Zondag 41 De God van liefde wil de trouwe liefdesband in het huwelijk

16-11-2015 07:18

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum

Vrede/Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet 

Psalm 60:2,5 (Schakel)                               Psalm 60:2,5

Gebed voor de opening van het Woord       Gebed voor de opening van het Woord 

Schriftlezing: Genesis 2:18-25                   Schriftlezing: Genesis 2:18-25

Psalm 128                                                  Psalm 128

Schriftlezing:Mattheus 19:1-1-12              Schriftlezing: Mattheus 19:1-12

Lied 367                                                     Psalm 45:1,4,5

Tekst: Zondag 41                                       Tekst: Zondag 41

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie

Gez 179b                                                    Gezang 3 of 4

Dankgebed                                                 Dankgebed

Collecte                                                      Collecte

Ps 63:2,3                                                    Psalm 63:2,3

Zegen                                                         Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De  tijd dat ik nog geen dominee was en de eerste jaren dat ik het wel was, dacht ik nogal eens dat de aandacht voor het zevende gebod en voor seksualiteit op de preekstoel overdreven was. Moet daarover zoveel gesproken worden? Waarom zoveel nadruk op de verleiding en de zonde die juist op dit terrein dreigt.

Toch ben ik dat in de loop van de jaren anders gaan zien. Juist daar wat je als predikant meemaakt en wat je in vertrouwelijke gesprekken hoort. Wat gaat er dan juist op het punt van de seksualiteit veel mis. De omvang van juist zonde op het terrein van de seksualiteit is dan heel groot. Je ziet dan ook hoe dat anderen die daarbij betrokken zijn een geweldige pijn in hun leven veroorzaakt.

Dit  terwijl de seksualiteit zo’n geweldig mooi cadeau van de Here God aan ons is. Wat mag je daarin een blijdschap en een intimiteit en een diepe verbondenheid met je eigen man en vrouw ervaren. Wat is het een geweldige kroon op je huwelijk.

Juist als dat mooie geschenk door ontrouw wordt geschonden raakt dat zo diep.

Wat komt er op het punt van de seksualiteit ook een verleiding op ons af. Wat wordt er aan ons getrokken zowel als het gaat om de jeugd als om de ouderen. Juist ook in een maatschappij als de onze waarin echtscheiding en samenwonen zonder huwelijk aan de orde van de dag is. Een omgeving waarin dat gewoon gevonden wordt, is een omgeving waarin je het positieve onderwijs van de Heilige Geest zo nodig hebt! Wat is de wil van de HERE als het om liefde, trouw en seksualiteit gaat? Wat is aan dat onderwijs het mooie, het goede voor alle mensen? Laten we samen naar enkele elementen van dat onderwijs van de heilige Geest kijken. Ik verkondig jullie het goede nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema :

 

 DE GOD VAN LIEFDE WIL DE TROUWE LIEFDESBAND IN HET HUWELIJK

 

1.            Daarom geen overspel

2.            Daarom wel trouwe liefde

 

1.            Daarom geen overspel

 

Laten we bij het begin beginnen. Het begin voor seksualiteit en huwelijk ligt in het paradijs. We hebben gezien hoe de Here Jezus zelf daarop wijst in Mattheus  19: “Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En Hij vervolgde: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen een worden; ze zijn dan niet langer twee, maar een. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” Vs 3-5

De HERE maakt de man en vrouw. De twee geslachten die elkaar aanvullen om samen als beeld van God juist de hele schepping te laten zien hoe de HERE is. De HERE heeft man en vrouw zo geschapen dat ze ook voor de seksualiteit bij elkaar passen. Dat ook door de vreugde van het een worden met elkaar, door de seksuele gemeenschap er kinderen geboren worden. Gods schepping bewoond wordt.

Je ziet vanaf het begin waar de HERE als de Schepper wil dat de seksualiteit tot het een worden van man en vrouw beleefd wordt. Beleefd tot het komen van een hoogtepunt voor man en vrouw in tere liefde. In een omgeving waar je ook daarin alle tijd voor elkaar hebt. Dat is in het huwelijk. Je hebt je vader en moeder verlaten. Je bent als man en vrouw zelfstandig gaan wonen, je vormt voor iedereen duidelijk een eigen levenseenheid. Je hoort door de belofte van levenslange trouw bij elkaar. In die verhouding waarin niemand anders past, past die intieme seksuele omgang tussen man en vrouw die zich helemaal aan elkaar mogen geven. Die dat zelfs op een goede liefdevolle manier van elkaar mogen vragen. Je mag juist in het huwelijk je verlangen naar die seksuele vreugde in elkaar uitspreken. Het boek Hooglied is als een prachtig boek vol daarvan. Paulus schrijft daarover in 1  Kor 7: “En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man.  Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.  Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.” Vs 3-5

Je ziet hier hoe de HERE in het huwelijk als de relatie waarin je elkaar voor altijd trouw beloofd heeft de bijzondere liefde wil geven die ook in die intieme verhouding tussen man en vrouw beleefd mag worden.

Jongelui je ziet hier hoe mooi het is om naar een huwelijk toe te leven. Hoe mooi het geschenk van het samen een worden als Gods cadeau voor in het huwelijk ligt te wachten. Om hetdan uit te pakken en daarin in tere liefde ook in te groeien. Door juist ook op dit punt teer met elkaar om te gaan.

Juist als je dat ziet, zie je ook hoe in onze tijd dat wachten op het uitpakken van dat cadeau in het huwelijk en het daarin levenslang trouw zijn in je huwelijk onder druk staat. Dat is niet iets nieuws. Je ziet dat na de zondeval steeds gebeuren. Zo was het ook in de tijd van de Here Jezus. Ik ga vanuit wat de Here Jezus zegt eerst iets zeggen over de druk die er op het levenslang trouw blijven staat en dan op het vooruitgrijpen op Gods cadeau van seksuele eenwording tussen man en vrouw.

Het valt mensen na de zondeval zwaar om vanuit de belofte van trouw elkaar levenslang trouw te blijven. Zeker in onze tijd is het zo dat als een bepaald gevoel van liefde voor de ander er niet meer zo is we het moeilijk vinden om dan vanuit de belofte van trouw juist weer aan die liefde te werken. Om daarvoor te bidden en daar op onze knieën samen aan te werken. In onze tijd is de heersende mening die in woorden, films en muziek sterk uitgedragen wordt dat je je gevoel moet volgen ook als dat betekent dat je je belofte van trouw verbreekt en met ogen waarmee je vroeger naar je eigen man of vrouw keek nu naar een ander kijkt. Ik  las bij de voorbereiding van deze preek o.a. het volgende wat de heersende mening in de samenleving goed weergeeft: “Ja, je huwelijk kan versleten raken. Je smaak en je stijl kunnen veranderen. Soms wil je gewoon iets nieuws. Verandering is normaal. Verandering en persoonlijke groei zijn dingen waar je trots op moet zijn, tekenen van een levende en zoekende geest. In deze ingewikkelde wereld moet je accepteren dat twee mensen gemakkelijk uit elkaar kunnen groeien. Als je huwelijkniet meer werkt, kan het heel goed zijn om het los te laten. Een scheiding lost vaak grote problemen op en opent nieuwe wegen. Het kan voelen als een persoonlijke overwinning.”

Dit zijn woorden die mensen, en misschien ook jou, heel erg aanspreken. Het zijn woorden en gevoelens die heel sterk staan tegenover de trouw die de HERE in onze huwelijken wil zien. Met heel mooie woorden wordt de zonde van ontrouw en overspel goedgepraat. Dat is typisch de manier waarop de satan werkt en ons probeert over de streep te krijgen. Dat was niet anders in de tijd van de Here Jezus.

Het was in die tijd zo dat er veel echtscheidingen in Israel, in de kerk waren. Je moest daarover volgens veel leiders in de kerk niet zo moeilijk over doen. Als het niet meer werkte dan kon je beter uit elkaar gaan. Er was nog wel discussie over of bijna elke reden aanvaardbaar was. De een vond het genoeg reden voor echtscheiding als de man aandroeg dat zijn vrouw de soep liet aanbranden. De ander vond dat toch wel te ver gaan. Maar de grote meerderheid vond dat er veel redenen waren waarom je kon scheiden. Juist dan is het antwoord van de Here Jezus zo opvallend. Hij laat zien dat de praktijk dat je kunt scheiden als jij vindt dat het niet meer werkt  niet volgens de goede wil van God is. Ook  niet zoals Hij als de Verlosser van het leven het wil. Hij legt alle nadruk op de trouw!  Heel sterk drukt Hij dat uit in de ene zin: “Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden.”

Dat klinkt in die tijd en die omgeving hard. Dat kunnen we in onze tijd heel goed voorstellen. In onze tijd wordt dan al heel gauw gezegd: Maar trouw aan elkaar blijven is dan alleen maar een regeltje. Alleen maar zelf in hetzelfde huis wonen en voor de vorm bij elkaar blijven is toch ook niet de bedoeling. Je ziet bij de leerlingen een zelfde soort reactie. Kijk maar eens in vers 10: “Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.”

Wat is de reden dat we tegen wat de Here Jezus ons hier leert oplopen? Dat komt omdat we de trouw die de HERE juist in liefde voor eigen man en vrouw vraagt voor ons niet meer dan een regel is. We hebben het dan tot een regeltje gemaakt. Als de Geest ons leert om in liefde trouw aan elkaar te blijven, ligt daarin Gods hart! Dan ligt daarin wat echt goed voor jou en mij is. Dan gaat het niet om een regeltje maar om het hart van God dat jou en mij vanuit beloofde trouw weer stimuleert om elkaar in liefde te zoeken. Om echt weer naar elkaar te luisteren. Om dingen in je huwelijk echt goed te maken en te werken aan dingen die niet goed zijn. Soms  wordt daar tegenin gebracht dat de Here Jezus tegenover de aanklagers van een overspelige vrouw zegt: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Joh 8:7.  Als je dat aanhaalt mag je nooit vergeten dat de Here Jezus in diepe liefde voor de zondares als laatste tegen haar zegt: “Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.” Vs 11

Zonde is als je je huwelijk verbreekt zonder dat de ander overspel gepleegd heeft. Dat maakt de Here Jezus heel duidelijk in de Bergrede: “En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.” Matt 5:32

Dat de HERE heel erg hecht aan die trouw, die trouw die ons steeds weer naar de liefde voor elkaar dringt, zie je ook in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Je ziet hoe de HERE hecht aan trouw en dat juist de trouw zo goed voor ons in het huwelijk en ook voor de hele samenleving is. In Maleachi 2 horen we hoe het volk, hoe de mensen in de kerk als ze offers brengen zich afvragen waarom het zo beroerd met ze gaat. Dan is Gods antwoord: “Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. ….. want de HEER, de God van Israel, zegt dat Hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoeits doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.” Vs 14,16

Het is heel duidelijk dat de HERE geen overspel wil en dat dat ook niet goed is voor ons leven. De HERE zoekt in ons leven de trouw. De trouw die ons in het huwelijk steeds weer op de knieën brengt om juist samen  te bidden om de bijzondere liefde voor elkaar. We zien dat in het tweede punt.

 

2.            Daarom wel trouwe liefde

 

De  trouwe liefde die een plaats krijgt in het huwelijk wordt op de proef gesteld. Er is verleiding. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is Jozef. Als er iemand was bij wie je je menselijk zou kunnen voorstellen dat hij aan de verleiding zou toegeven dan was het Jozef. Want wat is de situatie als de vrouw van Potifar heel duidelijk laat blijken dat ze graag met  Jozef naar bed wil?  

Als je het verhaal van Jozef goed leest, zie je ook positief hoe je trouw in liefde kunt zijn. Hoe je jezelf tegen overspel en ook tegen het voor het huwelijk uitpakken van het cadeau van seksuele gemeenschap kunt wapenen.

Laten we eens kijken wat de omstandigheden zijn. Jozef is heel oneerlijk behandeld door zijn broers. Ze hebben hem als slaaf verkocht. Daar gaat Jozef. Hij is zijn vrijheid kwijt. Een jonge kerel zonder vrouw. Hij wordt gekocht door Potifar. Jozef wordt door de HERE gezegend en dat betekent dat hij een al betere positie in het huis van Potifar krijgt. Maar hij blijft een slaaf. Dan komt hij in zijn goede positie ook al meer in aanraking met de vrouw van Potifar. Een rijke Egyptische vrouw.  De Jozef is iemand van wie ze graag wil dat ze haar vermaakt. Ze doet haar best om deze slaaf bij haar in bed te krijgen om haar verlangens te bevredigen. Zij wil Jozef in zijn moeilijke omstandigheden zonder familie en zo oneerlijk behandeld best op deze manier troosten. Deze vrouw kon Jozef heel goed een opdracht geven waardoor niemand zou merken wat ze samen aan het doen waren. Het zou voor Jozef in al die moeite toch iets zijn wat je hem wel gunt? Zo zouden velen in onze tijd er over denken.

Toch doet Jozef het niet. Hoe de vrouw van Potifar hem ook wil verleiden. Hoe ze er bij Jozef ook op aandringt. Zelfs als de vrouw van Potifar hem heel stevig vastgrijpt en hem bijna wil dwingen. Dan zet Jozef zijn eigen positie in het huis van Potifar op het spel. Dan zet hij zijn eigen vrijheid als slaaf op het spel door weg te vluchten. Hij komt liever in de gevangenis dan dat hij toegeeft aan de zonde. Hier zie je letterlijk voor je wat het betekent om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. Dat Gods liefde uitgaat boven wat mensen zeggen en je aanbieden.

Wat is hierbij als het om de seksualiteit gaat heel belangrijk? Hoe je naar een ander kijkt! Denk  hier eens aan het verschil tussen 2 gelovigen. Namelijk Jozef en David. Als David Batghseba zich ziet wassen vanuit zijn paleis, blijft hij kijken naar deze mooie vrouw. Laat hij bij zichzelf de lust opwekken door te blijven kijken. In plaats van zich om te draaien en te denken dat is niet voor mij. HERE wilt u mij leren om mijn gevoelens en mijn verlangen op dit punt op mijn eigen vrouw te richten.  

Hoe  kunnen we dat doen? Hoe kunnen we samen als jongen en meisje op weg naar ons huwelijk wachten met de seksuele gemeenschap tot in het huwelijk? Door in de eerste plaats je hart op de HERE, op Christus als je lieve Heiland te richten. Om te denken aan Zijn liefde voor Gods kinderen tot in de helse pijn om die voor je te dragen. Om de zonden van ontrouw in je gedachten, gevoelens, woorden en daden te dragen.

Hoe vaak ben ik in mijn leven niet ontrouw aan de wil van God geweest en toch is Zijn trouwe liefde er voor mij. Voor ieder die met verdriet Zijn zonde en ontrouw aan hem belijdt. Richt je op Hem en laat Zijn liefde je leven vullen. Ook samen door samen te bidden als je verkering hebt, als je op weg naar een huwelijk bent. HERE leer ons uit liefde ook op dit punt van ons leven Uw wil te doen.

Als je getrouwd bent en je voelt gevoelens voor een ander of je merkt dat een ander je veel aandacht geeft. Of als je merkt dat je ogen en je hart zo makkelijk op tv of het internet  je trekken naar beelden die de verkeerde verlangens in je opwekken, ga die beelden dan in je hart niet meer opwekken. Fantaseer er niet over. Maak je in je gedachten als het ware al niet voor een deel los van je eigen vrouw of man. Praat er ook nooit zo over dat je zegt: als wij oot uit elkaar zouden gaan dan zou ik dit of dat doen.

Nee, keer steeds weer terug naar de vrouw of man waar de HERE je aan verbonden heeft. Zoek elkaar vanuit de trouw steeds weer in liefde. Wil er heel bijzonder voor elkaar zijn. Spreek dat ook samen uit in je gebeden! Dan wil de Geest je die nodige trouw en liefde geven. Dan wil Hij waar veel dorheid is weer leven geven. Laten we elkaar daarbij helpen Als gemeente. Ook als we met elkaar praten en laten we in de onderlinge gesprekken elkaar daartoe stimuleren. Laten we voor elkaar ook op dit punt bidden. Ook bidden voor de broeders of zusters die alleen zijn en die zo graag een eigen man of vrouw zouden hebben. De God van liefde zal ons dan de liefde en trouw geven die we nodig hebben en ook goed voor ons zijn.

 

AMEN