Zondag 47 Vader leer ons U heiligen

12-11-2015 07:24

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is. 

dsjrvisser@gmail.com      

 

 

Votum                                                                                      Votum

Vrede/Zegengroet                                                                    Vrede/Zegengroet

Psalm  99:1,2                                                                           Psalm 99:1,2

Geloofsbelijdenis van Nicea                                                      Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 99:3,4,5                                                                         Psalm 99:3,4,5

Viering van het Heilig Avondmaal  Formulier 2                         Schriftlezing:  Jozua 24:14-28 

Terwijl de tafel in gereedheid                                                  Gebed

 gebracht wordt en we aan tafel gaan:   Lied 457: 1                 Psalm 111:1,2,3,4 

1 Lezen:  Jozua 24:14-28         Zingen: Lied 457:2,3               Tekst: Zondag 47

Terwijl we van tafel gaan:                      Lied 457:4                  Verkondiging van het evangelie

Slot formulier                                                                          Psalm 71:13,14

Collecte                                                                                   Dankgebed    

Gez 147:1,2,3                                                                         Collecte

Tekst: Zondag 47                                                                    Psalm 97:3,5

Verkondiging van het evangelie                                               Zegen  

Psalm 71 :13,14

Dankgebed

Psalm 97:3,5

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Voor  wie leef je? Wat is je leven eigenlijk?  Is je leven een aaneenschakeling van gebeurtenissen die bij de dood zomaar afgelopen zijn. Heeft jouw geboorte wel een doel in de toekomst? Was en is je leven wel zinvol?

Je kunt alleen antwoord op deze vragen geven als je weet wie God is. Als je weet wie het is die jou en alle andere mensen op deze aarde het leven gegeven heeft. Als je hierover nadenkt is het belangrijk om er op te letten voor wie God er eigenlijk is. Waarom heeft Hij de wereld gemaakt, waarom heeft Hij ons als mensen het leven gegeven?

God is er niet om ons maar wij zijn door Hem gemaakt om er voor Hem te zijn. Dat is een heel belangrijk feit. Dat is iets waarover je heel goed moet nadenken. God is er niet voor jou maar jij bent er voor God! Het leven draait niet om jou maar om de HERE! Als je zo naar het leven kijkt, als je zo leeft kom je tot je doel en  heeft je leven zin. Dan komt er in je leven echt rust en blijdschap, dan komt er echt uitzicht in je leven.

Ik ben er voor God, jij bent er voor God, wij zijn er voor God en niet Hij voor ons. Hij heeft ons geschapen om Hem te kennen, om Zijn beeld op aarde te zijn, om zo onszelf en de hele schepping ertoe te brengen om Hem te eren en Hem te aanbidden. Wij zijn geschapen en de hele wereld is gemaakt tot eer van God. De eer van Hem is de zin en het doel van jouw en mijn leven.

Laten  we daar onze persoonlijke gebeden eens langs leggen. Als je dat doet is de kans groot dat je zegt: Moet je eens kijken als ik bid, bid ik vooral voor mijzelf. Dan noem ik de zorgen die ik, die wij hebben, dan vragen of de HERE wil geven wat wij denken nodig te hebben om ons goed te voelen. We hebben God vooral nodig om onze wensen in vervulling te laten gaan. Als er over God gesproken wordt, is het vooral de genezende, de zorgende God. Hij is er voor ons, om ons dat goede gevoel te geven. Als Hij dat niet doet, als het niet meer goed voelt om met die God van de Bijbel te leven kan ik daar niet meer mee. Heb ik eigen niets meer met Hem. Zo zit de geest van de tijd die ook op ons invloed heeft in elkaar.

Wat doet de Here Jezus als Hij ons leert bidden? De eerste bede is niet op ons gericht. Het begint niet bij jouw en mijn wensen en zorgen maar het eerste is op de HERE gericht: “Onze Vader die in de hemel is, laat Uw Naam geheiligd worden.”

Eerst je hart en je aandacht op Hem. Het gaat om Zijn Naam niet om de mijne. Dan denk ik aan Psalm 115: “Niet ons, HEER, niet ons, geef Uw naam alle eer, om Uw liefde , Uw trouw.”

Dat leert je ook weer bidden. HERE leer ons in ons leven ook vanuit de viering van het Avondmaal in de eerste plaats op U gericht te zijn. Wij luisteren samen naar de verkondiging van het evangelie onder het thema:

 

VADER  LEER ONS U TE HEILIGEN

1.            U te kennen

2.            U te roemen

3.            Ons leven op U te richten

 

1.            U te kennen

 

De  catechismus begint bij de uitleg van de eerste bede met de woorden: “Geef eerst dat wij U naar waarheid kennen.”

Wie  is de HERE, wie is Onze Vader eigenlijk? Is Hij een grijze muis? Is Hij een of andere vage religieuze kracht of wezen? Nee, dat is Hij niet. Hij is heel concreet iemand. Hij is de enige God die Zich ook laat kennen. Die heel veel van Zichzelf heeft laten zien en heel veel over Zichzelf verteld heeft. Hij is ook de God die graag gekend wil worden.

Wat gebeurt er als je iemand niet goed kent? Als je iemand alleen maar oppervlakkig kent? Dan is het gauw zo dat jij je eigen gedachten over iemand hebt. Je hebt je eigen vermoedens hoe iemand is en hoe iemand denkt. Dan kan het ook zomaar zo zijn dat je die ander eigenlijk niet zo vertrouwt en dat er negatieve gedachten over die ander bij je zijn.

Na een tijdje kom je vaker met de ander in contact. Je raakt echt met hem of haar in gesprek. Dan leer je die ander echt kennen. Dan moet je gedachten en gevoelens over die ander bij jezelf veranderen en aanvullen. Dan moet je vaak zeggen dat je die ander op het eerste gezicht anders ingeschat hebt.

Zo  is het ook met de HERE. Het gaat hier niet om een vaag kennen, het gaat er niet om dat je wel eens iets over God gehoord hebt. Het gaat er niet om dat je wel iets over Christus weet. Bij het kennen van God, het kennen van Christus gaat het erom dat je de HERE echt kent. Dat je maar geen vaag beeld van hem hebt maar dat je weet wie Hij echt is.

Niet zoiets van: Ik geloof wel dat er een God is. Ook niet van: Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en dan is het toch niet nodig om meer van God en van de Bijbel te weten?!  Nee, het gaat er bij het heiligen van Gods Naam, bij het hooghouden van Hem er om dat je weet wie Hij is. Dat jouw kennen van God ook groei kent. Dat je daarin altijd weer wilt groeien. Dat  je dat ook zo wilt dat het geen droge feitenkennis is maar kennis waarmee je dan ook echt met de ander leeft. Dat je de HERE dankt omdat je weet dat Hij je gemaakt heeft, dat je de HERE om Zijn zorg vraagt omdat je weet dat Hij alleen voor je kan zorgen, dat je om Zijn leiding vraagt omdat je weet dat Hij door de Heilige Geest alleen de goede leiding kan geven. Dat je om vergeving vraagt omdat je weet dat Hij alleen de echte vergeving kan geven die helpt. Dat je om rust en bemoediging vraagt omdat je weet dat Christus die alleen kan geven. Dat je vol vertrouwen ondanks alle zorgen naar de toekomst kijkt omdat je weet dat de Here Jezus eens op de wolken terugkomt en alle recht voor altijd zal herstellen.

Als je God kent en al meer leert kennen, leer ik, leren wij om al minder ons leven op onszelf te richten en al meer op Hem! Dan leer je al meer af om voor jezelf en voor deze wereld te leven maar al meer voor God, voor Christus, voor Zijn Koninkrijk. Dat wordt dan al meer de zin en het doel van je leven.

Dat gaat echt niet vanzelf, dat gaat echt niet zo makkelijk. Dat is niet iets dat zomaar uit mij komt. Er zijn zoveel dingen, zoveel mensen die je voor je op willen eisen. Er lijken zoveel leuke dingen in het leven te zijn die er zo makkelijk voor zorgen dat je God eigenlijk vergeet. Of die er voor zorgen dat Christus maar voor een deel van je leven in beeld komt. Op de zondag en bij bepaalde activiteiten die je samen met anderen doet in verband met geloven maar verder is Hij eigenlijk niet in beeld. Dat kan zo makkelijk in je leven zo zijn. Dan heb je ook nog goed klinkende excuses: Dat is toch overdreven om altijd de HERE en het geloof bovenaan te zetten. Je moet toch ook gewoon kunnen leven. Je moet toch ook jezelf kunnen zijn.

Als je over deze dingen nadenkt, ga je zien hoe nodig jij en ik die eerste bede nodig hebben. Hoe nodig we Gods kracht en Geest nodig hebben om echt helemaal op hem gericht te zijn. Om werkelijk in het grootmaken van Hem in ons hele leven het doel en de zin van ons leven te vinden. Daarvoor is nodig dat Heilige Geest op het gebed steeds weer ons hart naar Christus keert. Ons steeds weer leert om met een nieuw hart voor de HERE te willen leven. Niet een hart dat zo wil rekenen dat je wel 13 van de 24 uur voor Christus leeft. Nee, een hart waardoor je echt helemaal voor Christus wil gaan met alles wat in je is. Door God, door Vader in de hemel te kennen! Door te willen leven zoals Hij dat zo graag volgens Zijn wil ziet. Dan horen we de Here Jezus zeggen : “Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U de macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus,. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u Mij opgedragen hebt.” Joh 17:1-4.         

Je  kunt Gods Naam niet heiligen als je Christus niet kent als de Redder en Koning van je leven. Christus in wie je het hart van de HERE, de enige God ziet. Juist als je Christus kent als je Redder en Koning ga je in je leven zien wie God, wie de hemelse Vader is. Dan wil je al meer van hem weten, Hem al meer kennen, al meer Zijn grootheid zien. Al ben je daar elk moment van al je jaren op aarde bezig dan nog kom je tijd te kort om te zien hoe geweldig groot Hij is. Dan leer je ook zien dat je niet bij je eigen vermoedens en ook niet bij je eigen gevoel moet beginnen.  Het is juist zo belangrijk dat je ook je eigen gevoel laat vormen, laat corrigeren door wat de HERE ons leert. Door het kennen van de HERE als eerste komt er dan door de Geest beweging in ons als persoon. Met alles wat daaraan vast zit. Dan leer ik om alles, verstand en gevoel, spreken en zwijgen,  voelen en doen door de HERE en de echte kennis van hem te laten vormen. Dan leer je leven niet voor jou en wat volgens jouw eigen gevoel goed voelt maar dan leer je goed vinden wat de HERE je leert. Dan leer je de HERE bejubelen en groot maken zoals Hij echt is. Dan leer je om voor Christus’ Koninkrijk te leven en  niet voor je eigen Koninkrijk. Omdat je de HERE in Christus kent als je hemelse Vader, als je Redder en Koning. Dan ga je Hem roemen. Dat zien we in de tweede plaats.

 

2.            U te roemen.

 

Het  grootste doel van je leven als kind van God is als het goed is om Vader in de hemel te kennen. Om elk ogenblik van je bestaan met Hem te leven. Televen in dienst van Christus. Je hoort dat de Here Jezus ook zeggen die voor het deelhebben aan dat Koninkrijk voor Gods uitverkoren kinderen Zijn leven gegeven heeft. Daarvoor onder de toorn van God tegen onze zonden is doorgegaan. De Here Jezus zegt in de Bergrede: “Zoek liever eerst  het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid , dan zullen al de andere dingen je erbij gegeven worden.” Matt 6:33.

Als je leeft vanuit het kennen en al meer en dieper kennen van de HERE komt er verwondering, komt er diepe eerbied en respect voor Hem. Dan gaat je gebed ook een andere kleur krijgen. De kleur van de verwondering over de grootheid en heerlijkheid en rechtvaardigheid en eerlijkheid en goedheid van God. Die God wil jouw Vader zijn. Dan  wil je in je gebed en in je hele leven Hem heiligen. Hem boven alles uit laten steken omdat Hij dat nog meer doet dan jij dat in je leven kunt laten zien en horen. Dan ga je er ook om bidden om juist dat te willen en dat te leren.

Dan komt er ook pijn in je leven.  Als je God hebt leren kennen als die geweldige God, als die vader die uit goedheid en liefde alleen Zijn Zoon gestuurd heeft voor verloren zondaren. Als je de HERE kent als de God die alle eer en liefde in je leven waard is en verdiend heeft. Als je dan om je heen hoort hoe er met de Naam van God en met Christus gesold wordt. Hoe de HERE door mensen aan de kant gezet wordt, hoe er met Hem gespot wordt. Hoe Zijn Naam ontheiligd wordt. Ook door wat in de Bijbel staat, wat het Woord van God is,  als discriminerend en gevaarlijk uit te maken. Als je dan ziet dat iemand die vanuit Gods eigen wijsheid laat zien dat een corrigerende tik juist goed is als die uit liefde gegeven wordt. Zonder dat het maar op enige manier kindermishandeling is. Als je ziet dat  je daarover als misschien wel een  misdadiger verhoord kan worden in onze samenleving. Dan zie je hoe losgeslagen onze samenleving is, hoe los van de HERE en Zijn goede geboden. Dat leidt tot de ontheiliging van Zijn naam. Dat moet ons niet hoogmoedig maken. Dan moeten we niet denken: kijk eens hoe goed wij het doen. Nee, dat moet ons op de knieën brengen ook juist voor de wereld om ons heen. Ook voor onszelf dat wij juist in deze wereld tegen alles in in deze samenleving in ons leven in eerste plaats een licht zijn dat de grootheid en de heerlijkheid  van HERE, de liefde en het koningschap van Christus uitstraalt. Dan denk ik aan het verdriet dat er bij de dichter van Psalm 119 was en dat we in de berijming zo zingen : “Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, wijs mij de weg van uw verordeningen. Al mijn gedachten zijn op U gericht, Ik voel de tranen naar mijn ogen dringen, wanneer ik zie hoe men Uw wet ontwricht en niet meer gaat waar onze vaadren gingen.”

Kennen we dat verdriet? Juist vanuit het kennen van Christus met ons hart. Ons hart dat geraakt wordt als er negatief over ons lieve Vader in de hemel gesproken wordt, als er negatief over jouw lieve Heiland Jezus Christus gesproken wordt. Gaat het je door hart en ziel als je iemand  hoort die Gods Woord niet neemt zoals de HERE dat zelf door Zijn Geest aan ons gegeven heeft. Brengt het je tot gebed voor die ander en tot het laten zien aan die ander hoe geweldig de HERE is? Dat is de weg die we juist ook vanuit het vieren van het Avondmaal hebben te gaan. Dat leert je bidden dat Vader je leert om Zijn naam in deze samenleving te heiligen.

Om de mensen in het Nederland van de 21e eeuw te laten zien en horen:  “Kijk toch eens wie de HERE in de hemel is. De enige God!”

Hij  en alleen Hij is almachtig. Je ziet in de wereld hoe wij met al ons verstand en met al onze woorden steeds weer vastlopen. Wij krijgen het met al onze mogelijkheden niet voor elkaar om de ideale samenleving te bouwen. We krijgen het met al onze mogelijkheden niet voor elkaar om de dood uit deze wereld te krijgen. Bedenk dat er een is die dat wel kan en die jou dat ook wil geven. Dat is de HERE. Hij geeft dat aan de mensen die aan Christus hun leven willen toevertrouwen en Hem die echt de Almachtige is in alles willen volgen. Dan heb je echt toekomst, dan ben je op weg naar iets dat echt geweldig is.

Die ene God, de HERE is ook de enige God die echt goed is!  De Here Jezus zegt dat als hij in gesprek komt met een jonge man die heel rijk is. Dan zegt Christus: “Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar een die goed is.”  De ene die goed is, is God. Hij is goed van binnenuit. Hij is eerlijk en rechtvaardig. Er is echt nergens een smetje op Hem te vinden. Zelfs in Zijn denken en voelen is alles goed. Mensen in het Nederland van 2010:  Wees eens eerlijk ook naar jezelf toe. Jij kunt echt niet van jezelf zeggen dat het allemaal zo goed is bij jou. Als je er op let wat er in de wereld gebeurt moet je toch ook zeggen dat de mensen echt niet zo goed zijn. Als je iemand wil zien die echt goed is, moet je bij Christus zijn, moet je bij God zijn. Als je dan bedenkt dat Hij almachtig is, dan weet je dat alles wat Hij in Zijn almacht doet en gaat doen goed is. Dat je de toekomst als jij je leven bij Hem zoekt goed zal zijn. Dan heb je toekomst.

Wie zo goed is, is dus ook rechtvaardig. Wat is het belangrijk dat wijzelf en de mensen om ons heen van die rechtvaardigheid van God horen. Want ik hoor de vraag al: Als het allemaal zo is waarom is het dan zo’n puinhoop in deze wereld, en moet ik in mijn leven zoveel moeilijke dingen meemaken?  God is rechtvaardig. Wij zijn het die er die puinhoop van maken niet Hij. Wij zijn het die aan het begin van de geschiedenis gezegd hebben: U hebt ons wel als kind van U gemaakt en U hebt ons wel goed gemaakt maar wij willen onze gang gaan. Het kan ons niet schelen hoeveel liefde en kracht U aan ons besteed heeft. Wij zijn het die er in op aarde ook echt een puinhoop van gemaakt hebben. Dan is het rechtvaardig dat je gestraft wordt, we hebben straf verdiend. We hebben gedaan wat in Gods ogen de enige die echt goed is niet goed is. Dat noemen we dan zonde.

Als je dan ziet wat er gebeurd is, zie je de wijsheid, goedheid, barmhartigheid van God echt stralen!  Dan zie je daar waar menselijk geen weg meer naar de toekomst, naar een goede toekomst is dat God zelf die geeft. Niemand kan er voor zorgen dat  de puinhoop die wij er van gemaakt hebben en de schuld die wij tegenover onze God en Schepper hebben kan verdwijnen. Dan is het de Vader in de hemel en niemand anders die in Goddelijke wijsheid en uit goedheid alleen Zijn Zoon stuurt om de straf te ondergaan voor wie in geloof tot hem komt in zijn of haar leven op aarde. Alleen bij God, alleen bij Christus die Hij gestuurd heeft is er voor jou en mij toekomst. Is er toekomst voor de mensen in onze samenleving. Als ze tot Hem komen. Als je dat leert zien dan ga je God heiligen, dan ga je Hem grootmaken. Ook in je gebeden. Dan je zien hoe machtig de HERE is. Zoals je van Zijn wijsheid leest om Christus te sturen in 1  Kor 2:9: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.”

Je kunt daarop ook aan! Als je met deze boodschap de wereld ingaat kan later niemand tegen je zeggen: Wat je zei was niet waar, je hebt me bedrogen. Nee, want wat de HERE zegt is waarheid. Hij doet wat Hij zegt, Hij is een en al betrouwbaarheid. Je kunt op Hem aan. Dat zal iedereen zien als de Here Jezus op de wolken teruggekomen is. Dan staan wie hun leven op Christus gericht hebben aan Zijn rechterhand en gaan een geweldig leven zonder einde tegemoet. Dan staan zij die voor zichzelf en voor de dingen van deze wereld geleefd hebben aan Christus linkerhand en gaan voor altijd naar een bestaan waar je het geluk en de rust nooit zult vinden. Waar de ellende op je bestaan blijft afkomen.

Vader in de hemel laat ons zien hoe geweldig U bent. Vader leer ons door Uw Geest om dat in het Nederland van 2009 in de samenleving vrijuit uit te dragen. Leer ons zelf om ons leven op U te richtten. Daarover nu in het derde punt nog een enkele opmerking.

 

3.            Ons leven op U te richten

 

Jozua neemt afscheid van het volk dat hij jaren lang geleid heeft. Er is maar een ding dat Hij er bij het volk Israel wil inprenten.  Dat het volk maar een koers in hun leven wil gaan. Dat hun leven en het leven van de Israëlieten ook persoonlijk ook maar een doel heeft! Dit doel : “In dat geval, antwoordde Jozua. Bent u zelf de getuigen van uw keuze  om Hem, de HEER, te dienen. Ja dat zijn wij, bevestigde het volk, waarop Jozua zei: Doe dan de vreemde goden weg en richt u volledig   op de HEER, de God van israel. En het volk beloofde: We zullen de HEER, onze God, dienen en gehoorzamen.”

 

Je richten met heel je hart en leven op Vader in de hemel. Dat als eerste en als doel en zin van je leven. Daarover gaat het in de eerste bede. Daar bidden we samen om in het Onze Vader: “Geef ons ook dat wij ons hele leven – onze gedachten, woorden en werken – daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.”

Ik maak hierover nu nog maar een enkele opmerking vanwege de tijd. Let erop dat God totalitair is. Heerlijk  totalitair. Hij wil je hele leven! Dat verdiend Hij, die eer komt Hij toe! Dat is ook het beste voor je leven. Gelukkiger kun je niet zijn, je kunt het nooit beter hebben dan dat je met alles wat in je is op Hem gericht bent. Geleid wordt door de Heilige Geest. Je kunt niet beter uit zijn dan dat je elk moment van je leven in liefde met Christus leeft en je door Zijn wil laat leiden. Daarvoor is veel gebed nodig want je voelt nog zo vaak dat je een andere kant op wilt. Je denkt dat je daar gelukkiger van wordt maar vergeet dat maar.

Als je Gods hart en grootheid ziet wil je leven tot eer van Hem. Dan wil je niet meer dat mensen vanwege jouw zondige gedrag over Hem en Zijn kerk negatief spreken. Dan wil je dat mensen zien hoe je leven straalt van de HERE en van Zijn wil. Als ze dan negatief over de HERE en jou spreken is dat omdat ze Christus zelf niet willen. Maar laat het niet liggen aan ons zondige gedrag.

We komen in het heiligen van Gods Naam nog veel tekort maar Vader in de hemel wil dat je al meer als Zijn kind leren. Ook vanuit de viering van het Avondmaal. Bid met je hart ook zo het Onze vader.

 

AMEN