Zondag 44 De HERE laat in het tiende gebod zien dat we een hartoperatie nodig hebben

06-09-2016 14:31

 

 

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 42:1

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:   Psalm 139

                        1 Johannes 1:5-2:2

Psalm 1

Tekst: Zondag 44

Verkondiging van het evangelie

Gez 1: 12,13

Geloofsbelijdenis

Psalm 131

Dankgebed

Collecte

Psalm 84:3,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je voelt je benauwd. Als je je inspant, voel je dat je niet kunt wat je wilt, je bent zo buiten adem. Wat is er aan de hand? Alleen maar te weinig conditie? Toch maar eens naar de dokter. Die stuurt je voor verder onderzoek door naar het ziekenhuis. Dan wordt duidelijk dat er iets met je hart is. Dan wordt duidelijk dat je hart een bedreiging voor je leven geworden is. Als er niet ingegrepen wordt, is de kans groot dat je gauw zult sterven. De diagnose is dat er een hartoperatie nodig is. Maar je moet wel zelf het besluit nemen. Als jij zegt ik laat me niet opereren, breng je je eigen leven in gevaar. Ben je door je eigen besluit een gevaar voor jezelf.

Zo staat het er ook met jou en met mij voor al is jouw hart nog zo gezond. Al hoef jij voor je hart echt niet naar het ziekenhuis. Ook in de Bijbel wordt vaak over ons hart gesproken. Dan gaat het niet om je hart dat in het ziekenhuis aandacht krijgt. Dan gaat het om wie je van jezelf bent. Over jouw persoonlijkheid. Om dat waarmee je verlangt, waarmee je voelt, wat jou drijft. Als je naar dat hart van je leven kijkt, zie je als je eerlijk bent dat je van jezelf niet erg gezond bent. Dat wat er in je binnenste allemaal leeft je niet gezond maakt maar je vaak op de verkeerde weg wil brengen. Het is zelfs niet zo dat je een paar omleidingen nodig hebt om het met je hart weer in orde te krijgen. Wij hebben als mensen een openhartoperatie nodig waarbij we een nieuw hart krijgen. Dan nog is het zo dat dat oude hart niet uit ons leven verdwenen is. Dat hart met zijn verkeerde koers en verlangens speelt dan nog vaak in je leven op. Dan moet je terug naar dat nieuwe hart. Dan moet je dat in je leven laten kloppen en dat oude hart het zwijgen opleggen. Het is belangrijk dat we dat steeds weer heel goed in de gaten hebben. Dat we juist vanuit wat de HERE in het 10e gebod van ons blootlegt  steeds weer vragen of de Heilige Geest ons dat nieuwe hart geeft, ons leert om dat oude hart al meer stil te leggen in ons leven. We zien dat als ik jullie het evangelie van Christus verkondig onder het volgende thema:

 

DE HERE LAAT IN HET TIENDE GEBOD ZIEN DAT WE EEN HARTOPERATIE NODIG HEBBEN

 

1. Om vijand van alle zonden te worden

2. Om volgens de wil van God te willen leven

 

1. Om vijand van alle zonden te worden

 

“Zet je zinnen niet op”. “Je zult niet begeren”.  Als je die woorden hoort, zie je dat het hier over verlangens gaat. Over dingen die je graag wilt. Die je graag voor jezelf wilt hebben. Je hebt idealen en je wilt die idealen werkelijkheid in je leven maken.

Het is de HERE die dit zegt. Hij spreekt jou en mij daarmee aan op de diepste laag van ons bestaan. Op wat er in ons hart leeft. Dat kunnen zelfs dingen zijn die we nog nooit aan iemand anders verteld hebben. Het kan zijn dat er dingen in jouw en mijn binnenste zijn en die jou misschien wel in je leven sturen die een ander nog nooit uit je mond gehoord hebben. Je denkt misschien zelfs wel dat het maar goed is dat anderen dat niet weten.

Toch blijft wat jij en ik voelen niet echt verborgen. Jouw en mijn hart is geen plaats waar alles voor iedereen verborgen blijft. Er is er een die die precies weet wat er in jouw en mijn binnenste speelt. Die precies weet wat ik denk en wat ik voel. Voor wie mijn binnenste helemaal openligt. Dat is voor de HERE. Voor Hem kan ik niets verborgen houden. Zelfs niet voor een paar minuten. Luister nog maar eens naar een paar verzen uit Psalm 139: “HERE, U doorgrondt en kent mij; U kent mijn zitten en mijn opstaan, U verstaat van verrre mijn gedachten; U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen bent U vertrouwd.” Vs 1-3

Als de HERE in het tiende gebod over onze gevoelens, onze drijfveren spreekt zijn dat geen lege woorden. Het is niet zo dat de HERE een gebod geeft dat Hij toch niet kan controleren en handhaven. Hij kan dat want Hij is de enige God die mij helemaal van binnen en van buiten kent.

Als Hij het tiende gebod geeft, zegt Hij niet dat jij een of andere koude kikker zonder gevoelens moet zijn. De HERE heeft ons juist als mens gemaakt. Gemaakt met gevoelens, met verlangens. Dat hoort bij ons als mensen. Je ziet dan ook dat er in de Bijbel ook heel positief over bepaalde verlangens gesproken wordt. Ik noem een paar voorbeelden:

                “Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen.”  Ps 42:2,3

                “Hoe liefleijk zijn Uw woningen, o HERE van de heerscharen! Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de HERE; mijn hart en vlees jubelen tot de levende God.”  Ps 84:2,3

                Denk ook eens aan dat prachtige verlangen van man en vrouw naar elkaar zoals we dat in het boek Hooglied lezen.

                “En de geest en de bruid zeggen; Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water van het leven om niet! ……  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom Here Jezus!”  Openb 22:17,20.

Je ziet dat de Bijbel zelf vol verlangens zit. Ons juist stimuleert om te verlangen naar wat goed is. Te verlangen naar de HERE zelf! Verlangens zijn dus niet verkeerd. Je mag idealen hebben. Je mag verlangen. Dan is het zo belangrijk dat je er heel goed op let dat er zo makkelijk verkeerde gedachten en verlangens  in ons hart zitten. Dat is vanaf de zondeval zo in het leven van ons als mensen. Een goede diagnose van ons hart brengt aan het licht dat er in ons eigen hart de wortel zit die het verkeerde wil. In ons hart vanaf onze geboorte van onszelf  niet de wortel voor goede verlangens. Niet de wortel voor de zuivere verlangens waarvoor en waarmee God ons bij de schepping gemaakt heeft. Die wortel en het hart dat daarna verlangt,  hebben wij als mensen er bij de zondeval uitgewerkt. Dat maakt ons schuldig tegenover God. Want we hebben dat als mensen zelf gedaan. De HERE laat juist in het 10e gebod zien dat ook wat er in ons hart leeft onder Zijn beoordeling valt. De HERE vraagt ook om ons hart, om een hart dat echt helemaal aan Hem gewijd is. Hem toegewijd is.  Als wij zingen dat we Hem eren en aanbidden, betekent dit dat wij er helemaal voor Hem willen zijn. Ook in onze verlangens, ook onze verlangens helemaal in overeenstemming willen brengen met Zijn wil. Ook als dat veel strijd van ons vraagt, ook als dat een gevecht op gevoelsniveau van ons vraagt met wat er in onszelf leeft. Wat vraagt die God vol van liefde van ieder mens op deze aarde? Dit: “dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. “

Waarom zou ik in mijn leven me daarvoor eigenlijk inzetten? Waarom zou ik het mezelf moeilijk maken en de strijd aangaan met allerlei verkeerde, zondige verlangens in mijn leven? Omdat ik daarmee de HERE verdriet doe! Hij die op geen enkele manier verdiend dat ik Hem verdriet aan doe, dat ik zijn boosheid oproep. Dat we de HERE echt verdriet aandoen door het verkeerde in ons leven, lezen we bijvoorbeeld in Gen 6:5,6: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.” HSV

Die God heeft ondanks dat Hij zo door ons gekwetst is Zijn eigen Zoon Jezus Christus gestuurd om ons nog te redden. Hij roept ons in liefde om niet onze eigen weg te gaan maar bij Christus vergeving te zoeken en de kracht om anders te willen leven. Om vanuit een nieuw hart de strijd tegen dat oude hart aan te gaan. Om dan zelf te gaan voelen dat je echt baalt van het verkeerde in je leven, ook van die verkeerde gevoelens. Dat het jou zelf ook verdriet gaat doen als je de HERE verdriet doet. Hij die de liefste die Hij heeft Zijn eigen Zoon naar de wereld gestuurd heeft om ons te willen redden van dat zondige en de straf daarop. Let op de Here Jezus die er aan het kruis gehangen heeft om ook de straf te dragen voor al die verkeerde verlangens die er in je leven waren en zijn. Verlangens die roepen om straf maar die Christus voor je in geweldige liefde heeft willen dragen.

Dan zie je hoe de HERE je in het 10e gebod roept om eerlijk voor jezelf te zijn. Om onder ogen te zien dat jij een hartoperatie nodig hebt. Om onder ogen te zien dat je met je hart naar de HERE gaat en vraagt neem mij met Uw Geest stevig onderhanden. Leer me U zo lief te hebben dat ik mijn eigen oude hart ga haten en echt een vijand wil zijn van alles wat in Uw ogen zondig is. Dat ik daartegen leer te vechten vanaf het begin, vanaf wat ik in mij voel. Dan leer je bidden wat we gelezen hebben aan het einde van “Psalm 139: “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, Toets mij en ken mijn gedachten+ zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.” Vs 23,24

Dan leer ik in dat gevecht door de Geest om Gods wil te willen doen. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2. Om volgens de wil van God te willen leven

 

Jongens en meisjes denk eens aan een zaadje.  Als je een zaadje hebt waar sla uit moet komen is dat heel klein. Als je er een hebt voor rode bieten of een uit een appel is die wat groter. Als je er een hebt voor een zonnebloem is die nog weer groter. Toch is het zaadje dat je hebt altijd heel erg klein als je er op let wat er later uit groeit. Heel erg klein eigenlijk.

Ik heb nu net gezegd dat de HERE wil dat we alles doen en alles zo voelen zoals Hij dat wil. Dat we nooit meer iets doen en nooit meer iets willen dat in de ogen van God verkeerd is. De HERE wil dat we helemaal gehoorzaam aan Hem zijn. Dat we echt met alles wat we zijn van Hem houden en houden van wat Hij graag wil. Dat we echt in alles van Zijn wet gaan houden.

Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Daarvoor heb je nodig dat de Heilige Geest dat aan jou geeft. Moet ik nu bang zijn wanneer ik merk dat er toch in mijn leven nog dingen zijn die ik anders gevoeld en gedaan heb als wat de HERE dat wil? Ben ik pas goed genoeg voor de HERE als ik alles in mijn leven goed doe? De HERE wil dat wel graag in mijn leven. Als je van de

HERE houdt,  wil je dat ook in je echt helemaal leven zoals de HERE dat graag ziet. Daar streef je steeds weer naar. Dat staat ook in de tweede regel van antwoord 114: “Maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven.”

En toch is het niet zo dat er èèn gelovige op deze wereld is en was die vanaf een bepaald moment in zijn of haar leven helemaal volgens Gods wil geleefd heeft. Steeds weer ontdekt ook de grootste gelovige bij zichzelf dat het oude hart nog invloed op zijn gevoelsleven heeft, nog invloed op zijn of haar denken en doen heeft.  

Het is zelfs zo dat bij de grootste gelovigen er maar een klein begin van die gehoorzaamheid is. Let er goed op:  ‘een klein  begin’.  Denk hierbij maar weer aan dat zaadje waar we het net over hadden. Zo’n zaadje is echt klein.  Als je ziet wat er uit zo’n zaadje groeit is het eigenlijk maar piepklein. Als je een zaadje van sla hebt, is die echt heel klein en er komt echt een flinke sla uit. Als je een zaadje van een rode biet hebt is die een beetje groter maar echt nog heel klein als je ziet wat voor biet er uit groeit. Als je een zaadje van een zonnebloem hebt is die nog wat groter maar als je ziet hoe groot en hoog de plant wordt die er uit groeit is ook dat zaadje klein.

Zo is het ook als het er om gaat hoe jij en ik voor de HERE leven. Wanneer je vanuit wat God wil, vanuit de Bijbel naar je eigen leven kijkt mankeert er nog echt heel veel aan. Zo was het ook met mensen waar wij tegenop kijken. Waarvan wij zeggen: dat waren nog eens gelovige mensen. Ik noem een paar voorbeelden:

                Abraham

De HERE roept Abraham om de vader van alle gelovigen te zijn. Abraham ziet heel veel van Gods macht en trouw. En toch is het voor Abraham zo moeilijk om altijd op God te vertrouwen. Als hij in moeilijke omstandigheden gaat hij proberen zichzelf te redden en verteld het verhaal dat Sara zijn zuster is om zichzelf te redden in plaats van gewoon op de HERE te vertrouwen.

              David

                David  was een man naar het hart van God. Wat is David vaak gered door de HERE.

Toch geeft David aan zijn zondige verlangen toe als hij de mooie Batseba ziet. Batseba die getrouwd is met Uria. Hij wil Barseba en gaat met haar naar bed.

              Petrus

                Petrus is iemand die steeds weer zegt dat hij van de Here Jezus houdt. Als het moeilijk wordt en de Here Jezus gevangen genomen is, zegt hij drie keer dat hij niet bij Jezus hoort. Hij verloochent de Here Jezus.

              Paulus

                Paulus is een echte gelovige geworden. Hij leeft voor de Here Jezus die op weg naar Damascus naar Paulus toegekomen is. Paulus zegt geleid door de heilige Geest hoe het er voor staat in zijn leven en in het leven van elke echte gelovige op deze wereld. Dat als je eerlijk bent je ziet hoe die strijd in je leven aan de gang is. Hoe je in je hart nog zoveel nederlagen leidt maar dat het je dan als echte gelovige altijd weer bij Christus brengt. Hij laat ook zien dat ik dat juist tot diep in mijn hart zie omdat de HERE aan ons de wet en ook het 10e gebod gegeven heeft. Luister maar: “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei: u zult niet begeren.  …..  Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; ….. Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Gode zij dank door jezus Christus, onze Here!” Rom 7:7,21,24,25

Jongens en meisjes, denk nog eens aan een zaadje. Dat is heel klein. De HERE wil in jouw en mijn leven iets dat veel groter en veel mooier is! Het is ook mijn eigen schuld dat het in mijn leven niet zo mooi is. Ik heb ook verdiend dat de HERE mij er voor straft dat het bij mij niet zo is. Ga je nu zeggen: Ik kan het niet en en zeg je dan het maakt toch niet uit hoe ik leef? Nee, weet je dat de HERE nu wil dat je ziet hoe groot zijn liefde is! Hij wil dat je naar de Here Jezus gaat. Dat je aan hem gaat vragen: Wilt u wat ik verkeerd deed vergeven. Ik heb er zo’n spijt van dat  ik het allemaal nog zo beroerd doe. Dan wil de HERE je echt vergeven omdat de Here Jezus dan ook voor jou aan het kruis gehangen heeft. Dat staat zo in de Bijbel: “indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Joh 1:9

Nu zeg jij: dat is allemaal wel mooi maar ik kom dus nooit verder dan dat zaadje. Dus maakt het eigenlijk niet uit hoe ik leef. Ik kan maar doen wat ik wil. Nee, zo is het niet! Als je zo denkt en zo leeft ben je dat zaadje niet. Dan ben je geen gelovige. Dan houd je niet echt van de HERE.  Wie echt van de HERE houdt die wil juist leven zoals de HERE het graag wil. Dan baal je ervan dat er bij jou nog maar zo’n klein begin is. Dan wil je juist groeien. Dan bidt je daarom. Dan wil je dat die hartoperatie door de Heilige Geest al meer in je leven te zien is. In hoe je voelt, hoe je praat en hoe je doet. Dan brengt het je steeds weer op de knieën en bidt je dat de Heilige Geest je steeds weer de kracht en de wil geeft om te gaan leven zoals de HERE het wil. Daarvoor is nodig dat ons steeds heel duidelijk en heel scherp in de preken verteld wordt wat de HERE wil. Dan komt weer bloot te liggen wat er allemaal in ons leven mankeert. Dat hebben we nodig om niet te vergeten dat we de Here Jezus elke dag als onze Verlosser nodig hebben. Dat we elke dag de heilige Geest nodig hebben om ons weer te leren volgens die wil van God te leven.

Hier is echt waar wat het spreekwoord zegt: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De ellende is dan ook nog dat we geen eens door hebben dat er stinkende wonden zijn. We hebben een prediking nodig die ons hart openlegt voor de HERE. Die ons leert om met dat hart naar Christus te vluchten. Om ons leven bij Hem te zoeken. Die ons leert om zonder “ophouden God te bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.”

Wie voor de hartoperatie gegaan is, wil elke dag weer de medicijnen van de Geest krijgen om dat hart levend te houden voor de HERE. Die wil leven voor Christus en juist elke dag heel dicht bij Christus en de Geest zijn. Dan zijn we blij met die scherpe prediking omdat die ons bij de HERE brengt. Leert om ons leven niet bij onszelf maar bij de Drie-enige God brengt. HERE blijf ons die prediking waarin uw liefdevolle stem zo duidelijk klinkt blijven geven!

 

AMEN