Zondag 37 Gebruik Gods naam met eerbied en ontzag

18-11-2015 07:20

 

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                       Votum   

Vrede/Zegengroet                                     Vrede-Zegengroet

Psalm 48:1,4                                             Psalm 48:1,4  

Lezing van de wet                                      Lezing van de wet

Psalm 79:3,4,5  (Schakel)                           Psalm 79:3,4,5 

Schriftlezing: Psalm 62                              Schriftlezing:  Psalm 62

                       Hebreeen 13:9-21                                    Hebreeën 13: 9-21

Gebed                                                        Gebed

Psalm 53 (Speelwerk)                                 Psalm 53

Tekst: Zondag 36/37                                 Tekst: Zondag 36/37

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie

Psalm 141:2,3                                            Psalm 141:1,2,3 

Gebed                                                        Gebed

Collecte                                                      Collecte

Lied 21:1,7                                                 Gezang 31

Zegen                                                         Zegen 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

God  verdoem mij!  Jij schrikt nu misschien. Een Gvd hoort toch niet in de kerk. Dat is toch vloeken! En toch. Ik kijk televisie en ja hoor daar klinkt deze vloek weer. Ik kijk een film en deze woorden zijn er weer of  zomaar zonder enige aanleiding de woorden O my God of Jezus. Je bent op je werk of op school en het is geen uitzondering als dit soort vloeken klinken.

Is dat nou erg?  Is het overdreven als je vader en moeder dan zeggen: Uit die tv of uit die film? Dan denk jij: het begon nu net leuk te worden en nu mag ik niet verder kijken. Alleen maar om die ene vloek. Misschien denken wij als ouderen er ook wel zo over. Dan denken we misschien: als het nu nog een keer gebeurt,  zet ik het uit. Want je wilde het juist zo graag zien en moet zo’n ene vloek je plezier dan weer bederven?

Ik kom daarop straks in de preek terug. Het omgaan met de naam van God is in ieder geval wel heel belangrijk. Ook als het erom gaat dat we samen volgende week avondmaal vieren. Luister maar wat er in het eerste avondmaalsformulier in verband met de zelfbeproeving over staat: “Overeenkomstig het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die in schandelijke zonden leven, zich van het avondmaal te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het rijk van Christus hebben.  …. Allen die de naam van de HERE vloeken of op andere wijze misbruiken;  ….. Zolang zij in hun zonden volharden, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, om niet des te zwaarder veroordeeld te worden.”

Zover moet je het volgende week natuurlijk niet laten komen! Laten we samen luisteren naar het evangelie van het derde gebod om ons juist daarin op Christus te richten en zo volgende week vol blijdschap aan het avondmaal te gaan. Of als je nog geen belijdenis gedaan hebt dat met echt geloof als kind van God mee te maken. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

 

 

GEBRUIK  GODS NAAM MET EERBIED EN ONTZAG

 

1.            Want het gaat om de HERE

2.            Want je mag Hem niet klein maken

 

1.            Want het gaat om de HERE

 

‘Misbruik de naam van de HEER, uw God niet’.  Wat is dat nu eigenlijk dat je de naam  misbruikt?  Je denkt misschien wel: Is dat nu zo erg als je een naam verkeerd gebruikt? Het is toch maar een naam? Het gaat toch niet over jezelf? Dan kun je dat toch gewoon naast je neerleggen?

Misschien  lijkt dat allemaal heel logisch maar dat is niet zo. Laat ik het eerst eens verduidelijken met een voorbeeld dat voor een deel de afgelopen week nog op de televisie te zien was. Iemand had een eigen bedrijf. Een bloeiend bedrijf.  Een broer van hem begint mensen op te lichten. Bij dat oplichten gebruikt hij ook de goede naam van het bedrijf van zijn broer.  Het gevolg is dat mensen wantrouwend naar die broer en zijn bedrijf beginnen te kijken. Zou die er toch ook niet iets mee te maken hebben. De goede naam van het bedrijf gaat er aan al heeft de eigenaar werkelijk niets met de oplichtpraktijken van zijn broer te maken. Uiteindelijk gaat hierdoor het bedrijf zelfs failliet. Iemands goede naam is zo aangetast dat hij door anderen met andere ogen bekeken wordt terwijl hij er zelf niets aan kan doen.

Je ziet hier uit een levensecht voorbeeld dat de naam, de reputatie, het imago dat iemand heeft of krijgt zeker invloed heeft. Ook als dat op geen enkele manier op waarheid berust. Je kunt iemand door jouw praatjes, doordat jij zomaar iets over iemand zegt het leven van een ander stukmaken.

Daarom  is het om te zien wat vloeken is en waarom het zo erg is zo belangrijk om te zien wie de HERE echt is! Dan kan ik nu natuurlijk maar een paar dingen zeggen van de geweldige God die de HERE is.

Hij is de enige God! Er is niemand zoals Hij. Hij is het die op Zijn stem alles gemaakt heeft. Dat geweldige heelal. Dat zelfs met onze grootste telescopen niet volledig in kaart gebracht kan worden. Allemaal het werk van de HERE. Als ik naar de maan en de sterren kijk, als ik in de nacht al die sterrenbeelden zie, als ik op een berg sta en die geweldige natuur zie: Allemaal het werk van de enige Schepper de HERE!  Uit niets heeft Hij alles gemaakt. Onvoorstelbaar wat is de HERE groot en geweldig.

In diepe liefde heeft de HERE ook ons als mensen gemaakt. Hij maakte ons als Zijn kinderen. Zijn liefde als onze Vader stroomde naar ons toe. Hij blies als de liefdevolle Vader de levensadem in ons.  Hij behandelde ons in tere liefde. Hij kwam in het paradijs als de Vader die zorgt en het nodige onderwijs geeft naar Adam en Eva toe.

Weer was Hij er met Zijn onpeilbare liefde toen wij nee tegen hem zeiden. Toen wij een toekomst zonder enige hoop en uitzicht verdiend hadden, kwam Hij met Zijn belofte van de Redder. De redder die Hij zou geven. Als we bij Hem redding van de straf op onze eigen zonden zoeken is er voor altijd een hoopvolle toekomst. Die grote en enige God zoekt mensen op die zichzelf van Hem afgekeerd hebben. De Zoon van God Jezus Christus is gekomen om die beloofde Redder te zijn. Hij offerde Zijn leven op voor slechte mensen, om slechte mensen hoop te geven. Om slechte mensen met Zijn Geest zo te veranderen dat ze niet meer slecht willen zijn maar voor God  willen leven. Wat is de HERE een geweldige God. Dat er hoop en uitzicht in je leven is. Dat je niet alleen maar bang hoeft te zijn omdat de straf op al dat verkeerde in je leven eens komt, heb je aan Christus te danken. Dat krijg je als je gelooft, als jouw leven een leven is waarin je Christus als je Heer en Meester volgt. Wat een onverdiende liefde en zorg van de kant van die ene God!  Alleen bij Hem kun je echt rust in je leven vinden. Ook als in je leven allerlei dingen niet willen lukken. Ook als je al wat ouder geworden bent en je denkt dat je allerlei dingen niet in je leven gedaan of bereikt hebt die je wel wilde. Dan is je leven niet mislukt als jij jouw leven en jouw hoop op Christus gesteld hebt. Dan is er een toekomst die je meer geeft dan je hier op aarde ooit wilde bereiken.

Zo geweldig is de HERE voor wie doet wat we in Psalm 62 hebben gelezen :

“Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem je hart, God is mijn schuilplaats.” Vs 6-9

Als  je nu ziet dat de HERE zo geweldig, zo groot en zo vol van liefde is. Als je dat ziet zou je dan vloeken niet zo erg vinden?  Zou als iemand vloekt het je dan niet door merg en been gaan?  Als je het vloeken van mensen niet zo erg vindt. Als je denkt waar maken de die mensen zich druk over moet je bij jezelf afvragen of het met je geloof  eigenlijk wel goed zit. Is jouw geloven nog een echte persoonlijk liefdesband met de HERE? Of is het een soort theorie geworden. Als geloven voor je een soort theorie geworden is, doet het je niet zoveel als van de HERE slecht gesproken wordt. Als iemand zomaar in een zin Jezus zegt of er een gvd uitknettert. Want ja dat zijn gewoon mensen die anders denken. Maar als je met al je vezels in liefde aan Christus verbonden bent wordt het anders. Dat moet je vergelijken met je man of vrouw of je vader of je moeder van wie je veel houdt. Die jou ook veel liefde gegeven hebben. En dan hoor je iemand heel lelijk en negatief over een van hen spreken. Je weet ook dat wat ze zeggen helemaal niet zo is. Dan voel je hoe die woorden je pijn doen. Dan kun je eigenlijk niet zwijgen. Dan wil je opkomen voor die ander van wie je zoveel houdt en die jou zoveel liefde gegeven heeft.

Juist  omdat jij de HERE kent, in liefde met hem leeft, kun je de andere ook vertellen wat hij eigenlijk zegt als er Gvd uit zijn mond komt. Denk daar ook eens over na wat je zegt als deze woorden uit je mond komen. Dan vraag je dat God als Hij er is, en hij is er!, Hij je in de verdoemenis, in de hel een plaats geeft. Je wenst jezelf een plaats toe in de eeuwige straf en ellende! Dan zegt iemand tegen jou: Maar ik geloof toch niet in God. Het zijn voor mij alleen maar woorden. Het is voor mij alleen maar een krachtterm om mijn frustratie kwijt te raken. Probeer dan aan de ander duidelijk te maken dat hij met vuur speelt omdat God wel degelijk bestaat. Probeer de ander uit te leggen wie God in werkelijkheid is. Dat Hij niet zomaar met zich laat sollen.

Dominee  dat is wel makkelijk gezegd. Als ik in mijn omgeving daarover praat, beginnen sommigen juist nog meer te vloeken. Dan hebben ze er nog meer plezier in om de Gvd’s te laten rollen. Dat kan zo zijn. Als je in die omstandigheden bent en je hebt mensen uitgelegd waar ze me bezig zijn,  is de tijd gekomen dat je stil blijft. Mensen weten waar ze mee bezig zijn en zullen dan eens merken dat jouw woorden over God die leeft echt waar zijn. Op zo’n situatie heeft de Here Jezus o.a. als Hij in Matt 7 zegt: “Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.” Vs 6

De  HERE is die heilige en liefdevolle God. Het gaat er niet alleen om dat we Zijn naam niet misbruiken. Het gaat er ook niet om dat je zegt: Hij is zo groot en heilig en daarom gebruik ik Zijn naam ook niet. Ik praat niet over God want dan kan ik Zijn naam ook niet misbruiken. Ook als je over de HERE, ook als je over Christus zwijgt, misbruik je de naam van God. Dan doe je naar de mensen toe alsof de HERE eigenlijk niet bestaat, alsof Hij niet werkt, niet leeft. Geloven en spreken over Christus als de Redder van zonden en schuld alleen als een privézaak, alleen als iets dat achter de voordeur en achter de deur van de kerk gebeurt, is het misbruiken van Gods naam. Want de HERE is zo groot en zo geweldig als de enige God dat Hij het verdiend dat Zijn naam openlijk genoemd wordt. Dat je aan mensen verteld dat Hij alles regeert en dat je juist in alle dingen naar Zijn wijze woorden hebt te luisteren. Want Jezus Christus is zo groot dat alle mensen moeten horen dat er alleen bij Hem verlossing is, dat Hij de Koning van de koningen is. Het gaat erom dat we juist vanuit het hier samen luisteren naar het Woord van God dat leven met de HERE bij de mensen gaan aanbevelen. Geen houding van gelukkig mogen we nog geloven en laten we maar stil blijven zodat het ons niet afgenomen wordt. Nee, laat de mensen zien en horen hoe geweldig die HERE is. Hoe groot Zijn naam echt is. Mensen als je het echt goed wil hebben moet je bij die enige echte God zijn die ook dan jouw Vader wil zijn. Dan leer ik vanuit Gods liefde hoog op te geven van de Here Jezus. Hij is echt de enige Redder van de eeuwige ellende en verdoemenis. Je moet bij hem zijn. Zijn liefde voor zondaren, voor mensen die uit zichzelf zoveel verkeerde dingen doen is zo groot!

Dan leer ik juist niet om te zwijgen maar om op de HERE de loftrompet te laten klinken. Wat wil de HERE dat ook graag in jouw leven zien. Hoor maar wat we in Hebr 13 gelezen hebben : “Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen  die Zijn naam prijzen, ononderbroken.” Vs 15

Dan geef je hoog van hem op omdat je Hem niet klein mag maken. Daarmee zijn we bij het tweede punt gekomen.

 

2.            Want je mag Hem niet klein maken.

 

Als  je let op het Hebreeuwse woord voor lasteren dan is de letterlijke betekenis dat je iets lichter, dat je iets kleiner maakt. Als je eens naar de tekst van het derde gebod kijkt, lees je daar: “Misbruik de naam van de HERE, uw God niet.” In de vertaling van 1951 is het: “U zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken.”

Dat misbruiken, dat ijdel gebruiken betekent dat je Gods naam gebruikt als iets dat leeg is, dat eigenlijk niets zegt. Je gebruikt de naam van God, je gebruikt de naam van Christus alsof het niet meer als een woord is. Dan kun je de HERE, dan kun je Christus ook voor je eigen karretje spannen. Als het noemen en gebruiken van Gods naam niet vanuit diepe liefde en eerbied gebeurt kan het zomaar gebeuren dat je Gods naam noemt omdat je op andere indruk wilt maken. Omdat je daarmee bij bepaalde mensen in een goed blaadje wilt komen. Dan kan het zomaar gebeuren dat je de naam van Christus ergens bijhaalt omdat je jouw mening of jouw zin wilt doordrukken. Zonder dat je eigenlijk goed weet of Christus het zo wel wil. Het gaat erom dat als we Gods naam gebruiken we dat doen zoals de HERE dat zelf wil. Met eerbied en ontzag. Dat we zijn naam op waarde schatten.

Daarbij  hebben ook de opvoeders en zelfs de overheid van God een plaats gekregen. We belijden dat in Zondag 36 zo : “Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo’n grote zonde, dat God ook toornt tegen hen die het vloeken en zweren niet zoveel mogelijk helpen tegengaan en verbieden?  Ja, zeker”

Het gaat hier niet alleen om jou persoonlijk. God en daarom Zijn naam is zo belangrijk dat we elkaar moeten helpen om Zijn naam niet verkeerd te gebruiken. Elkaar moeten helpen om Gods boosheid daardoor niet op te roepen. Daarbij hebben we als ouders een heel belangrijke taak gekregen. Om onze kinderen juist te laten zien hoe groot en liefdevol de HERE is. Hoe Hij verdiend dat er zo teer en liefdevol met Hem en met Zijn naam wordt omgegaan. Dat onze kinderen zo leren om echt vol eerbied met de HERE om te gaan. Om echt eerbiedig stil te zijn als er thuis uit de Bijbel gelezen wordt en er samen gebeden wordt. Om vol eerbied naar de kerk te gaan en echt bewust en met eerbied te zingen, mee te bidden. Om dan niet onder het zingen je mond te houden als je kunt zingen of  gedachteloos mee te zingen. Om niet ongeïnteresseerd onderuit te gaan als er gebeden wordt. Om niet te denken: o daar is die dominee weer, ik heb geen zin om daarnaar echt te luisteren. Nee, het is de HERE zelf die je aanspreekt en dan past eerbied en een echte luisterhouding. Dan neem je ook je bijbeltje mee naar de kerk om echt te kunnen meelezen. Om alles nog intenser te kunnen meemaken want de HERE zelf komt naar je toe.

Zelfs de overheid heeft een taak om het misbruik van Gods naam tegen te gaan. De overheid is volgens Gods eigen Woord Gods dienaar. Het is belangrijk dat een regering ook verbied dat Gods naam in de samenleving openlijk gelasterd wordt. De reden daarvoor is dan niet in de eerste plaats dat wij daardoor ons beledigd voelen. Nee, de echte reden is dat de HERE ook van alle overheden de lof en eer hoort te krijgen. Het gaat in de eerste plaats om Hem en Zijn naam en niet in de eerste plaats om onze gevoelens.

Verder  is het belangrijk dat wij als kinderen van God ook voorbeelden zijn. Ook als het om het gebruiken van Gods naam gaat. Ook als het gaat om ons gewone taalgebruik. Je hoort nogal eens dat er gezegd wordt: Ja, vloeken dat mag niet en dat doe ik niet. Maar van die woorden die niet meer echt een vloek zijn? Woorden die nog wel grof zijn of nog een beetje op een vloek lijken? Dat is toch allemaal niet zo erg? Je hoeft ook niet zo overdreven te zijn! Toch wil de heilige Geest dat we ook bij een grof taalgebruik wegblijven. Dat we ook in de manier waarop we praten een voorbeeld zijn van liefde en teerheid. Luister maar eens naar twee teksten in de brief aan de Efeziers:

“Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.” 4:29 …. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal  is ongepast – spreek liever woorden van dank.” 5:4

Een leven dicht bij de HERE betekent ook een teer en liefdevol spreken over Hem en ook een taalgebruik waarbij je je naaste niet ruw behandelt.

Als je over al deze dingen nadenkt en je denkt ook aan het avondmaal volgende week zie je bij jezelf dat je echt niet volmaakt bent. Dan is het zo belangrijk dat je op Christus let. Want Hij heeft Zijn leven ook gegeven voor ons die gevloekt hebben, die Gods naam misbruikt hebben, die gezwegen hebben als we hadden moeten spreken.

Christus zelf heeft nooit gevloekt, ook niet in zijn binnenste! Maar Hij wordt er juist van beschuldigd dat Hij Gods naam gevloekt heeft. Hij zou God gelasterd hebben door zichzelf als de beloofde Verlosser, als God zelf te presenteren. Het is daarom dat Hij door het Sanhedrin, door de Joodse Raad ter dood veroordeeld wordt. De Here Jezus hangt aan het kruis om ook de straf te dragen voor mijn misbruiken en mijn zwijgen. Als is ook met deze zonden naar Christus ga, is er om Zijn lijden voor mij en jou vergeving. Dat mag je volgende zelfs zien. Dan leer ik juist daarom met nog meer eerbied en ontzag en met nog meer liefde en overtuiging Gods naam in mijn leven te gebruiken. Hoe heerlijk is Uw naam in hemel en op aarde!

 

AMEN