Afscheidspreek Dronten-Noord 1 Johannes 1:5-7 God is licht

Afscheidspreek Dronten-Noord 1 Johannes 1:5-7  God is licht

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  27:1,3

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 104:1,9

Schriftlezing:   Johannes 1:1-18 

                        1 Johannes 1

Gebed

Psalm  36

Tekst:  1 Johannes 1:5-7

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119:40,51,53

Dankgebed

Collecte

Gez 163

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We zijn gekomen aan het einde van een periode van bijna 11 jaar.  Bijna 11 jaar door Christus aan elkaar verbonden als gemeente en dienaar van Gods Woord.  Er zijn in die 11 jaar veel dingen gebeurd. Hele mooie dingen. Dingen ook om altijd blij en dankbaar voor te zijn. Steeds weer kon de verkondiging van de blijde, reddende boodschap verder gaan. De Geest heeft het Woord ook gebruikt in deze periode om mensen tot geloof, tot levend geloof te brengen. In en ook van buiten de gemeente.

Er zijn ook moeilijke en verdrietige dingen gebeurd. Vooral ook de laatste jaren. Er kwamen ook de momenten dat verschillen over het verstaan van Gods Woord al groter werden. Dat gaf op termijn met een deel van de gemeente vervreemding. Hoe je elkaar ook probeerde te bereiken toch bleef je daar tegenaan lopen. Dat is ook niet iets dat alleen in de gemeente van Dronten-Noord een rol speelt. We zien het in het hele kerkelijke leven landwijd gebeuren. Dat zorgt voor verdriet.  Juist dan is het goed en nodig om samen te letten op de kern van het evangelie. Om te letten op wat de Geest zelf de kernboodschap van God noemt. Dat is de boodschap die ik in deze 11 jaar steeds weer heb willen brengen. Met al mijn lek en gebrek. Zowel vanaf  of  van voor de preekstoel als ook op de bezoeken en in de gesprekken.

Daarbij ging en gaat het er  om dat we echt met God verbonden zijn. Dat is ook waar het in 1 Joh 1 om gaat. Kijk maar naar vers 3: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.” 

Het gaat om het met je hart en leven verbonden zijn met Christus als je Heer en daardoor met God als je Vader.  Dan zie je het licht en dan krijg de goede lucht om echt te leven. Dat is van eeuwig levensbelang. Laten we daarom  bij dit afscheid samen naar die boodschap luisteren en samen als leerlingen van Christus daarnaar luisteren.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus onder het volgende thema:

 

IK HEB U VERKONDIGD EN VERKONDIG U NU: GOD IS LICHT

 

1.       In Hem is geen duisternis

2.      God leert Zijn kind leven in het licht

 

1.      In Hem is geen duisternis

 

Johannes is een oude man geworden. Hij kijkt terug op zijn leven. Wat is nu het meest  belangrijke in zijn leven geweest? Dan gaat het zelfs niet alleen om wat voor hem het belangrijkste is geweest maar ook voor anderen. Hij heeft iets in zijn leven meegemaakt dat zelfs voor  alle mensen op aarde  beslissend is.

Johannes vertelt  in het begin van deze brief  heel kort van die heel bijzondere ontmoeting die hij in zijn leven heeft gehad.  Het is de ontmoeting met die ene man die hij hier  “het Woord van het leven noemt”. Die man was maar niet een of andere schim of  iemand die een of ander zweverig idee heeft uitgedragen. Nee, die ene man die liet zien en horen wat het leven is dat niet stuk kan, heeft Johannes aangeraakt. Hij heeft heel dicht bij Hem geleefd. Hij heeft Hem van heel dichtbij meegemaakt en gehoord. Wie is nou deze man die Johannes hier het Woord noemt?  Als we dan teruggaan naar het evangelie dat deze zelfde Johannes geschreven heeft, krijgen we daarop een heel duidelijk antwoord: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.”  Joh 1:14  Het gaat hier om Jezus Christus over wie Johannes zijn evangelie schrijft.

Die Jezus die toen op aarde heeft geleefd en uiteindelijk gekruisigd is en opgestaan uit de dood, was en is zo’n bijzondere man. Hij is het namelijk die  voor eeuwig leven zorgt.  Om dat eeuwige leven te krijgen is het nodig dat je met God verbonden bent als Zijn kind. Is het nodig dat je met je leven nu schuilt bij God.  Hoe is er nu die verbinding met God die de bron van dat echte, eeuwige leven is?  Daarvoor is nodig dat je het evangelie van Jezus Christus hoort en met je hart aanneemt. Dan ben je verbonden met Johannes en met de andere leerlingen van  de Here Jezus die dit evangelie over de wereld verkondigd hebben. Als jij bij hen hoort dan is er voor jou ook verbinding met Christus als jouw Verlosser en met God als jouw Vader gelegd. Dan hoor je bij de Drie-enige God.

Is dat nu iets om blij van de worden? Moet je dat eigenlijk wel willen? Is het echt zo dat je zonder God  en zonder Christus eigenlijk geen leven hebt? Juist in onze tijd is er al meer de gedachte en het gevoel dat we God en Christus eigenlijk niet nodig hebben. Is het nu echt zo dat als je zonder Christus leeft je eigenlijk geen leven hebt? 

Waarvoor heb je Christus in je leven nu eigenlijk nodig?  Je kunt je in onze welvarende samenleving prima redden. Als je eens let op al die mensen die zonder het geloof in Christus leven dan redden die zich toch ook prima?  Een tijdje zonder Christus, zonder Bijbel, zonder kerk hoe zou dat bevallen?  Als mensen dat proberen zijn er veel die zeggen dat ze eigenlijk niet weten waarom je niet zonder God kunt. Het leven wordt er eigenlijk niet anders van. Je red je best.  Zo ga je voelen en denken als je niet verder dan het leven op aarde kijkt. Wanneer je eigenlijk denkt dat je bestaan na dit leven ophoudt en het alleen om het hier en nu gaat. Dan ga je denken dat je geen verlossing  nodig hebt. Dan houd je er geen rekening  mee dat je na je leven voor de troon van God komt te staan. Dat dan over jou en mij de uitspraak moet komen of we door Hem vrijgesproken worden van onze schuld of dat we in de schuld tegenover de HERE blijven staan. “We redden ons best goed zonder God”  gaat er vanuit dat we geen rekening houden met Zijn oordeel over ons leven bij ons sterven waarbij Hij besluit of we naar het eeuwige leven gaan of de eeuwige ellende. Let dan ook eens op dat woordje eeuwig. Je hebt het waarschijnlijk al zo vaak gehoord dat je er eigenlijk niet meer over nadenkt. Wat is nou eigenlijk eeuwig?

Dat is als er 10.000 jaar voorbij zijn je zegt: ik heb de langste tijd nog niet gehad. Dat je na 100.000 jaar zegt ik heb de langste tijd nog niet gehad. Dat je dat blijft zeggen bij 1 miljoen jaar enz, enz!

Het gaat echt ergens over als de deur voor het eeuwig oordeel of het eeuwige leven voor je opengaat.  Wie in de 100 jaar op aarde zegt dat je best zonder God kan, is erg kortademig en kortzichtig.  Het is van levensbelang dat we in een verhouding van liefde tot God staan of gaan staan. Die God is namelijk licht!

 

Die God is de bron van alle licht en leven. Van het leven dat echt goed is. Wil je leven dan moet je in Zijn licht gaan staan. Johannes is zo vol van deze kern van het evangelie. Hij heeft in Jezus Christus God zelf gezien. Hij heeft het licht gezien in Christus die God is en zondeloos mens. Wie Christus gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes kan dan ook zeggen: “Wat wij u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen duisternis.”

De kern van het echte evangelie, van de echte prediking is altijd weer dat we gewezen worden op God, op Christus. Dat is het ook wat ik in die 11 jaar met al mijn eigen tekortkomingen hebben willen doen. Aan jullie laten zien wie de HERE is en hoe Hij jou en mij roept om in Zijn licht te gaan staan. Om jullie te laten zien hoe geweldig de HERE is! Een en al licht en die God wil door Christus jouw God en Vader zijn. Ik heb jullie  willen laten zien, vanuit Gods eigen Woord dat boven elk menselijk woord en ervaring staat,   dat de HERE licht is en dat  Christus alleen  lucht en leven geeft.

 

Het bijzondere en heerlijke is dat bij God geen spoortje van duisternis te vinden is. Dat is zo anders als je op deze wereld let en je kijkt naar de geschiedenis en het leven van mensen nu. Als jij en ik naar onszelf kijken en we doen het eerlijk dan moeten we zeggen dat we heel wat duisternis zien. Heel wat dingen die Gods licht niet kunnen velen. Wat zien we veel gevolgen van de zonde. Ook in de natuur. Zoals het recht van de sterkste, zoals de dood en vijandschap, zoals natuurrampen.  Zoals dat een deel van de mensen op de vlucht moet voor andere mensen en ze hun leven niet veilig zijn. Als we naar ons eigen leven kijken hebben er vaak genoeg aan. Dan zie je zoveel waar je niet echt trots op kunt wezen.  Zoveel waarin je toch jezelf zoekt en andere mensen pijn doet om maar je eigen ding te bereiken.

Dan is daar die Ene die een en al licht is. Die tegenover de vorst van de duisternis de duivel staat.  Die duivel en ons eigen leven zo in het licht zet dat we onze eigen duisternis en schuld en die van de duivel zien. Is dat licht van God alleen maar het licht dat je ontdekt aan je schuld en je zo alleen bang maakt en verblind? Is Gods licht dat in Christus naar de wereld gekomen is alleen maar verblindend licht?  Nee! Dat is het geweldige van de HERE die Christus als het Licht van de wereld naar de aarde stuurde! Die Zijn eigen Zoon gaf tot in de dood aan het kruis. Hij stuurde Zijn Zoon om er voor te zorgen dat Zijn licht niet voor ieder mens een verterend vuur zou zijn. Zijn liefde, Zijn genade is zo groot dat Hij schuldige mensen lucht geeft. Dat Hij ze de adem geeft om als verloste mensen te leven. Hij heeft de Here Jezus gestuurd om ons te laten zien dat Christus dat verterend vuur over zich heeft laten komen dat op ons had moeten neerkomen. Hij heeft Zijn Zoon laten komen om ons zo in het licht te zetten dat wij vanuit ons hart weer bij God  willen horen die een en al licht is. Dat we echt beeld van God willen zijn. Christus heeft Zijn Geest gestuurd om ons dat te leren. Een groot deel van Gods volk in de tijd van de Here Jezus wilde dat niet. Zij bleven liever in de ademstokkende duisternis leven. Daar voelde ze zich prettiger in dan om in het licht van God dat in Christus scheen te gaan staan. We lezen het in Joh 1 zo: “Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.” Vs 11.

Dan heb je de duisternis, de dood liever dan het licht en het leven. De echte adem, de echte lucht om te leven, de lucht die niet vergiftigd is met een dodelijk mengsel vind je alleen bij God. Als je de Geest vraagt om een ander mens te worden en te gaan leven in het licht. Dan heb je vergeving door Christus nodig, dan heb je leven nodig door de Geest door Christus verdiend. Dan wil je bij de God horen en dan gaat je leven veranderen. Dan wil je niet meer leven in dingen waar Gods licht over valt en die dan zondig, donker blijken te zijn. Dan wil je leven in het licht. Leven en  christen zijn horen bij elkaar. We zien dat in het tweede punt.  

 

2.      God leert Zijn kind leven in het Licht

 

Waar gaat het in het leven om? Wat is er beslissend voor je echte geluk, voor  het gered worden uit zoveel gebrokenheid en ook gered van eigen schuld? Dat is dat je verbonden bent met God. Dat je echt kind van God bent die door het geloof in Christus in Gods liefde en genade deelt.

Johannes krijgt te maken met mensen die zeggen dat ze christen zijn maar die hij zo ziet leven dat ze het op zijn minst  slordig nemen met een leven volgens Gods geboden. Dat is niet meer nodig zeggen deze mensen. Het is niet meer nodig om er werkelijk met je hart op gericht te zijn hoe de HERE wil dat je leeft. Door de Here Jezus is er ontspanning en vergeving gekomen en hoeven we ons over zonden en verkeerde dingen niet meer druk te maken. Dat is waarmee Johannes te maken krijgt en waar we in onze tijd tot in de kerken en in onze eigen hart mee te maken krijgen.  Dit soort gedachten is in onze tijd vaak heel dicht bij ons en trekt ook aan ons hart.

Kort samengevat wordt er dan in veel variaties gezegd:

a. Wij horen bij Christus

b. Wij zijn door Christus zonder zonden

c. Wij hebben eigenlijk door Christus geen zonde meer en daarom is het niet nodig om echt ernstig met je manier waarop je leeft bezig te zijn. Dat zou maar  zwaar en wettisch zijn.

 

De Heilige Geest doorlicht zo’n manier van leven nu met Gods licht. Kun je zo als christen zo leven en denken?

De Here God zelf is daarover hier in de Bijbel zo akelig duidelijk: “Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.”

Of zoals de Here Jezus het zegt in het hoofdstuk waarin Hij vertelt dat God de wereld zo liefgehad heeft dat Hij Zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd heeft om te redden. In Joh 3:19-21 lezen we: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.  Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.  Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’”    

Wie door de Geest geleerd heeft Christus lief te hebben en zo met de Vader verbonden te zijn die is met zijn of haar hart bij de HERE. Dan vraag je je steeds weer af welke weg de HERE je wijst. Dan wil je om een paar voorbeelden te noemen niet dronken zijn, dan wil je niet liegen, dan wil je de muis van je computer  niet daarheen brengen waar  de verleiding en de porno op je afkomen, dan wil je niet voor geld en om maar leuk gevonden te worden leven. Je wilt dan in je leven wegblijven bij wat de HERE duisternis, zonden noemt.  Dat is voor ons soms heel moeilijk omdat ons verlangen vanuit ons eigen hart vaak wel die kant op gaat.  Juist de liefde van en voor Christus laat dan de rode lampen in je leven branden als je die kant op wil gaan. Je maakt je geweten, die rode lampen die je zo nodig hebt onklaar als je denkt:  “Ik ben door Jezus gered dus hoef ik me er niet druk om te maken hoe ik leef.”  Dat is een leugen die de duivel graag gebruikt om je in de duisternis te laten leven. Om je een valse gerustheid te geven. De valse rust dat je met God verbonden bent terwijl je door je leven je juist van Christus en de redding los aan het maken bent. De duivel probeert je de leugen als waarheid te laten geloven. Wanneer hoor je bij Christus, wanneer ben je aan hem verbonden? Als je vanuit Zijn onverdiende liefde juist in liefde voor Hem wil leven met al je gebreken. De Here Jezus zelf zegt het zo in Joh 15: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.  Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.” Vs 9-11

Dan zie je  de weg die Christus ons in het dagelijkse leven wijst: om onze weg in het licht te gaan!  Op de weg waar Gods licht je niet verteert, waar het licht je niet verblindt omdat jij in het donker wil leven maar op de weg waar je graag in het licht van God wil staan om je eigen zonden te ontdekken en te belijden, om de weg die Gods licht je wijst te willen gaan. Echt leerling van Christus zijn die het Licht van de wereld is.

Broeders en zusters, jongelui die weg in het licht is zo’n mooie en goede weg. Op die weg wordt het leven zo goed en licht omdat Christus de last die op je drukt gedragen heeft als je op die weg gaat. Het is ook de weg waarop je altijd uitzicht hebt. Je leeft dan nooit in een donkere gevangenis. Nee, altijd weer is er Gods licht. Soms lijkt alles donker om je heen en dan zegt de HERE tegen je: mijn kind let erop dat er verlossing, dat er het licht is. Dat als je met Mij leeft en je de weg gaat die Ik je wijs je op weg bent naar de wereld waar het nooit meer donker wordt, waar het altijd licht is. Waar het leven altijd licht en vol blijdschap is. Waar niets meer op je drukt. Waar  er altijd de echte vrijheid voor je is. Een vrijheid die je dan beleeft in een leven 100% volgens Gods wil. Je wil dan ook nooit meer anders, dat is dan je grootste vreugde.

Die echte vreugde heb je aan niemand anders dan Christus te danken. Hij gaf zijn bloed om jou niet in het donker voor altijd  te laten zitten. Een donkerte die dan alleen nog maar intenser word na je dood. Christus gaf Zijn bloed, Zijn leven om wie tot Hem komt van het donker, van Gods verdiende oordeel te redden. Dat is het evangelie dat altijd weer gehoord moet worden. Als je dat evangelie niet steeds weer hoort in de prediking kunnen er mooie woorden gezegd worden maar klinkt niet het beslissende evangelie dat we nodig hebben en dat echt licht en adem geeft! Dat evangelie en niets anders heb ik jullie altijd in die bijna 11 jaar willen brengen. Daarop komt het aan in jouw en mijn leven. Mijn broeder en zuster, jongelui leef bij dat evangelie en zoek altijd weer de verkondiging van dat evangelie. Broeders ambtsdragers betrek de wacht voor de gemeente bij dat evangelie en breng dat steeds de gemeente in!  Dan schijnt het licht en dan is het de Geest die Gods adem is die ons laat leven in het licht!  Dat lees je ook zo prachtig in Galaten 5 als het daar over het leven gaat tegen je eigen verlangens in volgens Gods verlangen. Dat is vrucht van de Geest en dan lezen we daar ook: “Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”  Gal 5:24,25  Vertaling1951

Zo samen leven over de weg van Christus bloed en zo leven in het licht betekent dat we een echt band met elkaar hebben en dan ook samen echt bij God horen. Dat er echt vergeving voor al jouw zonden is! Dan zijn we de kinderen van God die vanuit Gods liefde leven. De kinderen van God van wie we lezen in Johannes 1:12,13:  “Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.  Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.”

Laten we zo als we afscheid van elkaar nemen die echte gemeenschap met elkaar hebben en houden en zo bij God verloste volk horen.

 

AMEN