Zondag 38 De HERE geeft ons een heerlijke dag van rust

18-11-2015 07:06

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

Votum                                                            Votum

Vrede-Zegengroet                                          Vrede-Zegengroet 

Psalm 122:1,2                                                Psalm 122:1,2

Gebed voor de opening van het Woord           Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Nehemia 13:15-22                    Schriftlezing: Nehemia 13:15-22

Psalm 92;1,2,3,7                                            Psalm 92:1,2,3,7

Schriftlezing: Lukas 4:14-29                          Schriftlezing: Lukas 4:14-29

Gez 177                                                         Psalm 27:3,4

Tekst: Zondag 38                                           Tekst: Zondag 38

Verkondiging van het evangelie                      Verkondiging van het evangelie

Psalm 122:3                                                   Psalm 122:3

Dankgebed                                                     Dankgebed

Collecte                                                          Collecte

Geloofsbelijdenis                                            Geloofsbelijdenis

Gez 135                                                         Gez 25:1,2 

Zegen                                                             Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.

 

Het  vierde gebod is zo’n heerlijk positief gebod. Dat is wat vaak vergeten wordt. Als het gaat over het vierde gebod, over de rustdag zie je mensen vaak somber kijken. Dan hebben ze het over allerlei dingen die niet mogen of niet mochten. Het vierde gebod is vaak niet populair. Ook niet in de kerk. Ik moet erbij zeggen dat het vierde gebod ook in de kerk van het Oude Testament niet populair was. Wat hebben de Israëlieten juist met dit gebod gerommeld en het overtreden. Daarover straks verder.

Maar nu eerst de aandacht voor dit positieve gebod .

“Houd de sabbat in ere.”  Als je dat eens rustig leest,  zie dat het hier om een cadeau gaat. Wij hebben iets moois, iets kostbaars, iets dat ons leven alleen maar goed kan doen van de HERE gekregen. Het is belangrijk om dat in ere te houden, om dat steeds weer in ere te houden. Dat betekent dat je elke week weer dat cadeau op tafel zet en zegt:  daar gaan we vandaag echt van genieten.

Het is een heel speciaal cadeau. Want die ene rustdag is een heilige dag. Een dag die door de Schepper van alles, ook de Schepper van de tijd apart gezet is. Een heel speciale dag elke week weer. Een dag om te rusten van de 6 dagen waarin je allerlei dingen moest. Dat mag je nu gewoon naast je neerleggen. Je mag rusten. Je mag zo rusten zodat ook andere mensen op de wereld geen dingen voor je hoeven te doen. Zodat zij ook de tijd krijgen om op deze dag tijd vrij te hebben.

Wat is dan zeg maar het grote doel van die rust die je krijgt? Dat is niet een soort zalig niksen. In de praktijk is dat vaak minder zalig en verveel je je dan snel. Het grote doel is dat je de tijd en de rust krijgt om je op de HERE en Zijn werk te richten. Heel bewust zonder om opgejaagd te worden door allerlei dingen die moeten gebeuren.  Het is de HERE zelf die op de zevende dag van de schepping  het voorbeeld daarin geeft : “Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.  God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.  Gen 2:2,3

Bij Christus opstanding is niet de rustdag verdwenen maar heeft er wel een verandering plaatsgevonden. De rustdag, dat prachtige wekelijkse cadeau is van de zevende naar de eerste dag van de week verplaatst. Je mag nu vanuit Christus overwinning op dood en zonden op die eerste dag van de week rusten om in Christus kracht met hoop en verwachting de rest van de week je dagelijkse werk te doen. We letten nu verder op dit prachtige cadeau als ik jullie het evangelie van Jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

DE HERE GEEFT ONS EEN HEERLIJKE DAG VAN RUST

 

Om  ontspannen op Hem gericht te zijn en te blijven

 

De rustdag is een prachtig cadeau van de HERE.  Toch is het een cadeau waarmee mensen het heel vaak moeilijk hebben. Zo was het ook met de Israelieten. Laten we maar eens kijken naar wat we gelezen hebben in Nehemia 13. Dat is een voorbeeld van hoe het volk van God vaak met de sabbat omging.

Wat  was er aan de hand? Het volk was in ballingschap geweest juist omdat ze niet leefden zoals de HERE dat graag wil. Een van de redenen waarom ze in ballingschap waren gegaan was dat ze het cadeau van de rustdag niet op waarde schatten. Steeds maar weer gingen ze deze dag gebruiken als alle andere dagen. Je zou zeggen van die ballingschap hebben ze toch wel geleerd maar je ziet nu dat het niet zo is.

Nehemia  die de leider van het volk is, is een hele tijd weggeweest. Hij moest terug naar koning Artaxerxes in Babylonië. Als de goede leiding van Nehemia een tijdje weg is, zie je ook de verkeerde dingen weer openlijk komen. Een er van gaat over de rustdag. Als Nehemia terug is in Jeruzalem, de stad waar de HERE  in de tempel woont,  ziet hij op de rustdag dingen die strijden met Gods goede gebod.

Wat  ziet hij? Hij ziet mensen gewoon op het land aan het werk. Ze zijn bezig met hun gewone dagelijkse werk. Ze zijn bezig om de druiven te persen. Ze zijn bezig om de oogst van het land naar de stad te brengen op de rustdag. Je zou kunnen zeggen dat Nehemia er naar kijkt met ogen op schoteltjes. Vol verbazing, hoe is dit mogelijk onder het volk van God.

Dat is nog niet alles! Want wat ziet Nehemia nog meer? Hij ziet hoe Tyriërs met hun handelswaar de stad in gaan en het daar aan Judeërs, aan mensen die bij Gods volk horen verkopen. Hij ziet hoe er gewoon handel gedreven wordt op de rustdag en kerkmensen daar ook kopen en zo het dagelijkse werk op de rustdag bevorderen. Misschien ben je geneigd om te zeggen: is dat nu zo erg?  Is dat nu zo erg als ze misschien al naar de tempel zijn geweest? We zouden vandaag zeggen als ze toch al naar de kerk zijn geweest is het allemaal niet zo erg om daarna gewoon te kopen en te verkopen en je gewone werk weer te doen.

Je ziet hier dat de HERE dat wel erg vindt. Je ziet hier dat het bij het niet doen van je dagelijkse werk op de rustdag het  niet om een of andere regel van mensen of van de kerk gaat. Het is de goede wil van God!  Dat maakt Nehemia heel duidelijk als hij zegt: “Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijten, en zei tegen hen : ‘Wat doet u voor schandaligs, u ontheiligt de sabbat!  Is dat niet hetzelfde wat uw voorouders deden, en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht? Door de sabbat te ontheiligen roept u een nog groter onheil over Israël af.’   Vs 17,18

Nehemia neemt dan maatregelen om er voor te zorgen dat in de stad van God er niet meer gewerkt en gehandeld wordt op de rustdag die de HERE voor de mensen gegeven heeft. Hij zorgt er zo voor dat het prachtige cadeau van de HERE niet verduisterd kan worden.

 

 

Wij leven vandaag in een andere tijd. Wij leven in een wereld waarin de rustdag die de HERE ons gegeven heeft  in ons land vaak niet als een prachtig cadeau gezien wordt. In de Tweede Kamer zijn ze er zelfs mee bezig om de Zondagswet die garandeert dat op een bepaalde tijd op zondag het rond kerkgebouwen stil is, af te schaffen. Ieder moet op de zondag zijn eigen ding kunnen doen. Het moet een dag zijn waarop je kunt werken, waarop je allerlei dingen moet kunnen doen waarvoor anderen moeten werken om jou te vermaken. In onze 24 uurs economie past volgens velen eigenlijk ook geen rustdag. Eigenlijk zou dan alles gewoon moeten doorgaan dan zouden we er economisch beter voorstaan.

Hier  zie je een van de dingen die er voor zorgt dat mensen de zondag, de rustdag niet als een prachtig cadeau zien. Dat heeft er mee te maken dat je niet ontspannen op de HERE vertrouwt. Dat je niet in alle rust vertrouwt op  de HERE die zorgt ook als jij niet met je dagelijks werk bezig bent en dat dagelijkse werk van anderen ook niet bevordert. Het is niet nodig om op de rustdag te werken. Je hebt dat niet nodig om te kunnen leven. De HERE zorgt voor je ook als je op de door Hem gegeven rustdag echt rust van je dagelijkse werk.

Behalve  de zorg, buiten het handhaven van de orde, buiten wat nodig is om mens en dier te geven wat nodig is om gewoon te kunnen leven en  de bijzondere dingen die door de nood moeten gebeuren, is er een deel van het leven waar mensen dubbel zo hard werken op de rustdag.

Dat je zie je al onder het volk Israel. Want waar was het volgens Gods wil drukker op de rustdag dan op een gewone dag? In de tempel! Daar moesten op die dag meer offers gebracht worden. De rustdag was juist bedoeld om je bewust ontspannen en daarom met al je aandacht op de HERE te richten. Om dicht bij Hem te zijn om je samen jong en oud met de boodschap van die HERE bezig te houden. Om te groeien in het kennen van Hem en Zijn Woord.

Zo is het vandaag nog. Daarom heeft een dominee op de zondag geen vrije dag. Zoals de priesters dat niet hadden in het Oude Testament. Daarom hebben we 2 kerkdiensten voor jong en oud om ons juist op deze rustdag intensief met de HERE, met Christus en Zijn Woord bezig te houden. Om de Drie-enige God te aanbidden.

Let dan eens op die mooie dingen die in Zondag 38 genoemd worden:

a .      De rustdag is er  “om trouw tot Gods gemeente te komen”.  De rustdag komt tot zijn doel, komt tot Gods doel, dat goed voor jou is,  als je trouw naar de kerkdiensten komt. Let op dat woordje trouw. Trouw is een van de vruchten van de Geest. Trouw is dat je zo in liefde voor de HERE wil leven dat je het niet van jouw stemming of gevoel laat afhangen of je iets doet of niet. Maar dat je de wil van de HERE zo voorop in je leven stelt dat je altijd weer wilt doen wat de Hij van je vraagt. Omdat je weet dat het goed is ook als je er op dat moment niet voor in de stemming bent. Daarin volg je dan ook het voorbeeld van onze Here en Verlosser van wie we lezen in Lukas 4:16: “Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.”  Hij ging elke rustdag weer ook al kon niemand Hem daar iets leren. Hij ging trouw volgens de wil van Zijn hemelse Vader. Hierin is onze Verlosser het voorbeeld.  

b.     Wat  komen we doen als we naar de kerk gaan? Het eerste en centrale van elke kerkdienst die echt eredienst is, is “om Gods Woord te horen’.  Je hebt rust gekregen, je kunt in vertrouwen op Gods zorg zonder om gehaast te zijn komen luisteren. Naar wat de HERE jou en ons samen te vertellen heeft. Zijn Woord gaat voor ons open. Juist in dat luisteren, in het heel rustig zien vanuit de Bijbel wat de HERE zegt,  ligt er zegen. Dat is echt een cadeau. Soms hebben mensen ook in de kerk het daar moeilijk mee. Dan zeggen ze: het is mooi dat de Bijbel uitgelegd wordt maar wat moet ik er nu mee? Het raakt mijn leven van vandaag niet. Wat heb ik aan kennis die ik nu in mijn omstandigheden van vandaag niet kan gebruiken? Daarover valt veel te zeggen maar nu twee opmerkingen daarover.. Ook als je dingen hoort en leest in de Bijbel die niet belangrijk lijken voor je leven nu moet je bedenken:

1. Het kennen van de HERE, al meer weten van Hem. Zien wat Hij allemaal gedaan heeft en hoe groot Hij is, is belangrijk elke dag van je leven. Dat leert je namelijk om Hem voor nog meer dingen en nog dieper te danken en te aanbidden. Want Hem meer leren kennen betekent dat je de ene die God is en de enige die in en in goed is al meer in Zijn heerlijkheid gaat zien. Je ziet  al meer het wonder dat je Zijn kind mag zijn.

2. Alles wat je hoort en leert in de verkondiging van het evangelie is niet voor nu. De HERE geeft je in je rugzak ook kennis mee voor de toekomst. Dat klinkt ook mee in wat Christus zegt in Openbaring 1 en Lukas 11: “Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.” Vs 3

“Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.” Vs 28

 In je hart bewaren, opslaan op je harde schijf in jezelf wat je vanuit de prediking gehoord hebt om als er andere omstandigheden komen in je leven te beseffen dat de HERE ook dan woorden gesproken heeft die je op de been houden in je leven, die je leren wat nu Zijn weg voor jou door het leven is.

c.   Het  cadeau van de rustdag gaat open als er in de kerk gedoopt wordt, als we het avondmaal vieren. Dan laat de HERE zelfs aan ons zien, aan jong en oud, aan heel het volk van God dat bij elkaar is dat er in  en door de Here Jezus alleen verlossing, redding is van je schuld en zonden. Je mag het voor je zien in het water en in het brood en in de beker. Zo echt is er vergeving, zo echt is er  een leven waarin alle ellende voor altijd weg is. Een geweldige rijkdom als je dat mag zien, dat mag proeven. Daarin roept de HERE je op om juist met Christus te leven, om steeds weer tot een levend geloof te komen want zonder dat geloof is er geen redding.

d.  Voor wie  in alle rust en ontspanning is komen luisteren naar het evangelie, wie in de sacramenten het evangelie ziet en aanneemt is er dan dat hele mooie om samen in ons gebed in de kerkdiensten tot de HERE te komen. Om Hem ‘publiek’ aan te roepen. Let op dat woordje ‘publiek’.  De kerkdienst is geen geheime samenkomst. Soms moet het in tijden van vervolging maar dat is niet het normale. De deuren van de kerk staan open voor de mensen van het hele dorp. De hele omgeving. Wat is het mooi als we ook anderen meenemen om naar het evangelie te kunnen luisteren. Alles wat hier gezegd wordt en gebeden wordt in de kerk mogen de mensen in het dorp weten. Er is niets geheims aan want hier klinkt het bevrijdende evangelie en niet een of ander woord van mensen. Dan wil je ook samen zo graag in alle rust je  hele leven bij de HERE brengen: om te vragen, om moeite, ziekte, rouw en nood aan de HERE voor te leggen, om te bidden om vergeving, om voorbede te doen voor broers en zusters maar ook voor de wereld, voor regering en koningin, voor mensen met veel verantwoordelijkheid, voor ons volk. Dan willen we samen de HERE danken met ons hart voor zoveel genade die Hij ons wil geven, danken voor het geven van Zijn eigen Zoon. Dan willen we vol verwondering de HERE  aanbidden om Hem in  Zijn grootheid, genade en wijsheid  de lof brengen om wie Hij is.

e.    Het  cadeau van de rustdag is er dan ook om uit te laten komen dat de liefde van God ook liefde voor de naaste in je leven werkt. Verwonderd over Gods liefde in Christus wil je niet meer voor jezelf leven en wil je mensen in nood graag helpen. Ook met het geld dat je gekregen hebt. Graag uitdelen en geven voor anderen die het nodig hebben. De collecte in de kerkdiensten vraagt om een hart vol liefde voor de HERE dat  daarom graag voor de armen en ook voor het werk in Gods Koninkrijk wil geven. Royaal voor de Koning in de hemel!

f . Als we zo met ons hart door de Heilige Geest bewogen en op de HERE gericht naar de kerk gaan. Trouw! Dan zijn de kerkdiensten op zondag geen vreemde eenden in de bijt. Dan zijn die het die door je verbondenheid aan Christus en Zijn Woord je hele leven bepalen. Die aan je leven van elke dag van de week richting geven. Op de eerste dag van de week ga je naar de kerkdiensten, ontmoet je de HERE daar op een bijzondere manier om juist Christus te willen volgen  van zondag tot en met zaterdag. Om op de eerste dag van de week vanuit Christus opstandingskracht  de andere dagen voor Hem te leven. Om van Hem de Heilige Geest te bidden en te krijgen die ons vanuit en met Gods Woord leert om in liefde voor de HERE en Zijn wil te leven elke dag van ons leven. Dan zie je hoe elke zondag in alle rust naar de kerkdiensten gaan alles te maken heeft met de rest van de week. Dan zie je ook hoe dat tweede deel van Zondag 38 echt bij dat eerste deel hoort en niet zonder dat eerste deel kan. Het is dan heerlijk om vanuit de rustdag, vanuit het horen van het Woord van God op deze dag voor de rest van de week te belijden: “Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de here door Zijn Geest in mij laat werken,  en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin.”

Hier op deze wereld is er dan elke zondag weer de pitstop om bij te tanken om het leven waar de zonden en de duivel aan ons trekken weer in te kunnen. Om het vol te houden om op weg te zijn naar het eeuwige feest waar je elke dag zonder einde ontspannen en blij God en het Lam aanbidt. Waar je niet meer moe gemaakt wordt door de trekkracht van de zonden en de strijd daartegen. Heerlijk om te rusten elke week op zondag op deze wereld. Heerlijk om dan naar de kerkdiensten te gaan. Zo dicht samen bij de HERE. Wat goed van onze God dat Hij onze deze dag op aarde elke dag geeft. Een echte feestdag voor Gods volk en Gods kinderen. Dan klinkt het vierde gebod je elke week weer als een feest in de oren: “Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag”.

 

AMEN