Goede Vrijdag: In Uw handen leg Ik Mijn geest

Goede Vrijdag: In Uw handen leg Ik Mijn geest

Deze preek is gehouden op Goede Vrijdag 2013. Hierin komen ook elementen van de Passion ter sprake. 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 22:1,2

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gez 90

Mannenkoor:

 Hoe groot zijt Gij

 Als ik het wondere kruis aanschouw

Gebed

Schiftlezing: Lukas 23:33-49

Psalm 69:1,2,5

Tekst: Lukas 23:43

Verkondiging van het evangelie

Psalm 31:9,11

Mannenkoor:

 Aanschouw het lam van God

 Jezus leven van mijn leven

Dankgebed

Collecte

Psalm 118:3,4,5

Zegen

O Hoofd vol bloed en wonden Gerald Troost

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Here Jezus is vanmorgen naar Golgotha gebracht. Wat zegt dat eigenlijk? Zegt dat jou iets? Misschien vind je het wel een domme vraag. Het is toch duidelijk dat de Here Jezus daar Zijn werk deed om voor  onze zonden te sterven. Heel bekende woorden. Ook heel mooie woorden. Maar wat zeggen ze je nog? Wat zeggen deze woorden veel mensen in ons land die heel weinig van Jezus en van de Bijbel weten?  Wat betekenen die woorden voor jou in je leven? Wat betekenen die woorden voor jou voor je gewone dagelijkse leven? Sta je daardoor anders in het leven dan andere mensen? Of maakt het niet veel uit?

Betekent Goede Vrijdag echt iets voor je?  Dat was een vraag die ook aan de acteurs werd gesteld die vandaag in de Passion meespelen. De meeste antwoordden in de zin dat er wel mooie dingen in het verhaal van de Here Jezus zitten. Dat je ziet hoe belangrijk het is dat je voor andere het goede doet, dat je omkijkt naar mensen die het moeilijk hebben en die onrecht lijden. Er was er maar een die Jezus zag als de man die kwam om de straf op de zonden weg te dragen. Jezus als een goed mens die veel onrecht onderging en voor ons een voorbeeld is, spreekt mensen nog aan. Dat is wat ze nog uit het verhaal halen. Maar de kern, dat waar het echt om gaat en dat dat zo belangrijk voor je leven van elke dag is, komt er bijna niet uit. Juist dat kunnen we niet missen, ook niet als het om je dagelijkse leven gaat. Daarop letten we dan ook als we onze aandacht richten op de laatste woorden die de Here Jezus aan het kruis gesproken heeft.

Ik verkondig jullie de goede boodschap van Jezus Christus vanavond onder dit thema:

 

JEZUS KAN ZIJN GEEST GERUST UIT HANDEN GEVEN.

 

Is de Here Jezus het slachtoffer van veel menselijke macht waar Hij niet tegenop kan? Is Jezus aan het kruis een goed maar machteloos mens die niet aan de dood kan ontkomen?. Dat is het beeld dat in de Passion wordt opgeroepen wanneer Pilatus de mensen informeert over hoe het bij de kruisiging van Jezus gegaan is: “Doordat je aan je armen hangt, wordt het steeds moeilijker om je borstkas uit te zetten en lucht in je longen te zuigen. Je begint te stikken. Als Jezus zich afzet tegen de pin in zijn enkels, kan hy zich net genoeg oprichten om te ademen, maar dat doet natuurlijk verschrikkelijk pijn omdat zijn lichaamsgewicht op de vastgespijkerde voeten drukt. Uiteindelijk zal hij geen kracht meer in zijn benen en armen hebben om zijn lichaam op te drukken. Hij zal niet meer kunnen ademen. Doodsoorzaak: verstikking.” (Met andere woorden 32e jrg maart 2013 p 27)

Is het zo dat de Here Jezus door verstikking dood gegaan is? Is het zo dat de dood over Hem kwam als iets dat voor Hem onontkoombaar was? Had de Here Jezus aan het kruis de dood en het leven niet zelf in handen?

Als we antwoorden op deze vragen willen en zien wat die antwoorden voor ons leven hier en nu en in de toekomst betekenen moeten we terug naar de Goddelijke Verteller. Moeten we terug naar de Heilige Geest  die ons de feiten vertelt waar we ons aan vast kunnen houden zonder dat we ooit bedrogen worden.

Dan zien we dat de Here Jezus tijdens Zijn lijdensweg alles in Zijn handen heeft en alles in de handen van Zijn hemelse Vader laat. Er is niets dat hem overkomt en waar Hij of Zijn Vader niets aan kunnen doen.

Ik noem een paar van die momenten op de lijdensweg die dat laten zien.

1. De eerste is als de Here Jezus de afgelopen nacht na het vieren van het pascha naar de tuin van Getsemane gegaan is. Als Hij daar is lezen we dat de Here Jezus heel bang begint te worden.   Waarom wordt Hij zo bang? Omdat Hij voelt hoe God de straf voor de zonden van de wereld op Hem aan het leggen is. De uiteindelijke straf   die in alle hevigheid over Hem zal komen, komt nu heel erg dichtbij. Het is de straf die over Hem moet komen. Hij is bezig om uit liefde het plan van God tot verlossing uit te voeren. Maar het valt hem zwaar. Dan komt de Here Jezus met de vraag of Hij het ook niet op een andere manier zou kunnen doen. Dan zegt Hij dit: “Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat u wilt gebeuren.” De Here Jezus legt Zijn leven, legt Zijn werk, legt hoe het verder moet in de handen van Zijn vader in de hemel.

2. De Here Jezus wordt na de veroordeling door de Joodse Raad naar Pilatus gebracht. Het is deze Romeinse gouverneur die de toestemming moet geven tot de kruisiging. Is de Here Jezus aan de macht van deze man overgelaten. Ligt het lot van Zijn leven echt in de handen van deze machtige Romein? Luister maar eens naar wat de Here Jezus tegen deze man zegt: “De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u overgeleverd heeft de meeste schuld.”.   Als de Here Jezus wil, als Vader in de hemel het wil kan Pilatus echt helemaal niets tegen Hem beginnen. Ook hier legt de Here Jezus Zijn lot in handen van God in de hemel.

De Here Jezus ziet in de dingen die gebeuren dat Hij naar het kruis moet. Dat Hij daar Zijn werk als de Verlosser moet afmaken. De Here Jezus is de Zoon van God die dit over zich laat komen. Daarin zie je hoe groot en actief de liefde van Christus is. Hij is geen goed mens die veel onrecht wordt aangedaan en waar Hij op dat moment eigenlijk niets tegen kan doen. Nee, als Hij wil kan Hij er alles aan doen. Dan is het in een keer met de Joodse Raad en met Pilatus gedaan en dan is Jezus vrij mens die ze nooit aan het kruis kunnen krijgen. Zo is het niet zelfs al kan de Here Jezus zich met een woord, met een knip van Zijn vingers bevrijden. Toch doet Hij dat niet. Uit eigen vrije wil! Die wil die zich in vrijheid en liefde aan het plan, het Woord van god verbonden heeft. Hoeveel het hem ook gaat kosten. Uit liefde voor zondaren die tot Hem als de Verlosser van hun leven vluchten. De Here Jezus maakt ook nu heel bewust Zijn eigen keuzes. Ook als Hij daar aan het kruis hangt. Dan laat de Here Jezus zien dat Hij bezig is om het werk te doen dat gedaan moet worden. Hij is bezig om Gods plan tot redding van verloren zondaren uit te voeren. Daarom roept Hij het aan het kruis op een bepaald moment uit: “Het is volbracht”. Joh 19:30.

De Here Jezus heeft zich in dienst gesteld van God plan om mensen die het niet verdiend hebben te redden, om een toekomst voor deze wereld te verdienen die blinkt aan alle kanten. Jezus heeft zich echt helemaal laten opofferen, helemaal de boosheid en straf van God tegen al die fouten, al die verkeerde woorden, gevoelens en daden van mij en van ieder die schuldbewust naar hem toekomt te dragen. Te ondergaan tot in het helemaal door God verlaten zijn.  Dat heeft de Here Jezus bewust ondergaan. Heel bewust kiest Hij ervoor om dit te doen. Het is geen lot dat over Hem komt. Niet maar een goed mens dat een stuk onrecht overkomt. Dan horen we niet het echte evangelie. Dan laten we de duivel het echte evangelie van ons afnemen. Met hetzelfde verhaal een andere boodschap die het echte evangelie wegdrukt. Wat is het een heerlijk evangelie, wat is het een goede boodschap die van het kruis afklinkt. Juist als je ziet dat de Here Jezus met heel bewuste liefde Zijn onpeilbaar diepe lijden voor schuldigen gedaan heeft om al hun schuld weg te doen. Uit liefde alleen. Wat een Verlosser! Die Verlosser die waarmaakt wat Hij zegt in Marcus 10:45: “want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven geven als losgeld voor velen.” 

Dan zie je hoe de Here Jezus tot het einde van Zijn leven heel bewust de dingen doet. Hij heeft van Vader in de hemel ook een heel speciale bevoegdheid gekregen. Juist ook als het gaat om leven en sterven. We horen dat de Here Jezus al zeggen in Johannes 10:18: “Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van Mijn Vader heb gekregen.”

Je ziet hoe de Here Jezus deze opdracht nu aan het kruis uitvoert. Hij is de enige mens die over Zijn leven mag beschikken. Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. Al het werk tot redding van zondaren en tot geweldige lof op God is gedaan. Er kan en hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Het leven van de Here Jezus is tot Gods doel gekomen voor de volle 100%.

En daarom horen we hem als Zijn laatste woorden aan het kruis zeggen: “Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest.’ Het blijft dan niet bij woorden, niet bij een wens want we lezen meteen daarna: “Toen hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.”

Tot het laatste toe blijft de Here Jezus actief en bepaalt Hij wat er gaat gebeuren. Altijd met liefde actief in dienst van Zijn Vader in de hemel. Altijd actief bezig om Gods kinderen te redden uit de diepste nood en hen toekomst te geven.

Je ziet hier dat de dood niet onontkoombaar door verstikking over de Here Jezus kwam. Gelukkig niet! De Here Jezus is de Zoon van God die niets overkomt zonder dat Hij zelf bepaalt wat er gaat gebeuren. Je ziet dat ook nog op een ander punt in onze tekst. Het is niet zo dat de Here Jezus met heel veel moeite en met een heel benepen stem nog iets zegt aan het kruis. Nee, we lezen dat Hij van het kruis af roept! Met een heel krachtige stem roept Hij. Het is niet zo dat Hij al bijna stikt. 

Wat betekenen deze dingen nu voor jouw en mijn leven? Ik noem een paar dingen.

                    De Here Jezus heeft alles gedaan en kan nu heel rustig en weloverwogen gaan sterven. Hij hoeft nergens bang voor te zijn en heeft ook niemand tekort gedaan. Hij heeft het werk van Vader tot in de laatste puntjes uitgevoerd. Hij heeft gezorgd voor de eeuwige redding van de gelovigen en voor de komst van een wereld die zijn weerga niet kent. Dat heeft Hij aan het kruis verdiend.

Wat betekent dat voor jou en mij? Dat ons het evangelie, de goede boodschap in de oren klinkt dat wie bij Christus zijn of haar leven zoekt toekomst heeft en rustig kan sterven. Als de dag van ons sterven plotseling of na een ziekbed komt mogen we in Christus werk rust vinden. Dan heb ik niet alles gedaan wat ik moest doen, dan zijn er bij mij echt nog wel dingen te vinden waarin ik mijn naaste tijdens mijn leven geen recht gedaan heb. Juist omdat ik dat bij Christus gebracht heb als mijn Verlosser mag ik weten dat die schuld aan het kruis geslagen is en de Here Jezus daarvoor de straf gedragen heeft. Voor mij vrede met God gemaakt heeft. Daarom kan ik dan rustig sterven. Mijn leven in de handen van God als mijn eeuwige Vader leggen. Hij neemt me dan mee om Christus werk naar het leven bij Hem dat niet stuk kan.

                    Je kunt je leven nu en ook je sterven om Christus werk in de handen van God als je Vader geven. Ook als er om je heen van alles gebeurt wat je onrustig maakt. We zien dat heel duidelijk in Psalm 31. Het is de Here Jezus die Zijn laatste woorden aan het kruis uit Psalm 31:6 haalt. Een Psalm waarin David heel veel moeite en verdriet naar voren haalt. Zelfs de mensen met wie hij vroeger vrienden was willen nu van hem af. (vs 11-14)maar in de moeite van het leven vertrouwt David zich toe aan God die meer is dan alle moeite en alle verdriet en alle onrecht in het leven. (vs 15-19) David weet als kind van God dat de HERE met Zijn liefde en zorg om hem heen zal staan en zal straffen wie zich tegen de HERE en Zijn gezalfde blijven verzetten. (vs 20-25) juist omdat David zo leeft kan Hij in psalm 31 zeggen: “In Uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.” Vs 6

Dat is voor altijd zeker omdat Christus Zijn leven gegeven heeft en Zijn leven in de handen van de Vader gelegd heeft. Die God wil om Christus werk ook jouw Vader zijn. Wie eigen leven in Christus handen legt mag daarvan steeds weer zeker zijn.

                    Er kunnen je in je leven allerlei dingen overkomen die je nooit gedacht had. Je kunt ook zelf dingen doen waarvan je vroeger dacht dat je nooit zover zou komen. Je kunt in je eigen leven ook diep vallen. Dat kan je tot wanhoop over je leven brengen. Juist dan mag je als kind van God bij Christus rust vinden.

Waarom? Omdat Christus in alle rust Zijn leven kon overgeven aan de Vader. Hij had voor de diepste en zwaarste zonden geleden om daarvoor vergeving te verdienen. Omdat je je dan in alle rust aan God kan toevertrouwen heb je abortus en euthanasie niet nodig. Dan weet je dat God zorgt als je er de zorg voor een kindje bij krijgt. Hoe moeilijk ook je mag jezelf en je kindje aan de HERE toevertrouwen. Dan mag je ook weten dat het niet nodig is om je eigen sterfdag te regelen. Die is in handen van je hemelse Vader. Ook als je zwak wordt is die Vader er dan om je erdoor te helpen. In dat vertrouwen mag Gods kind om Christus lijden aan het kruis leven en sterven.

                    Als laatste noem ik vanavond nog dat je ook weet waar je komt als je Christus als de Verlosser van je zonden kent en volgt. Dan is de toekomst voor je geen zwart en onzeker gat. Dan is wat er met je na de dood gebeurt geen angstige vraag. Want wat doet de Here Jezus? Geeft Hij Zijn leven over aan een zwart gat, aan een of andere energie nee aan Zijn Vader! De Vader die Hem en ieder die aan hem verbonden is het leven belooft ook na de dood. Je mag dan heel dicht bij je hemelse Vader zijn en zonder einde van Zijn liefde genieten. Dat heeft de Here Jezus aan het kruis verdiend. Rusten en achter je laten van al je moeiten en verdriet. Dan kun je samen met Stefanus die gestenigd wordt en op weg is naar zijn dood zeggen: “Here Jezus ontvang mijn geest”. Hand 7:59.

Laat Christus sterven aan het kruis voor jou troost zijn, leven met God betekenen elke dag. Dan is het goed. Je leven in de hand leggen van God als je Vader is zo goed en geeft zoveel rust. Dan ben je gered door Jezus.

 

AMEN