Zondag 34 De HERE geeft ons Zijn bevrijdende wet

19-11-2015 07:34

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com


 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                              Votum

Vrede/Zegengroet                                            Vrede/Zegengroet

Psalm  67:1,2                                                   Psalm 67:1,2 

Gebed om de opening van het Woord               Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 119: 41-48; 97-104         Schriftlezing: Psalm 119:41-48; 97-104

Psalm 147:1,7                                                  Psalm 147:1,7 

Schriftlezing: Mattheus 5:17-26                       Schriftlezing: Mattheus 5:17-26

Psalm 19:3,4                                                    Gezang 6

Tekst: Zondag 34                                            Tekst Zondag 34

Preek                                                                Preek

Geloofsbelijdenis Gez 179b                              Gez 3 of 4

Gebed                                                               Gebed

Collecte                                                            Collecte

Gezang 23                                                        Psalm 19:3,4

Zegen                                                               Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes. Gemeente van de levende God

 

Het is smullen geblazen vanmiddag en ook de weken die komen. Heerlijk we gaan ons op een heel bijzondere manier met Gods wet, met Gods regels bezig houden.

Wat hoor ik: Ben jij het daar niet mee eens? Gods regels zeg je en dan smullen hoe kom je er bij?! Al die regels, regels kunnen je toch niet blij maken? Regels beperken je alleen maar en dan mag je weer dingen niet. Hoe kun je daar nu van smullen, hoe kun je daar nu naar uitzien?

Toch ben ik niet de enige die uitziet naar het horen, lezen en overdenken van Gods regels, van Zijn wet. Ik weet heel zeker dat ik me in heel goed gezelschap bevindt.

Ik ben in het gezelschap van o.a. David. De heilige Geest laat David in Psalm 19 zeggen: “De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloont.” Vs 10-12

Dan is er het loflied op Gods regels in Psalm 119. Wat is er bij dat kind van God een blijdschap over Gods geboden. Wat geeft hij hoog op van dat cadeau van God aan ons. Ik noem een paar regels uit deze Psalm: “Ik verheug mij in uw geboden, Ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw geboden, Ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.  ….   Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.” 47,48 …. 103,104

Als ik smul van Gods regels, als ik daar vol verwachting naar uitzie, weet ik mij in het gezelschap van de Here Jezus! Hij zegt in Johannes 4: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die Mij  gezonden heeft en zijn werk voltooien.” Vs 34.      

Wetten en regels kunnen soms heel beknellend en ook heel verkeerd zijn maar nooit Gods regels! Nooit Zijn wet! Want zijn wet wijst je juist dat echte goede, vrije leven aan. Regels die goed zijn zorgen er juist voor dat jij tegen wat verkeerd is, wat je leven stukmaakt beschermd wordt.

Jongens en meisjes laat ik dat voor jullie proberen duidelijk te maken met de spoorlijn die ze bezig zijn om in Dronten aan te leggen. Op een paar plekken bij ons in het dorp zie je van die heel grote buizen. Er zijn ook een soort wallen, een soort dijken gemaakt. Af en toe zie je hoe uit de buizen water achter die wallen gespoten wordt. In dat water zit zand. Het water zakt weg en het zand blijft achter en zo wordt de grond er hoger. Het is voor je gevoel heel interessant om op en acht die wallen te gaan kijken. Als je er komt staat er een bordje dat dat verboden is want het is er heel gevaarlijk. De grond kan er zo zacht zijn dat je er in wegzakt en sterft. Het is maar goed dat er staat dat je er niet mag komen. Zo zorgt die regel ervoor dat je niet zomaar op het drijfzand terecht komt. De HERE beschermt ons met Zijn geboden, Zijn regels om echt bij het goede leven te blijven. Laten we daarvan iets zien als ik jullie het evangelie vanuit Zondag 34 onder het volgende thema breng:

 

 DE HERE GEEFT ONS ZIJN BEVRIJDENDE WET

 

  1. Bevrijdend in onze verhouding tot God
  2. Bevrijdend in ons verhouding tot onze naaste

 

  1. Bevrijdend in onze verhouding tot God

 

Je bent slaaf. Deel van een slavenvolk. Het volk dat jouw volk als slaven gebruikt is een wereldmacht. Je kunt het maar vergeten dat je door in opstand te komen jezelf zou kunnen bevrijden. Er zit niets anders op dan je leven op deze aarde als slaaf te slijten.

Zo staat het er met het volk Israel voor.

Dan komt  er plotseling die man Mozes, die broer van Aaron en Mirjam.  Die zegt dat hij in de naam God, in de naam van HERE komt. Wat is er toen veel in een korte tijd gebeurd. Heel bijzondere dingen. Dingen die ook de wereldmacht Egypte en de Farao niet konden stoppen. 10 Plagen van God kwamen er over het land. De HERE dwong met Zijn macht en liefde die wereldmacht zonder een soldaat, zonder een zwaard, zonder een bom of tank op de knieën. Na de tiende plaag zie de Farao: Ga alsjeblieft, wordt dan maar een vrij volk want zo kan het niet langer.  Nog een keer probeert de Farao bij de Rietzee het volk Israel als zijn slavenvolk terug te krijgen. Dan is het de HERE die door het wonder van een weg maken in het water Zijn volk als een vrij volk redt. Hij vernietigt dan ook de Farao met zijn elitetroepen.

Israel is geen slavenvolk meer. Een vrij volk! Eigen baas. Het volk is nu twee maanden uit Egypte. Ze hebben hun tenten bij de berg Sinai opgeslagen. De HERE komt daar op een heel bijzondere manier naar hen toe. Hij laat zien hoe groot en machtig en heerlijk Hij is. De grote God komt naar Zijn volk en dat volk hoort Gods eigen stem. 10 Geboden lang! Die tien geboden zijn voor de HERE echt heel bijzonder. Later is Hij het die met Zijn eigen vinger juist deze geboden op de tafels van steen schrijft.

Hij geeft deze geboden aan Zijn volk om Zijn volk bij de vrijheid te bewaren! Om niet zo met de vrijheid om te gaan dat ze daardoor elkaar verteren en de weg zouden gaan waardoor ze eigen baas zouden willen zijn los van God. Dat kan zo mooi lijken maar dat loopt alleen maar ellende uit. Daardoor wordt je vrije leven, je leven als eigen baas uiteindelijk een groot verdriet. De HERE komt met Zijn wet om Zijn vrije volk zo te leiden dat ze tot hun eigen nadeel geen misbruik van hun vrijheid zouden maken. De HERE wil Zijn volk juist bij die echte vrijheid, bij dat echte vrije leven houden. Je ziet daarin de liefde van Zijn Vaderhart.

Nou hoor ik iemand zeggen: dominee dat is allemaal prachtig maar u spreekt wel heel erg positief over de wet. Je kunt dat allemaal wel zo mooi zeggen maar de wet kan ons niet redden. Dat kan Jezus alleen. Het komt er niet op aan dat we volgens allerlei geboden en regels leven. Het gaar erom dat we Jezus ken en volgen. Jezus is veel belangrijker dan die geboden. Jezus, als persoon is veel belangrijker dan geboden en dan de leer. Het gaat toch uiteindelijk om de Heer en niet om de leer.

Ik weet dat ik nu wel heel veel overhoop haal. Toch is dat nodig want wat zijn er op dit punt veel misverstanden. Ook veel goed bedoelde woorden die ons zo gauw bij Christus weghalen.

Het is waar dat de wet en de geboden en de regels van God ons niet kunnen redden. Waarom niet? Omdat Gods geboden niet de kracht hebben om jou en mij te veranderen. Gods geboden laten je zien hoe het echte goede leven is. Dat is het leven dat uiteindelijk de vrucht van de Geest in het  leven van Gods kinderen is. De geboden, de wet van God heeft niet de kracht om jou en mij tot andere mensen te maken. Die hebben niet de kracht om je te redden van Gods oordeel dat jij en ik verdiend hebben omdat we Gods wil zo vaak niet gedaan hebben. Het grote probleem bij veel mensen en ook bij veel Joden in Jezus tijd was dat ze dachten door het leven volgens Gods wet eigenlijk iets bij God te verdienen. Alsof ze zo er voor konden zorgen dat God je aanneemt door je goede leven. Dat krijgen we nooit voor elkaar want we komen altijd tekort in een leven volgens Gods wil. Uit jezelf wil je ook niet echt in liefde volgens de diepte van Gods geboden leven. Je hebt de Here Jezus Christus als je Redder nodig! Je hebt de Geest nodig die Hij met Zijn lijden verdiend heeft om echt met je hart volgens Gods wil te willen leven. Daarom wordt er ook in het nieuwe testament gezegd dat de wet ons niet kan redden, dat de vloek van de wet van de gelovigen afgenomen is door het werk van de Here Jezus. Je moet bij Christus zijn als je Verlosser en niet bij de wet.

Maar dan leer ik juist van de Here Jezus, dan leer ik juist door Zijn Geest zien dat Gods wet mij het goede leven aanwijst. Dan leert de Geest mij juist vanuit de liefde van Christus dat de wet van God heilig is en goed. Dat leven volgens Gods wet ook juist dat is waarin Christus mij voorgeleefd heeft en mij dat steeds weer ondanks al onze tegenstand wil leren. Als ik dat niet wil, leef ik ook niet met de Here Jezus, dan leef ik niet met God, dan heb ik mijzelf buiten Zijn Koninkrijk gezet. Dat is wat de Here Jezus, wat de Heilige Geest mij leert. De Heer volgen,  betekent ook Hem volgen in wat Hij ons leert! De Heer en Zijn leer horen bij elkaar! Wie de Heer liefheeft wil ook al meer Zijn leer liefhebben en in eigen leven volgens die leer leven! Volgens Zijn levende stem. Dat is leven in verbondenheid met God. Dat is dat echte heerlijke leven in Gods verbond. Dan leer je altijd weer met berouw je schuld belijden als je het niet gedaan hebt. Dan leer je bidden: HERE leer me toch in liefde al meer Uw wil te doen. Al meer leven dicht bij U. Geeft U dit in mijn leven, leer mij zo al meer volgens die goede eis van Uw verbond te leven.

Dan zie je ook al meer hoe goed het is om met de HERE als de enige God te leven en hoe knellend het is om dat niet te doen.  Daarop wijst al direct die eerste zin van antw 94: “Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij …. vermijd en ontvlucht.”

Het eerste gebod en het leven volgens dat gebod is dus maar niet iets wat je wel eens zouden kunnen doen. Het is niet iets vrijblijvends dat toch eigenlijk wel goed voor je is. Nee, leven volgens dit gebod heeft met leven en dood te maken, met vrijheid of voor altijd in gevangenschap. Leven zonder God of een leven waarin niet de HERE alleen de baas van je leven is, is een leven zonder toekomst. Een leven waarin andere goden geëerd worden, waar iemand of iets anders de dienst in je leven uitmaakt loopt uit op onheil, op ellende uiteindelijk op de hel. En de hel is gewoon niets anders dan een gevangenis, dan de plaats waar je onvrij bent. Waar je niet gered bent van Gods straf.

Luisteren naar de stem van God in de 10 geboden is luisteren naar de stem van Christus. Is luisteren naar de Here Jezus die zelf in de Bergrede laat zien hoe de Heilige Geest ons wil leren volgens de diepte van Gods geboden te leven. Dat is luisteren naar de Here Jezus die ons in Matt 5:18,19 over Gods wet zegt: “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.”

Wat brengt nu vrijheid in je leven? Een leven waarin jij je niet laat bezetten door een ander als Jezus Christus. Een leven waarin je niet wat je uit jezelf voelt en denkt de baas laat zijn. Een leven  waarin je steeds weer luistert naar Gods stem. Waarin je steeds weer vraagt: Here Jezus Christus wilt U met Uw Geest zo in mij werken dat Vaders wet voor mij al meer een vreugde in mijn leven wordt.

Leer mij door Uw Geest al meer positief te staan tegenover Vader in de hemel Werk zo in mij dat mijn hart en oren een en al een luisterend hart en luisterende oren zijn zodat ik graag “de enige ware God naar waarheid leer kennen, Hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer”.

Ik heb juist dat eerste gebod steeds weer zo nodig. Ik heb zo nodig dat ik dat elke week weer uit Vaders mond hoor. Het is voor mij zo nodig en ook zo geweldig dat we samen als Gods volk elke week weer die wet van God, die 10 geboden horen. Wat een wijsheid, wat een bevrijding om het elke zondag te horen: Mijn kind denk je er aan niet zo en niet zo. Maar heel dicht bij Mij! Wat is Gods wet dan om te smullen! Wat is het dan goed als Vader mij met Zijn geboden raakt en laat zien dat ik op de weg van de onvrijheid dreig te gaan. Als ik bezig ben om van het spoor van het heil af te gaan. Vader heeft hart voor jou en daarom spreekt Hij jou heel persoonlijk in Zijn wet aan! Kom toch dicht bij Mij. Want alleen bij Mij is leven! Mijn Zoon Jezus Christus wil door de Heilige Geest je steeds weer leren om jezelf te verloochenen en te gaan doen wat je in de echte vrijheid laat leven. Dat is leven met de HERE als de enige God en dat heeft dan ook grote en bevrijdende gevolgen voor je leven met de mensen om je heen. Je naasten. We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. Bevrijdend in onze verhouding met de naaste

 

De tien geboden zijn maar niet een aantal godsdienstige wetten. Het is niet zo dat de 10 geboden iets zijn voor mensen in de kerk en dat het goed is om daarover te praten en daarmee uit. De regels van de HERE hebben juist alles met het heel gewone leven met je buurman of buurvrouw, met de mensen met wie je op school zit te maken.

Een van de grote bedreigingen van ons leven met elkaar is dat mensen het recht van de sterkste willen laten heersen. Wie sterk is, is de baas en kan doen wat hij wil. Je ziet dat in de geschiedenis gebeuren. Denk maar eens aan Lamech in Genesis 4. Hij legt mensen zijn wil op, hij mishandelde mensen omdat hij een van de machtigste was. Hij brult het uit: “Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.”  Vs 23,24.

Leven voor jezelf, leven om zelf zoveel mogelijk te krijgen, leven om eigen kracht aan anderen te laten zien en zoveel mogelijk naar jezelf toehalen, zit na de zondeval in ons hart. De HERE benoemt dat ook in de 10 geboden. We krijgen geen wet van God die ergens boven onze werkelijkheid zweeft. Nee, Vader kent ons en weet wat er in ons hart leeft en daarom worden die bedreigingen voor je naaste ook concreet genoemd. We zijn na de zondeval geneigd om vader en moeder aan de kant te schuiven. Wat hebben ze met mijn leven te maken, we zijn geneigd om voor onszelf te leven, onszelf steeds weer op de eerste plaats te zetten en de ander moet het dan maar uitzoeken. Ook dat is doodslaan. We zijn geneigd om op het terrein van de seksualiteit eigen genot te zoeken ook bij een man of vrouw die niet onze eigen man of vrouw is. We zijn geneigd om ook op materieel gebied voor onszelf te leven. Als ik maar veel heb. Voor die ander die veel minder heeft wel jammer maar ik heb het maar.

Als het ons goed uitkomt, zijn we er heel makkelijk mee om over een ander maar een deel van het verhaal te vertellen als ik er maar beter uit kom en dat de ander dan een minder goede naam krijgt moet dan maar. Het verlangen naar iets dat van een ander is, kan zomaar in ons hart opkomen. Terwijl je weet dat is niet voor mij hebben veel mensen in de geschiedenis plannen gemaakt om het hen toch toe te eigenen.

Al die dingen en nog veel meer wordt heel kort bij de naam genoemd in het vijfde tot het tiende gebod. Weer zie je hoe goed deze geboden zijn, hoe bevrijdend! Want je verstrikt elkaar in een grote ellende als je voor jezelf en je eigen verlangens leeft. Daarmee is je naaste een prooi van onrecht geworden in plaats van de naaste die juist jouw liefde verdiend omdat ook die ander een mens is die de HERE als je naaste gegeven heeft.  Wat goed van de HERE dat we elke week weer die geboden horen. Om ons weer zo dicht bij de Here Jezus te brengen die ons geleerd heeft: “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” Matt 7:12.

De Here Jezus die ons geleerd heeft om in liefde de ander op deze wereld te zoeken en te behandelen. Een liefde die haart bij de liefde van God. Je kunt je naaste niet liefhebben zonder God  lief te hebben. Je hebt God ook niet echt lief als je niet in liefde voor je naaste wil leven. Ook dat laatste leer de Heilige Geest ons klip en klaar: “Als iemand zegt: Ik heb God lief, maar haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.” 1 Joh 4:20

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? “ 1 Joh 3:17.

Wat is de wet van God goed! Wat laat dat ons een heerlijk bevrijdend leven zien. Wat zijn we dom als we dat onderwijs in de wind slaan en niet samen volgens die wil willen leven. Ik weet dat we daarin nog zoveel tekortschieten. In de praktijk kies je nog zo gauw voor dat leven wat bij ons eigen onbevrijde hart hoort. Juist dan is het zo goed dat Vader in de hemel je weer Zijn wet op het hart drukt. Dan mag je juist tot Christus gaan en vragen: Here schrijf toch door Uw Geest Uw goede wil al meer in Mijn hart. Leer Mij al meer Uw wil te doen. Heerlijk Here als u Mij dat leert doen, als U mij leert smullen van uw wet. Leven volgens Gods geboden door de kracht van Gods Geest in ons, houdt ons heerlijk dicht bij God:

“Wie zich aan Zijn geboden houdt, blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.” 1 Joh 3:24.

Laten we zo elke week naar Gods geboden luisteren. Laten we niet onszelf zoeken en onze eigen wil want dan staat de HERE tegenover ons. Leven is dicht bij Hem zijn!

 

AMEN