Genesis 9:12-17 De HERE leert ons danken om Zijn onverdiende trouw

Genesis 9:12-17   De HERE leert ons danken om Zijn onverdiende trouw

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 29:1,5

Geloofsbelijdenis

Ps 67:2,3

Schriftlezing: Genesis 9

Gebed

Psalm 108:1,2

Tekst: Genesis 9:12-17

Verkondiging van het evangelie

Psalm 104:1,2,8,10

Dankgebed voor gewas en arbeid

Collecte

Gez 35

Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Dankdag . Voor wat er op het land gegroeid is en wat we in de oogst van het land hebben kunnen halen. Dankdag in een tijd dat er een nieuwe regering is. Dankdag in een tijd dat er bij velen optimisme is over hoe het economisch zal gaan in de komende jaren is. Het is zo anders dan een paar jaar geleden. Ons nieuwe kabinet belooft dat iedereen er op vooruit zal gaan. Het zijn menselijke woorden. Het zijn mensen die allerlei plannen en beloften maken. Zelfs als mensen het oprecht doen en ook denken dat het zo gaat gebeuren, kan er zomaar een kink in de kabel komen.  Onze menselijke verwachtingen krijgen altijd weer een einde. Goede tijden zijn er hier op aarde niet voor altijd. In ons hele leven is er de afhankelijkheid van de HERE. De enige die er altijd was en altijd zijn zal. De enige die de hele geschiedenis overziet. Wat nog belangrijker is: de enige die alles in Zijn hand houdt. 

Wie op deze dingen let, gaat beseffen hoe beslissend het is hoe de ene God, die de Schepper is, hoe Hij is. Hoe handelt Hij?   Dat heeft alles met ons danken vandaag te maken. Juist in onze tekst zien we hoe de HERE is. Is Hij een wispelturige God waar je niet van weet wat je aan Hem hebt. Zo waren de goden die door de mensen in de tijd van de Bijbel door vel volken gediend werden. Het waren een soort mensen met alle menselijke trekjes van na de zondeval. Maar dan veel machtiger.  Dan moet je jou God tevreden houden en hem of haar met hun nukken maar verdragen om te eten te krijgen, om op aarde zijn of haar hulp te krijgen. De HERE laat zien dat Hij zo anders is. Hij laat ook zien dat Hij echt de enige God is. Hij is het die over hemel en aarde regeert. Hij heeft dat laten zien in de zondvloed. Geen mens en geen afgod kon Hem tegenhouden in het brengen van de zondvloed over de aarde. Geen afgod, geen demon, geen duivel kan Hem tegenhouden om een verbond met deze 8 mensen en zo met de hele mensheid te sluiten. Ook niet als het gaat om zijn regering over al die heel gewone dingen die op aarde groeien en die we nodig hebben om te leven.   

Als je over deze dingen nadenkt dan danken we vandaag vanwege de trouw, Zijn liefdevolle trouw over ons leven. Die van de HERE en de HERE alleen komt.  Daarom gaan we vanavond als voorbereiding op ons dankgebed luisteren naar de boodschap die er ligt in de regenboog die de HERE tot een teken gegeven heeft. We letten op wat de HERE in Genesis 9 over de regenboog zegt en betrekken daarin ook wat Geest op andere plaatsen daarover zegt.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Jezus Christus onder het volgende thema

 

DE HERE LEERT ONS DANKEN OM ZIJN ONVERDIENDE TROUW

 

We  zien dat in de regenboog o.a. hierin

 

  1. De regenboog teken van redding
  2. De regenboog teken van trouw
  3. De regenboog teken van hoop

 

  1. De regenboog teken van redding

 

De  wereld draait op volle toeren. Er wordt gewerkt, getrouwd, gespeeld. Er wordt gefeest, er wordt voluit geleefd.  De miljoenen mensen op aarde leven voor deze wereld. Midden onder die mensen staat er die vreemdeling die bezig is een boot op het droge te bouwen. Niet op een werf waar je de boot als die klaar is te water kunt laten. Nee, gewoon op het droge. Nog een grote boot ook. Als je bij de boot komt,  is de kans groot dat Noach, de bouwer van die boot met je begint te praten. Hij zegt dan dat je niet voor deze wereld moet leven. Dat je verder moet kijken dan de ongeveer 900 jaar dat de mensen in die tijd op aarde leefden.  Dat een leven zonder liefde en gehoorzaamheid aan de HERE Gods boosheid en straf oproept. Dat wie zo leeft geen toekomst heeft. Een vreemde man die Noach. Hij staat echt buiten het moderne leven van vandaag. Hij beweert zelfs dat God de hele aarde onder water zal zetten en dat je alleen gered wordt als je nu weer je hele leven in dienst van de HERE stelt. Dan kun je door die boot die op het droge staat, die ark gered worden. Gekkigheid toch!

Zo reageerden miljoenen mensen op Noach die door God als verkondiger van het evangelie op aarde was aangesteld.  Dan komt de zondvloed. Dan heeft de HERE de deur van de ark gesloten. De tijd van bekering en genade is voorbij. De hele wereld komt onder water te staan. Alle mensen sterven. Gods straf  over een aan Hem ongehoorzame wereld is zo duidelijk zichtbaar. Ergens op die geweldige wereldzee dobbert de ark. Acht mensen zitten erin en alle dieren die voor het voorbestaan van het dierenrijk op aarde nodig zijn. de waterdieren zijn er niet want er is genoeg water waarin ze kunnen overleven. 

De hele mensheid, de hele aan de HERE ongehoorzame mensheid is omgekomen zonder God en zonder hoop. De mensen hadden er een geweldige puinhoop van gemaakt. Zoals je dat in onze wereld ook zo vaak ziet. Dan is het grote wonder dat de HERE met Zijn genade komt! Dat Hij ondanks wat de mensen op de wereld doen trouw blijft aan de belofte dat er een Redder zal komen voor mensen op deze wereld. De zondvloed heeft Gods oordeel over de wereld gebracht. Maar in de ark zitten de mensen die voor een nieuwe mensheid gaan zorgen, die de weg naar Christus, de Redder van het leven zijn. De aarde valt weer droog. Mens en dier kan weer op aarde leven. Dan  komt de HERE naar Noach en komt met een belofte die de hele aarde raakt. Mens, dier en plant. De HERE zal de aarde bewaren om op te leven. Nooit meer zal de aarde onder water staan en alle leven en alle voedsel die voor het leven nodig is, wegnemen. Elke keer als de regenboog aan de hemel verschijnt,  is het de HERE die tegen ons zegt: ‘Ik zorg ervoor dat de aarde nooit meer helemaal onleefbaar wordt. Ik zorg ervoor dat nooit de hele aarde zonder eten en zonder oogst is. Dat beloof Ik zo zeker als Ik de regenboog van tijd tot tijd in de wolken laat zien. Dat is Mijn garantieteken.  Mijn garantieteken dat er dankdag voor gewas en arbeid kan zijn. Omdat Ik in Mijn liefde en trouw zo vaak op aarde een oogst geef. Ik zorg er voor dat de mensheid niet door water maar ook niet door hongersnood van de aarde verdwijnt.’

Dat er vandaag altijd op een deel van de aarde de afwisseling van seizoenen is. Dat er vandaag op een deel van de aarde een oogst is, een goede oogst is, is gevolg van de beloofde bewaring van de wereld door de HERE. Dat wil niet zeggen dat er op delen van de wereld geen honger en misoogst is. Die is er maar dat er ook  andere delen van de aarde zijn waar een goede oogst is, is gevolg van Gods trouw en genade.  Dit is Zijn onverdiende zorg die Hij belooft tot aan de terugkeer van de Here Jezus op de wolken. Het werk dat we hebben, de oogst die is binnengehaald, het brood en andere eten dat we kunnen kopen en eten is Gods onverdiende geschenk. Dat is er omdat Christus moest komen, gekomen is en zal komen! De HERE is trouw. Dat zegt Hij tegen de wereld elke keer dat op aarde de regenboog te zien is. Daarop letten we in de tweede plaats.

 

  1. De regenboog is teken van trouw

 

De HERE sluit een verbond met de hele aarde. Hij belooft dat er nooit meer het moment zal komen dat de hele aarde onder water staat en de aarde niet meer kan functioneren. Hij kan dat beloven. Hij is de enige die dit kan want het is de HERE die regeert. De macht is in Zijn handen. We lezen dat ook in  Openbaring 4. Daar ziet Johannes en zo de kerk van alle tijden de troon van God in de hemel. Hij zit op de troon en dat is ook wat het hele boek Openbaring door steeds weer duidelijk wordt. Wat zie je nu als je naar de troon van God in de hemel kijkt? O.a. dit: “Terstond kwam ik in ​vervoering​ des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. 3En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de ​smaragd​ gelijk” Vs 2,3

De troon van God in de hemel schittert van Zijn grootheid. Hij en Christus verspreidden het Goddelijke licht waardoor zon en maan niet nodig zijn. God is een en al licht en in hem is niets dat donker, dat zwart, dat verkeerd is. En om die troon ziet Johannes de regenboog. Dat laat zien dat die geweldige God trouw aan wat Hij gezegd en beloofd heeft. Dat Hij regeert. Hij is geen onbetrouwbare, ongenaakbare almachtige God. Nee, Hij is de trouwe God die vol liefde naar ons kijkt. Die de wereld laat bestaan om nog mensen tot een leven met Christus te brengen. Hij geeft ons elke dag te eten om juist Hem te kunnen eren maar ook anderen het blijde nieuws van Christus te kunnen brengen en hen tot hem te roepen. Te lokken met liefde tot de enige Redder.

De HERE zal doen wat Hij gezegd heeft in belofte en oordeel. De HERE roept ons in het verbond om die trouwe God als de God van ons hele leven te eren. Dat is een van de opvallende dingen bij wat we in Genesis 9 lezen. De HERE is niet alleen de God die jou persoonlijk en jouw ziel wil redden. Hij is niet alleen de God die jou en mij naar de hemel wil brengen. Nee, Hij is de God die de aarde als Zijn schepping door Zijn oordeel heen wil redden. Hij wil de hele schepping meenemen en laten stralen van de heerlijkheid die Christus met Zijn werk verdiend heeft. Juist in het laten komen van de seizoenen, in het steeds weer op delen van de aarde laten groeien van het voedsel dat we nodig hebben, het laten leven van het vee dat we nodig hebben, zien we de trouw van God. De trouw van de God van het verbond.

Daarin zien we hoe de HERE ook de belofte van de regenboog in al Zijn heerlijkheid van generatie op generatie doorgegeven wil hebben.  Om ook in het onderwijs aan onze kinderen vanuit de belofte die God bij de doop van onze kinderen gaf onze kinderen vanuit Gods belofte, vanuit Zijn Woord te onderwijzen. Door ook het onderwijs te zoeken dat onze kinderen de weg van de HERE wijst. Waarin met blijdschap  Gods betrouwbare Woord nagesproken wordt.

Dan zie je vanuit Gods trouw die het evangelie steeds weer in Zijn kerk laat klinken hoe belangrijk onze trouw als antwoord op Gods belofte aan ons en onze kinderen is.  Laten we in deze wereld staan als Gods kinderen die zichzelf in volledig vertrouwen aan Christus en Zijn Woord toevertrouwen: blind voor de toekomst, ziende op het gebod! Al biddend

Dan gaat onze dank voor de oogst, voor ons werk, voor dat we de pot aan de kook kunnen houden, dat we kunnen leven uit naar de trouwe God!  De God die alle reden tot dank geeft omdat Hij mensen die naar Hem luisteren en volgen hoop geeft. Dat in de derde plaats.

 

  1. De regenboog teken van hoop

 

Alle hoop was bijna weg. De aarde onder een grote watermassa. Geen berg meer te zien. Een afzienbare vlakte water. Onleefbaar voor mens en dier. Daarop dobberen de dieren en de 8 overgebleven mensen in de  ark. Wat is er weinig overgebleven. Van alle soorten dieren een paar en van de dieren die voor de offers nodig zijn 7 paar.  Dan laat de Here zien dat Hij op de troon boven die immense zee troont. Hij regeert! Hij heeft dat water op de aarde laten komen, Hij laat het ook weer droog worden. De ark komt op het droge. De dieren kunnen weer op de aarde gaan leven en zich vermeerderen. De mens kan weer leven door God verzorgd.  Deze 8 mensen kunnen weer tot een nieuwe mensheid uitgroeien. De HERE geeft dan ook Zijn opdracht en zegen die heel veel lijkt op wat Hij de mens in Genesis opdroeg en waarvoor Hij Zijn zegen gaf.

De HERE geeft de mensen, geeft zondaren hoop. Veel meer dan de hoop op een leven waarbij niet de hele aarde weer onder water komt te staan. De regenboog is rond Gods troon het teken dat de HERE in alles trouw is! Ongelooflijk. Je hoeft nooit aan een woord en belofte van Hem te twijfelen. Hij doet wat Hij gezegd heeft!

De kinderen van God hebben terwijl ze te eten krijgen hoop op nog veel meer. Op een wereld waar er zelfs helemaal geen overstromingen, windhozen, ziekten in de gewassen en onder het vee meer zijn. Hoop op een bestaan waar je nooit bang hoeft te zijn dat je geen werk meer zult hebben.    Waar het werk dat je doet voor de HERE   een feest voor je is en blijft. Nooit werkloos, nooit honger maar altijd samen met de hele schepping in dienst van de HERE. In dienst van je Verlosser Jezus Christus heel dicht bij Hem.

De HERE die de regenboog steeds weer geeft als teken dat je op Hem aankunt, voor 100% heeft o.a. dit beloofd :

“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar u zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.” Jes 65:17-19

De God die dit beloofd heeft, geeft om Christus aan wie vandaag vanuit liefdevolle verbondenheid met Christus danken voor gewas en arbeid wat we lezen in Openbaring  21: “En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de ​tent​ van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch ​rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. ” Vs 3-5

Danken onder een open hemel waar de trouwe God van de regenboog, de Vader van onze Here Jezus Christus echt naar ons luistert. Danken voor wat Hij in Zijn liefdevolle trouw ons geeft. Danken als mensen die hun kinderen graag bij Christus laten schuilen als het levende brood. Als mensen die zichzelf en hun kinderen en kleinkinderen steeds dicht bij Christus, bij het kruis, bij de opstanding, bij Christus die gaat terugkomen op de wolken willen brengen. 

Als we zo in geloof leven en danken weten we dat de dag komt dat de aarde in enkele ogenblikken niet door water maar door vuur vergaat en we meteen daarna op de totaal vernieuwde aarde en hemel mogen leven. Nooit meer vernietiging door water en vuur maar voor altijd leven op een plaats waar alles spreekt van de HERE, de Drie-enige! Alles zo goed en in overvloed. Dankend op weg naar die toekomst die de HERE in Zijn trouw, om Christus werk, beloofd heeft en dus ook geeft! Want Hij is de trouwe God. Die elke keer als de regenboog verschijnt zegt: Ik ben God en Ik ben trouw!

Laten we Hem met ons hart dienen zodat Hij voor ons geen verterend vuur is maar de God die met vriendelijke ogen ons meeneemt naar Zijn toekomst. Als je dat kent en zo leeft heb je zoveel om te danken.  Dan zie je het werk van God Geest om het werk van Christus in je leven. Dan ken je de hemelse Vader als de Vader die eeuwig voor je zorgt volgens Zijn belofte.

 

AMEN