Zondag 9 Ik geloof in God de Vader

02-12-2015 07:34

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com


 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                              Votum

Vrede-zegengroet                                            Vrede/Zegengroet 

Psalm 42: 1,2,3                                                Psalm 42:1,2,3

Gebed voor de opening van het Woord             Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 1:26-2:7                        Schriftlezing: Genesis 1:26-2:7

Psalm 8:1,2,3,4                                                Psalm 8:1,2,3,4

Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17                       Schriftlezing: Romeinen 8:1-17

Psalm 103:1,2,3                                               Psalm 103:1,2,3

Tekst: Zondag 9                                               Tekst: Zondag 9

Verkondiging van het evangelie                        Verkondiging van het evangelie

Gez 179a                                                          Gezang 3,4

Dankgebed                                                       Dankgebed

Collecte                                                            Collecte

Lied 429:1,3                                                     Gezang 40 

Zegen                                                               Zegen 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Geloven in de HERE is zo goed. In  goede en kwade dagen.  Je toevertrouwen aan Christus is zo belangrijk omdat je dan God als je Vader leert kennen. Geloven in de Vader is zo goed omdat je dan nooit met legen handen staat. Al heb je niets meer, al sta je naakt en zonder een kruimeltje brood in de wereld toch sta je niet met lege handen.

Er ligt in die belijdenis: “Ik geloof in de God de Vader, de Schepper van de hemel en de aarde” een geweldige rijkdom. Die niemand je kan afnemen als je met deze God verbonden bent.

Het is zo belangrijk dat  we zo met deze belijdenis omgaan. We hebben nog wel eens de neiging om te beginnen bij onze vragen en onze twijfel. De HERE zegt wel dat  Hij almachtig is, dat Hij de Schepper is. Dat alles in Zijn hand is maar wat dan van al die ellende die ik meemaak en die je in de wereld ziet.

Dit  zijn dingen die ons heel erg kunnen bezighouden. Die in jouw leven misschien wel voor een worsteling met God zorgen. Dan mag je je nood bij de HERE brengen, dan mag je in je nood je wanhoop bij Hem uitschreeuwen. Dan begrijp je allerlei dingen niet. Dat mag je uitspreken en je mag uithuilen op Gods schoot. Hij is een Vader die Zijn kind in nood zo graag  helpt en met Zijn liefde omringt.

Maar dat is iets anders dan van de belijdenis dat God de Vader, de Schepper van hemel en aarde is een probleem te maken is iets anders. Want het probleem ligt niet bij de HERE maar bij ons. Het is zo belangrijk om te zien wie God de Vader echt is om dan juist in de moeite ook bij te kunnen en willen schuilen. Zo willen wij vanmiddag vanuit Zondag 9 naar het evangelie luisteren. Ik verkondig jullie de goede boodschap van de Drie-enige God onder het volgende thema:

 

IK  GELOOF IN GOD DE VADER

1. Hij heeft lief

2. Hij zorgt

 

1.            Hij heeft lief

 

Er  is een God. Dat belijden we samen met de Islam en het Jodendom. Toch is er met deze godsdiensten een groot verschil. Wij belijden dat die ene God namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus is. Je kent die ene God  pas echt als je door Christus bij Hem komt. Door Hem is er voor jou en mij toegang tot Hem. Zonder de Here Jezus blijf je op een afstand staan. Het gaat er juist om dat je bij de enige God kan en mag komen als je Vader. Dat Hij geen God op afstand blijft. Dat Hij geen God blijft die jou weinig zegt, voor wie je bang bent of die jij wilt beoordelen. Het gaat er om dat jij je juist aan Hem toevertrouwt. Dat jij je warmt in Zijn Goddelijke liefde. Wie dat doet heeft ook wat! Die heeft een rijkdom gekregen die boven alles op deze wereld uitgaat.

Waarom is dat zo? Omdat God liefde is!  Alles wat Hij gemaakt heeft, heeft Hij met een goed doel gemaakt. Zijn hele schepping is niet de schepping waar het recht van de sterkste heerste. Waar de sterkste door geweld de zwakke wegdrukte en zo de sterkste overleefde. De HERE is niet de God  die het recht van de sterkste hanteert. Nee, Zijn schepping was helemaal goed en getuigde in alles van vrede en harmonie. Een schepping waarin vijandschap niet bestond. Een schepping die sprak van God die liefde is.

God de Vader is de Schepper. Hij is die geweldige God die hoever wij ook kunnen kijken alles gemaakt heeft. Iemand die dat kan en doet is werkelijk zo ontzettend, onvoorstelbaar groot. Met geen mensenmaat te meten. Die  geweldige God heeft in Zijn wijsheid besloten een heel bijzondere band met een van Zijn schepselen aan te gaan. Met ons als mensen. Wij zijn de enige die onder de schepselen Zijn kinderen worden genoemd. Kinderen van God die vanaf het begin op een heel bijzondere manier in Gods liefde mogen delen. Hij gaat met de mens heel vertrouwelijk om. Dat zie je al bij het begin. De HERE geeft op de 6 scheppingsdagen Zijn bevelen en meteen ontstaat er wat Hij wil hebben. Voor ons op een onverklaarbare manier. Wij erkennen de HERE hierin in Zijn grootheid.

Dan komt het moment dat de mens op de 6e dag geschapen wordt. Dan zie je de bijzondere zorg en liefde voor de mens die Hij als Zijn kind maakt.

Kijk maar eens met mij mee in je Bijbel.

1.            Als de HERE alles geschapen heeft komt als laatste de mens. Dan lezen we niet alleen over een bevel maar over het overleg tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. “God zei: Laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.” Gen 1:26. Het is de mens als kind van God die als enige volgens het beeld van God geschapen zijn.

2.            De HERE praat met de eerste mensen. Hij geeft ze een opdracht en geeft ook hen Zijn zegen om die opdracht uit te kunnen voeren.

3.            Het is de HERE die op een heel intieme manier de eerste mens als onze voorvaders schept. Hij blaast de adem in de neus van de mens die Hij eerst als een pop uit klei gemaakt heeft.

4.            De HERE zoekt op de zesde dag Adam apart op om met hem te praten. Om hem vol liefde te vertellen dat er een boom in de tuin van Eden staat die een gevaar vormt. Als een vader die zielsveel van Zijn kind houdt wijst Hij het gevaar aan om daar weg bij te blijven. Adam heeft dan de taak gekregen om dit ook aan de mensen die na hem komen te vertellen.

5.            De HERE als Vader wil het beste voor zijn kind en daarom maakt Hij uit Adam de vrouw Eva. Hij brengt zo de mens tot grote vreugde. Adam jubelt het uit.

De HERE is een Vader die een en al liefde is en dat op een heel bijzondere manier laat zien aan de mens als Zijn kind. God is als Vader het volmaakte voorbeeld van echte liefde. Ook voor de liefde voor onze kinderen.

Die  liefde van onze hemelse Vader is echt Goddelijk!  Dat zie je als wij als mensen namelijk die liefde afwijzen. Als wij zeggen dat  we geen kind van God meer willen zijn maar eigen baas. Dat we naast de HERE willen staan en eigenlijk boven hem. Dat gebeurde bij de zondeval. We zien als we eerlijk zijn dat ook meerdere keren in ons eigen leven gebeuren. Liever eigen baas dan kind van God die Vader in alles vol liefde volgt. Dan zie je iets ongelooflijks gebeuren waarin je de Goddelijke liefde van de Vader ziet. Daarbij moet je goed bedenken dat de HERE wist dat wij nog zo vaak ongehoorzaam zouden zijn, nog zo vaak Zijn liefde zouden kwetsen en verwerpen.

Laat ik met een voorbeeld verduidelijken waarom de liefde van God als Vader zo onvoorstelbaar is. Je hebt verkering. Je houdt van de ander. In je verkeringstijd gaat de ander vreemd. Het komt weer goed. Maar steeds gaat het weer fout en je gaat al meer beseffen dat die ander het nog meer keer zal doen. Zou je met zo iemand trouwen? Ik weet je antwoord al dat zou je niet doen.

De HERE doet het wel. Hij bewijst Zijn liefde aan zondaren. Ook als ze al zo vaak over de schreef zijn gegaan. Ongelooflijk de liefde waarmee de Vader steeds weer naar Zijn volk toekomt! De HERE komt met Zijn straf en toorn en toch zoekt Hij Zijn volk steeds weer op en biedt Zijn liefde in vergeving van hun zonden aan. Hierover raak je niet uitvertelt en daarom nu met een grote stap naar de grootste daad van Gods Vaderliefde. Dat is dat Hij Zijn eigen Zoon geeft om onze schuld te over te nemen en te dragen en zo voor wie in geloof tot Christus komt te geven dat we toch kind van Vader in de hemel mogen zijn. Vrede met God hebben.

Dat  geweldige bewijs van God liefde spat eruit in Joh 3: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Vs 16

Geloven in Christus die door de Vader gestuurd is, betekent dat je weer kind van God bent. Dat je je door Zijn liefde en vergeving mag koesteren in Zijn warmte en troost. Dat horen we in Joh 1 zo: “Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” Vs 11,12

De liefde van God als Vader is zo groot en het is zo’n wonder om daarin te mogen delen. Het is zo’n wonder als de Geest je leert geloven. Je leert om door de Geest met je hart te zeggen tegen God Vader te zeggen en daarom als Zijn kind te willen leven. Je  leest deze geweldige woorden van de hemelse Vader in Romeinen 8: “Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u het wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ vs 12-16

Maar wat nu als je die liefde voor je gevoel zo weinig ziet en voelt? Daarover verder in het tweede punt.

 

2.            Hij zorgt

 

De  hoofdzin in Zondag 9 is: “Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus om Zijn Zoon Christus mijn God en Vader is.”  Alles wat er tussen staat laat zien waarom we ons in alle vertrouwen aan Hem kunnen toevertrouwen. Hij is echt de geweldige God.

Ik en jij kunnen ons vertrouwen echt op Hem stellen! Jij verwacht misschien heel veel van anderen, misschien verwacht jij van bepaalde mensen in je leven heel veel. Het kan zijn dat jij echt heel erg tegen bepaalde mensen in deze wereld opkijkt. Toch is de HERE zoveel meer vertrouwen waarde. Hij beschaamt het vertrouwen dat je op Hem stelt nooit! Er komt ook nooit een einde aan het moment dat je op Hem je vertrouwen kunt stellen.

Bij mensen is dat zo anders, bij dingen die erg zeker zijn op deze wereld is dat ook zo anders.

Mensen die veel voor ons betekenen sterven en dan is hun hulp weg. Mensen op wie we bouwen stellen soms zomaar teleur. Onze pensioenen leken zo zeker. Het kon in onze verwachting niet dat er op onze pensioenen zou worden gekort en het was zo goed als zeker dat ze elk jaar met het inflatiecijfer zouden groeien. We hadden het toch zo goed voor elkaar. We weten nu wel beter.

Bij de HERE houdt Zijn Vaderzorg voor Zijn kinderen nooit op en het stelt nooit teleur. Want het is er altijd!. Ook bij het sterven van Gods kind. Dan laat Vader je niet in de steek. Dan neemt Vader je in Zijn armen om jou bij Hem verder te laten leven.

Allemaal heel mooi maar wat nu als verdriet en moeite over jouw leven komen? Als je de goedheid en liefde van God eigenlijk niet meer ziet en voelt? Als ook “het kwaad in dit moeitevolle  leven” naar ons toekomt. Als dat onder Gods regering ook over jouw leven komt. Misschien  wel zo intens als we dat lezen in Psalm 42: “Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen – al uw golven slaan zwaar over mij heen.”

Misschien ook wel heel intens omdat  je  zoveel geestelijke achteruitgang ziet, omdat je zoveel  vervreemding op geestelijk terrein om je heen ziet. Waar je vroeger met zoveel vreugde samen met Gods volk in geloof leefde, ervaar je nu wat de dichter van Psalm 42 zo omschrijft: “Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God- een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.”

Dingen kunnen fel op je afkomen. Het verandert niet. Je klaagt, je roept, je schreeuwt tot God en toch blijft het zo. Je mag je nood ook echt bij de HERE als je Vader brengen. Hij staat daar ook echt voor open als jij je leven bij Hem brengt. Juist dan als je het zo moeilijk hebt is er de eeuwige Vader die er in de nood, die het gevolg van de zonde is, voor jou wil zijn. Alles kan om je heen zo moeilijk, zo zwaar en zo uitzichtloos lijken. Dan hoor je de Heilige Geest zeggen: “Vestig je hoop op God”. Of zoals we het in Hebreeen  6 lezen: “ Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop die voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.” Vs 18-20

Je  toevlucht tot God als je Vader nemen betekent dat je door Christus lijden voor jouw schuld en zonden ook echt bijn God als je Vader komt. Dat Hij in de nood van je leven je laat zien dat de ellende al blijft die en al komt de dood  Zijn zorg er is. Dat al die moeilijke dingen en zelfs misschien een dood op jonge leeftijd niet het laatste woord hebben. Dat die de echte rykdom niet uit je leven kunnen halen. Namelijk dat je kind van God bent en de je daardoor bij de eeuwige Vader het eeuwige leven hebt. Dat is een geweldige troost in dit moeitevolle leven. Dat redt uit dat moeitevolle leven om echt toekomst te hebben. De moeiten en het verdriet in je leven leren je dan om je vertrouwen op Vader in de hemel te stellen en niet op jezelf of op andere mensen. Zowerken de moeilijke dingen in het leven dan ook voor jou mee ten goede. Hoe zwaar dat ook is.

Wie zijn sterfelijkheid  en zwakte zo sterk ervaart,  wie intens verdriet kent, wie met grote vragen zit en bij God als Vader zijn of haar houvast zoekt mag weten dat je door het sterven heen onsterflijkheid ontvangt, dat je door je verdriet heen op weg bent naar de eeuwige blijdschap zonder tranen, dat je op weg bent naar het leven waar al je vragen verdwenen zijn en in plaats daarvan er alleen maar de diepe aanbidding van God als je Vader en Verlosser is.

Geloof in God de Vader, de Schepper die om Christus jouw Vader wil zijn. Die een Vaderzorg geeft zonder weerga en voor eeuwig. Zonder leven met die Vader in je leven sta je met lege handen en ben je aan jezelf overgeleverd en komt het niet goed. Met Christus als je Redder geeft de Geest je het zicht op God de Vader en Zijn liefde waarin je om Christus werk mag delen.

Heerlijk evangelie, grijp dat evangelie vast in alle omstandigheden.

 

AMEN