roepen om tot Christus te komen met belijdenis van hun zonden. Christus vergadert Zijn kerk over de hele aarde. Dat laat zien dat kerken die echt luisteren naar de stem van Christus elkaar ook hebben te zoeken. Elkaar juist helpen om echt gemeente van Christus op aarde te zijn en te blijven. Daarom zoek je dan als gemeente contact met andere gemeenten in je eigen omgeving om samen te werken. Daarom wordt je als gemeente dan deel van een bond van kerken die samen willen luisteren naar Christus en Zijn Woord en dit de HERE en Zijn wil in deze wereld boven alles stellen. Zo ontstaat er dan een kerkverband. Als we het daarover hebben is het belangrijk om te zien dat onze eerste verantwoordelijkheid altijd weer is dat we plaatselijke echt kerk van de Here Jezus zijn. Als gereformeerden hebben we dat al eeuwen zo onder woorden gebracht: de plaatselijke kerk is het wezen, het kerkverband hoort bij het welwezen van de kerk. Daarom  hebben we het ook zo geregeld dat niet de synode of de classis in onze kerken het hoogste gezag heeft maar de kerkenraad. De uiteindelijke beslissing ligt nooit op een synode maar bij de ambtsdragers die Christus in de plaatselijke kerk heeft aangesteld. Daarom is het ook zo dat we altijd weer vanuit Christus Woord moeten kijken met welke kerken we samen in diepe liefde en gehoorzaamheid aan Christus een verband van kerken willen vormen. Omdat we niets anders willen dan samen dat ene evangelie volgen, niets anders willen dan samen met anderen Christus volgen volgens Zijn Woord. Persoonlijk en samen om echt gemeente van Christus te zijn.

Dan  verstomt er heel wat menselijk gepraat over de kerk en de gemeente. Dan maken we van de kerk niet een of ander menselijke organisatie. Dan zien we samen op naar Christus, dan zijn de kerkdiensten waar Christus ons volgens Gods Woord verkondigd wordt de hoogtepunten van elke nieuwe week. Om samen echt bij Christus te zijn en ons leven persoonlijk en samen over de hele wereld volgens Zijn evangelie in te richten is dan de koers van ons leven. Dat maakt wie met God leeft blij, blij over een kerk die kerk van het Woord wil zijn elke week weer!

 

AMEN