Belijdenisdienst 2017 Preek over Galaten 5:25: Ga in het spoor van de Geest

Belijdenisdienst 2017 Preek over Galaten 5:25: Ga in het spoor van de Geest

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 84: 1,2,3

Gebed voor de opening van het Woord

Psalm 25:2,3,4

Schriftlezing:  Jeremia 29: 1-14

                         Galaten 5:13-26

Psalm 119:3,4,5

Openbare Geloofsbelijdenis

Psalm 138:1,4

Tekst: Galaten 5:25

Verkondiging van het evangelie

Gezang 14:1,3

Geloofsbelijdenis

Psalm 66:3,5

Dankgebed

Collecte

Gezang 35

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Belijdenis van je geloof doen. Verbonden zijn met jezus Christus door de Heilige Geest. Samen met anderen die de Geest door het geloof aan Vader in de hemel verbonden heeft. Wat betekent het om door de Heilige Geest in vrijheid te leven?  Vrijheid is in onze tijd een heel belangrijk en populair woord. Vrij-zijn dat is het waar het in het leven van heel veel mensen om gaat. Jezelf kunnen zijn en de dingen zo doen als jij of ik dat willen. Daarbij komt nog dat we in een heel welvarend land en een heel welvarende tijd leven. Wij kunnen uit heel veel dingen kiezen. Zelfs uit zoveel dat veel mensen het er moeilijk mee hebben met wat ze moeten kiezen. Dat wordt dan ook wel keuzestress genoemd. Je wilt op veel punten niet kiezen. Je wilt eigenlijk alles meemaken maar dat kan ook weer niet. 

Juist bij het maken van keuzes hebben we de leiding van de Heilige Geest zo nodig. Niet alleen voor onszelf maar ook samen. Het gaat in onze tekst en ook bij het belijdenis doen van vandaag ook om samen. Wie alleen voor zijn eigen vrijheid, voor zijn eigen wensen, voor de mensen die jij leuk vindt gaat, maakt brokken. Ook in de gemeente van Christus. Paulus wijst dat hier ook aan als hij schrijft over de  werken van het vlees. Ook als hij de gemeenteleden er tegen waarschuwt om elkaar niet te bijten en te vereten. Zie vers 15. Het zou in de kerk van Christus zo verkeerd zijn, zo strijden met Gods liefde als een kerkenraad alleen mensen in de kerkenraad wil krijgen die je goed liggen, die jezelf graag mag. Het strijd zo met Gods wil en liefde als we in de kerk alleen dingen willen doen en organiseren met anderen die we leuk vinden. Christus heeft wie zijn of haar geloof beleden hebben aan elkaar gegeven als broers en zussen om met elkaar in echte liefde met elkaar te leven. Om samen de Geest te volgen. Daarop komen we nog terug in het tweede punt van de preek. Laten we samen luisteren naar wat d e HERE ons in onze tekst vandaag te zeggen heeft. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 

GA IN HET SPOOR VAN DE GEEST

 

1.Laat je leiden door de Geest

2.Doe dat samen

 

1.  Laat je leiden door de Geest

 

Het volk van God was meer dan 2500 jaar geleden in ballingschap. Dat was een zware tijd voor het volk. De oorzaak daarvan was dat ze zelf geslachten lang  hun eigen gang gingen. Hoe de HERE ze ook aansprak en ze met liefde terugriep naar een leven volgens Zijn wil, toch bleven ze eigenwijs. Soms was er even een tijd dat het erop leek dat ze uiterlijk weer deden wat de HERE graag wilde. Maar niet lang daarna kwam het weer uit dat bij de meeste die verandering alleen maar uiterlijk was en niet een zaak van hun hart. Dan komt als Gods straf uiteindelijk de ballingschap. Zelfs dan zie je nog de genade, de onnavolgbare liefde van God voor Zijn volk. Dan zegt Hij als het volk van Juda als laatste het beloofde land moet verlaten dat ze na 70 jaar kunnen terugkeren. Dat is Gods belofte. Daaraan herinnert Hij door Jeremia het volk dat al in ballingschap is. Dan lezen we in Jeremia 29 o.a. dit: “ “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van ​vrede​ en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij ​bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse ​hart.” Jer 29:11-13

Je mag nu terugdenken aan je doop. Of als jij misschien nog maar heel weinig van God weet en je hoort het nu dan mag je weten dat God je aanspreekt in liefde. Hij ziet niets liever dan dat jij Hem gaat zoeken en vinden. Dan mag je zeker weten dat de Here God gedachte van vrede over je koestert. Je kunt je heel gerust aan Hem overgeven. Je bent veilig en geborgen in Zijn handen!  Hij heeft dan een prachtig plan met je leven. Dan ben je op weg naar een prachtige toekomst volgens Gods plan. Dat was voor Gods volk in ballingschap in de eerste plaats dat ze op Gods tijd konden terugkeren naar het land Kanaän. Dat is voor ons vandaag dat wie met verdriet over eigen zonden tot Christus gaat vergeving krijgt en op weg is naar het hemelse beloofde land, op weg naar de nieuwe aarde zonder dood, verdriet en problemen.

Jullie jongelui, hebben belijdenis van jullie geloof gedaan. Daarmee hebben jullie openlijk uitgesproken dat jullie de HERE zoeken als jullie God en Redder. Dat jullie Jezus Christus als jullie Redder omhelzen en Hem daarom in alles willen volgen als de Heer en Meester van jullie leven. Dat jullie in de vrijheid van de Heilige Geest willen staan. Het is voor ons allemaal levensbelangrijk om te zien wat nu die vrijheid van de Geest is. Het is voor ieder van ons persoonlijk levensbelangrijk om te zien wat het is om in het spoor van de Geest te gaan. We lezen aan het begin van onze tekst het woordje: Indien (51), als (HSV) wanneer (NBV). Die woorden willen hier geen twijfel zaaien. Niet zo van: Het zou kunnen dat je door de Geest, het zou kunnen dat je in geloof leeft. Dat zou kunnen maar zeker is het niet. Nee, het gaat er hier om dat als je leest wat er voor onze tekst staat je ziet wat leven door, met de Geest is. Wie zo leven. Die leven door de Geest. Dan sta je in de vrijheid, in de vrijheid waarin je geen slaaf bent van de gevoelens van je eigen hart die er zo vaak naast zitten, die je zo vaak de verkeerde kant op trekken. Dan sta je in de vrijheid om tegen je eigen hart in Christus te volgen. Dan ga je met je hart de HERE liefhebben en ga je steeds weer afstand nemen van wat de HERE hier de werken van het vlees noemt.  Dat zijn de dingen die je voelt en doet die tegen Gods wil en de echte liefde voor je naaste ingaan. Dan wordt Gods wet voor jou iets heel moois. Zoals je daarvan leest in Psalm 119. Ook als je jong bent: “ Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?

Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn ​hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw ​belofte​ in mijn ​hart​ opgeborgen, opdat ik tegen U niet ​zondig.

Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen.”vs 9-12 HSV

Dan zoek je dat tere leven met de HERE volgens Zijn wil. Omdat Christus voor jou aan het kruis het ongelooflijke gedaan heeft. De straf die jij verdiend had gedragen heeft.

Dan wil je leven zoals de Geest je de weg wijst. Dan wil je niet meer varen op het kompas van je eigenhart maar op het kompas van de Geest. Dan wil je in jouw leven al meer de vrucht van de Geest laten zien zoals we daarvan gelezen hebben in Galaten 5.  Daarover zou veel te zeggen zijn maar daarvoor hebben we nu niet de tijd niet. Een ding is heel duidelijk in Galaten 5. Dat is dat leven in de vrijheid met en door Christus niet betekent dat we kunnen leven op de ingeving van ons eigen hart. Dan komen er de werken van het vlees, van de zonde. Het gaat erom dat we zo willen leven en dat is ook volgens Gods wet en wil dat ons leven veranderd is, ons leven laat zien wat de Geest wil. Dat we voor en door  Hem vruchtdragen voor God. Daarvoor hebben we de leiding van het heilige Geest nodig. Wat is nu die leiding die we allemaal persoonlijk nodig hebben? Hoe leidt de Heilige Geest  jou en mij vandaag en morgen?  Laat ik eerste dit zeggen: de geest leidt je niet wanneer je je eigen gevoelens en gedachten volgt. Ook niet als je zogenaamd in gebed gaat en dan een tijdje stil bent en dan gedachten en gevoelens laat binnen komen. Als dat gedachten en gevoelens zijn die strijden met wat we in de Bijbel lezen is het niet de Geest die je probeert te leiden maar de duivel. Als je je laat leiden door je eigen hart dat anders voelt en denkt dan de Geest in het Woord raak je al verder bij de HERE weg. Dan roep je door je leven juist Gods straf over je leven uit. Leven door de Geest is gericht Zijn op Christus, gericht Zijn op de HERE. Hoe leidt de Geest je dan? Ik noem daarbij 3 heel belangrijke elementen:

a. De Geest wil jou, wil ons leiden door Zijn Woord waar we voor 100% op aan kunnen. Dat lezen van de Bijbel als het beslissende kompas voor je leven is maar niet iets voor oude mensen. De Bijbel is wel een oud boek maar geen stoffig boek. Het is het meest actuele boek dat er in de wereld is. Het is Gods stem voor nu en de toekomst. De HERE spreekt ook jonge mensen  aan om juist naar de stem van hun God en Vader te luisteren. Ik denk nu o.a. aan psalm 119:9-11: “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn ​hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw ​belofte​ in mijn ​hart​ opgeborgen,

opdat ik tegen U niet ​zondig.” vs 9-11  HSV

Denk ook aan die geweldige woord van God in vers 105 en 130: “Uw woord is een ​lamp​ voor mijn voet en een licht op mijn pad.   …….  Het openen van uw woorden verspreidt licht,

het geeft de onverstandigen inzicht.”

De Bijbel is echt het Woord van God! Het is de stem van de Heilige Geest. Dat lezen we ook duidelijk in Efeze 6:17: “en neemt de ​helm​ des heils aan en het ​zwaard​ des Geestes, dat is het woord van God.” Dus als je door de Heilige Geest geleid wilt worden, ga je eerst naar de Heilige Geest luisteren! Hij praat met jou, wijst jou de weg juist door de Bijbel. Toch valt dat niet altijd mee. Er zijn ook dingen die niet in de Bijbel staan. Je kunt uit de Bijbel bijvoorbeeld niet lezen voor welk beroep jij moet kiezen in je leven. Daarom is van het grootste belang naast je intensief luisteren naar en lezen van de Bijbel dat je bidt. Dat je elke dag het vertrouwelijk contact met de HERE zoekt.

b.       Dat lees je ook heel treffend wanneer Paulus direct nadat Hij gewezen heeft op het Woord van God als het zwaard van de Geest in Efeze 6 schrijft: “En ​bidt​ daarbij met aanhoudend ​bidden​ en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle ​heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het ​evangelie​ bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.” Vs 18-20

Wij hebben het gebed dat de Geest voor ons bij God brengt zo nodig. Om meerdere redenen. Ik noem er twee. In de eerste plaats om echt met een hart dat wil luisteren naar God stem vanuit de Bijbel te luisteren. Om dingen niet weg te redeneren maar echt ons hart en leven te laten binnenkomen. HERE geeft ons een hart dat open staat en blijft staan voor Uw Woord wat de mensen om me heen daar ook van denken en vinden.

Het tweede is dat we ook bidden om Gods leiding als we voor keuzes in ons leven staan. Bijvoorbeeld de keuze van een opleiding of beroep. Dan kan ik niet zeggen dat staat daar en daar in de Bijbel. Wel is het zo dat duidelijk is dat bij de keuze van onze opleiding en beroep niet beslissend mag zijn waarmee verdien ik het meest want ik wil rijk en belangrijk worden. Het beroep dat je kiest moet het mogelijk maken om volgens Gods wil te leven en om daarin en vandaaruit in liefde voor God en onze naaste te leven.  Als ik dan voor keuzes sta die hieraan voldoen mag ik vragen of de Geest mij wijsheid en inzicht wil geven en misschien ook dingen laat gebeuren waardoor duidelijk wordt wat nu de goede keuze is. Daarbij wil de Geest ook mensen om je heen geven die je daarbij kunnen helpen.

c.  Na het Woord en het gebed zijn er ook mensen om je heen die je kunnen helpen met goede raad. We lezen in Gods eigen Woord dat het goed is om daarvan gebruik te maken. Ik noem 2 voorbeelden uit het boek Spreuken:

" Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.”11;14

 “Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.” 15:22

Hier zie je ook dat het in het geloof en het leven niet alleen om jou en mij gaat. Het gaat er ook om dat we juist in Christus gemeente samen de Geest volgen. Daarover verder in het tweede punt.

 

2. Dat doe je samen

 

Wat hoort ook bij het leven door de Geest? Wat hoort er echt bij niet als menselijke regel maar als leven met Christus? Dit: “Laten wij door de Geest het spoor houden.” Let er op dat de Geest hier spreekt over wij.  Het gaat als je belijdenis van je geloof gaat niet alleen om jou en zelfs niet alleen om een groep die je zelf leuk vindt. Het kan in de kerk van Christus niet bestaan dat je zelf of met een groepje belijdenis zou doen en dan niet met je hart aan de gemeente waar je bij hoort verbonden wilt zijn. Dat je met die gemeente niets zou hebben. Al zijn er misschien veel mensen die jou niet zo liggen en die in jou ogen ook zwak bezig zijn. wanneer we samen willen luisteren naar het echte evangelie, is het Christus die ons aan elkaar verbind als een familie. Broers en zussen van elkaar in geloof.

 Dat maakt het Griekse woord dat hier gebruikt wordt heel erg duidelijk.  Het gaan in het spoor van de Geest betekent namelijk dat je je samen in het gelid laat brengen. Zoals soldaten die rondlopen en het bevel krijgen om bij elkaar te gaan staan en dan ook zichtbaar een eenheid te vormen.  Zo ga je dan in het gelid staan.

Dat is iets wat in onze tijd  niet zo aanspreekt. Wijn zijn in onze tijd veel meer mensen die hun eigen ding willen doen. Wij willen de vrijheid hebben om ons van anderen niet veel aan te trekken. Dat voelen we als de vrijheid die we willen hebben. Dat is in feite een vrijheid waarvan de HERE zegt dat het misbruik van de vrijheid is. Kijk maar eens in Galaten 5:13: “ Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de ​liefde.”

 In het spoor van de Geest gaan betekent dat je vanuit de liefdesband met Christus wil leven in liefde voor God en je naaste. Dan leef je niet voor jezelf, dan leven je niet voor je eigen gelijk, dan leef je niet om je eigen dingen maar voor elkaar te krijgen in de kerk en in je verdere leven. Dat maakt vers 26 ook duidelijk, dat zie je ook als je verder lees in hoofdstuk 6

Kijk maar mee: “Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

Broeders, zelfs indien iemand op een ​overtreding​ betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van ​Christus​ vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.  …….  Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.” 5:26- 6:1-4 …… 9,10

Belijdenis van je geloof doen en dan in het spoor gaan dat de Geest wijst betekent ook dat je samen met de gemeente van Christus leeft. Dat je samen de HERE dient. Dat je samen vanuit de liefde van en tot Christus er voor anderen wilt zijn en de dingen die volgens Gods wil zijn met anderen wilt doen. Dat je samen het geluid van het evangelie laat horen ook als de samenleving het anders doet of zegt. Dan geeft de Geest de moed om als het nodig is tegenover een meerderheid te gaan staan. Niet om je eigen ding te willen doen maar om Christus door de Geest te volgen. In Zijn spoor te blijven samen met wie trouw willen blijven aan Zijn Woord. Een prachtig voorbeeld daarvan wil ik noemen en daarmee de preek ook afsluiten.

Koning Achab van Israël en koning Josafat van Juda zijn bij elkaar. Ze staan voor de vraag of ze samen tegen oorlog moeten gaan voeren om Ramot in Gilead te gaan veroveren. Dan zijn er 400 profeten van Achab die zeggen dat de HERE zegt dat ze moeten gaan en de HERE zal zegenene. De gelovige koning Josafat die naar een echte profeet van de HERE vraagt. Dan gebeurt er volgende:

“De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de ​profeten​ hebben eenstemmig gunstig voor de ​koning​ gesproken; laat dan toch úw woord zijn als het woord van ieder hunner, en spreek gunstig. Maar Micha zeide: Zo waar de Here leeft, voorzeker, hetgeen de Here tot mij zeggen zal, dàt zal ik spreken. oen hij bij de ​koning​ gekomen was, vroeg de ​koning​ hem: Micha, zullen wij tegen Ramot in ​Gilead​ ​ten strijde​ trekken of zullen wij het nalaten? Hij antwoordde hem: Trek op, en gij zult voorspoed hebben: de Here zal het in de macht des konings geven. Maar de ​koning​ zeide tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam des Heren? Daarop zei hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen ​herder​ hebben, en de Here zei: dezen hebben geen heer, een ieder kere in ​vrede​ naar zijn ​huis.” vs 13-17

Laat voor ieder van ons het Woord van de Geest zoals de Geest dat in de Bijbel geeft beslissend zijn en blijven. Laten we ons zo ook samen voegen in het spoor van de Geest. Samen echt achter Christus aan volgens Zijn Woord.  Ook als bijna iedereen om je heen roept dat je linksaf moet maar je weet dat dit tegen Gods Woord ingaat dat je dan al ben je alleen Christus volgt en de afslag neemt die Hij wijst.  Dan gaan we in de eenheid van het echte geloof in het spoor van de Geest.

 

AMEN