Zondag 5 Er moet betaald worden! Maar kan dat?

04-12-2015 07:12

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

Votum                                                                  Votum

Vrede/Zegengroet                                                Vrede/Zegengroet 

Psalm 130                                                            Psalm 130 

Gebed om de opening van het Woord                   Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheus 25: 1-10; 31-46              Schriftlezing: Mattheus 25:1-10; 31-46

Psalm 9:1,5,6,7,8                                                 Psalm 9:1,5,6,7,8 

Geloofsbelijdenis                                                  Geloofsbelijdenis 

Gez 89                                                                 Gezang 14

Tekst: Zondag 5                                                   Tekst: Zondag 5

Verkondiging van het evangelie                            Verkondiging van het evangelie                        

Gez 91                                                                 Gezang 16

Dankgebed                                                           Dankgebed 

Collecte                                                                Collecte

Gez 48:1,4                                                            Gezang 8:1,4

Zegen                                                                   Zegen 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je  kijkt naar het nieuws op de televisie of je luistert naar het nieuws op de radio. Dan gaat het op de een of andere manier over de schuldencrises in Europa of over Ajax. We moeten of luisteren naar halfgoden zoals Cruijf en van Gaal. Wat zijn bepaalde mensen in onze tijd als zogenaamde iconen belangrijk geworden. Als je bij het licht van het Woord van God er naar kijkt dat voetbal en mensen die daarin een belangrijke rol zo het nieuws kunnen beheersen, kun je niets anders zeggen dan dat we hier met moderne afgoden en afgodendienst te maken hebben. Wat raken mensen opgewonden van Cruijf, van Gaal, Ajax terwijl de naam van de Here Jezus niet anders als een vloek of een stopwoord gebruikt wordt. De wereld ziet niet meer wat echt belangrijk is. Laten we dan ook niet alleen naar de wereld kijken maar ook onszelf afvragen hoe het met onze aandacht en ons hart en ons enthousiasme gaat als we het over de HERE, als we het over Christus en over de Bijbel hebben.

Waarom  zou ik trouwens zo enthousiast over de Here Jezus zijn! Dat heeft alles te maken met de schuldencrises die er in jouw en mijn leven is. Juist in onze tijd zie je hoe belangrijk het is dat je eerlijk kijkt naar hoe het er voorstaat. Je kunt wel zeggen dat het nog wel meevalt met de schuld die je hebt. Hoeveel landen hebben dat de afgelopen tientallen jaren in Europa niet gedaan. Om er voor te zorgen dat je politieke macht houdt, om er voor te zorgen dat je mensen aan je kunt binden door fijne dingen voor ze te regelen al heb je er eigenlijk geen geld voor. Ach die schuld is ook niet zo erg. Als we het goed hebben vergeten we die schuld en steken we onze kop in het zand.

We weten dat als je dat in je eigen gezin doet het op een bepaald moment ook verkeerd afloopt. We zien dit nu om ons heen gebeuren en dit gaat ons veel geld en welvaart kosten. Schuld hebben en blijven maken loopt nooit goed af. Het is nodig dat je die schuld gaat afbetalen. Dat die schuld verdwijnt om echt een goede toekomst te hebben. Juist daarvoor heb je Christus nodig. Als je hem echt als de betaler van je schuld kent, met je hart, wordt, is Hij de schat van je leven. Dan draait je leven om Hem. Laten we iets van die geweldige rijkdom zien als ik jullie het evangelie van Jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

ER MOET BETAALD WORDEN! MAAR KAN DAT?

 

1.            Niet  door een zondig mens.

2.            Zelfs niet door een zondeloos schepsel.

3.            Door een mens die ook God is.

 

1.            Niet door een zondig mens  

 

Zondag  5 brengt ons bij vragen die ons in onze tijd heel erg raken. Vragen waar we al meer moeilijk een weg mee weten. Als je in gesprek raakt met iemand in de buurt, met iemand op je werk, met iemand die je goed kent en het komt ter sprake dat je gelooft, dat je ook een actief lid van de kerk wilt zijn. Dan kan zomaar de vraag opkomen: Geloof jij in een hemel en een hel? Of je raakt echt intens in gesprek over het leven met de HERE, met het kennen van Christus kan zomaar de vraag komen: Denk jij dat als ik niet in de Jezus van jou geloof dat ik dan naar de hel ga? We voelen ons bij dat soort vragen nogal eens ongemakkelijk. Dat is iets dat in de lucht zit.

In Amerika is een boek uitgekomen dat daar tot grote discussies tot op de  televisie geleid heeft. Het boek heet “Love wins”.  Daarin beweert de schrijver die een bekende persoonlijkheid is in evangelisch Amerika dat uiteindelijk Gods liefde iedereen die geleefd heeft zal overwinnen en uiteindelijk al is een lange weg nodig op de nieuwe aarde komt. Het eeuwige van de hel zou een lange tijd kunnen zijn maar niet voor altijd. Dit boek zal volgend jaar ook in Nederlands verschijnen. Deze week las ik in de krant ook een opmerkelijk bericht waarin je de verschuiving ziet die zich bij veel mensen voltrekt. Ook in de kring van mensen en kerken die zeggen volgens het Woord van God te willen leven. De Nederlands gereformeerde predikant van Heemstede Norman Viss die met emeritaat gaat en weer in zijn geboorteland  gaat wonen zegt in een interview o.a. dit : “Aanvankelijk bezag ik de kerk als een reddingsboot te midden van een ondergaande wereld. Mensen de weg wijzen naar het behoud, dat was mijn doel. Nu denk ik niet meer zo in termen van binnen en buiten ….. Ds Viss erkent theologisch meer op de lijn te zitten van de alverzoening, al vermijdt hij die term liever. “Ik probeer Christus te zien in mensen, Hij is overal en in allen. Dat betekent: niet alleen praten met mensen over zonde en verloren zijn, maar ook over waar je liefde vindt en Wie daarvan de bron is.”

Je merkt in onze tijd en samenleving dat de nadruk heel sterk gelegd wordt op de zorgende God, de God die geborgenheid geeft, bij wie je kunt schuilen. Die er altijd voor je is. Daarbij past volgens ons gevoel dan moeilijk die strenge, die heilige God die ook straft. Die zelfs voor altijd kan straffen in de hel. We zijn meerdere keren ook bang dat we dan zo extreem overkomen en met fundamentalisten gelijk gesteld zullen worden. We leven in een samenleving van veel welvaart. Daarbij past op een of andere manier moeilijk dat we nog spreken over goddelijk toorn en over een toekomst waarin juist die toorn je heel arm zou maken als je niet in Christus gelooft. Als we over straf en hel spreken hebben we onze tijd niet mee. Dat raakt ook jezelf in je gevoelens. Kun je het woord hel en de woorden eeuwige straf nog wel over je lippen krijgen? Kan dat nog wel in onze tijd? En dan staat dat toch maar in je eigen belijdenis. Bijvoorbeeld  hier in vraag 12: “Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben?”

Is dit nu echt wel zo? Hebben wij straf in de tijd dat we op aarde leven en in de tijd daarna zonder einde straf verdiend? Als we met deze vragen bezig zijn, zijn we nogal eens geneigd om op de Here Jezus te wijzen en te zeggen dat dit soort dingen toch eigenlijk niet bij Jezus en Zijn liefde past. Dat klinkt heel goed maar juist dan zie je hoe we ons eigen Jezusbeeld dan gemaakt hebben. We hebben het dan over een Jezus die nooit bestaan heeft en nu ook niet leeft. Er is niemand in de Bijbel die meer over de hel gesproken heeft dan de Here Jezus! Juist Hij die Gods liefde op een onnavolgbare manier in Zijn leven op aarde heeft laten zien spreekt zo duidelijk over het oordeel en over de hel. Hij is het die zo duidelijk spreekt over een gesloten deur bij je sterven als je niet met hem als je Verlosser van je schuld leeft. Hij is het die spreekt over de brede en de smalle weg. De brede weg is een leven zonder Christus, de smalle weg is een leven waarin we achter Christus aangaan als onze Verlosser en Heer. Van de brede en die smalle weg lezen we in Matt 7 uit Jezus eigen mond : “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slecht weinigen weten die te vinden.” 13,14.

Dat gaan op die smalle weg, waartoe Christus met al Zijn liefde roept, is de weg naar de eeuwige verlossing. Dat de Here Jezus ook spreekt over waar die ondergang dan is als je op de brede weg door het leven gaat, zien we o.a. in Matt 25. Je ziet daar dat dit alles te maken heeft met een levend geloof in de Here Jezus. Een geloof dat er ook toe leidt dat ik er juist voor mijn naaste in nood wil zijn! Laten we eens samen kijken naar enkele elementen van Matt 25.

De Here Jezus vertelt in de het begin van Matt 25 de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze meisjes. Hij laat dan zien hoe belangrijk een levend geloof is. Een echt leven met Hem. Als je verder in ditzelfde hoofdstuk leest zie je dat bij zo’n leven geloof, zo’n leven met HERE ook hoort dat je er voor je naaste bent. Dat je vanuit Gods liefde en opofferende liefde en daarom in echte belangstelling voor de mensen om je heen leeft. Want wat zegt de Here Jezus van de gelovigen die als hij op de rechterstoel zit aan Zijn rechterhand zitten? O.a. dit : “Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.  Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”   Vs 34-36

Het gaat dus echt om leven met Christus en daarbij hoort dat omzien in liefde met woord en daad naar je naaste. Dat kan in het leven met de HERE niet zonder elkaar!

De HERE Jezus laat in dit hoofdstuk ook zien dat wie niet met Hem leeft, wie niet op de weg gaat die Hij wijst en die Hij zelf is, buiten dat hemelse, heerlijke leven staat. Hij laat zien dat de hel werkelijkheid is. Je ziet dat aan het einde van dit hoofdstuk. We lezen daar in vers 45,46: “En hij zal hun antwoorden : “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”  Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

De eeuwige straf en de hel waar die eeuwige straf ondergaan wordt juist omdat Gods liefde daar afwezig is, is een realiteit. Dat is wat wij zelf als mensen over ons gehaald hebben en verdiend hebben. Wij hebben gekozen voor een leven zonder God en Zijn liefdevolle zorg. Dan kunnen we dat krijgen. Dat hebben we door ons gedrag ook echt verdiend. We hebben vorige week al gezien dat we daar zelfs met de beste argumenten niet onderuit kunnen.

Het zou juist liefdeloos zijn als wij in de gesprekken met elkaar en ook in de gesprekken met de mensen om ons heen niet over die straf en over de hel zouden spreken. Laat ik dat met een voorbeeld nog eens verduidelijken. Jij gaat met 10 vrienden naar een bos. Je gaat van de paden af echt het bos in. Jij weet dat 100 meter van het pad een groot gat is dat je bijna niet kunt zien. Het is heel goed gecamoufleerd. Wie er invalt loopt de kans heel veel pijn en verwondingen op te lopen. Dan zou je toch wel heel liefdeloos bezig zijn als je met je vrienden die kant op gaat en niets zegt en ze in het gat laat vallen.

Dus is het nodig juist uit liefde voor de ander die ander voor het eeuwige oordeel en de hel als plaats daarvan te waarschuwen. Om de mensen te laten zien dat ze echt iemand nodig hebben om hen daarvan te redden. Dat krijg je namelijk zelf niet voor elkaar. Dat is wat we belijden vanuit de Bijbel zelf in de antwoorden 12,13.

De HERE is eerlijk, is rechtvaardig. Niemand is dat zoals Hij! Juist daarom moet er voor onze schuld betaald worden. Je kunt niet ongestrafd schuld maken. Dat zien we nu op financieel gebied ook in de schuldencrises in Europa. Het is ook als het om ons gedrag gaat echt goed en rechtvaardig dat we straf krijgen als we verkeerd bezig zijn. Als ik schuld opgebouwd heb dan moet ik dat afbetalen voor ik die schuld kwijt ben. Dan moet ik mijn straf uitzitten voordat ik weer vrij man ben. Zo is het ook in onze verhouding met God. Wil jij, wil ik onder die verdiende straf uitkomen moet er betaald worden. Het grote probleem is dat ik dat niet voor elkaar krijg. Zelfs niet als ik heel erg mijn best doe. Als ik probeer te betalen voor mijn schuld, lukt dat gewoon niet. Waarom niet? Omdat als ik aan dat betalen probeer te werken die schuld niet kleiner wordt maar alleen maar groter. Want wanneer zou er pas iets van de schuld afgaan die ik opgebouwd heb? Als ik alles in mijn leven vanaf nu helemaal maar dan ook helemaal goed doe. Daarboven op zou ik dan nog extra dingen moeten doen om aan de afbetaling van de schuld te beginnen. Dat redt niemand van ons! Elke dag zijn er wel dingen waarin ik tegenover God en mijn naaste tekortschiet, waar ik dingen nalaat die ik zou hebben moeten doen. Elke dag zijn er wel daden, woorden, gevoelens die niet helemaal zuiver zijn. Zelfs wel dingen die ikzelf niet ontdek.

We lezen daarvan o.a. in Pred  7:20: “Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en rechtvaardig.”

Hier zie je hoe je in eigen kracht niet aan dat eeuwige oordeel kunt ontkomen. Als je het zelf niet kunt en je ziet de werkelijkheid ga je verder zoeken. Dat is wat hier in de catechismus nu ook gedaan wordt. Wat denk je van een ander schepsel. Zouden dieren of misschien engelen ons niet kunnen redden?

Daarover iets in het tweede punt.

 

2.            Zelfs niet door een zondeloos schepsel

 

Is er niet iemand te vinden in de schepping die ons kan redden van het verdiende eeuwige oordeel?   Zelf loopt je vast. Maar er zijn op de wereld toch wel mensen die veel beter zijn dan ik ben. Je hebt toch voorbeelden van mensen die bij ons allemaal in aanzien zijn vanwege de liefde die ze anderen gegeven hebben. Mensen die echt heel veel hebben opgeofferd om anderen in nood, in ziekte, in honger en ellende te helpen. Het is prachtig om te zien hoe mensen zich zo voor anderen willen geven.

En  toch zijn dat ook geen zondeloze mensen. Ook niet als ze dat werk doen vanuit die levende band met de HERE. Als ze dat doen met hun hart vanuit het vertrouwen op de Heilige Geest. Zelfs die mensen kunnen zichzelf niet redden. Dat is het ook we in de Bijbel steeds weer lezen. Wij kunnen onszelf niet door wat wij doen, door onze werken redden. Ik las daarvan deze week een mooi voorbeeld.

Je wilt jezelf zo goed maken dat je bij God kunt komen. Dat je de berg op kunt gaan om uiteindelijk boven op die berg bij de HERE te komen. Je kunt het niet in eigen kracht want je benen willen niet. Dan denk je als mijn benen het niet doen dan ga ik zo mijn best doen dat ik krukken krijg waarop ik met mijn armen kan steunen en zo kan ik dan de berg op. Die krukken zijn dan mijn hard werken om zo te leven als God het wil. Dat is mijn heiligheid. Het probleem is dat als ik de krukken gepakt heb en ik heb het zover dat ik er op kan steunen, dan ineens zijn er dingen die toch niet zo door mij gedaan worden zoals Gods goede wil mij aanwijst. Dan val ik met krukken en al in elkaar. Ik kom de berg zelf niet op, zelfs niet al struikelend op de krukken van mijn heiligheid. Hoe goed ik ook probeer te leven. Dat geldt van ieder mens op aarde. Steunen op mijzelf, steunen op de meest heilige mensen brengt me er niet.  

Niet door de werken maar door Gods genade kan ik gered worden. Dan gooi ik de krukken van mijn heiligheid van mijn eigen werkheiligheid weg om alleen op God, alleen op Christus, alleen op de Geest te vertrouwen. Ik kom er zo op terug maar dan is mijn leven erop gericht dat Christus in mij leeft en Hij door de Geest het stuur van mijn leven overneemt. Dan leer ik mijn redding buiten mijzelf, buiten de hele schepping te zoeken. Geen mens kan zichzelf en een ander redden van het eeuwig oordeel dat op ieder mens ligt, zelfs op ieder gedoopt mens. Ook andere schepselen kunnen ons niet redden want ze hebben daarvoor de kracht niet en de HERE is de eerlijke rechter die wil dat een mens de straf draagt want het is de schuld van ons als mensen.

Sta ik nu wanhopig in de wereld? Zo van waar leef ik voor? Leef ik om voor eeuwig gestraft te worden? Is dat het noodlot dat op elk mens te wachten ligt. Gelukkig niet. Maar dat geluk heb je wel alleen aan God te danken. We zien dat in het laatste punt.

 

3.            Door een mens die ook God is  

 

Om  gered te worden, hebben we iemand nodig die de mogelijkheden van wat je in de schepping vindt of vanuit de schepping zou ontwikkelen te boven gaat. Je kunt zoeken en proberen wat je wilt maar je krijgt het niet voor elkaar. Als je denkt dat je het toch voor elkaar hebt, komt je bedrogen uit op de dag dat je voor Gods rechterstoel staat.

En toch hoef ik en hoef jij niet moedeloos of depressief te zijn. Toch hoef jij niet te denken: ik moet nu uit het leven halen wat er inzit want als ik sterf is alles voorbij of is het een en al ellende. Dat ik dat nu kan zeggen laat al zien dat er licht, hoop, verlossing is van buiten de schepping. Als ik zeg buiten de schepping is er maar 1 die overblijft die ons die hoop kan geven en ook echt geeft! Dat is de HERE, dat is de enige God. Die God die alles geschapen heeft!

Die geweldige God heeft iets bedacht, heeft een plan gemaakt dat wij geeneens konden bedenken. Dat wij in antwoord 15 belijden dat de Verlosser echt en rechtvaardig mens moet zijn en ook meteen God is iets dat bij ons nooit opgekomen is! Dat we dat nu toch kunnen zeggen omdat de HERE in Zijn geweldige liefde ons verteld heeft dat zo alleen verlossing, redding mogelijk is. Hij heeft erbij gezegd dat Hij zelf voor die Redder gaat zorgen!

Die geweldige God en Vader zorgt zelf voor de weg naar Hem. Voor die smalle weg. Hij geeft zelf Zijn Geest aan wie Hem daarom bidden om je te leren over die weg naar hem te gaan. Dan kun je door die nauw poort omdat Christus, de Zoon van God voor jou de last die er voor zou zorgen dat je niet door die poort kon van je afgenomen heeft.

Als je het zelf wilt doen en zelf de wet wilt houden loop je dood. Je moet bij Christus zijn. Op een heel mooie manier lees je dat in Rom 8. Laten we daar samen nu nog naar kijken en volgende keer naar wat Christus als echte mens en echt God gedaan heeft.

Kijk  met mij eens naar Rom 8:3,4: “Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,  opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.”

Waarom lopen we tegen de wet van God aan? Omdat we met ons zondige hart steeds ons stoten aan de wet. We krijgen het niet voor elkaar om ons leven volledig volgens Gods wil te leven.

Dan is het de HERE in de hemel, God zij lof!, die Zijn Zoon om de zonde naar de wereld laat komen. Hij moet dat zondige bestaan ondergaan, Hij wil zelfs de schuld van wie met verdriet over eigen schuld naar hem vlucht op Zich nemen. Wat doet de Here Jezus, wat doet God die mens geworden is? Hij neemt die hele straf op zich voor de gelovigen en zo rekent Hij voor wie tot hem komt met de zonde af. God rekent ons toe dat zondeloze leven van Christus. Het wordt op onze rekening geschreven. Daarop staat dan voor eeuwig betaald. Dan wil je en ga je leven voor de HERE, voor Christus. Dan vraag je steeds weer om de Geest om zo te willen leven als een kind van God. Dat niets liever wil dan in tere liefde voor Vader in de hemel leven. Dat heb ik dan alleen aan God te danken en aan niemand anders!

Dan weet ik wat het evangelie is dat ik in deze wereld heb uit te dragen. Dan blijf ik niet stil over hel en oordeel. Dat doe ik juist niet omdat ik uit liefde anderen het evangelie als een prachtige uitnodiging wil brengen.

Dan mag je nu juichen in geloof: ik ben van dood en zonde vrij! Gered om voor Christus te leven.

 

AMEN