Zondag 52 Christus leert zwakke mensen in oorlogstijd tot Vader bidden

07-11-2015 19:14

 

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is. 

dsjrvisser@gmail.com   

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                         Votum

Vrede/Zegengroet                                       Vrede/Zegengroet

Gez 170:1,2                                                Psalm 57:1,2

Lezing van Gods  wet                                  Geloofsbelijdenis

Psalm 13                                                     Psalm 13

Schriftlezing: Efeze 6:10-24                        Efeze 6:10-24  

                       Romeinen 8:22-39               Romeinen 8:22-39

Gebed                                                         Gebed 

Psalm 5:1-5                                                Psalm 5:1-5

Tekst: Zondag 52                                        Zondag 52

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie 

Lied 173;1,2,5,10                                       Gezang 5:7-10 

Dankgebed                                                 Dankgebed

Collecte                                                      Collecte

Psalm 57:5,6                                              Psalm 57:5,6

Zegen                                                         Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters

 

We  hebben een Vader in de hemel die echt om ons geeft. Die weet dat het leven en ook het geloven op deze wereld niet makkelijk is. Onze hemelse Vader doet ook niet alsof dat wel zo is. Hij kent de moeite die er in jouw leven kunnen zijn.

Hij weet ook dat het in ons leven kan gebeuren dat het er op lijkt dat het kaarsje van ons geloof langzaam maar zeker uit dreigt te gaan. Ons kaarsje wordt kleiner en het lijkt alsof er geen nieuwe voeding komt die dat vlammetje laat branden. Je voelt dat het minder wordt. Je voelt dat het vlammetje van je geloof begint te flakkeren. Je probeert om dat te veranderen maar niets lijkt te helpen.

Deze dingen kunnen er in je leven zijn in een tijd dat er zoveel vragen bij het geloven in Christus worden gesteld. In een tijd dat er zoveel nadruk op gelegd wordt dat het om je leven op deze aarde gaat. Dat je daarvan volop geniet en anders je leven eigenlijk mislukt is.

Dan hoor je dat de Here Jezus je leert bidden: “Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze.” 

Vader in de hemel kent de wereld waarin je leeft. Hij weet dat er aan jouw leven als kind van God getrokken wordt. Hij weet dat je in een wereld leeft waarin geloven in Hem niet vanzelfsprekend is en er steeds weer dingen gebeuren die dat vlammetje van geloof dreigen uit te drukken. Christus is de Heer die echt om je geeft en die daarom je dit leert bidden. Jij en ik hebben dat zo nodig om in deze wereld aan Hem verbonden te worden en te blijven. We hebben de HERE zelf zo nodig dat Hij ons draagt, dat Hij die vlam van geloof in ons leven laat branden. We hebben zo nodig om tot hem te blijven gaan in ons gebed. Laten we samen zo luisteren dat ons hart erbij is, ons hart naar de HERE uitziet en dat we ons laten voeden door Hem.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder yhet volgende thema:

 

CHRISTUS LEERT ZWAKKE MENSEN IN OORLOGTIJD TOT DE VADER BIDDEN

 

1 .  Om in de strijd staande te blijven

2. Om in de overwinning te delen

 

1.  Om in de strijd staande te blijven.

 

Is  het niet wat overdreven om over oorlogstijd te praten?  Zo erg is het toch niet?  Als gelovige ben je op punten wel wat anders dan anderen maar dat is toch nog geen oorlog? De wereld om je heen is toch niet je vijand?  Zeker in een tijd waarin we als gelovige de vrijheid hebben om naar de kerk te gaan om in vrijheid te geloven en te leven, ga je gauw zo denken. Toch laten we ons dan in slaap sussen. Er is er dan een die dat heel fijn vindt en dat is de duivel. Die doet niets liever dan je geruststellen. Hij geniet er van als jij denkt dat het allemaal nog al mee valt en dat je in ons land en onze samenleving niet zo op je hoede hoeft te zijn.

Dat we echt in oorlogstijd leven wil ik nu duidelijk maken vanuit 2 gedeelten in het nieuwe Testament.

Eerst naar Efeze 6. Dat is het gedeelte waarin de Geest ons oproept om echt de wapens op te nemen. Je hebt nodig om bewapend door het leven te gaan. Dat bewapend zijn betekent dat je dicht bij de HERE leeft. Dat betekent dat je als een levende gelovigen heel goed naar de HERE luistert, Zijn Woord steeds weer tot je neemt. Dat je ook elke dag in gebed  tot de HERE komt. Waarom is het nodig om zo steeds weer bewapend te zijn, om steeds weer vanuit de woorden van God te denken en te onderscheiden en te beoordelen in de wereld? We lezen dat in Efeze  6:10-13: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.  Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.  Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”

Het is de duivel met zijn helpers die ook in een vrije samenleving allerlei dingen op je af laat komen die aan je trekken en je los willen weken van een leven dicht bij Christus. Als je goed om je heen kijkt in onze vrije samenleving zie je dat ook heel goed. Want juist bij ons in het vrije Nederland, in het vrije Westen zie je hoe kerken leeglopen. Hoe mensen al minder naar de kerk gaan en zich ook al minder christen noemen. Je ziet de zuigkracht van een leven zonder Christus als de Verlosser van je zonden en van het oordeel. Zonder  Christus als de Heer van je leven. Waar de levende band, waarin je de HERE al meer en dieper wilt kennen, verdwijnt. Daar leg je je wapenrusting neer en wordt je een makkelijke prooi voor de verleiding om zonder God en Christus in het leven te staan.

De duivel, de Boze doet daarvoor ook ontzettend zijn best. Hij concentreert zich na Jezus hemelvaart helemaal op de aarde. Hij kan dan namelijk niet meer in de hemel komen. Wanneer de duivel op Hemelvaartsdag de hemel is binnengestormd met zijn leger en daar verpletterend verslagen is, is de deur naar de hemel voor Hem voor altijd gesloten. Dan houdt hij alleen de aarde nog over om zijn verzoekende, verleidende werk te doen. We horen dan vanuit de hemel in Openbaring  12 dit: “Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Vs 12

Je ziet hier dat het tussen hemelvaart en de terugkeer van de Here Jezus echt oorlogstijd op aarde is. De duivel gaat echt rond om mensen bij Christus weg te houden en weg te krijgen. Hij is als een leeuw die steeds honger heeft en steeds een prooi zoekt. Hij gebruikt dan de middelen, de gevoelens, de gedachten die bij een bepaalde tijd horen. Als  je eens aan onze tijd denkt dan zie je dat  mensen al meer een leegte in hun bestaan ervaren. Wat is eigenlijk de zin van je leven? Waar leef je voor?  Mensen voelen eenzaamheid, mensen voelen dat ze eigenlijk geen deel uit maken van een groep mensen die  naar iets op weg zijn dat echt zin aan je leven geeft. Mensen voelen een soort vervreemding.

Wanneer zo’n gevoel over je komt dan wil je dat opvullen. Wat zien we in onze tijd heel sterk? Dat je leven in de ogen van velen zin krijgt als je plezier hebt, als het in je leven goed gaat en je voelt dat je eigen doelen, je eigen gevoelens ook bevredigd worden.  Dan vraag je niet meer naar de effecten die het heeft op langere termijn. Daarom wil ik nu plezier hebben, daarom zoek je het in welvaart, in avonden stappen, in veel lol met elkaar hebben, in middelen die je voor een tijdje even beter laten voelen al zit je in een schijnwereld. Het zijn de verleidingen die in onze tijd ook op ons afkomen. De verleidingen waarachter de duivel zit.

Een van de dingen die de duivel bij ons voor elkaar wil krijgen is dat we van God en van de mensen om ons heen vervreemden. Daarbij spelen de doodsvijanden die de catechismus noemt een grote rol: de duivel, de wereld, en ons eigen vlees.

Je  hebt twee gevaarlijke vijanden buiten jezelf. Dat is de duivel en de ongelovige omgeving. De wereld waarin je leeft en waarin mensen een heel andere kant op wijzen en leven dan de HERE zelf doet. De omgeving die niet veel heeft met wat de wil van God is. Die het niet ziet zitten dat je een Verlosser nodig hebt voor de straf die je verdiend hebt. De omgeving waarin de meerderheid niet in God en niet in Christus gelooft.

Een omgeving die echt van de HERE vervreemd is. Dan is er nog die vijand die in jou en mijzelf zit. De catechismus omschrijft dat als ´ons eigen vlees´. Dat is je hart dat uit zichzelf een andere koers wil dan Christus ons in de Bijbel wijst. Dat is je hart dat uit zichzelf er niet van wil weten dat jij Christus nodig hebt, dat er uit zichzelf niet van wil weten je vergeving nodig hebt. Je hart dat zelf wil uitmaken wat je doet of laat. Dat hart vindt uit zichzelf veel makkelijker aansluiting bij de duivel en de wereld dan bij Christus. Je leest dat bijvoorbeeld heel duidelijk in Gal 5:17: “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.”

Daarom is het na de zondeval zo dat deze 3 echt doodsvijanden zijn. De gevaarlijkste die er zijn.  Zij zijn het die je samen van de HERE en Zijn wil willen vervreemden. Want wat gebeurt er als je in je leven in feite op jezelf gericht bent en alleen gericht op het leven op deze wereld, hier en nu?

Dan kom je met grote vragen te zitten:

a. Wat  doe ik eigenlijk op deze wereld? Waarvoor leef ik eigenlijk? Wat heeft mijn leven voor zin. Vooral als het heel moeizaam in je leven gaat, kunnen die vragen komen. Je ziet het trouwens ook vaak bij mensen die het heel goed gaat, die eigenlijk alles hebben maar zich daardoor juist vervelen. Wat moeten ze gaan doen?

Deze vragen worden een groot probleem als je niet meer ziet dat de HERE alles gemaakt heeft en ook jou! Dat je leven zijn of haar zin vindt in een leven in dienst van Christus. Juist in dat leven in dienst van Hem gaat het er namelijk niet om of je leven op deze wereld makkelijk of moeilijk is. Ook een heel moeilijk, ook een heel zwaar leven, ook een leven waarin een mens altijd weer het laatste dubbeltje moest omkeren, ook een leven waarin er veel beperking of psychische nood is, heeft dan zin. Waarom? Omdat je voor de HERE  leeft die jou leven zinvol maakt doordat jij bij Hem mag horen, Hij is dan je Vader die je meeneemt naar een leven waar die zorg en liefde een warm bad is dat nooit meer verdwijnt. De dingen die  je doet in al je eenvoud en eventuele armoede en verdriet voor de HERE en voor mensen om je heen maken je leven zinvol! Al kun je alleen maar voor anderen bidden. Juist de opstanding van Christus die laat zien dat het leven van Gods kinderen niet eindigt in de doelloze dood is die geweldige bemoediging waardoor Paulus aan het einde van 1  Kor 15 schrijft: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Vs 58

b.  Je kunt je tussen heel veel mensen op deze wereld toch heel alleen voelen. Zeker in een samenleving waarin we heel erg op onszelf gericht zijn. Een samenleving ook die al harder wordt. Je  moet presteren om erbij te horen. Als je niet genoeg presteert of het niet zo doet als anderen het willen dan moet je weg. Dan ben je lastig, dan pas je niet in het systeem. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Je kunt je ondanks mensen om je heen heel alleen en niet begrepen voelen. Je vervreemdt van de mensen om je heen. Er lijkt geen veilige haven te zijn en je lijkt voor anderen niet veel te betekenen. Je voelt je echt ellendig.

De band van liefde zoals de HERE die bedoeld heeft tussen de mensen toen Hij de mens schiep is in onze tijd vaak ver te zoeken. Die vervreemding die er in de wereld is en die je zo scherp in je eigen leven kunt voelen, is het gevolg er van dat wij als mensen ons van God en onze naaste vervreemd hebben. Dan willen we ons eigen ding doen en ons eigen leven leiden maar dan mis je het doel, de zin van je leven. De duivel wil dat gevoel graag bij ons aanwakkeren. Hij zet dan graag dingen bij ons neer die ons juist willen verleiden om het in dingen te zoeken die je nog verder van Christus en een leven in liefde voor je naaste willen weghalen.  Die een soort leegte in je leven moeten gaan opvullen. Die je voor een tijdje laten vergeten dat je zo leeg voelt, dat je eigenlijk niet weet waar je voor leeft, dat je zoveel moeilijke dingen en beslissingen in je leven moet nemen.

Juist als dit soort dingen en gevoelens je leven binnenkomen is het gebed zo belangrijk. Is het zo belangrijk om juist dan de HERE te vragen om je dan vast te houden en je er door te helpen.  Om tegen de verleidingen in te zien dat leven met Christus je leven voor altijd zin geeft! Dat je dan eens echt thuiskomt omdat God geen vreemde voor je is omdat Hij jouw Vader is die Zijn liefde voor altijd geeft, omdat de mensen om je heen dan allemaal je naasten zijn die ook echt liefde aan jou en alle andere geven. Op weg naar een leven waar de warmte van Gods liefde alles, ook jou dan helemaal voor altijd doortintelt.  De Boze kan je niet bij het delen in die warmte, die overwinning weghouden. We zien dat in de tweede plaats.

 

2.  Om in de overwinning te delen.

 

Er zijn van die oorlogen die van tevoren al zinloos zijn. Die ga je toch verliezen. Als je nuchter naar de feiten kijkt, kun je die gewoon niet winnen. Het is zelfs dom en roekeloos om het gevecht te beginnen. Je komt er alleen maar slechter of dood uit.

Zo staat het er met ons voor als we het van onze eigen kracht moeten hebben. Dan kunnen we nooit tegen de duivel op. Dan kunnen we nooit tegen de verleiding op. Als je eerlijk bent merk je dat ook in je eigen leven. Je merkt dan hoe omstandigheden of verlangens je er onder krijgen.

Laat  ik een voorbeeld noemen. Het kan zijn dat je altijd heel gezond was. Je was sterk. Je doet ook werk waarbij je die gezondheid en kracht nodig hebt. Je doet je werk graag. Dan komen er de klachten. Je gezondheid wordt minder. Je merkt dat je heel wat dingen niet meer kan. Dat maakt je eigenlijk ongeschikt voor je werk en ook thuis en in het gezin kun je niet meer wat je zo graag wilt. Je bezoekt de dokter. Je hoopt en je bidt dat er een goede behandeling mogelijk is die er weer voor zorgt dat je kunt leven zoals je graag wilt. Maar tot je grote teleurstelling is het heel anders. Je hoort dat het niet beter zal worden en dat je met de beperkingen die er in je leven zijn, moet leren leven. Je moet je leven anders inrichten, ook je werk. Een grote teleurstelling.

Dan is de kans aanwezig dat je je teleurstelling zo met je meeneemt dat er een soort verbittering komt. Je raakt bitter tegenover de HERE. Je geeft Hem eigenlijk de schuld van wat er nu in je leven aan de hand is. Je blijft dat ook denken en zo wordt je bitterheid alleen maar groter. Ook je gezin merkt het want jouw teleurstelling gaat al zwaarder op je drukken en je wordt  moeilijk in je gezin en tegenover je man of vrouw. Er is niet alleen verdriet, niet alleen uithuilen bij je geliefde maar ook een soort hardheid, je bent niet meer echt te bereiken want alleen die teleurstelling telt eigenlijk. Dat wordt nog erger omdat ook in het gezin en bij mensen om je heen het al slechter gaat omdat je niet uit je teleurstelling komt en daardoor weinig echte aandacht voor anderen en voor mooie dingen in het leven hebt.

De duivel is er dan als de kippen bij om jouw verbittering en teleurstelling alleen maar dieper te maken. Om zo je zicht op de HERE als je liefdevolle Vader en op Christus als je lieve Heiland weg te nemen en voor altijd dicht te stoppen. Je kan dan moedeloos worden, in je hart afscheid van God nemen want waar geloof ik eigenlijk voor?

Als je het dan  zelf wilt uitvechten ga je het verliezen en komt er helemaal geen uitzicht.

Juist dan heb je dat gebed om staande te blijven, om het uitzicht juist dan op de overwinning en de redding te houden zo nodig. Dat gevecht met het gebed om de Heilige Geest als wapen is geen uitzichtloos gevecht. De HERE weet hoe ons leven na de zondeval door moeilijke dingen aangetast wordt. Ook het leven van Zijn kinderen zonder dat we dan beschuldigend naar hem kunnen wijzen.

Weet je wat nu echt het geweldige, het genezende, het bijzondere van de HERE is? Dat Hij juist als dit soort dingen over je leven komt je uitzicht wil geven. Je laat zien dat Hij in liefde voor je wil zorgen. Dat je aan Zijn bijzondere liefde je mag warmen om bij de kou van de teleurstelling te zien dat je niet voor niets leeft. Dat je toekomst hebt. Dat je voor je gezin en mensen om je heen juist iets kunt betekenen als je die genezende warmte van God tot je neemt en er daarom voor een ander wilt zijn met de mogelijkheden die je hebt.

Is dat nu mooi gepraat? Zijn dat mooie woorden maar meer ook niet? Nee!! Want  Christus leert ons het onze Vader af te sluiten met de woorden: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.” Hoe zwak, hoe moeilijk, hoe ellendig, hoe er ook aan je getrokken wordt om een andere weg te gaan dan Christus ons wijst, toch is er bij de HERE te kracht om uitzicht te hebben, om op de weg van Christus te gaan en zo liefde te ontvangen en uit te delen. Daarom kan iemand die door een ongeluk verlamd geraakt is, daarom kan iemand die zo sterk door de omgeving en door gevoelens in jezelf tot een leven in zonde getrokken wordt zijn  of haar hand biddend in Gods Vaderhanden leggen. Neem mijn leven Heer en laat het zijn tot Uw eer.

Dan komt de Geest naar je toe om je te helpen om op Gods weg te blijven en niet de weg van de duivel te gaan. Dan is er in je leven echt troost want dan weet je dat de ellende je niet blijvend kan vasthouden. Je hebt door Christus lijden voor jouw schuld dan uitzicht op het leven waarin er nooit meer teleurstelling is. Dan deel je in Christus overwinning en mag je belijden wat we lezen in Rom  8: “ De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.  God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.  …… 

 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?  Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’  Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.  Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,  hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Vs 26,27 – 35-39

 

AMEN