De onverbrekelijkheid van het huwelijk

Hieronder vind je 2 preken vanuit Mattheus 19 over huwelijk en echtscheiding. De derde preek over vers 10-12 hoop ik in de komende weken te maken en ook hier een plaats te geven. 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Gez 1:1,3,6

Lezing van de wet 

Mattheus 5:27-30

Psalm  33:2,8

Schriftlezing:   Genesis 2:15-25

Gebed

Gez 174

Tekst: Mattheus 19:3-6

Verkondiging van het evangelie

Psalm 84:5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 63:2

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes. Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.

 

Een tijdje terug heb ik over zondag 41 gepreekt. We hebben het toen over seksualiteit gehad. Dat is een prachtig geschenk van God is. Een geschenk dat in tere liefde in het huwelijk volledig beleefd mag worden. In de verhouding van die ene vrouw en die ene man die elkaar voor altijd in liefde trouw beloofd hebben. We hebben toen ook gezien dat Gods goede weg in je leven is dat je iemand zoekt om het leven mee te delen die samen met jou Christus kent als zijn of haar grote Geliefde. Dat je samen in diepe liefde wilt leven voor God.

Dat zijn ook in onze tijd zulke belangrijke dingen. Die alles met ons gewone leven te maken hebben. Toch is het niet zo dat deze dingen in de wereld van vandaag, in het Nederland en het Dronten van 2014 van zelf spreken. Ook als je zo je huwelijk bent ingegaan, echt ook heel oprecht wil dat nog niet zeggen dat het daarna altijd vanzelf gaat. Ook onder ons lopen alle huwelijken niet op rolletjes. Het is niet voor niets dat daarover geschreven wordt, in de kerk met regelmaat voor gebeden wordt. Ook onder ons zijn er huwelijken met spanningen, ook onder ons waren er echtscheidingen en zijn er echtscheidingen die dreigen.  Ook onder ons zijn er huwelijken waarbij ook professionele hulp nodig is. En gelukkig gegeven wordt.

Juist ook dan is het zo nodig om met elkaar bij het licht van Gods Woord over deze dingen door te spreken. Dat is van belang voor jullie jongelui die op weg zijn naar verkering of huwelijk. Dat is van belang voor broeders en zusters die nu heel goed en gelukkig in hun huwelijk staan. Dat is niet iets dat vanzelf zo blijft. Dat is van belang voor broers en zussen die de spanningen in hun huwelijk nu meemaken. Dat is ook belangrijk voor als je een echtscheiding achter de rug hebt.  Het is ook belangrijk voor de kinderen die meemaken hoe vader en moeder met elkaar omgaan.  Het is belangrijk als je alleen door het leven gaat en bij vrienden en mensen om je heen hiermee te maken krijgt.

We leven daarbij in een maatschappij waarin het verbreken van relaties, waarin echtscheidingen en het weer aangaan van een andere relatie iets heel gewoons gevonden wordt. Waarbij  zelfs geadverteerd wordt met sites die er voor kunnen zorgen dat je naast je vaste partner ook nog een andere hebt om af en toe eens voor de variatie seks te hebben. Als we naar de series op de tv kijken, als we kijken naar het nieuws over de sterren van de wereld geven ze het voorbeeld van veel verbroken verhoudingen en maar weer met een ander beginnen.  Want jouw huwelijk, jouw relatie moet wel leuk blijven.  Trouw en samen vanuit die trouw de problemen blijven aanpakken staat in onze wereld niet hoog in het vaandel. Je kunt dan toch beter uit elkaar gaan en dan met een ander het weer leuk hebben? 

Dan is er ook het verschijnsel dat we wel gaan samenwonen maar nog niet gaan trouwen. We leven wel als getrouwden maar de verplichting van het trouwen, levenslange trouw en verantwoordelijkheid nemen we nog niet op ons. Eerst eens langer aan elkaar wennen om te kijken of we echt wel samen verder willen. Of we willen een groot feest maar daar heb je nu het geld nog niet voor. Dan maar eerst samenwonen en dan samen leven als man en vrouw en samen sparen voor de bruiloft.  Is het huwelijk dan eigenlijk niet meer dan een groot feest dat indruk moet maken?

Dat zijn dingen die ook aan ons trekken. Die ook in deze samenleving onder ons vel kruipen als een gevoel dat er is. In die wereld roept Christus ons om te leven, om huwelijken te sluiten en als Gods kinderen in onze huwelijken te leven. Wat dat betekent zien we in Matt 19. De Here Jezus geeft hier voor ons heel belangrijk onderwijs. Ik hoop in drie of vier preken vanuit die hoofdstuk de weg te wijzen die Christus ons wijst. Vanmorgen vanuit vers 3-6 onder het thema:

 

CHRISTUS LAAT ONS DE ONVERBREKELIJKHEID VAN HET HUWELIJK ZIEN.

 

1. De omstandigheden waarin Hij dat doet

2. Omdat God  man en vrouw aan elkaar verbonden heeft.

    

1. De omstandigheden waarin Hij dat doet.

 

We gaan na zulke indringende vragen en opmerkingen eerst eens rustig terug naar de Here Jezus. Naar de omstandigheden waarin Hij de woorden van onze tekst heeft uitgesproken. De Here Jezus doet het ook in de concrete wereld van toen.

De  Here Jezus is bezig met Zijn laatste reis. Hij verlaat   Galilea  om naar Judea te gaan.  Hij trekt Judea nu binnen.   Judea  het  eigenlijke  koningsgebied. Het gebied waar de        geboorteplaats  van vader David ligt. Waar ook de koningsstad  Jeruzalem  te  vinden is.  De grote Koning trekt Zijn  stamgebied  binnen. Het zijn de Farizeeën die een een glorieuze intocht van Koning Christus willen verhinderen. Dat  kun je o.a.  doen door de velen die Jezus volgen van Hem te  vervreemden.   Door  Hem dingen te laten zeggen die niet in           goede aarde zullen vallen bij de mensen. Die op zijn minst   twijfel gaan zaaien over Jezus.

In  onze tekst proberen de Farizeeën dat te doen door Jezus  een vraag te stellen over echtscheiding. Ze proberen de Here Jezus in zo'n positie te brengen dat Hij wel dingen moet

zeggen  die  Hem  bij  een deel van Zijn volgelingen in een  verkeerd daglicht stelt. De Farizeeën weten wat de Here Jezus de mensen geleerd heeft. Ze weten drommels goed dat Hij

in  de  Bergrede  over  huwelijk en echtscheiding gesproken  heeft.   Dat  Jezus  in  die  rede  over de scheidbrief het  volgende gezegd heeft: "Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw         wegzendt,  moet haar een scheidbrief geven.  Maar ik zeg u:  Een ieder,  die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan  ontucht,  maakt,  dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt;  en al wie een weggezondene trouwt,  pleegt echtbreuk." (Mat  5: 31,32) NGB

Wanneer  de  Here  Jezus  dat nu zou herhalen kunnen ze Hem beschuldigen van afwijking van wat Mozes in het Oude Testament  gezegd  heeft.   Die  beschuldiging  komt  ook in het

 vervolg  van  ons  hoofdstuk.  Maar daarop gaan wij vandaag   niet  in.  Maar wat bedoelen de Farizeeën met de vraag:  Is  het  geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei

redenen?

 Achter  deze vraag gaat de praktijk schuil zoals die op dat  moment  functioneert.  In die tijd is er onder de Joden wel discussie  over  de  vraag  wat  nu nog net wel een wettige          grond is om tot echtscheiding over te gaan en wat niet. Aan deze  discussie  zijn  de  namen van de rabbi's  Sjammai en  Hillel  verbonden.   Maar  dan  moet  u  niet denken dat de

 discussie  dan  ging over de vraag of er naast overspel nog   een of twee andere redenen zouden zijn waarom echtscheiding  geoorloofd zou zijn.  Allebei waren ze het er over eens dat

 er veel meer redenen waren waarom je uit elkaar mocht gaan.  In  de  tijd  van  de Here Jezus was het zo dat de lijn van  Hillel  die  het  gemakkelijkst  over  echtscheiding  dacht          overheersend was. Om allerlei redenen kon je geoorloofd uit  elkaar gaan.  Dat ging heel ver. Het was zelfs zo dat je je vrouw mocht wegsturen,  van haar mocht scheiden wanneer zij

bij  het  opdienen van de soep een vlieg in je kom met soep  had  laten  zitten.  Wanneer je als man daar niet tegen kon, was dat een wettige reden voor echtscheiding.

Durft  de  Here Jezus tegen deze overheersende mening in te  gaan  nu Hem daar zo nadrukkelijk naar gevraagd wordt?  Zou  Hij  zich  houden  aan wat Hij eerder gezegd heeft.  Met de grote  kans  dat  veel mensen dat beslist niet met Hem eens  zijn. Mensen zich pijnlijk aangesproken voelen over hun eigen leven. En dan komt daar het antwoord van de Here Jezus. Een  duidelijk  antwoord.   Een antwoord dat teruggrijpt op  Gods  bedoeling  met het door Hem ingestelde huwelijk.  Dat teruggrijpt  op  het  verbinden van man en vrouw aan elkaar  door God. Zo zijn we bij het tweede punt gekomen.

 

2.  Omdat God  man en vrouw aan elkaar verbonden heeft

 

 De Here Jezus kruipt niet in zijn schulp.  Hij probeert ook  niet  op  een  diplomatieke  manier  met  veel  woorden  te verbergen  hoe  Hij erover denkt.  Hij komt open en eerlijk  met het Woord van God. En dan klinkt er in zijn woorden een heel  duidelijk verwijt door.  Een verwijt dat de Farizeeën  die  zeggen  dat  zij  Schriftgeleerden zijn heel duidelijk treft.  Want dan zegt onze Here:  " ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ "

De  Here  Jezus  zegt  dan  als het ware: Hebben jullie de Bijbel dan niet gelezen op dit punt. Kennen jullie die zeggen  de  Bijbel  zo  goed  te kennen op dit punt Gods Woord niet?  En dan laat de Here Jezus horen wat het betekent dat de  HERE  man en vrouw gemaakt heeft.  De HERE heeft man en vrouw  voor elkaar bestemd. Heeft man en vrouw gemaakt om          samen  door  het  leven  te gaan. En dat maar niet in heel algemene  zin.  Natuurlijk moeten mannen en vrouwen op deze  wereld  samenleven.   Moeten ze samen optrekken.  En is het

niet  Gods  bedoeling dat een deel van de aarde door mannen  bevolkt wordt en een ander deel door vrouwen. De Here Jezus  brengt het scheppen van man en vrouw door de HERE hier naar  voren met het oog op het huwelijk.

Nadat  in  het  eerste hoofdstuk van de Bijbel al duidelijk gemaakt  is  dat man en vrouw door God geschapen zijn lezen we  in  Genesis  2  dat  èèn  man  en èèn vrouw in een heel           bijzondere  verhouding  tot  elkaar  mogen leven.  De tekst waarin  de HERE dat heel duidelijk zegt, haalt de Here Jezus  hier aan.  Dat is Genesis 2: 24 waar staat: " Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt."

Het gaat hier om 2 mensen.  Niet om drie of vier. Nee, twee mensen.   Eèn  man  en èèn vrouw die in een voor hen unieke  verhouding tot elkaar door het leven gaan.  Die verhouding,

het huwelijk is van God zelf afkomstig.  Hij heeft zelf bij  het  begin  van de geschiedenis gezegd dat Hij het huwelijk  wil.   Dat dit de door Hem gewilde en ingestelde verhouding

is  waarin  twee mensen tot èèn vlees mogen worden.  En wat bedoelt de HERE nu met èèn lichaam?

 Dat  je lichamelijk en geestelijk een eenheid bent.  Dat je vanaf het moment van je huwelijk als een eenheid leeft. Een  eenheid  waar  een derde niet meer tussen mag en kan komen.

Lichamelijke eenheid,  de seksuele beleving van die eenheid  heeft  de  HERE  een  plaats gegeven in het huwelijk.  Niet  daarvoor en ook niet daarbuiten. Maar er is meer dan

lichamelijke  eenwording.   Bij het leven als man en vrouw hoort  meer. Het is niet goed wanneer je in je huwelijk wel het beleven  van  de seksualiteit kent maar dat je verder langs elkaar heen leeft.   Dat  het  echt praten met elkaar er niet is of niet meer is. De broeder of zuster waarmee je het meest hebt te  praten,  te overleggen,  het meeste geestelijke contact hebt te onderhouden is je vrouw of je man.  De HERE heeft je  aan  elkaar  verbonden.   Daarom  ligt  er  levenlang  Gods opdracht  om die geestelijke eenheid met elkaar steeds weer te zoeken en te vinden.

Hier komen we bij een heel belangrijk punt.  Het samen echt praten en blijven praten in onze huwelijk. Het echt je leven delen met de ander. Je vrouw of man is de eerste in je leven om dat mee te doen. Om dat heel intiem en vertrouwelijk mee te doen.  Om elkaar je leven toe te vertrouwen vanuit een leven samen dicht bij de HERE. Juist als het allemaal niet zo makkelijk gaat is het onmisbaar en genezend en stimulerend om samen het bij de HERE te zoeken. Om samen over dat leven met de HERE te spreken, om elkaar bij Christus te brengen. Om samen te lezen in de Bijbel, samen te bidden.  Om ook  samen vergeving te zoeken als dingen tussen jullie niet goed zijn gegaan. Dan is het de Geest die ons ook juist in onze verhouding als man en vrouw wil helpen. Dan zien we andere mogelijkheden als uit elkaar gaan, als om je vertrouwen en liefde aan een ander te geven. Juist de trouw aan je gegeven belofte voor de HERE bij het sluiten van je huwelijk is hier zo belangrijk. Die belofte  die we gedaan hebben om elkaar trouw te zijn maakt duidelijk in welke ruimte we samen oplossingen moeten zoeken. In de ruimte dat we aan elkaar gegeven zijn als man en vrouw. Dat we juist in de relatie dan ook  weer de liefde voor elkaar en het liefdevol omgaan met elkaar zoeken.

Toch gebeurt het ook en ook onder ons wordt dat ervaren dat het niet lukt. Dat ook psychische problemen daarbij een rol spelen. Dat het niet meer mogelijk is om alles met elkaar te delen. Of dat er tijden zijn dat het niet lukt. Tijden waarin we de HERE en hulp van anderen zo nodig hebben. Juist dan is het zo belangrijk om vanuit de trouw en liefde van God elkaar te blijven benaderen. Om je troost dan ook bij Christus te vinden. Om elkaar te ondersteunen in de gemeente.

Bij je huwelijk heb je een belofte voor de HERE en voor mensen gedaan.  Openlijk  zodat er ook veel getuigen bij aanwezig waren.

Juist dat is ook zo belangrijk als we nadenken over samenwonen. Is samenwonen voor ons een alternatief of zelfs maar een tijdelijk alternatief voor een huwelijk?

Is het een alternatief als je nog geen geld hebt voor een groot feest?

Of het een alternatief  als  je toch eerst een jaar wil uitproberen of jullie eigenlijk wel bij elkaar  passen?

Ik begrijp heel goed dat als je na jaren heel sterk naar elkaar bent toegegroeid je ook echt altijd bij elkaar wilt zijn. Dat dan ook het verlangen naar het seksueel je helemaal aan elkaar geven al sterker wordt. Het is bijvoorbeeld in onze tekst ook duidelijk dat juist die seksuele gemeenschap, het met je lichaam ook helemaal opgaan in elkaar  bij het huwelijk hoort en niet daarvoor. Dat is Gods goede orde voor ons leven. Dat is de orde die HERE gegeven heeft helemaal aan het begin toen er nog maar 2 mensen waren. Toen de zonde er nog niet was. De Here Jezus zegt we moeten juist als Gods kinderen naar dat leven terug. Dit laat zien dat hier Gods goede norm voor ons leven ligt. Voor alle mensen, voor alle culturen in alle tijden. Ook voor ons in het Nederland van 2014.

Dan is het beter voor jou en voor de ander dat er dan een klein feest is en dat je gaat trouwen in plaats van samenwonen. Dan is het wijzer om te gaan trouwen als om het eerst eens een tijd samenwonend te proberen. Gods zegen is over ons als we gehoorzaam Zijn weg gaan en Zijn wijsheid als de hoogste wijsheid aannemen en dat in ons leven ook uitvoeren.  Gods gebod ook op het punt van relaties, seksualiteit, huwelijk is wijzer dan de dingen die wij kunnen bedenken. Ook hier is het onmisbaar om  vanuit het vertrouwen op Hem te leven.   

 Wie  getrouwd is,  is voor God een eenheid.  Dat feit is voor  ons  een  opdracht.  Een opdracht om die eenheid als man en vrouw ook al meer te laten zien. Om die vorm te geven in je  leven.   Om als eenheid naar buiten te treden.  Een eenheid  die spreekt van de gezamenlijke liefde. Van het samen  willen  gehoorzamen  en  liefhebben  van Christus.  Dat vraagt tijd  voor elkaar. Dat vraagt overleg met elkaar. Biddend overleg  bij  een open Bijbel.  Dat vraagt liefde tot elkaar om echt  naar  elkaar te willen luisteren. Het is goed om jezelf op  dit  punt  onder de loupe te nemen wanneer je getrouwd bent. Om jezelf op dit punt te beproeven.    Ook,  ja juist in het huwelijk van  twee kinderen van God heeft Christus liefde het leven samen  te  doorgloeien.  Vanuit de eerder gedane belijdenis dat je   in  liefde  tot Christus wil leven.  Dat je door de Heilige Geest je wilt laten leiden. Dan werk je in je leven aan die eenheid. Dan ben je er vuurbang voor om zelf die eenheid te  verbreken. Want op die eenheid is Gods zegel gezet. het zegel dat getuigt  van Gods liefde en trouw wil je dan niet

verbreken.

Zo houdt de liefde van God je weg bij overspel.

Daarover moet nog meer gezegd worden. Om juist samen in liefde voor de HERE te leven. Daarover volgende keer verder.

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  111:1,6

Lezing van Gods wet (Deut 5)

Opwekking 244

Schriftlezing:  Deuteronomium  24:1-5

                         1 Korinthe 7:1-16

Gebed

Opwekking  268

Tekst:  Mattheus 19:7-9

Verkondiging van het evangelie

Psalm 19:5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 32:2,5

Zegen

 

Broeders  en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De woorden van de Here Jezus over de onverbreekbaarheid van het huwelijk als de algemene regel laten nogal wat stof opwaaien.  Niet alleen bij zijn tegenstanders maar ook bij Zijn volgelingen.  Je merkt dat het hier om een gevoelig onderwerp gaat. Zeker in de gebrokenheid waarin wij vaak leven. Ook in de kerk. Ook in 2014.

Want ook onder ons riepen de woorden van de Here Jezus zoals ze in de vorige preek in deze serie tot ons kwam  heel wat op. Je voelt je geraakt. Het is confronterend.  Is er wel genoeg nuance? Is het niet teveel de norm?  Het valt echt niet mee om zo te leven en zeker niet in onze tijd. Is er wel genoeg begrip voor de moeite die er zijn en ook voor de psychische moeiten die er zijn?

Het zou ook helemaal verkeerd zijn om daarvoor geen oog en zeker niet goed zijn om daar geen oor of hart voor te hebben. Er kunnen en zijn moeiten ook daar waar mensen samen in liefde voor de HERE willen leven en ook echt met elkaar willen praten en de knieën willen buigen. Wat is het belangrijk om er voor elkaar te zijn in deze moeite, wat is het belangrijk om dan ook hulp te zoeken.

Ook voor de leerlingen van de Here Jezus  was  de ontsnappingsroute  bij de moeite die er kunnen zijn dat je van elkaar kunt scheiden en dan met een gerust hart een ander kunt zoeken.  Dat was als het ware de oplossing die je altijd achter de hand had. Het is ook daarom dat we de leerlingen van de Here Jezus horen protesteren. De Here Jezus moet wel eens op het gewone leven letten en wel heel wat genuanceerder zijn want:  “Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.”

Wat de Here Jezus gezegd heeft, wordt als hard ervaren.

De tegenstanders van de Here Jezus denken er net zo over. Ze brengen nu zelfs de Bijbel in stelling. Ze willen laten zien dat de HERE in de hemel veel barmhartiger en begrijpender is. Ze willen de mensen laten zien dat Jezus nooit de beloofde Verlosser kan zijn want wat Hij nu zegt gaat tegen het Woord van God in. Daar lijkt veel voor te zeggen.

Welke weg wijst de Here Jezus eigenlijk? Is Hij hard en houdt Hij alleen de norm voor?  Vraagt Hij meer van ons dan Zijn Vader van ons vraagt?  Staat de deur bij problemen in je huwelijk open om er gewoon uit te stappen en met een ander verder te gaan?  Belangrijke vragen die ons leven, ons gevoel, onze gedachten en onze daden raken. Laten we samen luisteren om elkaar te kunnen helpen en samen door in liefde om elkaar heen te staan de weg van Christus als de echt goede weg te gaan.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

HET HUWELIJK IS VOOR GOD ONONTBINDBAAR

 

1. Maar de scheidingsbrief dan?

2. Toch uitzondering

 

1. Maar de scheidingsbrief dan?

 

 

De Here Jezus is niet iemand die uit is op schouderklopjes. Hij past  zijn  woorden en boodschap niet aan aan de smaak  van de mensen die naar Hem luisteren. Hij is geen broodprofeet.   Het gaat Hem er in alles om dat Hij Gods wil duidelijk naar voren brengt.  Dat de mensen door Zijn woorden op de weg van Hem als de Verlosser zullen gaan.

Aanpassing  of  vervaging  van de boodschap is voor de Here Jezus taboe. Dat brengt met zich mee dat woorden van de He re Jezus door mensen van tijd tot tijd als erg hard ervaren

 worden. Zo lezen we in Johannes 6 dat zelfs veel mensen die  tot  dan  toe  Jezus  gevolgd hebben  na de woorden die Hij  daar gesproken heeft zeggen:  "‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?" (Joh 6:60)

Wat  de  Here Jezus in Mat 19 zegt over het huwelijk klinkt  de  mensen  ook erg hard in de oren.  Niet alleen hard maar ook  onbegrijpelijk.  Hoe kan de Here Jezus dit nu zeggen?  Want           op  deze  manier gaat Hij toch rechtstreeks in tegen wat er in het Woord van God staat?!  De HERE heeft door Mozes toch  zelf de scheidbrief gegeven.  De scheidbrief waardoor je de ander met wie je getrouwd was, kon wegsturen.  En dan de mogelijkheid kreeg om met een ander te trouwen.

Op dit moment lachen de Farizeeën in hun vuistje. Ze hebben Jezus nu waar ze Hem hebben willen.  Hun bedoeling om Jezus in de beklaagdenbank te zetten,  lijkt gelukt. Wie gelooft er nu in een Jezus die tegen de Bijbel ingaat. De Bijbel zoals die er op dat moment  is.  Een man die ingaat tegen wat God zelf  gezegd  heeft,  kan  toch  nooit de beloofde Verlosser  zijn!  Op de woorden van de Christus:  Wat dan God samengevoegd heeft,  scheide de mens niet. Op die woorden reageren de  Farizeeën direct met :  "‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?"

Is Jezus nu niet ontmaskert als een valse Christus, als een bedrieger?  Op het eerste gezicht lijkt het wel zo.  Dan is het  de  Here Jezus die duidelijk maakt dat de Farizeeën te  vroeg gejuichd hebben. Dat hun beroep op Mozes, op het Oude Testament  te gemakkelijk,  te vluchtig is geweest.  Dat ze   veel te gemakkelijk Mozes voor hun eigen karretje gespannen

hebben.

Want  is  het  waar  dat  de HERE door Mozes de scheidbrief  heeft  aanbevolen?  Is het zo dat de HERE gezegd heeft:  Ik  wil   dat  huwelijken  ontbonden  kunnen  worden  door  een          scheidbrief?   Heeft God het initiatief genomen om door een scheidbrief als man en vrouw van elkaar af te kunnen?

Het  antwoord  daarop  moet nee zijn.  Ook in het geval van  overspel heeft de HERE de scheidbrief niet ingesteld.  Want  wie  onder  Israel op overspel betrapt werd, wachtte volgens

Gods  wet  een andere straf.  Daarover hebben we gelezen in   Deut 22:22: "Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren." (vgl Lev 20:10)  In het geval van overspel  was een scheidingsbrief niet nodig.  Dan maakte de dood definitief  scheiding tussen man en vrouw.  Dat was de bezegeling van  de  daadwerkelijke ontbinding van dat huwelijk voor de HERE.

Maar  waarom  was  de  scheidingsbrief  voor  andere  zaken dan  overspel  onder  Israel  dan  wel in gebruik gekomen?  Niet omdat de HERE daar zo blij mee was.  Nee, we hebben het ons zo voor te stellen dat Israel vanuit Egypte het gebruik van  de scheidingsbrief gekend heeft.  Wanneer er in Deut 24 gesproken  wordt  over de scheidingsbrief is het duidelijk dat Israel  al  weet wat een scheidbrief is.  Er hoeft niet meer uitgelegd te worden wat daar in moet staan. Wanneer daar gesproken  wordt  over  een scheidingsbrief weten de mensen al waar het  over gaat.  In Deut 24 is het niet de HERE die zegt dat Hij wil  dat  het  volk huwelijken moet gaan ontbinden door een  scheidingsbrief.  Nee,  de HERE zorgt er voor dat een bestaande praktijk  nog  enigzins  binnen de perken zal blijven.  Hij  staat op een bepaalde manier het gebruik van de scheidbrief  toe.   Dat  is  heel wat anders dan dat de HERE opdraagt de scheidingsbrief te gaan gebruiken.

Het  gebruik  van  de scheidingsbrief onder Israel is er alleen maar  doordat  de zonde onder Gods volk een grote plaats is gaan innemen.  Christus, de Zoon van God maakt dat de Farizeeën  en  alle  andere mensen die daarbij zijn duidelijk in  vers  8.  Dan zegt Gods eigen Zoon:  "Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest.."

Het  wegsturen  van  of  het  weggaan bij de ander is nooit  Gods  bedoeling met het huwelijk geweest.  Dat jullie Farizeeën  daar zo makkelijk over praten dat bewijst dat jullie  meer  hangen aan de zonden dan aan Gods wil.  Jezus spreekt dan ook heel direct over de hardheid van uw harten.  Jullie daar  bewijzen  met  het gebruik van de scheidbrief dat ook    jullie hart hard is.  Dat ook jullie op dit punt liever  afwijken  van  Gods wil dan door moeite en tranen heen  Gods wil in jullie leven uit te voeren. De Farizeeën zouden  als leiders, als mensen die Gods volk onderwijs geven juist het  gebruik  van de scheidingsbrief moeten afraden. Dat zou echt pastoraal geweest zijn. Om als echte pastor die om de schapen geeft te wijzen naar  wat  de HERE in het paradijs over het huwelijk gezegd  heeft.   Gods  oorspronkelijke onderwijs in het paradijs is beslissend.   Daar hebben wij ons als kinderen van God naar te richten.

Voor ons hebben deze woorden van de Here Jezus veel te zeggen.  Veel te zeggen in het Nederland van 2014. In een tijd dat  het  gemakkelijk  is om je huwelijk door de rechter te laten  ontbinden.  Om daarna weer te trouwen met een ander.  En  dan vlak ik echt de grote emotionele moeite niet uit die er op weg naar een echtscheiding en eventueel volgend huwelijk geweest is. Dan vlak ik moeite die er in verschillende huwelijken  zijn echt niet uit.  Er kunnen grote spanningen  zijn in huwelijken onder ons. Dat vlak ik echt niet uit. En  wat nog veel belangrijker is: Dat vlakt Gods Zoon niet uit. De Zoon van God die u en mij, die uw en mijn huwelijk beter  kent  dan een ander leert ons dat het ontbinden van een huwelijk niet de goede oplossing is.  Het gaat weer over de vraag waar je bij moeite de oplossing gaat zoeken. Wat is de richting waarin je zoekt met alle hulp die je daarbij ook kunt krijgen.

Christus,  de Zoon van God,  is de Goddelijke wetgever. Die geeft  aan  wat Gods wil is.  Daarmee geeft Christus aan in welke  richting wij het als kinderen van God hebben te zoeken   bij  moeite  en spanningen in ons huwelijk.  Dan is er  voor ons de weg om samen te werken aan het opruimen van die moeiten en spanningen.  Dan staat voor ons niet de weg open  om  de  moeite  en  spanningen  uit  de weg te gaan door de rechter  het  huwelijk te laten ontbinden en onze toevlucht te  zoeken  bij  een andere man of vrouw.  Dat betekent dat wij  in  onze huwelijken  hebben  te werken aan het werkelijk open staan  voor  elkaar.  Dat er vanuit het samen liefhebben en dienen  van de HERE het samen bidden tot de HERE is. Ook bij moeilijkheden  in  uw huwelijk.  Om met Gods hulp kracht en liefde  te krijgen daar goed mee om te gaan. Ook als we daarbij deskundige hulp inroepen. Dan moeten   we afleren om alleen naar de ander te kijken.  Dan ook eerlijk  je  eigen  schuld,   jouw koppigheid,  jouw verkeerde  opmerking,  jouw te veel leven voor jezelf, jouw overgevoeligheid  tegenover de ander te erkennen.  Dan is het zo belangrijk om er vanuit de liefde van Christus allebei voor te gaan. Bij jezelf te beginnen en zo in liefde voor elkaar weer wil groeien. Om zo vanuit Gods  trouw  weer  op een goede manier met elkaar verder te willen.  Dat kan veel kosten. Veel zelfverloochening. Daarover  zullen  we  het de volgende keer hebben wanneer we bij vers 10-12 zullen stilstaan.

Christus die boven Mozes uitgaat leert ons als kinderen van   de  Schepper  hoe  we  met  het huwelijk hebben om te gaan. Christus, de Zoon van God, legt de Bijbel uit. Zijn uitlegging  is  het eind van alle tegenspraak.  Zijn uitleg is de waarheid en ook goed voor ons.. Christus zegt tegen u en mij in het Nederland van 2014 laat de hardheid van uw hart varen en doe er alles aan om  Gods wil zoals die in het paradijs al duidelijk was uit te  voeren  in uw leven.  Zet je in voor een goed huwelijk.  Voor een huwelijk dat in God ogen onontbindbaar is.  Op een  uitzondering na. Dat zien we in het tweede punt.

 

2. Toch  uitzondering.

 

Door  Mozes  heeft  de  HERE  toegestaan dat de scheidingsbrief  gebruikt werd.  Dat mensen om een andere reden dan overspel  uit  elkaar  gingen  en weer de mogelijkheid hadden van een volgend huwelijk.  Deze mogelijkheid wordt door Christus nu voor altijd afgesneden.  Want in vers 9 zegt de Here Jezus:   Maar  Ik  zeg u.  Met Goddelijk gezag maakt de Here Jezus nu duidelijk dat de tijd van de scheidbrief nu voorbij is.  Nu  door  Jezus Christus God al Zijn liefde,  heel Zijn wil bekend  gemaakt is,  mag de scheidingsbrief en de praktijk die  daarmee  samenhangt geen plaats meer hebben in de kerk.  In de levens van de volgelingen van Christus.

Wil  dat  nu  zeggen  dat het in Christus gemeente nu nooit meer  tot  huwelijksmoeilijkheden  kan komen?  Dat daar een ideale situatie zal ontstaan?  En als dat niet zo is dat je dan dus geen echt kind van God kunt zijn?

Nee,  zo is het niet.  Dat merk je ook in het Nieuwe Testament.   In 1 Korinthe 7 schrijft Paulus over huwelijken die vastlopen.   Die  vastlopen terwijl het een huwelijk is van kinderen van God.  Dan schrijft Paulus daar in de verzen 10 en 11:  "Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man 11 is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen, en een man mag zijn vrouw niet wegsturen."

In  deze gebroken wereld kan er veel mis gaan.  Kan het erg  moeilijk zijn of worden.  Ook in een huwelijk.  Dan kan het  zover  komen  dat  je als man en vrouw niet meer bij elkaar  woont.  Wanneer  het  zo  ver  komt  door  heel  moeilijke omstandigheden  staan er voor een volgeling van Christus op  deze wereld in wezen twee mogelijkheden open.  De eerste is dat  je  samen  toch  weer  zover  komt om samen te leven in een  huis.  Lukt dit ondanks alle inzet niet dan zul je als kind  van  God ongetrouwd hebben te blijven.  Een tweede huwelijk  is dan afgesneden.  Gaat rechtstreeks in tegen  de wil van God.

Dat  is  het  ook wat de Here Jezus in vers 9 ons duidelijk  voor ogen houdt. "Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om  een  andere reden dan hoererij en een ander trouwt,  pleegt

echtbreuk."  (NGB) Het niet meer samen leven is erg. Als het zover komt  is  er  veel    gebeurd.  Maar wie daarna weer  trouwt  heeft de zonde van echtbreuk volledig gemaakt.  Daarvoor waarschuwt  de Here Jezus hier.  Overspel wettigt in  Gods ogen het uit elkaar gaan voor altijd. En opent voor de  niet schuldige partij de weg naar een eventueel volgend huwelijk.  Overspel,  hoererij is het breekijzer in een huwelijk. Dan is ook voor de HERE er een echte breuk gekomen.

Overspel  hebben  we te mijden.  Wanneer je in omstandigheden  komt die je die kant lijken op te dringen.  Wanneer je in  een  omgeving  komt  waarin  overspel  zo aantrekkelijk  lijkt.   En  je kunt verwachten dat niemand het zal merken. Wanneer  je met iemand in contact komt die jou zo goed aanvoelt.  Voor wie je al meer begint te voelen. Meer dan voor  je  eigen  man of vrouw.  Dan is het meer dan tijd om op te  stappen,  om te stoppen met het contact. Anders ga je op de  weg van Christus af.

Wat  moet je nu met deze preek wanneer je beseft dat jij in  je leven verkeerd gehandeld hebt.  Wanneer je beseft dat je op  wat er nu naar voren gekomen is gezondigd hebt.  Schuif   je  deze  preek  dan aan de kant als een rede die hard was.  Als een verhaal van iemand die er niets van snapt.  Waar je  je alleen maar aan ergert.  Als je dat doet dan ga je tegen  Christus  eigen  woord in.  Dan ketst Zijn liefdesboodschap op de hardheid van ons hart af.

Wie  schuld  voelt.   Wie  tegenover  de HERE beseft in het  verleden verkeerd gehandeld te hebben is niet verloren voor eeuwig.  Als jij jouw schuld en zonden  bij de HERE brengt zegt de Here Jezus in liefde tegen jou: “Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.” Joh 8:11

Dan heeft Christus offer je van de zonden in het verleden verlost. Dan mag je nu  als verlost kind van God verder.

        

AMEN