Openbaring 12:13-17 De kerk wordt na Christus'hemelvaart vervolgd

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 46:2,4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4

Psalm 24:1,2,3

Tekst: Openbaring 12:13-17

Verkondiging van het evangelie

Psalm 124

Geloofsbelijdenis

Psalm 18:1,15

Dankgebed

Collecte

Gezang 41

Zegen

 

 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We komen steeds weer voor vragen te staan in het leven. Vragen ook als kerk en gelovigen. Die vragen zijn voor een deel van de geschiedenis hetzelfde. Er zijn ook vragen die door omstandigheden in je leven, in de geschiedenis anders zijn of indringender op je afkomen.

We lezen in onze tekst over de kerk die in de woestijn een schuilplaats vindt. Er zijn tijden in de geschiedenis dat een deel van Christus dat niet zo sterk ervaart. Je voelt het woestijnleven minder in een tijd dat de kerk groot is en zelfs in de samenleving er veel normen zijn die hetzelfde zijn als die vanuit de Bijbel komen. Dan voel je je niet zo snel een vreemdeling. Dan deel je zelfs met mensen die niet geloven of die niet gereformeerd zijn een heel deel van het leven. Het gevaar is in zo’n tijd dat het bewust leven met de HERE er weinig is. Geloven lijkt makkelijk en gewoon. Om uiterlijk als gelovige te leven is heel makkelijk en gewoon. Zeker als in je familie en omgeving je eigenlijk vooral leeft in de kring van mensen die net zo denken als jij.  Je voelt weinig aanvallen op je gelovig zijn en dan dreigt het gevaar van oppervlakkigheid en  een niet bewust leven met Christus. Ook het gevaar dat je voorbij leeft aan de verkeerde dingen in je eigen hart en dat er ook in je eigen leven bekering nodig is.

Wij leven nu in een tijd waarin het vreemd zijn als gelovige en als trouwe kerk van Christus al meer op ons afkomt. Al meer ga je voelen ook in je eigen leven dat je zo anders denkt, zo anders voelt, zo anders leeft dan anderen om je heen. Al meer komt op je af niet alleen via de media maar ook in persoonlijke contacten dat je als een vreemdeling wordt gezien. Als iemand die op een andere planeet leeft. Niet alleen dat maar ook als iemand die gevaarlijke meningen heeft. Die meningen heeft die toch niet passen bij de inwoners van het Nederland van de 21e eeuw. Eigenlijk zouden bepaalde meningen die vanuit Gods wil en Woord komen niet meer gehoord mogen worden. Leven met Christus in een levende liefdesverhouding met Hem zet je al meer apart. Misschien denk je meerdere keren als je met anderen bent: Ik hou me mond wel want als ik zeg wat ik denk en hoe ik leef dan komt er veel tegenstand en ook emotie op mij af. We leven niet meer in een maatschappij waar je als christen echt warm geaccepteerd wordt. Je wordt weggeduwd naar de kantlijn, naar de woestijn. Is er in de woestijn te leven? Is er te leven op deze aarde als een vreemdeling? Kan dat een goed leven zijn? Kunnen we het als kerk op deze wereld volhouden? Dat zeg ik nu van onze situatie maar wat van onze medegelovigen die om hun geloof echt vervolgd worden door om hun geloof hun werk en zelfs hun leven te verliezen? We gaan vanuit Gods Woord naar dat woestijnleven kijken als ik jullie het evangelie van jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

         DE KERK WORDT NA CHRISTUS HEMELVAART VERVOLGD

 

1.  Door de duivel

2.  maar beschermt door de aarde

 

1.  Door de duivel

 

De vorige keer hebben we gezien hoe de duivel op de dag van de hemelvaart in de hemel verslagen wordt. Hij moet voor altijd de hemel uit. Hij kan er niet meer inkomen. Voor altijd is het voorbij dat hij er binnenkwam om de gelovigen op aarde zwart te maken. Om de HERE op te roepen om ze voor eeuwig te veroordelen. Zijn woning is de hel. Dat blijft zijn plek om vanuit Zijn ellendige acties te ondernemen.

Hij kan en hoeft zijn aandacht niet meer te verdelen tussen de hemel en de aarde. De hemel is door Christus bloed voor hem voor altijd gesloten. Het gevolg is dat hij al zijn bloeddorstige en verdervende aandacht nu kan geven aan de aarde. Het is niet voor niets dat aan het einde van vers 12 vanuit de hemel het wee over de aarde klinkt. De gefrustreerde grootste en machtigste vijand van de Here en Zijn kerk richt nu al zijn aandacht op de aarde. Daarbij komt nog dat hij zijn aandacht, vijandschap en verleiding vooral richt op Christus’ trouwe kerk. Juist de mensen die als echte gelovigen in liefde voor Christus volgens Gods Woord willen leven. De ongelovigen, de ontrouwe kerk geeft hij niet de aandacht en de tijd die hij wel aan Christus echte kerk geeft. Die anderen gaan toch al op een weg die naar de eeuwige ellende lijdt. Dat vindt hij prima daar hoeft de Satan niet zoveel meer aan te doen.

Je ziet in onze tekst hoe de duivel zich vooral richt na de hemelvaart op die echte kerk van Christus.  Wat doet de draak, de duivel als hij uit de hemel gegooid is om er nooit meer in te kunnen komen? Hij gaat de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard heeft. Hij gaat vervolgen het volk van God waaruit Jezus Christus volgens Gods belofte voortgekomen is.      

Let er eens op dat het hier over dezelfde vrouw gaat als de vrouw aan het begin van hoofdstuk 12. Dat was de kerk van het Oude Testament. De kerk die begint bij Adam en Eva. De kerk die dan vooral het volk Israël wordt. Na Christus hemelvaart is het zo dat de leerlingen van de Here Jezus er op uit gestuurd worden om  over de hele wereld van Christus te vertellen en mensen op te roepen tot geloof in Hem en een leven volgens wat Hij ons geleerd heeft. Dan komt er door het werk van de Geest weer de kerk uit alle volken. Dan is de kerk niet meer  kerk uit vooral de Joden zoals dit lang zo geweest is. Betekent dit nu dat er twee kerken, twee volken van God ontstaan? Een kerk uit de Joden en een kerk uit andere volken. Nee, de Geest maakt hier heel duidelijk dat het om het ene volk van God gaat. De kerk na Christus hemelvaart en tot Zijn terugkeer is de ene vrouw. De kerk van alle tijden is het ene volk van God over de hele aarde en uit de hele geschiedenis. Zoals we dat ook belijden in Zondag 21: “Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk?

Antwoord: Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof.
En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven.”

Het is juist die kerk die de duivel als de verwoestende draak gaat vervolgen met al Zijn aandacht, tijd en inzet. Dan is de grote vraag of wij met al die duivelse tegenstand kerk van Christus kunnen blijven. Of jij en ik persoonlijk deel van die kerk kunnen blijven door het echte geloof. Bij die vraag speelt o.a. een rol wie de duivel daarmee eigenlijk vervolgt. Is dat een menselijke vergadering of instelling. Ben dat jij die zelf in geloof moet volhouden?

Het is heel belangrijk om daarbij te bedenken dat de duivel niet alleen de gelovigen aanvalt. Dat we er als kerk niet alleen voorstaan. Dat we uiteindelijk niet afhankelijk zijn van onze eigen geloofskracht, niet afhankelijk zijn van makkelijke of moeilijke omstandigheden, niet afhankelijk zijn van deel uitmaken van een grote en invloedrijke kerk of van een kleine en verachte gemeente. Dat zie je heel duidelijk op het moment dat Saulus met al zijn kracht en met een overtuigd hart de kerk van de Here Jezus vervolgt. Hij staat zonder dat hij het zelf beseft helemaal in dienst van de draak, van de duivel. Terwijl hij denkt dat hij op deze manier juist de HERE dient. Juist als hij op weg is om de gemeente van Christus te vervolgen ook in Damascus lezen we dan het volgende:

“En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij ​Damascus​ naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zei: Wie zijt Gij, Here? En Hij zei: Ik ben ​Jezus, die u vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.” Hand 9:3-6  

Jezus Christus laat zich niet losmaken van Zijn kerk op aarde. Ook niet van Zijn vervolgde kerk. Wanneer Zijn gemeente aangevallen wordt, is het Christus zelf die aangevallen wordt. Dan is het de Here Jezus die Zijn kerk en Gods kind niet alleen laat. Hij die alle macht op aarde en in de hemel gekregen is, is dan met ons. Heel echt en zeker. 

Dat zie je ook in het vervolg. Juist als al de alarmbellen gaan rinkelen. Juist als de aanval van de duivel in al zijn kracht op de gelovigen afkomt. Het is namelijk zo dat aan de kerk een plek op aarde gegeven wordt waar ze kan leven. Let er op dat aan de vrouw, aan Christus kerk twee vleugels van een arend gegeven worden om naar een plaats te gaan in de woestijn. Een plaats waar de duivel de kerk niet meteen kan zien en bereiken. Laten we eens op bepaalde elementen van wat hier staat letten.

De kerk krijgt 2 vleugels van een arend. Die worden haar gegeven. Dan moeten we er aan denken dat Christus regeert en dat Hij daar voor zorgt. Als het gaat om een arend of adelaar zien we dat beeld meerdere keren in de Bijbel als het beeld van Gods bescherming! De arend beschermt met Zijn vleugels zijn jongen en vangt ze als het nodig is op om ze weer op een veilige plaats te brengen. De HERE belooft hier wat Hij eerder met Zijn volk Israël gedaan heeft: “Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis.  Hij omringde hem, Hij onderwees hem,

Hij beschermde hem als Zijn oogappel.  Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft,

zijn vleugels uitspreidt, ze pakten ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid,

er was geen vreemde god bij hem.” Deut 32:10-12 HSV Zie ook: Ex 19:4; Psalm 103:5; Jesaja 40:31

Waar brengt de HERE op die manier Zijn volk? In de woestijn. Dat lijkt niet erg aantrekkelijk. De meesten van ons zullen er niet naar uitzien om in de woestijn te leven. Daar waar het dor is, daar waar er heel weinig voedsel te vinden is. Het grote Babylon vol luxe, vol vermaak, vol welvaart lijkt veel aantrekkelijker. Wie kiest voor een leven waarin je je aanpast bij de wereld en geen trouwe getuige van Christus bent geeft je veel meer kans op een leven vol vermaak, vol welvaart, vol van mensen die je mogen. Ook een leven waarin vervolging en verachting niet op je afkomen. Dus kies je uit jezelf eerder voor de aanpassing aan de wereld en een kerk als je er bij wil horen die standpunten inneemt die niet  tegenover wat zogenaamde burgerwaarden zijn gaat staan. We gaan graag met de stroom mee om het niet te moeilijk te krijgen. Dat zorgt namelijk voor tijden en momenten waarop het lijkt alsof je niet meetelt, dat je achteruitgezet wordt, dat je uitgemaakt wordt voor iemand die achterlijk is of zelfs beboet, gevangengezet en in het ergste geval gedood wordt. Dan is er de woestijn.

Het bijzondere is nu dat als de duivel zo de kerk vervolgt en verleidt de HERE onder de regering van jezus Christus de gelovigen een veilige plaats in de woestijn geeft. Hij noemt er ook de periode bij waarin die veilige plaats er voor Christus’ kerk is. Dat is een tijd, tijden en een halve tijd. De meervoudsvorm tijden wijst er in het Grieks op  dat het om twee tijden gaat. Dus in totaal 3 en halve tijd. Fdat is dezelfde periode als 1260 dagen en 42 maanden. Dat is de halve wereldtijd. Dat is de periode van Christus hemelvaart tot en met Zijn terugkeer op de wolken. Dus de hele tijd tot Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Dus is Gods trouwe kerk veilig in de woestijn tot het einde en tot en met het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!

De kerk die niet leeft vanuit de aanpassing van de cultuur maar in diepe liefde voor Christus en daarmee volgens Gods Woord en wil, wordt in de woestijn onderhouden. Hier zie je het wonder van Gods zorg voor Zijn volk en voor elke gelovige die ondanks alles in liefde voor de HERE wil leven. We zien in de Bijbel al die zorg in de woestijn. Zowel voor het hele volk, voor de kerk als voor de gelovige die persoonlijk apart komt te staan. Ik noem twee voorbeelden:

a.  Het volk Israël  wordt door Gods hand uit Egypte bevrijd. Dan komt er voor een volk van tussen de 2 en 3 miljoen mensen een leven van 40 jaar in de woestijn. Gods volk kan dat alleen overleven door Goddelijke zorg. Vader in de hemel zorgt elke dag weer voor manna en zorgt voor water waardoor het volk niet door de duivel wordt gedood. Hij zorgt er voor dat volgens Zijn belofte dit volk in het beloofde land Kanaän kan gaan wonen en uit dit volk de Christus zal voortkomen.

b. Ook dit volk kiest vaak in de geschiedenis voor een leven tegen Gods wil en Woord in. Een leven waarin aanpassing aan de wereld en cultuur om hen heen meer invloed heeft als leven voor en met de HERE. Het is de profeet Elia die in Gods naam daartegen protesteert, oproept tot bekering en vertelt dat Gods straf door een grote langdurige droogte komt. Dan moet Elia vluchten. Zijn leven loopt gevaar omdat hij Gods trouwe getuige is. Dan geeft de HERE deze profeet een veilige plaats in de woestijn. Bij de beek Krit en zorgt dat de raven elke dag eten komen brengen. Hij is dan uit het zicht van koning Achab die in dienst van de draak, van de duivel staat.

Als je deze dingen hoort, kan ik goed begrijpen dat er de volgende vraag blijft: “Wat is dan de woestijn als je midden in de wereld van vandaag leeft? Moeten we dan met zijn allen verhuizen en in de afzondering gaan leven?” Op die vraag kom ik terug als we naar het tweede punt gaan.

 

2. maar beschermt door de aarde

 

 De duivel laat het er niet bij zitten als hij merkt dat God Zijn volk beschermt. Zoals hij zijn uiterste best gedaan heeft om Christus te verslaan tot in de hemel toe zo komt er ook een aanval op Christus trouwe kerk in de woestijn. Het is bij Christus niet gelukt en daarom nu met alle kracht tegen Christus’ kerk.

De draak, de duivel laat een geweldige stroom richting de woestijn gaan om de kerk van Christus toch mee te nemen in zijn stroom. Om de kerk van Christus toch zo voor altijd om zeep te helpen. Je kunt hier denken aan allerlei dingen die een geweldige druk zetten op mensen die door de HERE op een veilige plaats gezet zijn. Op mensen die door Gods genade het voorrecht hebben om in de kerk te leven en op te groeien. De wereld ziet het als een saaie en dorre boel daar. Mensen geven veel geld weg voor anderen, mensen daar doen aan veel dingen niet mee die in de wereld als vermaak en plezier gezien worden. Mensen die niet meedoen met het carnaval met al de katers en het vreemdgaan dat er bij hoort.  Op deze mensen komt de verleiding af om niet  meer in de woestijn te leven maar de voor zondige mensen aantrekkelijke grote stad Babylon op te zoeken. Je kunt als christen toch gewoon meedoen en meehossen met het vermaak van de wereld. Als ik maar ergens nog Jezus in mijn hart heb. Dit soort verleiding laat de duivel op de kerk die uit liefde voor Christus zichzelf heeft leren verloochenen als een grote en verleidelijke stroom afkomen. Hoe zou je daar in eigen kracht tegenop kunnen?

Dan lezen we dat het de aarde is die er voor zorgt dat die stroom de kerk niet wegvaagt. Wat zie je dan gebeuren? Dat de aarde de kerk te hulp komt. Wat zegt dat? Dat laat zien dat zelfs op de aarde de duivel niet de koning is! Dat hoe hij hier ook tekeer gaat Christus regeert! Hij heeft ook op aarde alle macht en niet de duivel. Dus als het voor Christus kerk te zwaar dreigt te worden, als het voor jou als kind van God te zwaar dreigt te worden. Als de verleiding je dreigt voor altijd bij Christus en de HERE weg te halen, mag je weten dat op het gebed  Christus je het geloof, de liefde voor de HERE kan en wil geven om echt kerk van Christus en kind van God te zijn en te blijven. We lezen dat ook op andere plaatsen in de Bijbel:

Mattheus 24: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”vs 21,22

1 Korinthe 10: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” vs 13 HSV

Wanneer de duivel ziet dat zijn aanvallen mislukken is hij gefrustreerd.  Heel erg geïrriteerd. Juist dan richt hij zich met nog meer kracht tegen Christus kerk.’ Juist zij die volhouden in geloof krijgen met de aanvallen van de duivel te maken. Het is een echte oorlog zoals we in vers 17 lezen. Vol overtuiging, vol boosheid richt de duivel zich op de mensen die “de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”.    

De duivel gaat door. Op wie is zijn aandacht in het bijzonder gericht? Op de gemeente, op de gelovige die geen compromis met de wereld wil maken. Gods kind en Christus’ kerk die wil blijven bij Gods geboden en het getuigenis van Christus. Hier zie je twee delen van je leven waar de aanvallen van de duivel op je afkomen.

Dat kan door geweld en verdrukking maar dat kan ook doordat door mensen er verleiding en verkeerde meningen en leer op je afkomt.  Wij krijgen in ons land nog niet vaak met echt geweld te maken. Des te meer met verleiding.  Mensen vinden het vreemd, achterlijk, bedreigend, discriminerend als je vasthoudt aan Gods geboden. Aan die duidelijke geboden die de HERE uit liefde gegeven heeft om een goed leven te hebben. Een leven in liefde voor hem en de naaste. Een leven waarin de afgoden ontmaskerd worden zoals geld, bezit, seksualiteit, leven voor jezelf, leven zonder Christus als de Koning van je leven. De verleiding vraagt juist als antwoord in jouw en mijn leven dat we heilig voor de HERE willen leven tegen ons eigen zondige hart in. Heel duidelijk lezen we dat bijvoorbeeld in 1 Tessalonicenzen 4: “Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere ​Jezus​ toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen,  daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere ​Jezus. Want dit is de wil van God: uw ​heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in ​heiliging​ en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.” Vs 1-5

Wat is het belangrijk dat we tegen de verleiding om met de wereld mee te leven bidden om de liefde voor God om heilig voor hem te leven. Om ook in Hem, in Christus te geloven zoals Hij zichzelf in Zijn eigen Woord heeft laten zien. Geloven in de jezus zoals Hij zich in de Bijbel laat zien. Niet in het beeld van mijn eigen jezus maar mijn beeld van Jezus, mijn beeld van god laten vormen door het getuigenis dat we door de Geest in de Bijbel hebben gekregen. Dan valt de duivel aan maar dan wil de HERE ook als de twijfel, de zondige verlangens, de druk te groot lijkt te worden jou en de hele trouwe kerk de liefde, de trouw geven om vol te houden. Om niet met de stroom van de satan te worden meegenomen maar eenvoudig kerk te willen zijn. Al maakt het je in ogen van mensen arm, eenzaam en kom je volgens de wereld niet tot volle ontplooiing.

Wie dan bidt in de woestijn leert om de wereld te laten praten en in liefde zich weer tot God te keren en naar de stem van de echte Christus te luisteren en die te volgen. Wat ben je dan rijk in de woestijn op weg naar het eeuwig paradijs!

 

AMEN