Zondag 49 Vader leer ons om Uw wil te doen

11-11-2015 09:36

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is. 

dsjrvisser@gmail.com      

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                                     Votum

Vrede/Zegengroet                                                   Vrede/Zegengroet

Gezang 165                                                             Psalm 25:1,2

Gebed voor de opening van het Woord                    Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 22:39-46                                 Schriftlezing: Lucas 22:39-46

Psalm 4:2,3 (Schakel)                                              Psalm 4:2,3

Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11                            Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11  

Psalm 73:10,11 (Speelwerk)                                    Psalm 73:10,11

Tekst: Zondag 49                                                   Tekst: Zondag 49

Preek                                                                      Preek 

Lied 177: 1,2,6,7                                                    Gezang 38:3,4,5

Geloofsbelijdenis                                                    Geloofsbelijdenis 

Psalm 131                                                               Psalm 131

Dankgebed                                                             Dankgebed

Collecte                                                                  Collecte 

Psalm 86:4                                                              Psalm 86:4

Zegen                                                                     Zegen  

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Weten wat God wil. Komt dat je aanwaaien? Weet je zomaar wat de wil van God is? Als je weet wat God wil, is het nog iets heel anders om dat wat God wil te doen. Daar kunnen wij het knap lastig mee hebben.

Dat zie je ook al meteen in zondag 49. We lezen daar over “onze eigen wil verloochenen”. We lezen er ook over het leren doen van Gods wil “zonder enig tegenspreken”.   Dat valt ons vaak niet mee. We kunnen het daarmee zelfs heel erg moeilijk hebben. Dat weet de Here Jezus, dat weet onze hemelse Vader.  Hij weet dat we er uit onszelf niet bij  uit komen. Hij weet dat we zelf de wil en het inzicht niet hebben om Gods wil, die de goede en gezondmakende wil is,  te volgen. Wij hebben daarvoor de HERE zelf zo nodig. We hebben daarvoor zo nodig dat de heilige Geest ons hart en leven verandert. Dat de Geest ons hart openmaakt voor het willen leven volgens de wil van Vader in de hemel. Je ziet Gods wijsheid en liefde dat de Here Jezus ons in het onze Vader dan ook leert bidden: “Laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.”

Laten we samen luisteren naar het evangelie dat vanuit dit gebed dat de Here Jezus ons leert tot ons komt. Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Jezus Christus onder het thema:

 

VADER LEER ONS OM UW WIL TE DOEN

 

  1. Fijnzinnig
  2. Gehoorzaam

 

  1. Fijnzinnig

 

We leven niet in een makkelijke tijd. Ook niet als kerken. Je merkt hoe mensen buiten de kerken met argusogen ernaar kijken wat we in de kerken zeggen, leren en denken. Vindt er in die gereformeerde kerken eigenlijk geen discriminatie plaats? Zijn vrouwen, zijn mensen met een homoseksuele voorkeur, zijn mensen die dingen in de Bijbel niet zo geloven als het erin staat maar wel religieus zijn er wel veilig? Zijn die gereformeerden toch eigenlijk niet een soort fundamentalisten? Ook in de kerken zelf is het allemaal niet zo makkelijk. Als je je kop niet in het zand,  steekt zie je dat verschillen onder ons ook groter worden. Soms komt daarvan iets boven in de pers. Dan ontstaat er even veel tumult en worden dingen weer op een manier bij elkaar gebracht. En toch voel je juist als het gaat om het  kennen en leven volgens de wil van God  dat er verschillen groeien. Kun je nog wel zo makkelijk een beroep op delen van de Bijbel doen en dan zeggen: dat is dus de wil van God? Moet je daarvoor niet veel meer een soort christelijke intuïtie, een christelijke fijngevoeligheid  ontwikkelen?  Dan is het niet beslissend wat er in de Bijbel zelf staat maar dan zijn veel meer grote principes zoals liefde belangrijk. Kunnen mensen in onze cultuur bepaalde dingen nog meemaken en als liefde zien? Dan zou het kunnen dat je dingen vandaag misschien anders doet dan de Geest het in de Bijbel voorschrijft omdat onze wereld gewoon anders is. Omdat het in ogen van onze tijd niet meer past, niet meer fijngevoelig is om het zo te doen. Dan krijg je voor jezelf ook veel meer vrijheid. Dan neem je ook makkelijker je plaats in onze eigen cultuur in. Het zijn vragen en antwoorden die onder mensen leven, het zijn gevoelens die ook in ons midden aantrekkingskracht hebben. Daarom is het juist nu  heel belangrijk om erop te letter wat de HERE zelf over fijngevoeligheid/fijnzinnigheid in verband met het doen van de wil van God zegt. Daarom gaan we nu eerst samen kijken naar wat we lezen in Filippenzen 1:9-11.

Paulus schrijft een brief aan de gemeente van Filippi. Dat is een brief waarin we een blijde en dankbare Paulus horen. Hij is blij met heel veel dat hij in de gemeente daar ziet. Hij is de Here dankbaar voor de liefde en steun die hij in de gemeente daar onderling ziet. Dat hij ziet dat de gemeenteleden daar echt vanuit de liefde van God met elkaar en met anderen willen leven. De liefde, de wil om echt met Christus te leven is er. Toch is er nog veel waarin de gemeente in dat leven vanuit de verlossing kan groeien. Juist als het gaat om het samen en naar elkaar doen van de wil van God.

Paulus heeft echt hart voor de gemeente daar. Zoals een echte ambtsdrager, een echte dienaar van het Woord als het goed is echt om de gemeente geeft. Omdat hij niets liever wil dan de schapen bij Christus en bij de wil van Vader in de hemel te houden. Paulus heeft hart voor de mensen daar. Al is hij ver weg, al zit hij juist om het evangelie, om het doen en het uitspreken van de wil van God  in de gevangenis. Hij houdt van de mensen die van genade willen leven. Die Christus willen kennen als de drager van hun schuld en zonden. Hij spreekt uit dat zijn liefde heel echt en intens naar hen uitgaat. De HERE die ook het hart van Paulus kent, weet dat, kan dat bevestigen. Ik kan vandaag hetzelfde zeggen als het om u als gemeente van Dronten-Noord gaat. Vader in de hemel weet hoe mijn hart na u uitgaat, hoe ik in liefde u het evangelie wil brengen. Ook als er soms heel moeilijke dingen zijn. Juist dan is het zo belangrijk om samen in de liefde van God erop te letten wat Gods wil is, wat Hij ons leert.

Om zo samen vanuit de genegenheid van Christus de weg van God te gaan.

Die genegenheid van Christus komt uit in het gebed voor de gemeente. Het gebed om als gemeente te blijven groeien in de echte liefde. Maar hoe dan? “Door inzicht en fijnzinnigheid”.

Die groei is in de gemeente van Filippi echt wel nodig. Ook daar zijn er bij alle liefde belemmerende factoren voor het doorgroeien en blijven in de liefde van God. Ik noem daar van twee voorbeelden:

2:3,4: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht  in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.”

4:2: “Euodia en Syntiche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent een met de Heer.”

Als we in liefde willen groeien, in liefde al meer volgens de wil van God, hebben we het gebed zo nodig! Here leer ons om te groeien door “inzicht”. Het gaat bij dat inzicht om het kennen van iemand. Hier om het kennen van God en van wat Hij graag wil. Als er echte liefde bij jou voor een ander in je leven is, wil die ander echt goed leren kennen. Dan wil je niet alleen afstandelijk iets van die ander weten. Je wilt heel graag weten wat die ander voelt, wat die ander denkt. Je wilt met die ander het leven delen. Je wilt dat het de ander blij maakt  als je bij die ander bent. Zo praktisch wil jij jouw kennis, jouw inzicht laten zijn. Er is bij jou dan ook echte belangstelling voor wie die ander is, wat die ander gedaan heeft en wat zijn of haar verlangens voor de toekomst zijn. Ware liefde en de ander willen kennen, een kennen waarin je al dieper en beter de ander wilt kennen horen bij elkaar. Zo is het ook in het leven met de HERE. Zo is het ook als het gaat om de wil van God. Echte liefde van Christus in je leven zorgt ervoor dat je de HERE steeds meer wilt kennen en al meer niet je eigen wil maar Zijn wil wilt doen.

Dat is dan maar geen koude kennis. Dat is dan maar niet dat je met veel bravoure wel eens  zult vertellen wat de wil van God is. Nee, je groeit daarin dan ook door “fijnzinnigheid”. Wat is nu de fijngevoeligheid, de fijnzinnigheid waarover we hier in vers 9 lezen? Dat is de gevoeligheid waarmee je naar die ander luistert. De gevoeligheid waarmee je wilt peilen wat die ander nu echt beweegt. Je luistert naar de ander met echte belangstelling, met bewogenheid. Dan leer je ook zien wat de ander of jijzelf echt nodig heeft. Dan wil je niet zomaar wat zeggen, dan wil je niet zomaar wat doen. Nee, dan is je hart in liefde er voor de ander echt bij. Wat je nodig hebt in je leven met de HERE en met je naaste. Wat brengt dat inzicht en die fijnzinnigheid? Dit: “zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt.”

Je leert op het gebed “onderscheiden”.  Je leert onderscheid te maken tussen wat Gods wil is en wat niet Zijn wil is. Je leert onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat doe je doordat je in de kennis van de HERE en Zijn Woord groeit, dat doe je doordat je fijngevoelig geluisterd hebt en blijft luisteren naar de stem van God. Het gaat dan niet om het luisteren naar mijn eigen zondige hart en verlangens. Nee, het gaat er juist om dat je zo vol liefde naar de HERE en wat Hij zegt luistert dat je in je eigen leven ontdekt wat er in jouw leven mist en mis is. Dat jij je daarin laat corrigeren in je gevoel, in je woorden, in je daden door dat liefdevolle onderwijs van Vader in de hemel. Dan zie je hoe de goede wil van God juist in Zijn Woord zo heerlijk voor ons oplicht! Zoveel beter als vanuit ons eigen hart en vanuit onze cultuur vandaag. Dan zie je hoe waar het is wat we in de Bijbel lezen:

Psalm 119:105: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”

2 Petrus 1:19: “Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.”

Het gaat hier in Filippenzen 1 om de liefde die juist sturing nodig heeft. De liefde die geen wildgroei wordt doordat we op ons eigen gevoel of verstand gaan varen. Doordat de cultuur van dat moment daarin de dienst gaat uitmaken. De liefde wordt de goede kant opgestuurd, wordt tot echt bloei gebracht door het inzicht en de fijnzinnigheid van en voor Gods wil zoals we die vanuit Gods eigen Woord concreet  kennen. Want het gaat erom dat het hier op uitloopt in ons leven: “Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus christus, tot lof en eer van God.”

De vruchten van de gerechtigheid, is de vrucht van de Geest waarover we lezen in Galaten 5. Die vrucht komt niet voort uit ons eigen hart maar staat daar juist tegenover. Luister maar: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.” Vs 17.

Je ziet hier weer hoe belangrijk het gebed om Gods hulp is. Het gebed om de Geest die ons leert om onze eigen wil te verloochenen en om Gods wil te gaan doen. Om ons al meer te laten beheersen door de Geest die in ons leven Zijn vrucht geeft: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Vs 22.

Dan zie je dat het gebed om Gods wil ook een gebed om gehoorzaamheid is. Gehoorzaam aan Gods heel concrete wil. We zien dat in de tweede plaats.

 

  1. Gehoorzaamheid

 

Je loopt tegen dingen aan! Dat voelt niet goed. Dat gaat tegen je eigen gevoel in, tegen het gevoel van de samenleving, tegen wat jij beredeneren kunt. De HERE vraagt in Zijn Woord dingen van je, een manier van leven die je op dat moment niet lekker in je vel laat zitten. Waarom zou je als het in je huwelijk allemaal zo moeizaam gaat niet mogen scheiden en een ander mogen zoeken met wie het dan veel beter klikt? De mensen in de samenleving om je heen verklaren je voor gek dat je nog samen met je man of vrouw bent. Dit is maar een voorbeeld maar je kunt het met heel velen aanvullen.

Je ziet in de praktijk dat het ook ergernis in het leven van mensen brengt. Een ergernis die ook echt een bedreiging voor een leven dicht bij de HERE wordt. Als er dingen in je leven zijn waar je een andere weg wilt gaan dan die HERE in de Bijbel aanwijst kun jij je gaan verzetten. Deze week was er nog iemand met wie ik over deze dingen in de gemeente sprak en die toen zei: Maar dominee het is toch eigenlijk te gek dat ik iets niet doe alleen omdat het in de Bijbel staat. Als dan ook nog in gesprekken en vanaf de preekstoel heel duidelijk Gods wil op dat punt naar voren wordt gebracht kan de ergernis toenemen. Ik wil best geloven, ik geloof ook echt in Jezus als Verlosser maar nou moeten ze ophouden met al dat strakke gedoe. Nou moeten ze me niet in een hoek duwen want dat laat ik niet met me gebeuren. Ik heb mijn eigen vrijheid en ik moet wel in 2008 kunnen leven en ademen. Zo voel je de ergernis tegenover de kerk en wat er geleerd wordt en tegen mensen die het je voorhouden.

Dan zie je bij jezelf  hoe moeilijk het is om je eigen wil te verloochenen, hoe moeilijk het is om “onze eigen wil te verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder tegenspreken  gehoorzaam te zijn.”

Moet ik dingen dan alleen doen omdat ze in de Bijbel staan? Laat ik daarover iets zeggen met een voorbeeld. Jouw geliefde is door omstandigheden voor een week of vier ver weg. Je kunt haar of hem per email bereiken. Elke dag schrijf je met de ander. In die e-mails laat je ook merken wat je graag zou willen de ander daar ver weg iet voor je  zou doen. Dan zou je het wel heel vreemd vinden als de ander daar ver weg zou zeggen: Je denkt toch niet dat ik dat doe alleen omdat het in een e-mail staat. Dan zou jij je gekwetst voelen. Want het stond niet alleen in de e-mail. Die email liet zien wat jij graag wil! Daarin sprak jij, daarin sprak je eigen hart. Zo is het ook met de Bijbel. Het  is maar  niet dat boek, het zijn niet maar  een paar teksten. Nee, het is de HERE zelf die je in en met wat er in de Bijbel staat zelf aanspreekt. Hij is het die met een warm hart van liefde in de Bijbel laat zien wat echt Zijn wil is en wat daarom ook echt goed voor je leven is. Kan het dan niet moeilik zijn en ook blijven om gehoorzaam te zijn aan Gods wil? Dat kan heel zeker. Dat zie je bij de Here Jezus. Zo heel duidelijk als hij in de hof van Getsemane is. De Here Jezus geeft ons daar ook een geweldig voorbeeld hoe we daarmee in ons leven hebben om te gaan. Juist door op Hem te letten en ons aan Hem over te geven als de Verlosser van onze schuld en zonden.

De Here Jezus heeft het avondmaal met de discipelen gevierd. Het is duidelijk dat het uiteindelijke lijden van de Here Jezus voor de zonden van de gelovigen nu heel dichtbij gekomen is. Ze gaan nu in de nacht naar de hof van Getsemane. De Here Jezus is er alleen met Zijn leerlingen. De Here Jezus voelt al meer over zich komen dat  Vader in de hemel Hem alleen gaat laten. Hij gaat al meer voelen dat de boosheid en straf van God over onze zonden op Hem gelegd wordt. Het wordt voor de Here Jezus heel zwaar. Zo zwaar dat we lezen er doodsangst over de Here Jezus komt. De angst die over Hem komt is zo groot dat Hij zelfs bloed begint te zweten. Dat gebeurt zelfs nadat de engel uit de hemel nog bij Hem gekomen is om Hem te bemoedigen voor het laatste loodzware stuk van Zijn lijden in onze plaats. Die bemoediging had de Here Jezus nodig om het vol te kunnen houden. Om op de weg te blijven van de wil van God. Wat worstelt de Here Jezus met de wil van Zijn Vader. Wat een ellende in Zijn leven nu Hij zo dicht voor het kruis staat, zo dicht voor het helemaal verlaten van God en van het helemaal alleen dragen van Gods toorn tegen onze zonden. De Here Jezus voelt zich er echt niet goed bij, Hij is vol angst. Wat doet de Here Jezus nu? Zegt Hij nu: Vader dit kunt u niet van Mij vragen?  Zegt Hij dan: Ik heb u wel lief maar dit dat kan ik echt niet doen, Ik kan  echt niet zoveel opgeven in Mijn leven?

Nee. Bedenk dan ook dat wat de Here Jezus hier moest doen, moest opgeven veel zwaarder was als iets dat wij met moeite moeten doen of opgeven. Hier leer je van de Here Jezus ook wat het is om “zonder tegenspreken” de wil van God te doen. Dat wil niet zeggen dat je dat als een robot zonder gevoel moet doen. Als je er moeite mee hebt wat de HERE als Zijn wil in de Bijbel je voorhoudt. Je loopt daar in je eigen leven tegenaan dan is er de weg van het gebed! Het brengen van je nood bij de HERE. Bij je Vader in de hemel. De Here Jezus weet zo goed dat steeds weer op ons leven de verleiding afkomt. Steeds weer wordt er aan ons getrokken om toch niet te doen wat God wil maar dat ik  mijn eigen wil, mijn eigen gevoel wil volgen. Dat raadt mijn eigen hart en de omgeving me vaak aan.   Het is ook daarom dat de Here Jezus tot twee keer toe tegen zijn leerlingen in Getsemane zegt: “Bid dat jullie niet in beproeving komen.”  Dan is het zo belangrijk om niet te gaan redeneren, om niet te kijken naar wat de omgeving denkt en voelt maar naar de HERE te gaan. Om je nood en gevoelens bij Hem neer te leggen. Om als leerling van Jezus, als kind van God te bidden: “Maar laat in mijn leven niet mijn wil maar Uw wil gebeuren.” Dan vraag je of de HERE, of de Heilige Geest in je leven gehoorzaamheid wil geven aan die goede wil van God. Die echt goed voor je leven is al zie of voel je dat nu misschien niet zo. Dan vraag je de HERE of Hij je rust wil geven bij het doen en staan voor Zijn wil. Of Hij je al meer daarin ook blijdschap wil geven. Dat je het ook al meer zo gaat zien dat het echt goed is. Juist omdat je dan dicht bij je hemelse Vader leeft en Hij de blijdschap van je leven is.

Dan wordt ook je dagelijkse werk, dan wordt ook je werk op school, dan wordt ook je zorgen als moeder in huis werk dat je in dienst van God wil doen. Werk dat de HERE je gegeven heeft om daarin trouw te werken. Want trouw je werk doen is ook deel van Gods wil. Je leven ook in dienst van Christus gemeente stellen ook als dat je tijd kost die je anders voor jezelf zou hebben. Dan denk ik nu ook aan de komende ambtsdragerverkiezingen. Ook het ambt is iets waartoe de HERE roept en niet iets waarvan mensen zeggen: zou jij dat eens doen. Gods wil doen is leven op weg naar de toekomst. De toekomst waarin wie nu,  al is het met strijd en met het gebed om vergeving op de lippen,  Gods wil met zelfverloochening doet dan voor altijd van strijd verlost is. Dan is het doen van Gods wil voor de volle 100% vreugde!               

Afsluitend nog dit: Als je alles in de preek overziet zie je hoe nodig je het gebed voor je  leven hebt. Neem tijd voor het gebed. Ook persoonlijk. Breng de dingen waar je tegenaan loopt als het om de wil van God gaat in het gebed.

Veel negatieve gevoelens tegen mensen, tegenover de kerk kunnen er in jouw leven zijn omdat jij je verzet tegen Gods wil die je er wordt voorgehouden. Dat raak je alleen maar kwijt als je het eerlijk in je gebed brengt. Eerlijk vraagt: HERE open mijn ogen en hart voor Uw wil en neem ergernis daarover en daarmee ergernis ook tegenover bepaalde mensen die mij dat voor houden uit mijn leven weg.      

Dan ben je op weg naar het leven waar het doen van Gods wil alleen blijdschap is omdat Christus doen van Vaders wil je verlost heeft van de zonde en zijn macht.

God zij geloofd!

 

AMEN