Zondag 27 Er is hoop voor ons en onze kinderen op deze wereld

23-11-2015 07:52

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                           Votum

Vrede/Zegengroet                                         Vrede/Zegengroet

Psalm 90:1,2                                                 Psalm 90:1,2 

Gebed voor de opening van het Woord          Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 17: 1-14                     Schriftlezing: Genesis 17:1-14

Psalm 8:1,2,3,4                                             Psalm 8:1,2,3,4 

Schriftlezing: Galaten 3:19-29                      Galaten 3:19-29 

Psalm 105:4,5                                               Psalm 105:4,5

Tekst: Zondag 27                                          Tekst: Zondag 27 

Verkondiging van het evangelie                     Verkondiging van het evangelie

Gez 179a                                                       Gezang 3 of 4  

Dankgebed                                                    Dankgebed

Collecte                                                         Collecte

Gezang 108                                                   Gezang 41 

Zegen                                                             Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Stel je voor dat we iedereen in naar ons kerkgebouw zouden uitnodigen. Om ze te vertellen wat we in dit gebouw doen. Waarom we hier komen .  Samen lopen we naar het doopvont. We vertellen dat we met het water dat hierin zit mensen dopen. In de meeste gevallen baby’tjes .   Wat zouden we dan vertellen? Laat ik het eens proberen:

Het is voor ons iets heel moois als we een klein kind op een zondag dopen. Dopen is dat ouders beloven om hun kind van God te vertellen. Om ze zo op te voeden dat ze hun kind laten zien en horen dat Jezus Christus weet wat echt goed voor je is. Als je wilt weten wat een goed leven is moet je de Bijbel lezen. De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is het boek waarin God zelf vertelt wie Hij is en wat echt goed voor je is. De ouders beloven dan dat ze hun kinderen volgens de wil van God zullen opvoeden. Ze beloven ook dat ze hun kinderen laten horen en zien dat je als mens gered moet worden. Waarom gered? Omdat wij zoveel dingen fout doen. Omdat wij die goede wil van God zo vaak in ons leven in de wind slaan. Zo vaak voor onszelf leven ten koste van anderen. Omdat wij als mensen vaak zonder God leven. We hebben Christus nodig die dan vrede met God voor je maakt. Je hebt Hem nodig als de man die voor jou de straf die jij verdiend hebt op zich neemt.

De doop laat door het water zien dat God belooft: Ik wil jou vergeven. Dat beloof Ik jou. De doop is voor ons zo mooi en belangrijk omdat die grote en geweldige God in de hemel zich aan dat kleine hulpeloze mensje verbindt. Dat heeft voor ons zoveel waarde. Dat geeft ons hoop op de toekomst. Voor onze kinderen en ook voor onszelf. Juist die doop laat ons zien dat we grond onder onze voeten hebben. Nu maar ook over 1000 jaar. Ook voor een toekomst waar de dood geen einde aan kan maken.

Jullie zien hoe belangrijk de doop voor ons is. We willen jullie daarover nog veel meer vertellen als je dat wilt.

Gemeente laten we samen de rijkdom van de doop en ook de rijkdom van de kinderdoop weer onder ogen zien. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

ER  IS HOOP VOOR ONS EN ONZE KINDEREN IN DEZE WERELD

 

1.            Die hoop ligt niet in onszelf

2.            Die hoop ligt in God die belooft

 

1.            Die hoop ligt niet in onszelf

 

Heb  jij hoop? Komt het wel goed met jouw leven? Zie je het wel zitten als je aan de toekomst denkt? Je ziet ook in de geschiedenis dat er tijden zijn dat er pessimisme overheerst en dat er tijden zijn dat alles goed lijkt te gaan. We hebben een tijd achter de rug waarin veel mensen dachten dat wij als mensen zelf voor een goede wereld konden zorgen. Een wereld wereld waarin we al meer de moeilijke dingen zouden overwinnen.

Ik noem wat voorbeelden:

                We  ontdekken al meer medicijnen. Ziekten die vroeger bijna altijd er voor zorgden dat mensen daaraan stierven, kunnen nu goed behandeld worden. Zelfs een ziekte als

Aids die eerst voor veel paniek zorgde, kan nu goed behandeld worden. Mensen hoeven daaraan niet meer dood te gaan. Je ziet ook dat allerlei soorten kankers al beter behandeld kunnen worden. Er overlijden nog veel mensen aan kanker maar er zijn er ook veel die na behandeling er van genezen. We worden samen daardoor al ouder.

En toch kunnen we de dood niet uit onze wereld weghalen. Steeds weer duiken nieuwe ziekten op. Zelfs zo dat mensen soms wereldwijd in de paniek raken zoals met de mexicaanse griep. Dan zie je hoe groot de angst voor de dood bij mensen is. Dan voel je ineens bij alle vooruitgang die angst, dat pessimisme.

                We willen op weg naar een gezondere wereld. We willen iets doen aan het milieu. We worden daarin voor een groot deel ook gedreven door angst. Wie niet gezond blijft gaat dood.

Als we niet uitkijken met het milieu zou de wereld wel eens kunnen vergaan en dan is er de dood.

                Veel mensen hebben in de jaren die achter ons liggen de boodschap uitgedragen dat als we zorgen voor een goede opvoeding het vanzelf goed komt met de wereld. Goed

onderwijs en dan zul je zien dat de gevangenissen al leger worden. Achter deze gedachtegang zit het idee dat de mens in zijn  diepste kern goed is van zichzelf. Wat zie je om je heen gebeuren bij al die inspanningen voor onderwijs en opvoeding? De gevangenissen worden niet leger, het is er ook in ons land niet veiliger op geworden. Ook als je over de hele wereld kijkt, is het niet zo dat er minder oorlog wordt gemaakt.

                Al meer kennis van de mens en hoe hij in elkaar zit, heeft tot allerlei therapieën geleid. Toch is het niet zo dat er nu minder verdriet, minder beschadigingen van mensen zijn dan vroeger.

De  dingen die ik hier boven genoemd heb zijn niet verkeerd. We moeten ons voor elkaar en ook voor Gods schepping inzetten. Juist als christenen. Wel laten deze dingen zien dat we ons uiteindelijke vertrouwen daarop niet moeten stellen. Want uiteindelijk sta je als mens steeds met lege handen. Steeds laat de praktijk van het leven zien dat onze menselijke hoop doodloopt.  Steeds weer loop mensen aan tegen  een veel slechter menselijk hart dan vaak gedacht wordt. Steeds lopen je vast ook in de dood die we als mensen niet kunnen tegenhouden. Je ziet hoe steeds het zoeken en willen vestigen van een ideale samenleving ons niet lukt. Je ziet ook hoe mensen in de wereld om je heen tot die ontnuchterende conclusie komen. ook mensen die allerlei geweldige boodschappen uitsturen en mensen die bekend staan als heel goede therapeuten, blijken er meerdere keren in hun eigen leven niet zoveel van te maken. Ondanks al onze ideeën over vrede, gezondheid en toekomst zie je om je heen en in de wereld: haat, onverdraagzaamheid, hoe mensen liegen en er niet voor elkaar willen zijn, misdaad, oorlog, ziekte en dood. Wij zijn samen niet in staat om dat de wereld uit te krijgen. We zijn er zelf niet toe in staat om het er in ons eigen leven uit te krijgen. Hoe vaak vallen we onszelf niet tegen als we eerlijk zijn. We lossen deze dingen niet echt op door er aan voorbij te leven. Door te zeggen laten we genieten van vandaag en aan morgen denken we niet. We hoeven onze ogen niet te sluiten voor de toekomst. Dat is niet nodig als je met de doop in je leven werkt.

Dan is het juist die doop die je voor elke dag die komt kracht en moed geeft. Dan zie je juist in je doop dat je daarvoor niet bij jezelf moet zijn. Kijk maar eens met mij in zondag 26,27.

Bij de doop gaat het niet om iets dat wij hebben. In de doop wordt er niet iets van jou of mij aangeprezen. Nee, in de doop laat de HERE, de enige God zien hoe afhankelijk je van hem bent. Hoe nodig jij Christus die vrede met God voor je maakt.

De doop laat in de eerste plaats door het water zien dat jij en ik een geweldige wasbeurt nodig hebben. Dat niet vanaf een bepaalde leeftijd. Nee, vanaf het allereerste begin van je leven! Je hebt wat God in de doop belooft nodig vanaf  het eerste moment van je leven om wat je leest in Psalm 51: “Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving”. Het is ook heel belangrijk dat we dat echt gaan inzien. Dat we daar niet aan voorbij leven. Juist het water bij de doop laat zien: jij hebt vanaf het allereerste begin van je leven nodig dat je gewassen wordt. Want je bent van jezelf zo vuil. De doop leert je als het goed is om niet op jezelf te vertrouwen, niet te denken dat je jezelf wel kunt verbeteren maar dat je daarvoor voor de volle 100%  Christus nodig hebt.

Kijk  maar eens naar die vragen 69,71:

“Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis u ten goede komt?”

“Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij ons even zeker met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?”

De  doop wijst ons aan dat wij Christus nodig hebben. Dat wij nodig hebben dat Hij ons wast. Dat we nodig hebben dat de Heilige Geest ons tot andere mensen maakt. Want als wij niet veranderd worden, is er voor ons geen toekomst. Zonder Christus is je leven uiteindelijk uitzichtloos. Dan loopt je leven uit op een bestaan na je dood waar je er wel bent, maar er alleen moeite en verdriet voor je is. Waar je het definitief zonder Gods liefde en zorg moet doen. Als je denkt jezelf op deze wereld in eigen kracht te ontplooien, kom je bedrogen uit. Je bent namelijk een schepsel van God. Je hebt jezelf niet gemaakt. Je kunt niet leven en je ook niet op een goede manier ontplooien zonder de HERE. Je kunt dat niet op een goede manier doen als je dit niet doet volgens de wil van God zoals we die in de Bijbel lezen.

Omdat we schepsel zijn en omdat we daarna door eigen schuld ook nog zondaar zijn hebben we de HERE zo nodig. Juist in de doop laat de HERE zien dat Hij die hulp, die verlossing die je zo nodig hebt, wil geven. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Die hoop ligt in God die belooft.

 

De  kinderdoop is zo’n geweldig geschenk, een echt heel kostbaar cadeau dat de HERE ons gegeven heeft. We moeten er van los komen om de doop van baby’s in de kerk door de vragen van buiten als een probleem te zien. Om over de kinderdoop als een probleem te praten en te denken. We moeten de kinderdoop weer leren zien en waarderen als iets geweldigs dat we uit de hand van Vader in de hemel als Zijn kinderen gekregen hebben. Laat ik heel kort iets over dat geweldige zeggen  vanuit de Bijbel. Het geweldige dat de HERE naar mensen die uit zichzelf geen echte hoop kunnen hebben  toekomt om ze vaste hoop te geven. Dat vanaf het begin van je leven. Dat juist onder het volk van God, in de kerk van Christus.

                De HERE is de God die in Zijn trouw en liefde niet verandert. Hij heeft in het Oude Testament al laten zien dat Hij Zijn verbond sluit met de gelovigen en hun kinderen. We zien dat zo duidelijk als de HERE voor het eerst het teken van het verbond instelt. Dat is bij Abraham. De mensen keren zich weer van God af en dan gaat de HERE in geweldige liefde Zijn weg met Abraham en het volk dat uit hem voortkomt. Hij sluit dan Zijn verbond met Abraham en zijn kinderen. Als teken daarvan komt er dan de besnijdenis die de jongetjes krijgen als ze 8 dagen oud zijn. We  lezen dat in Genesis 17. De HERE is niet verandert! Ook niet na de komst van de Here Jezus. Vandaag horen de gelovigen en hun kinderen bij dat volk van Abraham. De HERE zegt dat heel duidelijk in Gal 3:28,29: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen een in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.” 

                Het is in Nieuwe Testament heel duidelijk dat ook de kinderen van de gelovigen  bij de nakomelingen van Abraham horen. Dat ook de kinderen van de gelovigen bij het volk van God horen en dus ook bij Zijn verbond horen. Dat ze heel echt deel uitmaken van de gemeente en delen in de belofte van God. Als Paulus in de brieven aan de Efeziers en de Collessenzen de gemeente nagaat en verschillende groepen daarin aanspreekt, spreekt hij ook de kinderen vanuit het horen bij Gods volk aan. Luister maar naar wat we in Efeze 6 lezen : “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.  ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:  ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’  Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” vs 1-4

                Dat ook voor de Here Jezus kinderen er heel echt bij horen. Dat ze op geen enkele manier minder de machtige belofte van God van vergeving en eeuwig leven gekregen hebben, zie je aan manier waarop de Here Jezus met de kinderen omgaat. De leerlingen van de Here Jezus vinden kinderen eigenlijk te onbelangrijk om bij de Here Jezus te komen. Daarvoor moet je toch eigenlijk volwassen zijn. Wat is het dan opvallend en ook geweldig belangrijk voor de vraag of kinderen wel of niet gedoopt moet worden wat we lezen in Marcus  10: “De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.  Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.  Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’  Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.”  

Je ziet in omgang van de Here Jezus met de kinderen dat God niet veranderd is. Hij zoekt met Zijn belofte en met het teken daarvan Zijn volk. Van jong tot oud. Alleen aan deze dingen al zie je hoe diep wat we in Zondag 27 belijden in Gods eigen Woord, in de HERE en Zijn omgang met Zijn volk verankerd ligt. Het is echt diep Schriftuurlijk, diep Bijbels wat we belijden in vraag  en antwoord 74: “Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?  Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij Zijn gemeente. Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd.”

Als  je over deze diep Bijbelse belijdenis nadenkt, is er nog een ding waar ik vanmiddag aandacht voor wil vragen. Dat is dat er dus hoop is voor ons en onze kinderen. Dat je in een harde wereld, dat je in een afvallig en zondige wereld niet met lege handen staat. Jij niet en ook jullie niet jongelui. Ook jullie niet kinderen.

Op deze wereld komt er veel op je af. Ook als het om ziekte gaat. Wat kun je je als ouders ook een zorgen maken over ziekte bij je kinderen. Wat kan het soms ook veel zijn dat je kind moet meemaken. Als je over je kinderen nadenkt kan de angst je om het hart slaan. Wat komt er veel op ze af. Ook heel veel dat zo aan ze trekt om een ander leven te gaan leiden dan een leven heel dicht bij de HERE. Een heel ander leven dan in diepe gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Toch broeders en zuster, toch jongelui is juist dan je doop zo geweldig belangrijk!

Wat is je doop belangrijk als je bij jezelf merkt dat je in je leven koppie onder gaat. Je merkt dat je eigenlijk zonder Christus leeft. Je merkt dat er zo hard aan je getrokken wordt en dat het lijkt alsof Christus, de Bijbel en de kerkdiensten je al minder gaan zeggen. Er zijn zoveel andere dingen die aan je trekken en die jouw hart al meer in beslag nemen. Je voelt hoe een bepaald leven, hoe de koers van je leven op een zeker punt al meer van de wil van God  afwijkt. Je ziet een zondig leven in je groeien. Je ziet hoe je tot grote zonden in je leven gekomen bent. Zou God mij nog wel willen? Het heeft geen zin meer om naar de kerk te gaan, om te geloven want het is voor mij toch niets.

Dan zegt Vader in de hemel nu tegen jou: Mijn kind luister nu eens naar Mij! Sta eens even stil. Denk aan je doop toen je nog zo klein was. Zo’n hulpeloos stukje mens. Toen stond je ook al schuldig tegenover Mij. Toch was ik er met mijn liefde als eerste. Toen jij er nog niets van wist, was Ik er al die zei: ik wil jou Mijn liefde, Mijn verlossing en trouw geven. Ik wil jou redden door het bloed van de Here Jezus.

Als je dan zp koppie onder bent gegaan, als er zo sterk aan je getrokken wordt, mag je zeggen: HERE ik ben toch gedoopt! U hebt toch Uw belofte van verlossing, van dat ik Uw kind mag zijn gegeven!  Vader Ik weet dat ik het verprutst heb, dat ik op een verkeerde weg ben. Maar HERE ik ben toch gedoopt! HERE wilt U alstublieft in mijn leven ingrijpen. Vader ik kom tot u met al die verkeerde dingen in mijn leven. HERE vergeef me toch, neem me toch weer aan, geef me toch dat de Heilige Geest mijn hart zo bewerkt dat ik voor u wil leven.

Als jij zo tot de HERE gaat laat Hij je nooit staan! Dan is er voor jong en oud hoop. Dan is er toekomst. Dan zijn je zonden je om Christus bloed vergeven. Zo zeker als jij gezien hebt hoe mensen in deze gemeente gedoopt zijn. Het is juist zo belangrijk dat je niet in een leven van zonden of een leven waarbij er afstand tegenover Christus en Zijn gemeente is blijft. Wie eigen zonden ziet moet niet in die zonden blijven liggen! De Heilige Geest zegt door de doop juist: Kom uit dat leven. Ontneem je door een leven al meer los van Christus niet van die zekere hoop van een geweldig, nieuw leven voor eeuwig. Twijfel niet aan God die zijn belofte gegeven heeft. Klem je echt vast aan die belofte. Dan kan er van alles om je heen gebeuren. Dan kun je soms zo alleen staan in je leven. Zo alleen met de manier waarop je leeft maar dan is er die ene bij wie je altijd mag horen Jezus Christus. Hij brengt je dan daar waar je het met al die andere gelovigen van alle tijden zo geweldig goed zult hebben. Dan is alle schuld en straf uit je leven weggewassen door het bloed van Christus.

Dan kan het zijn dat het zo anders voelt in je leven. Alles lijkt weg uit je leven en toch is er dan die ene die echt redt, die je echt vasthoudt al voel het zo anders. Dat is Christus. Dan mag je staan op Gods belofte bij de doop gedaan. Je handen lijken misschien zo leeg, je hebt niets in jezelf overgehouden om nog op te steunen. Maar wat zijn je handen in werkelijkheid vol met vergeving, nieuw leven, eeuwig leven door Gods belofte aan jou. Als je God die belooft, als je de Vader van Christus, als enige in je leven overhoudt is het zo goed! Door Gods onverdiende genade in je leven.

 

AMEN