Zondag 33 Dankbaar leven is leven als bekeerd mens

20-11-2015 08:51

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                              Votum

Vrede-Zegengroet                            Vrede/Zegengroet

Psalm 117                                         Psalm 117

Lezing van de wet                             Lezing van de wet

Gez 178:1,3,4                                   Psalm 79:3,4,5

Schriftlezing: Romeinen 6                 Schriftlezing: Romeinen 6

Gebed                                               Gebed

Collecte                                            Collecte

Gez 177                                           Gez 13:4,5,6  

Tekst: Zondag 33                             Tekst: Zondag 33 

Verkondiging van het evangelie        Verkondiging van het evangelie

Psalm 51:1,5                                     Psalm 51:1,5

Dankgegebed                                    Dankgebed 

Psalm 98:1,4                                     Psalm 98:1,4

Zegen                                                Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Veel  mensen schrokken deze week in ons land. Het rapport Samson verscheen en werd toegelicht. Het werd duidelijk dat niet alleen in Rooms-katholike kerk maar ook in de jeugdzorg van de overheid zelf er veel seksueel misbruik voorkomt.

Het  is echt verschrikkelijk als seksueel misbruik je treft in een instelling waar je veilig zou moeten zijn of in pleeggezin of in je eigen gezin waar juist echte liefde en respect voor de ander de toon zou moeten aangeven. Toch zien we al meer dat het vaak niet zo is. Er gebeuren soms dingen heel dicht bij je maar je merkt het zelf niet op. Niet als hulpverlener, niet als ouder, niet als ambtsdrager, niet als vriend.

Soms merk je als mens dat je zomaar in omstandigheden waarbij de grens ook voor jezelf veel dichterbij is dan je altijd hebt gedacht. Ineens zijn er gevoelens die je een kant op willen brengen waarvan je weet zo mag het niet. Dat is niet goed. Dat is zonde waarmee ik de HERE verdriet doe en ook andere mensen beschadig. Toch kunnen gevoelens dan nog altijd je die kant op willen krijgen.

Wanneer je dingen over seksueel misbruik maar ook over ontrouw op seksueel gebied of over huiselijk geweld hoort. Of als je kijkt naar onze wereld waar je steeds weer haarden van geweld ziet waarbij hele groepen mensen anderen willen doodmaken. Wanneer je deze dingen ziet, zie je hoe diep het verkeerde er bij ons als mensen in zit. Al zien we dat, toch hebben we de neiging om dat niet te willen horen, niet te willen betrekken op onszelf. We horen zo graag dat het met ons eigenlijk nog best meevalt. Dat we gewoon kunnen blijven zijn wie we zijn want zo neemt God ons toch aan?

Wie echte dankbaarheid wil leren, leert dat niet als je zo denkt. Er is in ons leven echt verandering, bekering nodig om die echt dankbaarheid te kennen. De echte dankbaarheid heeft alles te maken met bekering. Heeft alles te maken met dagelijkse bekering. Wie dankbaar is wil elke dag uit de bekering leven en wil daaraan steeds weer herinnerd worden. Omdat je weet dat je het zo nodig hebt. Omdat je weet dat je dat zo gauw en makkelijk vergeet. Zonder die bekering ben je geen echte gelovige. Zonder die bekering is het volk van God een ongehoorzaam volk.

Allemaal heel mooi gezegd maar wat is bekering eigenlijk? Laten we daar samen naar kijken als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

DANKBAAR LEVEN IS LEVEN ALS BEKEERD MENS

 

1 . Door te sterven

2. Door op te staan

 

1. Door te sterven

 

Hoe  komen we in de wereld. Hoe zie je er van binnen uit als je geboren wordt?  Een lief klein baby’tje toch!  Zo’n heerlijk onschuldig jongetje of meisje. Die weet van de prins toch geen kwaad?  Dat is de manier waarop wij vaak praten en denken. Wanneer je daarover nu eens verder nadenkt, is het toch wel vreemd dat we elkaar op deze wereld zoveel verdriet aandoen.  Waar komt dat dan vandaan?

Is de reden daarvoor dat er in onze opvoeding dingen mis zitten? Dat zal zeker zo zijn maar is dat de grote reden? Er is een tijd geweest dat veel mensen dit dachten.  De regeringen moesten er voor zorgen dat er aan iedereen goed onderwijs gegeven werd. Mensen moesten onderwijs krijgen om juist te leren om elkaar te denken. Als dat goed zou gebeuren zouden over 100 jaar de gevangenissen bijna leeg zijn. Want van zichzelf zouden bijna alle mensen van goede wil zijn.

Het probleem is dat de praktijk heeft laten zien dat het niet zo is. De gevangenissen zijn niet leeg geraakt. Ze worden de laatste tijd al voller. Misdaad wordt eerder meer dan minder ondanks al het onderwijs. Er is dus echt meer aan de hand. Wij komen niet als van die heel lieve mensen in de wereld. Er is echt iets mis met ons van onze geboorte af.  In ons zit die neiging om in de eerste plaats aan onszelf te denken. Om te denken dat wij als mensen het zelf zo goed weten, dat wij voor ons eigen belang willen gaan ook als we daarmee andere mensen beschadigen. Het verkeerde zit na de zondeval echt heel diep in ons. In ieder mens. We worden geboren met in ons de sterke neiging om God en onze naaste niet lief te hebben. Dat is niet de fout van God die ons gemaakt heeft. Dat is onze schuld, onze fout omdat wij ons in het paradijs van God afgekeerd hebben.

Ik  gebruik nu expres het woord afgekeerd. Want hoe zijn we door de HERE als mensen gemaakt? Met ons hart, met onze ogen, met heel ons bestaan naar Hem gericht. Met onze verwachting en ons vertrouwen op Hem als onze God en Schepper. Wat doen we dan? Dan kiezen voor onszelf en zeggen tegen de Here God: wij weten het beter dan U. We keren ons van God en Zijn Woord af.  We gaan met onze rug naar God en Zijn wil staan. Dat is dan ons leven geworden.

Dat leven moet stuk, dat leven moet dood. Die mens waarmee je in de wereld gekomen bent moet dood om echt te kunnen leven. Om echt opgelucht adem te kunnen halen. Dat is wat Zondag 33 zo omschrijft :

“Waarin bestaat de ware bekering van de mens? In het afsterven van de oude mens”. Wat is dat? Hoe doe je dat?

Dan moet je er eens op letten hoe dat afsterven van die oude mens nu verder omschreven wordt: “ Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben”.

Het begint dus met het eerlijk naar jezelf kijken. Eerlijk in die zin dat je vanuit Gods licht en liefde naar jezelf kijkt.  Dan zie je hoe het er echt met je voorstaat. Wanneer je in het donker blijft staan dan zie je niet hoe het echt is. Als je God die het echte licht is op je leven Zijn licht laat schijnen zie je hoe het in je leven is. Dan moet je goed bedenken dat de HERE niet de genadeloze  Rechter is die jou alleen maar je schuld en fouten wil aanwijzen. Nee, de HERE is de God die niets liever ziet dan dat Hij jou niet hoeft te straffen. Hij wil niets liever dan dat jij  Zijn liefde ziet. Dat jij ziet hoe de Here Jezus uit liefde alleen aan het kruis gehangen heeft en daar de straf voor de gelovigen ondergaan heeft. In hun plaats. Dat jij je als gelovige aan Christus verbindt en in Zijn dienst wilt leven. Dan zie je Gods liefde en daarom juist je eigen fouten, je eigen schuld. Dan zie je ook dat je juist met jouw eigen zonden de HERE op het hart trapt. Dat dat jouw en mijn schuld is. Daarom heb je dan verdriet over je zonden omdat je daarmee de HERE die niets anders dan echte goedheid is, pijn gedaan hebt. Hij die in Zijn ongelooflijke liefde voor door eigen schuld slechte mensen Zijn Zoon gegeven heeft,  wil je dan juist niet op het hart trappen. Als je dat toch doet, zie en voel je dat als een teken van ondankbaarheid aan Hem.

Als je jezelf bekijkt vanuit Christus die voor jou aan het kruis gehangen heeft, wil je dat die oude mens van jou met Christus dood aan het kruis hangt. Als je dan op de Here Jezus let dringen de volgende woorden uit Romeinen 6 heel sterk je leven binnen : “ laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God.” Vs 12,13

Zo kom je ook bij het tweede dat bij het afsterven van je oude mens hoort : “En ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.” Let erop dat ook dit bij de dankbaarheid hoort. Wie blij met de HERE is, wie blij met de Here Jezus Christus is, wil zich in zijn of haar leven juist daarop toeleggen.

Je wilt haten en weggaan bij wat in Gods ogen niet goed is. Je wilt niet meer genieten van wat de HERE als verkeerd aanwijst. Als we daar nu eens in ons eigen leven naar kijken en ook hoe we elkaar de dingen voorleven, mankeert daar dan niet heel wat aan?  Is het niet zo dat wij nog al makkelijk zeggen dat we nu eenmaal allemaal onze wilde haren hebben of hadden, dat sommige dingen wel fout zijn maar dat je er niet zo moeilijk over moet doen? Bijvoorbeeld  het roddelen over elkaar. Je hebt iemand bijvoorbeeld een hele tijd niet bij jou gezien en je praat daarom negatief over hem of haar zonder te weten wat die ander heeft. Je vraagt ook niet aan de ander of hij bij je langs wil komen maar je doet er wel negatief over bij anderen. Of jongens en meisjes hoe zit het met het pesten van anderen. Doe je mee aan het pesten van andere kinderen? Zeg je tegen de pesters dat ze er mee op moeten houden? Omdat de HERE dat niet wil en omdat je daarmee een ander heel veel pijn doet?  Ja maar de ander doet het ook zelf want hij of zij doet ook zo stom. Wij doen zo vaak stom tegenover de HERE en toch pest Hij ons niet. Hij wil ons vergeven, Hij wil ons Zijn liefde geven! Let daarop want als jij pest dan doe je de HERE pijn, dan trap je Christus op Zijn hart. Daarvoor moest de Here Jezus aan het kruis alleen maar meer lijden.

Je wilt juist uit liefde voor Christus, uit dankbaarheid voor Zijn lijden voor jou bij wat in Gods ogen verkeerd is wegblijven. Je voelt nog geregeld dat je die verkeerde kant op wilt en gaat maar vanuit Gods liefde ga je het haten. Je wilt dat niet meer. Je gaat daarom nee tegen die oude ik in jezelf zeggen. Je wilt die al meer dood hebben. Dan ga je dus niet opscheppen tegenover anderen over verkeerde dingen in je leven. Of over verkeerde dingen van vroeger in je leven.  Dan ga je niet zeggen dat dat toch eigenlijk wel heel lekker was. Dan zeg je dat je het haat dat je dat toen lekker vond en er nu soms ook nog wel naar verlangt. Je schaamt je daar dan nu voor. Dat  lezen we ook in Romeinen 6: “Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.” Vs 20,21  Zo helpen elkaar dan om echt vanuit Gods liefde te leven. Dan wil je juist als nieuw mens gaan leven. Dat zien we in het tweede punt.

 

2.  Door op te staan.

 

Echte  bekering is niet negatief. Dat is juist gericht op het positieve. Dat jij niet meer met je rug naar de HERE staat maar met een open hart juist op hem en Zijn wil gericht. Het gaat er juist om dat je echt gaat leven. Dat je die oude mens in jezelf, die je alleen maar de dood en de doodsheid in brengt,  al meer verdwijnt en al meer dat echte leven er komt. Als je met Christus dood bent gegaan aan het kruis, sta je ook met hem op. We lezen daarover in Rom 6 o.a. dit : “Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgestaan en stel uzelf in dienst van God als een werktuig van de gerechtigheid ….. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.” Vs 13,22

Dat leven als nieuw mens. Dat leven dat de heilige Geest op het gebed aan je wil geven wat is dat dan?

Het eerste is : “Hartelijke vreugde in God door Christus”.  Je bent blij met de HERE! Je bent blij dat je over de Here Jezus gehoord hebt. Je bent dankbaar dat je bent gaan inzien dat jouw leven anders moest en dat je Christus nodig hebt om vrede met God te krijgen. Je bent blij dat je daardoor met Christus verbonden niet op weg bent naar een bestaan met steeds weer moeite en verdriet maar naar een leven vol geluk en vrede bij God. Een leven dat je alleen te danken hebt aan Christus en Zijn totale zelfopoffering voor jou.

Je ziet het wonder dat God naar jou heeft omgezien. Hoe is het mogelijk dat er zelfs voor jou, voor mij vergeving is en nieuw leven! HERE dat ik U mag kennen en de Here Jezus als mijn Verlosser is zo geweldig. Is zo bijzonder! Zo bijzonder als ik baal van zondige verlangens, daden en gevoelens in mijn leven.  Ik ben juist zo blij omdat ik weet dat Christus voor mij de straf gedragen heeft. Daarom wil ik juist al meer als nieuw mens leven. Daarin wil ik al sterker worden.

Hoe  groei je daar nu in? Zo: “en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven”.

Als je ziek of zwak bent, wil je graag weer meer kracht en energie krijgen. Zo is het ook in het leven met de HERE. Dan wil je sterker worden door je te richten op Christus en op hoe Hij ons leven wil hebben. Dan wil je je hart laten vullen door steeds te luisteren naar Zijn stem, Zijn onderwijs. Zoals Maria dat deed en om vanuit dat onderwijs zoals Martha de wil van God te doen. Door te dienen, door te leven in dienst van Christus.

Een bekeerd leven is een leven waarin onze ogen en harten gericht zijn op de HERE en op een leven waarbij ons leven van Hem spreekt. Daarom draag je uit dat de HERE de enige God is en Christus de enige Redder die ieder mens nodig heeft om het eeuwige leven binnen te gaan. Daarom wil je vol eerbied de naam van God en van Christus in de samenleving noemen. Daarom wil je grof taalgebruik uit je leven wegdoen. Daarom kom je op zondag trouw naar de kerkdiensten om naar die stem vol van liefde van je God en Redder te luisteren. Omdat Christus heel Zijn leven voor je gegeven heeft daarom wil je graag de zondag in de kerkdiensten helemaal aan Hem wijden. Liefdedienst om in kennis en liefde voor Hem te groeien.

Daarom heb je respect voor je ouders en dat laat je ook merken en voelen. Je praat ook met anderen vol respect over mensen die de HERE boven je gesteld hebben.

Daarom wil je de mensen om je heen liefde geven. Niet beschadigen, niet pesten, niet achteruitzetten, niet arrogant behandelen. Ook de mensen die wel zo met jou doen. Juist daarin zie je dan het werk van Gods Geest in je.

Daarom wil je graag in diepe trouw seksueel schoon leven. Daarom hoort het niet bij een kind van God om onder elkaar te zeggen en ik weet dat ik het nu nog netjes zeg; wat een lekker ding die wil ik wel eens een beurt geven. Het kan zijn dat je vrienden je dan stoer vinden maar het hoort bij het leven dat op de dood uitloopt en je maakt de HERE er niet blij mee.

Daarom ga je eerlijk met je belastingopgave en je declaraties om. Je wilt niet die dingen tot je nemen die niet echt van je zijn.

Daarom wil je positief over een ander praten. Ook onder de koffie, ook onder de borrel en op het schoolplein. Als je iets negatiefs hebt,  ga je naar die ander om te horen hoe het echt zit. Dat hoort bij dat nieuwe leven door Christus.

Daarom wil ik vanuit de vrucht van de Geest leven om zo vruchten van geloof in mijn leven te laten groeien. Vruchten die juist dat leven met Christus aanbevelen en die echt goed zijn voor de mensen in mijn omgeving. Dan wil ik leven volgens de wil van mijn hemelse Vader. Ik wil dan geen afstand van Hem nemen, ook als mensen mij dan maar stom en achterlijk vinden. Dan hoor ik de stem vol van liefde van mijn God en Verlosser die ook mij in liefde waarschuwt en tot bekering oproept : “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader.” Matt 7:21

Dan leer ik vragen: Here wat is goed in uw ogen? Dan wil ik mijn wil, mijn verstand, mijn daden, mijn gevoel veranderen naar wat goed is in Gods ogen. Dat is ook echt goed, beter kan niet.  Wie zo tot de HERE gaat, krijgt vergeving en dat nieuwe leven. Die krijgt de Geest om zo te leren leven en daarin je vreugde te vinden. Dat is een fantastisch nieuw leven waar niets tegenop kan. Leef zo, leef als christen dan wil je je elke dag bekeren tot de dag dat het niet meer nodig is. De dag dat je thuis bij Vader in de hemel bent of op de nieuwe aarde. Dan is die oude mens in je  helemaal dood en speelt die nooit meer op. Dan is de strijd uit je leven verdwenen. Dan is er alleen nog dat nieuwe leven dat je zo intens blij maakt, altijd!

Ik sluit af met deze woorden  van God zelf : ““Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”    Ez 33:11

 

AMEN