Ezra 1:6-11 De dienst aan de HERE overwint

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 23 (vers 1 kinderen)

Gezang 1:1

Lezing van Gods wet

Gezang 1:13

Doop Ruth Maria ter Velde

Psalm 105:2,5

Schriftlezing: Openbaring 18:1-10

Tekst: Ezra 1:6-11

Verkondiging van het evangelie

Psalm 72:3,5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm  68:11,13

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters

 

Er zijn van die momenten dat er veel gebeurt maar waar je je van afvraagt of het echt iets voorstelt. In de kerk wordt veel gesproken maar stelt dat nu echt is voor? We gaan vandaag beginnen met speciale aandacht voor de kinderen en voor de opvoeding. We willen samen ook iets betekenen voor de kinderen en helpen bij het onze kinderen laten horen wie de HERE is. Vanmorgen hebben we zelfs meegemaakt dat Gods belofte naar Ruth ter Velde is gekomen.  Het water bij de doop liet ons Gods belofte van vergeving en nieuw leven zien. Het liet zien dat het er om gaat dat de HERE Zijn verbond gesloten heeft, dat Hij belooft ook de God en Redder van Ruth te willen zijn. Juist daarom ook die aandacht voor de kinderen om ze juist te laten zien wie de HERE is.

Dat klinkt goed maar misschien denk jij wel maar dat zijn en blijven alleen maar woorden. Al die woorden wat moet je er mee. Je hebt veel meer aan daden. Geen woorden maar daden. Dan praat ik met iemand in mijn omgeving en die zegt maar waar is die God van jou dan? Als ik na 2000 jaar christendom in de wereld kijk is er nog zoveel ellende. De wereld is met 2000 jaar geleden niet echt veranderd. Wat jij zegt dat zijn mooie woorden maar wat heb ik er aan, wat doe ik er mee?

Zulke opmerkingen raken ook de doop. Want wat stelt de doop voor als het alleen maar woorden zijn en alleen maar een of ander ritueel? Dan kunnen we veel en vaak over de doop praten maar dan stelt het eigenlijk niets voor. Dan zijn het uiteindelijk lege woorden die er voor zorgen dat we bij het einde van ons leven met lege handen staan. Handen die alleen maar verteren in het graf en zorgen dat we geen toekomst hebben.

Kerk-zijn, geloven in Christus, de doop zijn het alleen maar woorden? Mooie woorden die sommige mensen inspireren maar bij de dood  machteloos staan en niets meer kunnen uitwerken. Zo lijkt het soms.  Zo leek het in de tijd dat het volk Israël in ballingschap ging. Vooral toen Juda naar Babel moest en het eigen land moest verlaten. Ze hadden op hun manier hoog van God opgegeven. De tempel in Jeruzalem stond er in het begin nog.  Daar woonde volgens de Judeeërs de HERE. Die tempel die was onaantastbaar want niemand kon tegen de HERE op. Dan horen de ballingen in Babel op een bepaald moment dat de tempel een ruïne geworden is. De Babyloniërs hebben de tempel in elkaar geslagen en ook het andere deel van de Judeeërs wordt nu in ballingschap gestuurd. Wat stelt het voor om volk van God te zijn? Wat stelt het voor om kerk van Christus te zijn?  Is het echt wel meer dan woorden? Is het meer dan iets wat mensen bedacht hebben? We zien ook dit als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

DE DIENST AAN DE HERE OVERWINT

 

1.            De goden van Babel hebben het nakijken

2.            Het volk gaat als een rijk volk terug

 

 1.  De goden van Babel hebben het nakijken

 

We gaan eerst vanaf onze tekst maar eens 70 jaar terug in de geschiedenis. De tijd dat Jojakim koning in Jeruzalem is.  De tijd waarin er onder het verbondsvolk veel uiterlijke godsdienst was. Als je niet verder dan de tempel in die tijd keek,  dacht je dat het eigenlijk goed ging in de kerk. Er kan een tijd in het bestaan van de kerk zijn waar eigenlijk alles gaat zoals het hoort te gaan. Wanneer je de kerkdiensten bezoekt en niet verder naar het leven van de mensen kijkt die in de kerk komen dan lijkt het eigenlijk nogal goed. De offers werden trouw gebracht en ook op de manier zoals de HERE het had voorgeschreven. Toch ligt het leger van Babel voor de poorten van Gods stad Jeruzalem. De HERE heeft door Zijn profeet Jeremia heel duidelijk gemaakt dat dit gaat gebeuren omdat het volk in het algemeen niet verder komt dan uiterlijk geloof. Hoe er door de HERE ook met liefde tot bekering van het hart is opgeroepen toch blijven ze bij hun uiterlijk godsdienst. Wat is zo’n uiterlijke godsdienst? Dat is dat je geloof eigenlijk niet meer dan woorden is. Dat je met je leven niet echt aan de HERE verbonden bent. Geloof is een ritueel geworden dat je gewone leven van elke dag niet echt bepaalt. Christus is vanuit Zijn Verlosser zijn niet echt de Heer en God van je leven. In het leven van elke dag doe je wat jezelf wilt. Doe je ook wat de HERE niet wil. Zoals in de tijd toen Daniël als jongen naar Babel werd gebracht. De mensen leefden toen voor zichzelf en keken niet om naar de zieken, wezen, weduwen en andere zwakken in de samenleving. Op de sabbat hielden ze geen echte rustdag want dat kostte ze te veel. Het geloof was voor het grootste deel van het volk iets van woorden geworden. Bij mensen die zo leven kan en wil de HERE niet wonen. Dat geldt ook voor ons vandaag in 2016. Dat moeten we zelf heel goed beseffen!

Velen onder het volk die niet echt met de HERE leven, denken toch dat hen niets zal gebeuren want de tempel als huis van God staat in Jeruzalem. Maar dat loopt anders af! De HERE heeft de tempel al verlaten omdat Zijn volk niet echt met Hem wil leven. Onder zo’n volk wil Hij niet wonen. Zo laat de HERE dan juist zien dat geloven in Hem maar niet lege woorden zijn. Zijn woorden hebben inhoud. Een inhoud die zelfs de hele wereld niet kan vernietigen. Daarbij hoort ook dat Hij waarmaakt dat de ballingschap komt als Zijn volk na heel veel liefdevolle waarschuwingen niet met hun hart voor Hem wil leven. Toen het volk op weg was naar het beloofde land vanuit Egypte heeft de HERE dat al gezegd.  We lezen het in Leviticus 26 zo: ‘En indien u desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten,  dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden,  en u zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten.  En uw hoogten zal Ik verwoesten en uw wierookaltaren uitroeien; Ik zal uw lijken werpen op de lijken uwer afgoden en Ik zal een afkeer van u hebben. Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten en Ik wil niet meer uw liefelijke reuk ruiken.  Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich daarover zullen ontzetten.  Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.  Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en u in het land uwer vijanden bent; dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden.  Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren, toen u daarin woonde.” vs 27-35

Wat gebeurde er bij de inname van Jeruzalem door de Babyloniërs en later bij de verwoesting van de tempel? Toen werden de kostbare dingen uit de tempel die aan de HERE geheiligd waren uit de tempel gehaald. Ze werden zelfs in de tempel van de hoofdgod van de Babyloniërs Mardoek en andere Babylonische afgoden gebracht. Alles wees erop dat de HERE en het geloven in Hem niet veel voorstelde. Je kon beter bij Mardoek en de andere goden van de Babyloniërs horen. Is dat vandaag eigenlijk ook niet zo? Kun je niet beter horen bij dat deel van de wereldbevolking die niet met de HERE, die niet echt met Christus leeft? In de Bijbel worden de mensen die zonder Christus leven inwoners van Babel of Babylon genoemd. Denk aan wat we in Openbaring 18 gelezen hebben. Als je zo leeft richt je je leven op de goden van deze tijd en deze wereld.   Dan zoek je de schatten van deze wereld. Dan ben je ongelukkig en zonder uitzicht als je ziek wordt, als je geen carrière kan maken, als je financieel het moeilijk krijgt. Dan heb je welvaart en gezondheid nodig om gelukkig te kunnen zijn. Dan heeft het leven niet zoveel zin als je niet in welvaart leeft. Kijken we niet vaak zo naar mensen die voor ons gevoel in armoede leven? Dan wordt onze buik, lekker kunnen eten, dan wordt onze gezondheid, je komt dan op nieuwjaarsdag niet verder dan elkaar een gezond nieuwjaar toe te wensen, dan worden je geslachtdelen, je moet seksuele bevrediging kunnen hebben. Dan worden deze en andere dingen op deze wereld je god. Het zijn de schatten van deze wereld.

Ik stel weer de vraag zijn de goden van eigen tijd, van deze wereld niet meer waard dan de HERE, dan Christus? Zo leek het in de tijd van de ballingschap wel. Dan blijkt ineens weer dat het niet zo is! De HERE had door Zijn profeten laten weten dat de ballingschap ongeveer 70 jaar zou duren. Dat na 70 jaar er een koning met de naam Kores zou komen die er voor zou zorgen dat ze terug konden gaan en de tempel herbouwen. Dat is wat er nu gebeurt. De HERE is Koning!  Dat laat Hij dan ook verder in onze tekst zien. Want wat gebeurt er? De mensen uit de omgeving van hen die echt teruggaan, geven op bevel van koning Kores kostbare spullen en dieren mee met Gods volk dat terugkeert naar het beloofde land. Ze krijgen zelfs meer mee als wat de koning voorgeschreven heeft.  Daar kom ik zo nog op terug in het tweede punt. Maar nu eerst nog iets anders. Koning Kores weet dat de kostbare voorwerpen uit de tempel in Jeruzalem jaren geleden als een overwinningsbuit zijn meegenomen. Als teken van de overmacht van de goden van Babel zijn ze toen in de tempels van die goden gebracht. Ze zijn ook nog door koning Belsassar gebruikt bij zijn goddeloze feest om de wereldse feestvreugde te verhogen. Dan 5.  Je zou zeggen dat de HERE niet veel waard is. Hij laat zelfs de voorwerpen aan Hem gewijd meenemen en zelfs tegen zijn bedoeling in gebruiken. De oorzaak daarvan ligt nooit bij de HERE maar bij mensen die Hem niet op Zijn Woord volgen en geloven.

De HERE laat altijd weer zien dat Hij er is en dat Hij de enige God is. Dat al die andere goden niet bestaan en niet verder komen dan de fantasieën van de mensen op aarde. Uiteindelijk sta je zonder Christus met lege handen. Uiteindelijk gaat de grootste rijkdom van de wereld, uiteindelijk gaat wat in deze wereld zo mooi en prachtig lijkt  stuk en stelt het niets meer voor. Niemand kan de afbraak van eigen lichaam stoppen, niemand kan zijn geld en bezit in zijn graf meenemen en zichzelf bij God vrijkopen. Onmogelijk want alleen de HERE is de levende God. Het grote Babylon gaat dan ook helemaal te gronde als de Here Jezus terugkomt hebben we in Openbaring 18 gelezen.  De wereldheerser Kores staat in dienst van de HERE als de Koning en daarom laat hij die kostbare voorwerpen uit de tempels halen. Hij laat ze tellen. Het zijn er heel veel. Afgod Mardoek, de ander afgoden, de duivel kunnen wat van de HERE is uiteindelijk niet vasthouden. We lezen zelfs van 5400 voorwerpen die uit de tempel van Mardoek gehaald worden en meegaan om in Gods tempel weer dienst te doen. De HERE is Koning! Nog even over 5400 voorwerpen. Wie onder het lezen heeft meegeteld, komt niet tot het aantal 5400. Je moet je het zo voorstellen dat in vers 9, 10 verschillende voorwerpen worden genoemd die bij elkaar hebben gelegen op dat moment. De Geest verteld ons nu dat er in totaal zelfs nog meer is meegegaan namelijk 5400. De HERE zorgt dat bij de herbouw van de tempel er meteen genoeg voorwerpen zijn om het werk daar te kunnen beginnen.  De duivel, de goden van deze wereld kunnen de dienst aan de HERE niet stoppen! Ze kunnen Gods volk niet voor altijd vernietigen of de dood in jagen. Ze kunnen het leven met de HERE nu en in de toekomst niet verhinderen. Zo lijkt het soms. Zo leek het ook toen de Here Jezus op de aarde was. De Zoon van God werd gevangengenomen, de Zoon van God werd gekruisigd. Het leek erop dat de duivel en de dood, dat de afgoden voor altijd gewonnen hadden. Het leek alsof Gods woorden lege woorden waren. Dan gebeurt er wat de HERE al eerder gezegd had! De Here Jezus die aan het kruis de straf gedragen had voor zondaren die tot hem vluchten, staat op uit de dood. De duivel, de wereld, de dood kan Christus niet vasthouden! Christus is de overwinnaar.  Hij verdient dat de dienst aan God verder gaat en dat Gods woorden en de belofte bij de doop geen lege woorden zijn. Wat de afgoden, wat de wereld zonder Christus ons als een mooi leven voorstelt dat loopt dood. Dat brengt uiteindelijk de eeuwige ellende. Dat stort bij Christus’ terugkeer voor altijd als een kaartenhuis in elkaar. Je ziet dat ook als de Here Jezus als de grote Koning en Hogepriester naar de hemel gaat. De dienst aan God, het echte verloste leven gaat verder en de dienst aan God en het Lam gaat in de hemel en op aarde verder. Niets en niemand kan dat door Christus overwinning stoppen. Dat is er niet alleen voor Christus maar voor heel Gods volk. We zien dat in de tweede plaats.

 

2. Het volk gaat als een rijk volk terug

 

Gods volk is door eigen schuld in ballingschap. Wij zijn door eigen schuld arm en verdienen de dood en Gods oordeel.  Wij zijn het niet die Gods liefde en zorg verdiend hebben. Op geen enkele manier. Wij zijn uit onszelf niet beter dan die Judeeërs die in ballingschap waren. Waarop kunnen wij onze hoop vestigen?  Hoe kunnen wij echt hoop hebben die verder komt dan de dag van ons sterven? Door op de woorden, op de belofte van God te vertrouwen! Geen lege woorden maar rijke woorden vol van leven. De woorden die ook klonken bij de doop van Ruth.  De woorden van God hebben de rijkste inhoud die er is. Zijn woorden en de daden, die daarmee 100% in overeenstemming zijn, zorgen voor een rijk leven.

Wat zien we gebeuren als de ballingen naar Jeruzalem en omgeving weggaan? Dan krijgt het volk van de mensen om hen heen heel veel mee. De ballingen die terugkeren hebben aan niets te kort. Ze keren als een rijk volk terug. Ze hebben ook genoeg om onderweg van te eten. Ze krijgen ook het nodige vee mee. Ze kunnen onderweg  goed in leven blijven. Als je goed oplet,  zie je dit door de geschiedenis heen gebeuren. Wanneer de HERE uit genade mensen tot Hem brengt en tot Zijn volk maakt dan zie je Zijn zorg. Dan zie je dat Hij om het offer van Christus Zijn volk tot een rijk volk maakt. Hij laat ons zo zien dat al hebben we nu niets, al worden we vervolgt, al worden we bespot en geminacht een rijk volk zijn dat ook eens voor altijd in volle rijkdom zal leven. Dat dan elk moment zal genieten van de rijkdom aan vrede, rijkdom in de natuur, rijkdom van liefde onder elkaar en vooral van Gods liefde en vrede die dan je hele leven vult. Het leven van dat hele volk dat eigen schuld en armoede kent en erkent en daarom bij Christus de rijkdom van het leven zoekt.  Dat is Gods belofte bij de doop.

Hoe zie je dat nu ook vanuit onze tekst? Onze tekst herinnert ons ook aan Gods werk toen Hij het volk Israël na veel strijd met de Farao uit Egypte liet vertrekken. Wanneer de HERE Zijn macht laat zien als de enig levende God zeggen de Egyptenaren dat ze alsjeblieft moeten weggaan.   Dan lezen we in Exodus 12:  “De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd.  Bovendien had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren.” Het slavenvolk  Israël ging door Gods zorg als een rijk volk op weg naar het beloofde land.

Hoe is dit als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er komen op de dag dat Christus terugkomt. Hoe zit het dan met het mooie dat er op deze wereld is? Zal dat alleen maar vergaan of gaat dat mee naar de hel? Nee, luister maar wat we in Openbaring 21 o.a. over het Nieuwe Jeruzalem lezen: “ En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar;  en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn;  en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.  En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” vs 24-27

Zijn de woorden van God lege woorden? Vergeet dat! Gelukkig niet. Het zijn de woorden die vol leven en rijkdom zijn. Zo mogen we onze kinderen opvoeden. Ze laten zien naar welke rijkdom Gods volk, Christus trouwe kerk naar op weg is. We moeten onze kinderen en elkaar laten zien hoe bedrieglijk de schijnrijkdom en heerlijkheid van deze wereld is. Zodat we niet voor deze wereld leven en verloren gaan. Dat gebeurt als we niet in geloof Gods rijke belofte aannemen. De Geest wil jou de rijkdom, de vergeving, het eeuwige leven geven dat Christus voor zondaren verdiend heeft. Kom zo tot Christus elke dag weer. Leef zo met de HERE dan hoor je bij Gods rijke volk hoe arm je misschien vandaag in de ogen van mensen ook bent. Heerlijk om te leven met de HERE als de enig levende God en je rijkdom in Christus te hebben.

 

AMEN