Zondag 7 Geloof echt!

03-12-2015 07:06

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

    

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                              Votum

Vrede/Zegengroet                                            Vrede/Zegengroet 

Psalm 2:2,4                                                      Psalm 2;2,4 

Gebed voor de opening van het Woord             Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Spreuken 3: 1-22                        Schriftlezing: Spreuken 3:1-22

Psalm 111:4,5,6                                               Psalm 111:4,5,6 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-6                       Schriftlezing: Hebreeën 11:1-6

Psalm 27:2,7                                                    Psalm 27:7

Tekst: Zondag 7                                               Tekst: Zondag 7 

Preek                                                                Preek

Gezang 179a                                                    Gezang 3 of 4 

Dankgebed                                                       Dankgebed 

Collecte                                                            Collecte 

Gezang 162:1,4                                                Gezang 37

Zegen                                                               Zegen 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je praat met elkaar. Je leest de krant. Je bent bezig in de je contacten met anderen. Dan hoor je allerlei dingen. Dan zeg je allerlei dingen. Dan zie je ook dat het steeds weer nodig is om bij de inhoud van je geloof stil te staan. Je zegt en je hoort ook gauw dingen die goed klinken, goed bedoeld zijn maar toch eigenlijk niet zo zijn zoals de Heilige Geest het ons leert.

Het valt me op dat je in onze tijd nogal eens geluiden hoort waarbij gezegd wordt dat als je kind van God bent de HERE je geen enkele voorwaarde stelt. Als je kind van God bent, krijg je Gods liefde onvoorwaardelijk. Als zulke dingen gezegd worden, denk ik dat ik weet wat ermee bedoeld wordt maar toch moeten we wel altijd meer zeggen dan dit. Ik kom hierop in de preek terug.

Een andere punt dat ik in deze preek ook aan de orde wil stellen is of je tegen iedereen in deze wereld kunt zeggen dat Jezus voor hem of haar gestorven is. Kun en mag je tegen iedereen zeggen Christus is voor jou gestorven, Gods liefde ligt voor je klaar.  Je hoeft het alleen nog maar aan te pakken. Jij kunt het zelf doen, het ligt nu aan jou?

Je zult in het vervolg van de preek zien dat dit niet zomaar een paar vragen zijn maar dat ze echt met je leven met God te maken hebben. Je zult dan ook zien dat geloven ook echt voor je leven heel belangrijk is. Dat het echt relevant voor je leven op deze wereld is.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus vanuit Zondag 7 onder het volgende thema:

 

 GELOOF ECHT!

 

1.            Echt alles wat God gezegd heeft

2.            Echt alles wat Hij jou beloofd heeft.

 

1.            Zondag 6: De Verlosser is gekomen. Heerlijk dat Jezus als de Middelaar de schuld op zich genomen heeft. Dat Hij heel echt het werk gedaan heeft waarvan de Heilige Geest in het Oude Testament al gesproken heeft. We kennen de Here Jezus vanuit de hele Bijbel. Vanuit het Heilig Evangelie. Als die dingen in Zondag 6 gezegd zijn komt er een nieuwe belangrijke vraag op. De vraag naar het effect van Jezus komst. Je kunt nog met zulke grote en goede bedoelingen iets gaan doen maar als het geen effect heeft, doe je het voor niets. De vraag die we nu lezen vraagt voor wie Jezus werk als de Verlosser reddend effect heeft. Luister maar: “Krijgen alle mensen door Christus het heil terug, zoals zij in Adam veroordeeld zijn?”

Als je nu eens terugdenkt aan het paradijs. Dan zie je daar Adam die terwijl het niet nodig is van de boom van kennis van goed en kwaad eet. Het gevolg is dat ieder nakomeling van Adam en Eva  zondig en sterfelijk zullen zijn. Allemaal mensen die onder het oordeel van God liggen. Allemaal mensen die echt Gods straf zonder einde verdiend hebben. Dan komt de Here Jezus. Hij doet wat Adam moest doen. Hij leeft als een mens die alles in liefde en gehoorzaamheid aan God doet. Hij leeft helemaal rechtvaardig. Hij draagt ook nog de straf. Betekent dat nu dat door Jezus leven en lijden iedereen weer vrolijk en zonder angst kan leven. Is het nu voor alle mensen door Jezus werk mooi voor elkaar?

Nee. De Here Jezus is niet een soort tovenaar die door zijn leven op aarde als een soort toverstokje iedereen redt of je dat nu beseft of niet beseft. Het is ook niet zo dat de Here Jezus met Zijn werk op aarde voor alle mensen de mogelijkheid tot verlossing gebracht heeft. Als dat zo was zou God door de Here Jezus Zijn werk gedaan hebben en tegen de mensen zeggen: Kijk Ik heb nu mijn deel gedaan. Jullie zien hier mijn liefde. Als jij nu jouw deel doet komt het goed en anders is het jammer voor jou. De keuze is nu aan jou. Dit soort gedachten komen we in onze tijd veel tegen. Het is ook een gedachte die ons vaak wel erg aanspreekt in een tijd waarin veel nadruk op je eigen keus gelegd wordt. Wij zijn ook niet de eerste die met deze gedachte in de geschiedenis te maken krijgen.  Dat zie je heel duidelijk als deze gedachte ook genoemd wordt in een van onze eigen belijdenisgeschriften. Namelijk in de Dordtse Leerregels. Er was in die tijd een groep mensen in de kerk, de Remonstranten, die alle nadruk op de vrije wil van de mens legde. Het waren mensen die volgens hun menselijk verstand het evangelie logisch wilde maken. Volgens deze mensen moest je tegen alle mensen zeggen dat God hen liefhad en dat Jezus voor hen gestorven was. (zie vooral II, verw,6)  Het ligt nu aan jou.

Dat klinkt heel aantrekkelijk. Dat laat je als mens ook goed voelen. Jij kunt zelf beslissen. Jij bent daarvoor goed genoeg. Toch is dit niet de waarheid. We vergeten dan iets heel belangrijks. Dat is dat Gods werk, dat Christus werk in werkelijkheid veel groter is dan iedereen een mogelijkheid aanbieden. Dat Gods liefde veel dieper moest gaan dan iedereen een mogelijkheid geven. Want wij zijn als mensen door de zonde zo beïnvloed dat wij zelfs als ons de mogelijkheid wordt voorgehouden om voor Christus te kiezen dat niet zullen doen. Wij hebben onze eigen wil na de zondeval slaaf van de zonde gemaakt. Wij hebben na de zondeval geen vrije wil meer. Christus werk moest voor ons veel dieper gaan. Hij moest voor ons ook de Heilige Geest verdienen die ons hart echt verandert. Echt op God richt. Je ziet dan ook in het evangelie dat Gods liefde zo groot is dat Hij Christus laat lijden voor de mensen die Hij in Zijn oneindige liefde uit de eeuwige dood redt die ieder mens verdiend heeft. Dat is alleen maar onverdiende genade die je hart warm maakt. Voor die uitverkorenen lijdt Christus. Voor hen verdiend Hij echt verlossing en die verlossing komt er ook in hun leven. Luister eens hoe we dat belijden in DL II,8: “Anders gezegd: God heeft gewild dat Christus door Zijn bloedstorting aan het kruis uit alle volken, stammen , geslachten en talen met kracht al diegenen – en hen alleen – zou verlossen, die de Vader van eeuwigheid tot het heil uitverkoren en aan Zijn Zoon gegeven heeft. God heeft ook gewild dat Christus aan dezen het geloof zou schenken, dat Hij – evenals de overige reddende gaven van de Heilige Geest – door Zijn dood voor hen verworven heeft.”

Dit is maar niet een of andere filosofische gedachte van de Dordtse Leerregels. Ook hier zie je heel duidelijk het naspreken van wat de Heilige Geest ons zelf in de Bijbel vertelt. Ik noem twee van de vele plekken in de Bijbel waar je dit ook kan zien. Het eerste is het bekende gedeelte Johannes 10 waar de Here Jezus zich de goede Herder noemt. Je ziet in dat gedeelte dat de Here Jezus heel goed weet dat hij maar niet sterft om alle mensen een mogelijkheid tot verlossing te geven en dan maar moet afwachten of weinig of veel daarvan gebruik zullen maken. Nee, de Here Jezus kent de mensen voor wie Hij sterft, voor wie Hij ook echt de volle verlossing gaat verdienen. Bij die door Hem gekenden horen dan mensen uit Israel maar ook mensen uit de andere volken. Mensen uit een andere stal. Laten we luisteren naar de Here Jezus: “Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik ken ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren : dan zal er een kudden zijn, met een herder.” Vs 14-16

Laten we nu even samen verder bladeren naar Johannes 17. We vinden daar een indrukwekkend gebed van de Here Jezus tot Zijn Vader in de hemel. Dan zien we hoe de Here Jezus als de Verlosser verbonden is met hen die de Vader hen uit de mensen gegeven heeft. Hoe Hij juist voor de gelovige, voor Gods uitverkoren kinderen leeft en sterft en voor hen het eeuwige leven verdiend. Laten we samen luisteren naar wat de Here Jezus dan o.a. bidt: “De Zoon heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. …….. Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen Mijn grootheid zichtbaar geworden is.” Vs 2,3,9,10.

De Here Jezus is voor de gelovigen gestorven. Hij geeft hen heel echt het heil, de verlossing. De gelovigen horen bij Hem en Zijn daarom gered. Als we deze dingen zeggen betekent dat niet dat we niet de wereld in moeten gaan om mensen vol overtuiging op te roepen om te geloven. Wij hebben als mensen onze eigen verantwoordelijkheid.  Zowel in onze omgeving, als in onze gezinnen en in de kerk mogen en moeten we elkaar steeds weer tot geloof oproepen. Jij mag weten dat als jij antwoord op Gods roepstem geeft je gered bent, bij Gods uitverkoren kinderen hoort. Dat mag dan de heerlijke zekerheid van je leven zijn. Wat doe je dan als gelovige? Dan hebben Gods woorden voor jou het laatste woord. Dat is wat bij het echte, ware geloof hoort. We belijden dat in ant 21 zo: “Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft.”

Het gaat er dus om dat je God echt als je Leraar erkent. Als die Leraar die bij elk Woord dat Hij zegt jou vertelt hoe het is. Als de Leraar die zich nooit vergist. Als de Leraar die later nooit hoeft te zeggen: ik zat er toch een beetje naast toen ik jullie dat vertelde. Nee, Hij is de Leraar die echt boven de stof staat die Hij je leert. Er is namelijk niets op deze wereld dat Hij niet doorgrondt en dat niet in Zijn hand is. Hij is de Schepper, Hij is de enige God. Er is niemand die zoveel vertrouwen verdient dan Hij. Hij heeft er voor gezorgd dat wat Hij aan ons wil vertellen, wat echte wijsheid is ook echt zuiver in de Bijbel opgeschreven is. De Bijbel is de lamp die in deze donkere wereld schijnt. De Bijbel is het boek van de zuivere, betrouwbare kennis. Je bent echt een eigenwijs mens, je denkt echt teveel van jezelf als je de Bijbel, Gods eigen Woord in de wind slaat en het denkt beter te weten. Dat is ook wat de leraar in het boek Spreuken zijn leerling leert. We lezen in Spreuken 3:5-7 wat voor ons allemaal ook van levensbelang is: “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.”

Als je je leven op de woorden van God bouwt en je door Zijn woorden laat leiden dan geloof je. Dan vertrouw je op God en laat je je door Hem leiden. Dan zie je ook dat bij geloven dat vertrouwen op God hoort. Dat is echt een voorwaarde om echt te geloven. Dat betekent ook dat je geen kind van God bent die in Gods liefde deelt als jij niet gelooft wat de HERE zelf in de Bijbel zegt. Als jij niet zo in Hem wilt geloven zoals Hij zichzelf en Zijn daden en Zijn wil in de Bijbel laat zien. Bij echt geloven hoort ook dat je God op Zijn Woord gelooft. Denk maar aan wat we in Hebr 11:6 gelezen hebben: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem willen naderen moeten immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door hem worden beloond.”

Wie zijn eigen gang gaat, wie niet als een liefdevol kind naar de HERE wil luisteren en volgens Zijn wil wil leven is geen gelovige. Die gedraagt zich als hij of zij gedoopt is als een ongehoorzaam kind van God die bezig is om afscheid van Hem te nemen. Dan is er juist die verandering in je leven nodig dat je weer naar Vader luistert, dat je weer naar Hem teruggaat. Dan is het zo dat de Vader je niet afmeet aan hoe gehoorzaam je al bent en of je al goed genoeg voor Hem bent. Nee, Hij is toen jij nog voluit een zondaar was naar je toegekomen met Zijn belofte. Als jij jouw zonden belijdt dan is de Vader er voor jou en omhelst je als je bij Hem komt. Als je bij hem komt met een hart dat naar hem wil luisteren. Juist omdat je beseft dat je Zijn woorden, Zijn wijsheid zo nodig hebt om te leren de goede koers in je leven te gaan. Dan worden Gods geboden voor jou levenswoorden. Woorden die laten zien hoe dat goede leven is. Dat leven vol van Gods wijsheid. Dan is wijsheid ook dat je wilt geloven wat God jou in Zijn Woord belooft. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Echt alles wat Hij jou beloofd heeft.

 

Je leest in de Bijbel. Je hoort veel over wat er in de Bijbel staat van je vader en je moeder, op catechisatie, in de kerk. Je vraagt je soms af waarom dat nou allemaal moet. Waarom moet je naar catechisatie. Altijd dat gepraat over de Bijbel. Over God, over Jezus Christus. Waarom is dat nu allemaal nodig? Wat heb je nu eigenlijk aan het geloof in je leven? Zijn al die dingen die je in de Bijbel leest eigenlijk wel relevant voor jou leven? Zouden in preken niet veel meer praktische tips voor je leven gegeven worden? Dingen waarvan je meteen ziet dat je daar nu en in de gewone werkweek wat aan hebt?

Als je over deze vragen nadenkt hangt het voor het antwoord erop heel erg vanaf hoe je tegen het leven aankijkt. Hoe is in jouw leven Christus bij je leven betrokken? Wat betekent voor jou de Bijbel en geloof in je leven? Zijn het voor jou een soort extraatjes? Wat bedoel ik daarmee? Is het in jou leven zo dat God en Jezus en de Bijbel eigenlijk alleen een rol spelen als er heel moeilijke dingen in je leven gebeuren? Of als je op zondag met het godsdienstige deel van je leven bezig bent? Als dat zo is dan is het voor ons vaak heel moeilijk om te zien hoe belangrijk geloven en de Bijbel voor ons leven is. Als iets ons dan niet meteen raakt of volgens ons niet meteen praktisch in je leven van deze week gebruikt kan worden is het niet echt belangrijk.

Dat wordt heel anders als je ziet dat je leven op deze aarde maar een heel klein stukje van je hele bestaan, van je hele leven is. Dat wordt heel anders als je gaat inzien dat je elke dag, dat je elk ogenblik van je leven de HERE nodig hebt om dat echt leven vast te houden. Dat je steeds weer vergeving nodig hebt. Als het dan gaat om het kennen en vertrouwen op God, het leven met Christus, het nodig hebben van de kracht van de Heilige Geest  gaat het om in en in praktische zaken voor je leven. Voor je leven hier en nu. Juist omdat het onmisbaar is voor je leven voor eeuwig na je dood. Je hebt er echt niets aan om voor je 70,80 jaar op deze wereld te leven en dan God alleen als zoethouder te gebruiken. Dan heb je er later als het te laat is zoveel spijt van. Let er eens op welke dingen er juist bij dat tweede deel van wat een echt, een waar geloof is genoemd worden: dat de Geest in je hart werkt, dat je van God krijgt vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil.

Dat krijg je als je wat God beloofd heeft vol vertrouwen aanneemt. Dan zie je hoe belangrijk het is dat je gelooft. Dan zie je hoe noodzakelijk het geloof elke dag in je leven is. Hoe relevant dat dagelijkse leven met Christus en het volgen van Hem is.

Aan het einde van het Johannesevangelie wordt ons bijna aan het einde op het  hart gedrukt hoe belangrijk het is om God te kennen, om Jezus te kennen. Om steeds weer te luisteren naar wat Christus gedaan en gezegd heeft. Om dat steeds weer zo te lezen dat je al meer leert zien wie de Here Jezus echt is. We lezen in Joh 20:30,31: “Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor Zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam.”

Je leest hier ook een machtige belofte van God aan jou, aan ons. Als jij Gods Woord leest, als jij het evangelie hoort en jij gelooft, jij leeft met Christus als de Verlosser van je schuld en zonden die je zo nodig hebt. Je leeft met Hem als je lieve Heiland. Je volgt en luistert naar Hem als de Zoon van God dan krijg je het leven! Het leven waarin al de ellende verdwenen is. Dan is er na je sterven voor jou, voor ons samen alleen maar geluk, alleen maar heil.

Het is de Here Jezus zelf die dat geloven, dat leven met Hem als de belangrijkste zaak van je leven  op je hart bindt! Niet als een extratje af en toe maar als je leven. Dat je leven is leven met God, leven met Christus. Vertrouwen op Hem, op Zijn belofte. Laat op je inwerken heel bekende woorden van de Here Jezus. Heel persoonlijk op jou leven en reageer daarop in geloof! Deze woorden:

“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet wilde geloven in de Naam van Gods enige Zoon.” Joh 3:16-18

Geloof en God zeker belofte is: Jij ontvangt het eeuwige leven, jij ontvangt vergeving van zonden vast en zeker. Verkondig ook dat evangelie aan ieder in deze wereld.

 

AMEN