Zondag 8 Geloven in de Drie-enige God maakt rijk

03-12-2015 06:54

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                           Votum

Vrede/Zegengroet                                         Vrede/Zegengroet 

Gezang 38:1,2                                               Gezang 19

Lezing van de wet                                          Lezing van de wet

Psalm 33:4,5                                                  Psalm 33:4,5

Schriftlezing: Exodus 3:7-22                         Schriftlezing: Exodus 3:7-22

                       Mattheus 3:13-18                                       Mattheus 3:13-18 

Gebed                                                            Gebed

Collecte                                                          Collecte

Psalm 71: 8,9,13,14                                       Psalm 71:8,9,13,14 

Tekst: Zondag 8                                             Tekst: Zondag 8

Preek                                                              Preek

Psalm 48: 1,4                                                 Psalm 48:1,4 

Dankgebed                                                     Dankgebed 

Gezang 107:1,2,4                                           Gezang 29:1,2,4

Zegen                                                             Zegen

 

 

Gemeente van de Drie-enige God, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Veel mensen in onze samenleving hebben een groot vertrouwen in het toeval. Als je aan de schepping denkt zou door het toeval de eerste levende cel ontstaan zijn. Door allerlei toevallige en spontane reacties zou de wereld in miljarden jaren geworden zijn zoals die nu is. Nog steeds zou het leven van heel veel toevalligheden aan elkaar hangen. De orde in deze toevalligheden zijn dan het terrein van menselijk onderzoek. Het kan dan alleen maar zo gebeurd zijn zoals wij als mensen dat nu kunnen verklaren.

Geloven in God is er voor veel mensen niet bij. Ze geloven liever in het toeval. Dan houdt je als mens je vrijheid. Dan kun je als mens blijven leven zonder dat je voelt dat er iemand over je schouder meekijkt. Zonder dat je het idee hebt dat een ander jouw leven op deze aarde beoordeelt. Dan kan je denken wat je zelf denkt en hoef je geen leerling van God te zijn. Je ziet dan dat leven zonder God, zonder de Drie-enige God  ook echt een geloof is. Je gelooft in het toeval, je gelooft in jezelf, je vertrouwt op het menselijke kunnen en denken of op je menselijke gevoel als je god. Het is opvallend dat we in de Bijbel lezen dat veel mensen zichzelf tot god geworden zijn.

Als je dat ziet, is het belangrijk dat je die God dienst die echt God is. Dat je met je geloof niet jezelf bedriegt door een god te dienen die niet meer dan een idee of een gevoel is. Dan is het belangrijk dat je niet iets wat alleen maar woorden en lucht is dient. Die ene God die echt God is en die mensen die Hem dienen rijk maakt is de Drie-enige God. Dat is de Vader van onze Here Jezus Christus. Laten we er iets van zien hoe heerlijk het is om Hem als de echte en enige God te kennen en te dienen!

Ik verkondig jullie het evangelie van de Drie-enige God onder het thema:

 

 GELOVEN IN DE DRIE-ENIGE GOD MAAKT RIJK

 

1.            Geloven in de ene God

2.            Geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

 

 

1.            Geloven in de ene God

 

Je komt in gesprek met je Islamitische buurman of buurvrouw. Hij of zij gelooft in een god. In Allah. Hij denkt dat jij als christen in drie goden gelooft. Je praat met een kennis die een Hindoe is. Als je met hem of haar over geloven praat, blijkt meestal al gauw dat deze medemens in veel krachten en goden gelooft.

Wij belijden dan dat we geloven in de HERE, de Drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest die de ene God zijn. Nu driegt er een gevaar in ons denken. Dat is dat we het eigenlijk maar als een probleem zien om de HERE als de Drie-enige God te belijden. Als een lastig deel van ons geloof. Dan wordt het kennen van God als de Drie-enige ook een dor stukje van de leer. Het is echt heel jammer als we het zo voelen en er zo over denken. Het kennen van de ene God als de Drie-enige God is namelijk een geweldige rijkdom. Zo wil ik er met jullie vanochtend naar kijken en dat laten zien.

Dan gaan we eerst terug naar het volk Israel in de woestijn. Moet je je eens indenken in wat voor wereld het volk Israel leeft. Ze leven in een wereld waarin het echt gek is dat je maar een God dient. Het is nog gekker dat je zegt dat er maar een God bestaat. De hele wereld om je heen gelooft anders. Gelooft in een godenwereld. Israel leeft in de woestijn in het isolement. Ze zijn weggetrokken uit Egypte waar allerlei goden gediend werden. Het volk Israel is aan het einde van zijn veertigjarige verblijf in de woestijn gekomen. Ze staan op het punt om het land Kanaan als hun vaste woonplaats op aarde in te gaan. Als ze daar leven zullen vanuit de volken rondom hen steeds weer te maken krijgen met het dienen van meerdere goden. We zien in de geschiedenis van Israel ook steeds weer die aantrekkingskracht die er van de omgeving uitgaat. De aantrekkingskracht om naast de HERE toch ook andere goden zoals Baal te dienen. Dan loop je in de pas met de cultuur en gedachten van de wereld waarin je leeft.

Juist als Gods volk op de drempel van het beloofde land staat, is het de HERE die ze nog een keer op het hart bindt dat Hij de enige God is. Leven in dat prachtige land Kanaan zal voor hen heerlijk zijn als ze Hem als de enige God blijven dienen. Luister naar wat Mozes dan in Gods naam tegen het hele volk, oud en jong zegt: “Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” Deut 6:4-7.

De HERE is de enige! De enige God! Hij is ook zo’n geweldige God voor Zijn volk. Dat heeft Hij zo duidelijk gemaakt toen Hij aan Mozes verteld heeft wat die naam HERE betekent. Dat gebeurt als Mozes de opdracht krijgt om het volk Israel uit Egypte te gaan bevrijden. Mozes komt bij die brandende braamstruik. In diepe eerbied doet Hij de schoenen van Zijn voeten en luistert naar de HERE. Mozes vraagt dan wat hij moet zeggen als de Israelieten hem vragen wie hem naar hen gestuurd heeft. Dan is Gods antwoord: “Ik ben die er zijn zal. Zeg maar tegen de Israelieten: “Ik zal er zijn” heeft mij naar u gestuurd. Ook zei Hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.”  Ex 3:14,15.

Wat drukt God nu met die naam HERE uit? Wat betekenen die woorden “Ik ben die er zijn zal” of “Ik ben die Ik ben”.  Daarin laat de HERE zien dat Hij de enige God is. Dat Hij die de Israelieten kennen als de God van hun voorvaderen: Abraham Izak en Jakob de God is die als de enige God Zijn Woord houdt. Die wat Hij Zijn volk beloofd heeft ook geeft. Al lijkt dat volgens menselijke machtsverhoudingen onmogelijk.

Als jij in die tijd naar de machtsverhoudingen in de wereld keek, zou je hard beginnen te lachen als iemand tegen je zei dat het volk Israel tegen de macht van de Farao uit Egypte zou vertrekken. Belachelijk. Dat kan nooit. Hoe willen die machteloze Israelieten dat voor elkaar krijgen tegen de wereldmacht die Farao vertegenwoordigt. Dan zegt de HERE: Ik ben die er zijn zal! Ik voer mijn belofte voor Mijn volk uit en zal laten zien dat als Ik werk geen mens, geen wereldmacht, geen duivelse macht Mij kan keren. Want Ik ben God en niemand anders. De HERE had al aan Abraham beloofd dat Het volk Israel na ongeveer 400 jaar in een vreemd land weer naar het land Kanaan zou terugkeren. Kijk Gen 15:16. Daaraan mag Israel terugdenken en weten dat de HERE de trouwe God is. Die ook altijd doet wat Hij gezegd heeft. Niets en niemand kan Hem dan tegenhouden.

In die God mag jij ook vandaag geloven! Met die God mag jij vandaag en in de toekomst leven. Jij mag en moet het uitroepen in deze wereld dat de Vader van onze Here Jezus Christus de enige God is. Dat in het leven met Hem er alleen toekomst voor ons leven is. Want er is echt geen andere God dan HIJ! De HERE zegt dan in Jes 44:6 zo: “Dit zegt de HEER, Israels koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen God buiten Mij.”

Dat broeders en zusters, jongens en meisjes is echt iets geweldigs. Want wat betekent dat? Dat betekent dat er geen macht in deze schepping is die sterker is als die God die jouw Vader en Verlosser wil zijn. Niemand is sterker dan Hij die jou beloofd heeft dat Hij jou God voor eeuwig wil zijn. Jouw reddende God. Het is niet zo dat er nog andere goden of machten bestaan die Gods plannen nog kunnen dwarsbomen en kunnen laten mislukken. Dat heeft de Zoon van God Jezus Christus laten zien toen Hij in het graf lag. Dan zeggen wij als mensen: dood is dood. Nu is het voorbij. Toen leek het alsof de duivel de overwinning behaald had. Dan na drie dagen komt er in het lichaam van Jezus leven, staat Hij op en niemand, geen macht en dood kan dat tegenhouden. De Here Jezus, de Zoon van God had gezegd, had beloofd dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan en dat gebeurde! Zie ook Rom 1:4

Het is die God, het is de HERE die jou en mij in Zijn dienst wil nemen. Die ons tot soldaten in Zijn dienst wil nemen. Soldaten die dan de wapens uit Zijn hand krijgen om in deze wereld voor hem te strijden. Om te strijden tegen de duivelse en zondige machten. Om te vechten tegen eigen verkeerde gevoelens en gedachten, te vechten tegen verkeerde invloeden die van buiten op je af komen. Zonder God, zonder Christus de Verlosser die voor de gelovigen de straf gedragen heeft, ga je aan jezelf en aan verkeerde invloeden ten onder maar wie bij de enige God schuilt, mag weten dat Hij beschermt. Dat Hij het is die je steeds weer naar je toetrekt en de kracht geeft om bij Hem te horen. Bij de enige God. Bij Hem ben je veilig, bij Hem is er vergeving. Bij niemand anders.

Je gelooft in een God. Je gelooft in de HERE en in niemand anders. Betekent dat dat we samen met onze islamitische buren een in geloof zijn? Nee want we geloven in de ene God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Daarover nu meer in het tweede punt.

 

2.            Geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis bestaat uit drie delen. In deze Geloofsbelijdenis belijdt de kerk van Christus haar geloof in de ene God. Dat geloof in de ene God is ook het geloof in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We zien dan ook het werk van Vader, Zoon en Geest beleden in deze belijdenis.

Dan komt toch gauw de vraag op: Hoe kan dat nu? Een God en toch praten over Vader, Zoon en Geest. Je kunt daarover hele redeneringen op zetten. Je kunt dat proberen te verduidelijken met allerlei voorbeelden. Ook na al die redeneringen en voorbeelden blijf je met een onbevredigend gevoel zitten. Wij kunnen God niet verklaren. Wij kunnen God kennen vanuit wat Hij van zichzelf zegt. Hij gaat in Zijn grootheid als de enige God ons menselijk verstand te boven. Daarom is het tweede deel van Zondag 8 zo’n prachtig antwoord. Juist in al zijn eenvoud, in het heel eenvoudig luisteren naar wat de HERE in de Bijbel zegt. Luister maar: “Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, terwijl er maar een God is?  Omdat God Zich zo in Zijn Woord geopenbaard heeft: deze drie onderscheiden Personen zijn de ene, ware en eeuwige God.”

Waarom belijden we zo? Omdat God Zich zo in Zijn Woord geopenbaard heeft!  Dat is broeders en zusters, jongens en meisjes nu het echt kenmerk van een persoonlijke relatie met God, met Christus hebben. In die echte geloofsrelatie is het woord van je God en heiland gewoon het einde van alle wijsheid. Naar Hem luisteren is wat je wilt, van hem wijs worden is waar je voor leeft.

Dan zie ik, dan zien we samen als Gods volk dat de Vader God is! Je bent in de naam van de Vader gedoopt. De Vader die als de enige God  zie: Er moet licht komen en er was licht! De Vader die zei dat de zee vol vissen en allerlei waterdieren moest zijn en het wemelde van leven in het water. De vader die in de hemel als de enige God naar de gebeden van Zijn volk luistert. Die Zijn kinderen op aarde geeft wat ze nodig hebben om in dit leven aan Christus vast te kunnen houden ook als het heel en heel moeilijk in je leven is. De Vader die Zijn Zoon naar de wereld stuurt als de enige Redder van zonde en schuld. De enige die ons onder Gods oordeel vandaan kan halen. De Vader die dan ook bij Jezus doop in de Jordaan heel duidelijk zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.” Matt 3:17.  De Vader heeft alles gemaakt en wil ook steeds weer als de enige God voor wie bij Christus schuilen als Goddelijke Vader zorgen.

Dan zie ik, dan zien we samen als Gods volk dat de Zoon God is. De Zoon van God wordt mens en laat zien Ik ben God! Denk aan die man die verlamd is en die door zijn vrienden door het dak voor de Here Jezus wordt gebracht. We lezen daarvan o.a. in Marcus 2. Jongens en meisjes kijken jullie ook een heel goed mee met mij in wat we daar lezen. Als die verlamde man voor de Here Jezus ligt wat doet de Here Jezus dan? Maakt Hij die man dan meteen beter? Nee! Er is iets anders wat voor deze man nog veel belangrijker is. Wat ook voor ons belangrijker is als dat wij gezond zijn. Als de verlamde man voor de Here Jezus ligt zegt Hij: “Vriend, uw zonden worden u vergeven.”  Vs 5

De Here Jezus is God en Hij kent het leven van deze man. Hij weet dat deze man vergeving van zijn zonde zo heel erg nodig heeft. Jezus vergeeft, Hij geeft heel echt vergeving. Dat kan een gewoon mens niet. God alleen kan vergeven. Wij kunnen vragen om vergeving. God alleen kan die vergeving, kan het wegdoen van de straf die we verdiend hebben alleen wegdoen. De Joden worden dan ook heel kwaad op de Here Jezus. Ze begrijpen heel goed wat de Here Jezus hier zegt. Hij zegt: Ik ben God zelf en daarom kan Ik vergeven. Hoor maar wat de Joden dan zeggen: “Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven!” vs 7

Dan maakt de Here Jezus duidelijk met een teken dat Hij God is. Dan pas komt het moment dat de Here Jezus de verlamde man gaat genezen. Die genezing was voor deze man echt niet het belangrijkste. Het grootste cadeau had hij al in de vergeving van zijn zonden gekregen. Jezus geneest deze verlamde man om de mensen de laten zien: Ik ben echt God. Ik heb echt macht om te vergeven want Ik ben God zelf. De Here Jezus is God. Heel echt en heel zeker. Hij staat met Goddelijke kracht uit de dood op. Hij regeert vanuit de hemel. De Zoon van God is God zelf.

Dan zie ik, dan zien we samen als Gods volk dat de Heilige Geest God is. Het is de Heilige Geest die we nodig hebben om anders te gaan leven. Die we nodig hebben om ons hart, ons leven op Christus, op God te richten. Het is de Geest die ons tot nieuwe mensen moet maken want uit onszelf kunnen en willen we dat niet. De Geest breekt het harten van mensen  voor God open, geeft een hart dat wil luisteren naar de wijsheid van God. het is de Geest die mensen overwint en dan als vrucht van Zijn werk in mensen geeft dat ze niet meer naar hun eigen hart willen luisteren maar naar de wijsheid die de Geest vanuit de Bijbel tot ons laat komen. De Geest is God die ook bij de schepping Goddelijk werk verricht heeft. Bij de schepping was de Geest het die zorgde dat de aarde de woning werd waarop de mens in dienst van God kon wonen. Het was de Geest die bij de doop van de Here Jezus op Hem kwam in de gedaante van een duif. De Geest leidde de Here Jezus en Christus was vol van de Geest om Zijn machtige werk van verlossing te kunnen doen.

Er is nog zoveel meer over dat heerlijke werk van de Drie-enige God te zeggen. Leven met Hem laat al meer van Zijn grootheid en heerlijkheid zien. Van Hem getuig ik dan ook tegenover mijn islamitische naaste. Ik geloof in een God. In de enige echte! In Vader, Zoon en Geest. Dan getuig ik tegenover iedereen in deze wereld dat alleen in het leven met die God, de Drie-enige er leven bevrijdt van Gods oordeel is. Dan snap ik niet alles. Ik ben geen God. Dan is echt leven dat ik, dat wij de enige God op Zijn Woord geloven. Echt wijs worden door Zijn leerlingen en kinderen te zijn.

Wat heb ik dan nog veel te leren. Wat is het heerlijk om zo Hem te bewonderen en voor hem te leven. Hem kennen in liefde is leven! Leef dan niet je eigen leven! Maar laat jou leven een leven zijn waarin Vader, Zoon en Geest in je wonen.

 

AMEN